Kerncijfers van de bevolkingsprognose, 2008-2050

Kerncijfers van de bevolkingsprognose, 2008-2050

Prognose(-interval) Perioden Bevolkingsomvang (aantal) Leeftijdsgroepen 0 tot 20 jaar (aantal) Leeftijdsgroepen 20 tot 65 jaar (aantal) Leeftijdsgroepen 65 jaar en ouder (aantal) Leeftijdsgroepen % 0 tot 20 jaar (%) Leeftijdsgroepen % 20 tot 65 jaar (%) Leeftijdsgroepen % 65 jaar en ouder (%) Demografische druk (%) Levendgeborenen (aantal) Totaal vruchtbaarheidscijfer (aantal) Overledenen (aantal) Levensverwachting bij geboorte Levensverwachting mannen (jaar) Levensverwachting bij geboorte Levensverwachting vrouwen (jaar) Migratie Immigratie (aantal) Migratie Emigratie (inclusief correcties) (aantal) Migratie Migratiesaldo (inclusief correcties) (aantal)
Prognose 2009 16.481.307 3.934.917 10.073.028 2.473.363 23,9 61,1 15,0 63,6 180.994 1,75 135.275 78,57 82,47 129.131 124.201 4.930
Ondergrens 95%-prognose-interval 2009 16.446.058 3.923.639 10.049.013 2.464.988 23,8 61,1 15,0 63,5 169.580 1,64 122.486 77,49 81,40 103.383 105.134 -29.541
Bovengrens 95%-prognose-interval 2009 16.510.254 3.944.484 10.094.396 2.481.364 23,9 61,2 15,1 63,8 192.880 1,87 149.371 79,65 83,55 164.929 151.465 43.845
Ondergrens 67%-prognose-interval 2009 16.461.825 3.928.582 10.059.274 2.469.050 23,9 61,1 15,0 63,6 174.945 1,70 128.723 78,04 81,94 116.920 113.687 -12.246
Bovengrens 67%-prognose-interval 2009 16.493.600 3.939.496 10.081.588 2.476.994 23,9 61,1 15,0 63,7 186.669 1,81 142.000 79,10 83,01 145.888 136.058 23.371
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over:
De bevolkingsomvang
Drie leeftijdsgroepen 0 tot 20 jaar, 20 tot 65 jaar en 65
jaar en ouder
De demografische druk
Het aantal levendgeborenen
Het totaal vruchtbaarheidscijfer
Het aantal overledenen
De levensverwachting bij geboorte van mannen en vrouwen
De immigratie, emigratie en het migratiesaldo

Gegevens beschikbaar vanaf: 2008
Frequentie: stopgzet per 17 december 2010

Status van de cijfers
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn berekende
prognosecijfers.

Wijzigingen per 9 oktober 2009
De tabel is aangevuld met de prognose intervallen.
Wijzigingen per 18 december 2008
De prognose is bijgesteld op basis van de meest recente inzichten,
de prognoseperiode loopt nu van 2008 tot 2050.
Wegens langere doorloop van werkzaamheden uit 2008 en tijdelijk
verminderde capaciteit zullen de cijfers van de prognose intervallen
in deze tabel, niet zoals eerder hier gemeld in de 1e helft van 2009
maar, in de loop van de 2e helft 2009 worden aangevuld.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In december 2010 komt de nieuwe bevolkingsprognose uit.

Toelichting onderwerpen

Bevolkingsomvang
Leeftijdsgroepen
0 tot 20 jaar
20 tot 65 jaar
65 jaar en ouder
% 0 tot 20 jaar
% 20 tot 65 jaar
% 65 jaar en ouder
Demografische druk
Demografische druk
De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in
verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar. Dit cijfer geeft inzicht in
de verhouding van het niet-werkende deel van de bevolking tot het werkende
deel van de bevolking.
Levendgeborenen
Levendgeborenen
Kinderen die na geboorte enig teken van leven hebben vertoond, ongeacht de
zwangerschapsduur.
Totaal vruchtbaarheidscijfer
Totaal vruchtbaarheidscijfer
De som van de afzonderlijke leeftijdsspecifieke vruchtbaarheidscijfers.
Dit cijfer kan worden opgevat als het gemiddelde aantal kinderen dat een
vrouw krijgt indien de in een bepaald jaar waargenomen
leeftijdsspecifieke
vruchtbaarheidscijfers gedurende haar leven zouden gelden.
Overledenen
Overledenen
Personen die zijn overleden waarbij een bevoegde arts een overlijdensakte
heeft ondertekend.
Levensverwachting bij geboorte
Levensverwachting
Het aantal jaren dat iemand van deze leeftijd naar verwachting nog te
leven heeft onder de veronderstelling dat de sterftekansen vanaf het
kalenderjaar in de toekomst niet meer zullen veranderen.
Levensverwachting mannen
Levensverwachting vrouwen
Migratie
Immigratie
Immigratie
Vestiging in Nederland vanuit het buitenland voor een termijn van ten
minste vier maanden.
Emigratie (inclusief correcties)
Emigratie (inclusief saldo administratieve correcties)
Vertrek vanuit Nederland naar het buitenland voor een termijn van ten
minste acht maanden, plus de administratief afgevoerde personen minus de
administratief opgenomen personen.
Migratiesaldo (inclusief correcties)
Migratiesaldo (inclusief saldo administratieve correcties)
Immigratie minus emigratie.