Doorstroom VO naar MBO naar regiokenmerken 2004-2011

Doorstroom VO naar MBO naar regiokenmerken 2004-2011

Geslacht Mbo leerweg en niveau Mbo richting en sector Regio's Perioden Totaal doorstroom leerlingen (aantal) Leerjaar 1-2 (aantal) Vmbo 3 totaal (aantal) Vmbo 4 Totaal (aantal) Vmbo 4 Ingedeeld naar sectoren Landbouw (b-k-g) (aantal) Vmbo 4 Ingedeeld naar sectoren Zorg en welzijn (b-k-g) (aantal) Vmbo 4 Ingedeeld naar sectoren Economie (b-k-g) (aantal) Vmbo 4 Ingedeeld naar sectoren Techniek (b-k-g) (aantal) Vmbo 4 Ingedeeld naar sectoren Combinatie (b-k-g) (aantal) Vmbo 4 Ingedeeld naar sectoren Geen sector (t) (aantal) Vmbo 4 Exclusief lwoo Totaal (aantal) Vmbo 4 Lwoo Totaal (aantal) Vmbo 4 Met diploma Totaal (aantal) Vmbo 4 Zonder diploma Totaal (aantal) Vmbo 4 Kader-basisberoepsgerichte leerweg Basisberoepsgerichte leerweg Totaal (aantal) Vmbo 4 Kader-basisberoepsgerichte leerweg Kaderberoepsgerichte leerweg Totaal (aantal) Vmbo 4 Theoretisch-gemengde leerweg Gemengde leerweg Totaal (aantal) Vmbo 4 Theoretisch-gemengde leerweg Theoretische leerweg (aantal) Havo/vwo 3 (incl. alg. leerjr.) (aantal) Havo 4 totaal (aantal) Havo 5 Havo 5 totaal (aantal) Vwo 4-6 Vwo 4-6 totaal (aantal) Praktijkonderwijs (aantal)
Mannen en vrouwen Totaal Mbo leerweg en niveau Totaal Mbo richting/sector Nederland 2010/'11 naar 2011/'12* 98.300 1.300 2.580 84.120 7.270 14.570 14.550 14.150 2.750 30.830 63.800 20.320 80.230 3.890 20.010 25.300 7.980 30.830 640 4.090 2.510 190 2.870
Mannen en vrouwen Totaal Mbo leerweg en niveau Totaal Mbo richting/sector Vier grootste gemeenten (G4) 2010/'11 naar 2011/'12* 10.330 280 540 8.340 460 1.210 2.240 1.190 270 2.970 5.940 2.400 7.600 750 2.380 2.540 450 2.970 80 390 140 20 530
Mannen en vrouwen Totaal Mbo leerweg en niveau Sector landbouw Nederland 2010/'11 naar 2011/'12* 5.660 20 80 4.900 2.150 560 350 500 50 1.300 3.500 1.410 4.690 210 1.490 1.430 690 1.300 40 170 210 20 230
Mannen en vrouwen Totaal Mbo leerweg en niveau Sector landbouw Vier grootste gemeenten (G4) 2010/'11 naar 2011/'12* 190 . . 160 70 20 20 . . 40 110 50 150 . 60 40 20 40 . . . . 10
Mannen en vrouwen Totaal Mbo leerweg en niveau Sector zorg en welzijn Nederland 2010/'11 naar 2011/'12* 29.490 170 300 26.270 1.990 10.210 2.590 580 1.050 9.850 19.860 6.420 25.460 810 5.470 8.310 2.650 9.850 190 1.280 690 30 570
Mannen en vrouwen Totaal Mbo leerweg en niveau Sector zorg en welzijn Vier grootste gemeenten (G4) 2010/'11 naar 2011/'12* 2.830 40 70 2.450 140 830 440 90 100 840 1.690 750 2.290 150 700 770 140 840 20 110 30 . 110
Mannen en vrouwen Totaal Mbo leerweg en niveau Sector economie Nederland 2010/'11 naar 2011/'12* 34.750 320 620 30.110 1.700 2.920 9.520 2.590 1.090 12.290 23.470 6.640 28.720 1.390 6.730 8.530 2.550 12.290 230 1.690 850 70 860
Mannen en vrouwen Totaal Mbo leerweg en niveau Sector economie Vier grootste gemeenten (G4) 2010/'11 naar 2011/'12* 4.640 100 150 3.880 140 260 1.520 370 120 1.470 2.820 1.070 3.550 340 1.050 1.170 190 1.470 40 190 60 10 200
Mannen en vrouwen Totaal Mbo leerweg en niveau Sector techniek Nederland 2010/'11 naar 2011/'12* 27.570 780 1.560 22.130 1.420 850 1.940 10.320 530 7.070 16.420 5.710 20.680 1.450 6.180 6.890 2.000 7.070 180 910 750 70 1.200
Mannen en vrouwen Totaal Mbo leerweg en niveau Sector techniek Vier grootste gemeenten (G4) 2010/'11 naar 2011/'12* 2.550 130 320 1.750 110 90 250 690 50 570 1.240 510 1.510 240 550 530 100 570 20 90 40 . 200
Mannen en vrouwen Totaal Mbo leerweg en niveau Combinatie van sectoren Nederland 2010/'11 naar 2011/'12* 830 . 20 710 20 30 150 160 20 320 570 140 680 30 150 150 90 320 10 50 10 0 20
Mannen en vrouwen Totaal Mbo leerweg en niveau Combinatie van sectoren Vier grootste gemeenten (G4) 2010/'11 naar 2011/'12* 120 . . 110 0 . 20 30 . 50 80 30 100 . 30 20 . 50 0 . 0 0 .
Bron: CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel beschrijft de doorstroom vanuit het (bekostigd) voortgezet onderwijs (vo) naar het (bekostigd) middelbaar beroepsonderwijs (mbo) onderscheiden naar:
(1) schoolsoorten vo naar:
- leerjaar;
- leerweg vmbo;
- sector vmbo;
- profiel havo en vwo;
- met versus zonder diploma,
(2) geslacht,
(3) kenmerken mbo naar:
- leerweg;
- intensiteit (voltijd/deeltijd);
- niveau;
- sector;
- opleidingsrichting,
(4) regiokenmerken van de woongemeente ingedeeld naar:
- landsdelen;
- gemeentegrootte;
- G4;
- provincies;
- RPA-gebieden,
(5) periode.

Let op: Deze tabel heeft alleen betrekking op leerlingen die, vanuit het vo doorstromen naar het mbo. Het betreft dus niet alle leerlingen uit het vo.

Gegevens beschikbaar vanaf: schooljaar 2004/'05 tot en met 2011/'12.

Status van de cijfers:
De cijfers van schooljaar 2010/'11 naar 2011/'12 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 8 mei 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Totaal doorstroom leerlingen
Alle leerlingen die op 1 oktober ingeschreven staan binnen het
voortgezet onderwijs (vo) en op 1 oktober van het volgend schooljaar
ingeschreven staan binnen het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).
---
Onder het voortgezet onderwijs (vo) vallen het voorbereidend
wetenschappelijk onderwijs (vwo), het hoger algemeen voortgezet
onderwijs (havo) en het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs
(vmbo), inclusief het leerweg ondersteunend onderwijs (lwoo).
---
Het praktijkonderwijs wordt vanaf schooljaar 2007/'08 meegenomen in de
tabel. In de jaren daarvoor was de registratie van het praktijkonderwijs
nog niet volledig.
---
Het voorgezet onderwijs aan speciale scholen wordt in deze tabel buiten
beschouwing gelaten.
Leerjaar 1-2
Alle leerlingen die op 1 oktober ingeschreven staan in leerjaar 1 of 2 van
het voortgezet onderwijs (vo) en op 1 oktober van het volgend
schooljaar ingeschreven staan binnen het middelbaar beroepsonderwijs
(mbo).
Vmbo 3 totaal
Alle leerlingen die op 1 oktober ingeschreven staan binnen
het vmbo 3 (inclusief het lwoo) en op 1 oktober van het volgend
schooljaar ingeschreven staan binnen het middelbaar beroepsonderwijs
(mbo).
---
Lwoo = leerwegondersteunend onderwijs.
Vmbo 4
Leerlingen die op 1 oktober ingeschreven staan binnen leerjaar 4 van het
voortgezet middelbaar beroepsonderwijs (vmbo), inclusief het lwoo en op
1 oktober van het volgend schooljaar ingeschreven staan binnen het
middelbaar beroepsonderwijs (mbo).
---
Lwoo = leerwegondersteunend onderwijs.
Totaal
Ingedeeld naar sectoren
Landbouw (b-k-g)
Leerlingen binnen de sector Landbouw in de basisberoepsgerichte (b),
de kaderberoepsgerichte (k) of de gemengde leerweg (g) van het vmbo 4.
---
Vanaf schooljaar 2005/'06 zijn bij deze sector ook de leerlingen van de
van de Agrarische Opleidingscentra (AOC's) opgenomen.
Zorg en welzijn (b-k-g)
Leerlingen binnen de sector Zorg en welzijn in de basisberoepsgerichte
(b), de kaderberoepsgerichte (k) of de gemengde leerweg (g) van het
vmbo 4.
Economie (b-k-g)
Leerlingen binnen de sector Economie in de basisberoepsgerichte (b),
de kaderberoepsgerichte (k) of de gemengde leerweg (g) van het vmbo 4.
Techniek (b-k-g)
Leerlingen binnen de sector Techniek in de basisberoepsgerichte (b),
de kaderberoepsgerichte (k) of de gemengde leerweg (g) van het vmbo 4.
Combinatie (b-k-g)
Leerlingen die onderwijs volgen binnen meerdere sectoren (vanaf 2007/'08)
in de basisberoepsgerichte (b), de kaderberoepsgerichte (k) of de
gemengde leerweg (g) van het vmbo 4.
Geen sector (t)
Leerlingen binnen de theoretische leerweg (t) van het vmbo 4.
---
Deze leerweg is voortgekomen uit wat voorheen het mavo was.
Het onderwijs binnen de theoretische leerweg is slechts voor een zeer
beperkt deel sectorgerelateerd. Het CBS beschikt niet over deze
sectorgegevens.
Exclusief lwoo
Leerlingen die op 1 oktober ingeschreven staan binnen het vmbo 4
zonder een indicatie voor het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en
op 1 oktober van het volgend schooljaar ingeschreven staan binnen het
middelbaar beroepsonderwijs (mbo).
Totaal
Lwoo
Leerlingen die op 1 oktober ingeschreven staan binnen het vmbo 4 met
een indicatie voor het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en op 1
oktober van het volgend schooljaar ingeschreven staan binnen het
middelbaar beroepsonderwijs (mbo).
Totaal
Met diploma
Leerlingen binnen het vmbo 4 (inclusief het lwoo), die aan het eind
van het schooljaar een diploma behaald hebben, en op 1 oktober van het
volgend schooljaar ingeschreven staan binnen het middelbaar
beroepsonderwijs (mbo).
---
Lwoo = leerwegondersteunend onderwijs.
Totaal
Zonder diploma
Leerlingen binnen het vmbo 4 (inclusief het lwoo), die aan het eind
van het schooljaar geen diploma behaald hebben, en op 1 oktober van
het volgend schooljaar ingeschreven staan binnen het middelbaar
beroepsonderwijs (mbo).
---
Lwoo = leerwegondersteunend onderwijs.
Totaal
Kader-basisberoepsgerichte leerweg
Leerlingen die op 1 oktober ingeschreven staan binnen de
kaderberoepsgerichte of basisberoepsgerichte leerweg van het
vmbo 4 (inclusief het lwoo) en op 1 oktober van het volgend schooljaar
ingeschreven staan binnen het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).
---
Lwoo = leerwegondersteunend onderwijs.
Basisberoepsgerichte leerweg
Leerlingen die op 1 oktober ingeschreven staan binnen de
basisberoepsgerichte leerweg van het vmbo 4 (inclusief het lwoo) en op
1 oktober van het volgend schooljaar ingeschreven staan binnen het
middelbaar beroepsonderwijs (mbo).
---
Lwoo = leerwegondersteunend onderwijs.
Totaal
Kaderberoepsgerichte leerweg
Leerlingen die op 1 oktober ingeschreven staan binnen de
kaderberoepsgerichte leerweg van het vmbo 4 (inclusief het lwoo) en op
1 oktober van het volgend schooljaar ingeschreven staan binnen het
middelbaar beroepsonderwijs (mbo).
---
Lwoo = leerwegondersteunend onderwijs (lwoo).
Totaal
Theoretisch-gemengde leerweg
Leerlingen die op 1 oktober ingeschreven staan binnen de gemengde
of theoretische leerweg van het vmbo 4 (inclusief het lwoo) en op 1
oktober van het volgend schooljaar ingeschreven staan binnen het
middelbaar beroepsonderwijs (mbo).
---
Lwoo = leerwegondersteunend onderwijs.
Gemengde leerweg
Leerlingen die op 1 oktober ingeschreven staan binnen de gemengde
leerweg van het vmbo 4 (inclusief het lwoo) en op 1 oktober van het
volgend schooljaar ingeschreven staan binnen het middelbaar
beroepsonderwijs (mbo).
---
Lwoo = leerwegondersteunend onderwijs.
Totaal
Theoretische leerweg
Leerlingen die op 1 oktober ingeschreven staan binnen de theoretische
leerweg van het vmbo 4 (inclusief het lwoo) en op 1 oktober van het
volgend schooljaar ingeschreven staan binnen het middelbaar
beroepsonderwijs (mbo).
---
Lwoo = leerwegondersteunend onderwijs.
---
Deze leerweg is voortgekomen uit wat voorheen het mavo was.
Het onderwijs binnen de theoretische leerweg is slechts voor een zeer
beperkt deel sectorgerelateerd. Het CBS beschikt niet over deze
sectorgegevens.
Havo/vwo 3 (incl. alg. leerjr.)
Alle leerlingen die op 1 oktober ingeschreven staan in leerjaar 3 van
het hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo) of het voorbereidend
wetenschappelijk onderwijs (vwo) en op 1 oktober van het volgend
schooljaar ingeschreven staan binnen het middelbaar beroepsonderwijs
(mbo).
---
Inclusief leerlingen in een gemeenschappelijk leerjaar 3 voor havo en vwo
en leerlingen binnen de Engelse stroom.
---
De Engelse stroom is Engels- en Nederlandstalig internationaal voortgezet
onderwijs op het niveau van het Nederlandse havo voor leerlingen met een
buitenlandse of Nederlandse nationaliteit van wie de ouders voor een
bepaalde tijd in Nederland of in het buitenland werken.
Havo 4 totaal
Alle leerlingen die op 1 oktober ingeschreven staan in leerjaar 4 van het
hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo) en op 1 oktober van het
volgend schooljaar ingeschreven staan binnen het middelbaar
beroepsonderwijs (mbo).
---
Inclusief leerlingen binnen de Engelse stroom; dit is Engels- en
Nederlandstalig internationaal voortgezet onderwijs op het niveau van het
Nederlandse havo voor leerlingen met een buitenlandse of Nederlandse
nationaliteit van wie de ouders voor een bepaalde tijd in Nederland of in
het buitenland werken.
Havo 5
Leerlingen die op 1 oktober ingeschreven staan in leerjaar 5 van het
het hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo) en op 1 oktober van het
volgend schooljaar ingeschreven staan binnen het middelbaar
beroepsonderwijs (mbo).
---
Inclusief leerlingen binnen de Engelse stroom; dit is Engels en
Nederlandstalig internationaal voortgezet onderwijs op het niveau van het
Nederlandse havo voor leerlingen met een buitenlandse of Nederlandse
nationaliteit van wie de ouders voor een bepaalde tijd in Nederland of in
het buitenland werken.
Havo 5 totaal
Alle leerlingen die op 1 oktober ingeschreven staan in leerjaar 5 van het
het havo en op 1 oktober van het volgend schooljaar ingeschreven staan
binnen het mbo.
---
Inclusief leerlingen binnen de Engelse stroom.
Vwo 4-6
Leerlingen die op 1 oktober ingeschreven staan in leerjaar 4, 5 of 6
van het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo) en op 1 oktober
van het volgend schooljaar ingeschreven staan binnen het middelbaar
beroepsonderwijs (mbo).
---
Inclusief leerlingen ingeschreven voor het internationaal baccalaureaat;
dit is internationaal voortgezet onderwijs op het niveau van het
Nederlandse vwo voor leerlingen met een buitenlandse of Nederlandse
nationaliteit van wie de ouders voor een bepaalde tijd in Nederland of in
het buitenland werken.
Vwo 4-6 totaal
Alle leerlingen die op 1 oktober ingeschreven staan in leerjaar 4, 5 of 6
van het vwo en op 1 oktober van het volgend schooljaar ingeschreven
staan binnen het mbo.
---
Inclusief leerlingen ingeschreven voor het internationaal baccalaureaat.
Praktijkonderwijs
Praktisch onderwijs, aansluitend op het basisonderwijs, dat bestemd is
voor leerlingen die niet in staat zijn om een diploma te behalen in het
vmbo.