Kwaliteit van de natuur; beoordeling volgens EU-richtlijn; 2000-2006

Kwaliteit van de natuur; beoordeling volgens EU-richtlijn; 2000-2006

Staat van instandhouding Habitatrichtlijn Vegetatietypen (%) Habitatrichtlijn Planten- en diersoorten (%) Vogelrichtlijn Broedvogels (%) Vogelrichtlijn Watervogels (%)
Gunstig 8 19 36 51
Matig ongunstig 55 35 11 32
Zeer ongunstig 38 46 52 17
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


De Habitat- en de Vogelrichtlijn van de Europese unie hebben als doel de kwaliteit van de natuur te handhaven en te verbeteren. Zij leggen de lidstaten van de Europese Unie verplichtingen op die zijn gericht op het behouden of herstellen van de gunstige staat van instandhouding van soorten en natuurlijke habitats. De beoordeling van de staat van instandhouding kan daarom worden beschouwd als een maat voor de kwaliteit van de natuur.

Eens in de zeven jaar rapporteren alle landen van de Europese unie over de staat van instandhouding van soorten en habitats. In de tabel wordt de Nederlandse situatie weergegeven voor de periode 2000-2006.
Per habitat of soort wordt de verdeling gegeven naar de beoordeling van de staat van instandhouding: gunstig, matig ongunstig of zeer ongunstig.

Gegevens beschikbaar van 2000 tot en met 2006.

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief

Wijzigingen per 30 april 2015.
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing

Toelichting onderwerpen

Habitatrichtlijn
De habitatrichtlijn van de Europese unie beoogt de instandhouding van
de biologische diversiteit In Europa door het beschermen van habitats
van wilde flora en fauna.
Vegetatietypen
Natuurlijke habitat (of vegetatietypen)
Onder natuurelijke habitat wordt verstaan bossen, heiden en graslanden .
Planten- en diersoorten
Vogelrichtlijn
De Europese vogelrichtlijn heeft als doel de instandhouding van de wilde
fauna. Lidstaten van de Europese Unie zijn verplicht om deze richtlijnen
in nationale wetgeving om te zetten. In Nederland is dit gebeurd in de
Flora- en Faunawet.
Broedvogels
Regelmatig in Nederland broedende vogelsoorten die vallen onder de
Vogelrichtlijn.
_
Sommige soorten vallen zowel onder de broedvogels als onder de
watervogels.
Watervogels
Doortrekkende en overwinterende watervogels die vallen onder de
Vogelrichtlijn.
_
Sommige soorten vallen zowel onder de watervogels als onder de
broedvogels.