Natuur; biodiversiteit, natuurbeleid en klimaatverandering; 1975-2012

Tabeltoelichting


In deze tabel worden de veranderingen in de omvang van populaties van diersoorten en bospaddestoelen gegeven. Deze veranderingen geven een indicatie voor de veranderingen in de biodiversiteit, voor de effecten van natuurbeleid en voor de invloeden van de klimaatverandering op de natuur. De veranderingen in de omvang van de populaties zijn weergegeven met behulp van indexcijfers. Ook is in de toelichting bij de soortgroepen aangegeven hoe de trend over de afgelopen jaren is geweest.

Daarnaast zijn in de tabel gegevens opgenomen over het begin van de vliegperiode van dagvlinders en libellen en over het begin van de eilegperiode van vogels. Ook veranderingen in deze indicatoren kunnen een aanwijzing geven over de invloed van de klimaatveranderingen op de natuur.

De trendcijfers van de zoogdieren in 2013 zijn over de gehele reeks van jaren gewijzigd, omdat er een diersoort (de egel) aan de selectie is toegevoegd.

Gegevens beschikbaar vanaf:
-1975 voor watervogels;
-1986 voor vleermuizen en begin van de eilegperiode van vogels;
-1990 voor boerenlandvogels, broedvogels, vleermuizen en de klimaatindicator-soorten;
-1992 voor dagvlinders;
-1994 voor zoogdieren en reptielen;
-1997 voor amfibieën;
-1999 voor libellen en bospaddenstoelen tot en met 2012.

Wijzigingen per 30 november 2015.
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing

Toelichting onderwerpen

Omvang populatie als indicator voor
Veranderingen in de omvang van populaties diersoorten en bospaddestoelen als indicator voor veranderingen in de biodiversiteit, voor effecten van natuurbeleid en voor de invloed van de klimaatverandering op de natuur.
De veranderingen in de populaties worden beschreven met behulp van indexcijfers. De index is een jaarlijks verloop van de populatie uitgedrukt in een relatieve waarde ten opzichte van een basisjaar.
Voor alle soortgroepen is als basisjaar 2000 genomen en is in dat jaar de index op 100 gezet. Waarden boven de 100 in de jaren na 2000 duiden op een groter wordende en waarden onder de 100 op een kleiner wordende populatie.
Bijvoorbeeld een waarde 120 in 2002 betekent een stijging van 20% ten opzichte van het jaar 2000.
Verandering in biodiversiteit
Biodiversiteit is de verscheidenheid aan soorten en de aantallen binnen een soort in een bepaalde leefgemeenschap (=biotoop).
Van de volgende groepen: bospaddenstoelen, amfibieën, broedvogels, dagvlinders, libellen, reptielen, vleermuizen, watervogels en overige zoogdieren is de totale trend van de populatie-ontwikkelingen berekend.
Deze trend geeft een indicatie voor veranderingen in de biodiversiteit.
Dagvlinders
Dagvlinders (Lepidoptera = Schubvleugeligen) vormen een orde van de klasse insecten.
De onderzochte groep bestaat uit 51 soorten vlinders die in Nederland voorkomen.
·
Trend gehele periode: matige afname.
Trend laatste 10 jaar: matige afname.
Begin vliegperiode dagvlinders, libellen
Begin van de periode van het vliegen van dagvlinders en libellen, weergegeven in het aantal dagen vanaf 1 januari. Bijvoorbeeld 8 = 8 januari, 40 = 9 februari.
De veronderstelling is dat onder invloed van het warmer worden van het klimaat het begin van het vliegen van dagvlinders en libellen in het jaar kan vervroegen. De cijfers tonen een lichte vervroeging van de vliegperiode.
Dagvlinders
Dagvlinders (Lepidoptera = Schubvleugeligen) vormen een orde van de klasse insecten.
De onderzochte groep bestaat uit 51 soorten vlinders die in Nederland voorkomen.
Libellen
De libellen (Odonata) vormen een orde van de klasse insecten.
De onderzochte groep bestaat uit 38 soorten libellen die in Nederland voorkomen.