Sociale werkvoorziening; arbeids-en financiële gegevens, SBI'93, 2006-2008


Deze tabel bevat voor de branche sociale werkvoorziening (SBI'93 subklasse
36631) de volgende uitkomsten:
aantallen werkzame personen en werknemers, bedrijfsresultaat,
bedrijfsopbrengsten en -lasten, financieel resultaat, saldo voorzieningen
en buitengewoon resultaat en onderverdelingen daarvan.

Gegevens beschikbaar van 2006 - 2008.

Status van de cijfers:
Alle cijfers in de tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 1 september 2011:
Deze tabel gaat niet verder dan uitkomsten over het verslagjaar 2008.
Het samenstellen van de cijfers over 2009 is in vergelijking met
voorgaande jaren op twee belangrijke onderdelen gewijzigd:
- de SBI 2008 is toegepast;
- de statistische eenheid is veranderd.
Voornoemde wijzigingen zijn dusdanig ingrijpend dat de uitkomsten niet
vergelijkbaar zijn met die van eerdere jaren en daarom wordt binnenkort
gestart met een nieuwe tabel vanaf 2009.

Wijzigingen per 30 juni 2009:
Met ingang van het verslagjaar 2007 is de vragenlijst die bedrijven in
verband met het onderzoek voorgelegd krijgen iets gewijzigd. Tot en met
2006 werden loon(kosten)subsidies tot de (overige) bedrijfsopbrengsten
gerekend, terwijl deze subsidies vanaf 2007 in mindering worden gebracht
op de bedrijfslasten. Door de wijzigingen zijn de uitkomsten over het jaar
2007 niet helemaal vergelijkbaar met die over 2006. Het effect van de
wijzigingen op de bedrijfsopbrengsten en bedrijfslasten is gering.

Wijzigingen per 7 september 2009:
Het aantal onderwerpen is uitgebreid met extra gegevens over ondermeer
werkzame personen, personele lasten, netto omzet en overige
bedrijfsopbrengsten.

Sociale werkvoorziening; arbeids-en financiële gegevens, SBI'93, 2006-2008

Perioden Banen werkzame personen, jaargemiddeldeBanen werkzame personenTotaal (x 1 000) Banen werkzame personen, jaargemiddeldeBanen werkzame personenWerkzame WSW-ers (x 1 000) Banen werkzame personen, jaargemiddeldeBanen werkzame personenWerkzame personen overig personeel (x 1 000) Banen werkzame personen, jaargemiddeldeArbeidsvolume werkzame personen (x 1 000) Werknemers, jaargemiddeldeWerknemersTotaal (x 1 000) Werknemers, jaargemiddeldeWerknemersWSW-ers op de loonlijst (x 1 000) Werknemers, jaargemiddeldeWerknemersOverig personeel op de loonlijst (x 1 000) Werknemers, jaargemiddeldeArbeidsvolume werknemers (x 1 000) BedrijfsopbrengstenTotale bedrijfsopbrengsten (mln euro) BedrijfsopbrengstenNetto omzetNetto omzet, totaal (mln euro) Netto omzetOmzet uit industriële productieOmzet uit industriële productie, totaal (mln euro) Netto omzetOmzet uit industriële productieReparatie en onderhoud (mln euro) Netto omzetOmzet uit industriële productieAssemblage, montage en verpakken (mln euro) Netto omzetOmzet uit industriële productieOverige industriële productie (mln euro) Netto omzetOmzet uit dienstverleningOmzet uit dienstverlening, totaal (mln euro) Netto omzetOmzet uit dienstverleningGroenonderhoud, -aanleg en kwekerijen (mln euro) Netto omzetOmzet uit dienstverleningSchoonmaak (mln euro) Netto omzetOmzet uit dienstverleningDetachering WSW-ers (mln euro) Netto omzetOmzet uit dienstverleningDetachering ov. gesubsidieerd personeel (mln euro) Netto omzetOmzet uit dienstverleningReïntegratieactiviteiten (mln euro) Netto omzetOmzet uit dienstverleningOverige dienstverlening (mln euro) BedrijfsopbrengstenNetto omzetHandelsomzet (mln euro) BedrijfsopbrengstenOverige bedrijfsopbrengstenTotaal overige bedrijfsopbrengsten (mln euro) BedrijfsopbrengstenOverige bedrijfsopbrengstenVergoeding overig uitgeleend personeel (mln euro) BedrijfsopbrengstenOverige bedrijfsopbrengstenRijksvergoeding (mln euro) BedrijfsopbrengstenOverige bedrijfsopbrengstenGemeentelijke bijdragen (mln euro) BedrijfsopbrengstenOverige bedrijfsopbrengstenLoonkostensubsidies (mln euro) BedrijfsopbrengstenOverige bedrijfsopbrengstenEigen bijdrage vervoerskosten WSW-werkn. (mln euro) BedrijfsopbrengstenOverige bedrijfsopbrengstenOverige opbrengsten niet eerder genoemd (mln euro) BedrijfslastenTotale bedrijfslasten (mln euro) BedrijfslastenInkoopwaarde omzetTotale inkoopwaarde omzet (mln euro) BedrijfslastenInkoopwaarde omzetInkoopwaarde grond- en hulpstoffen (mln euro) BedrijfslastenInkoopwaarde omzetInkoopwaarde handelsgoederen (mln euro) Inkoopwaarde omzetOverige inkoopwaardeTotale overige inkoopwaarde (mln euro) Inkoopwaarde omzetOverige inkoopwaardeKosten uitbesteed werk (mln euro) Inkoopwaarde omzetOverige inkoopwaardeNiet eerder genoemde inkoopwaarde (mln euro) BedrijfslastenPersonele kostenTotale personele kosten (mln euro) Personele kostenTotaal bruto lonen en salarissenLonen en salarissen, totaal (mln euro) Personele kostenTotaal bruto lonen en salarissenLonen en salarissen WSW-personeel (mln euro) Personele kostenTotaal bruto lonen en salarissenLonen en salarissen ov. personeel (mln euro) Personele kostenSociale lastenSociale lasten, totaal (mln euro) Personele kostenSociale lastenSociale lasten WSW-personeel (mln euro) Personele kostenSociale lastenOverige sociale lasten overig personeel (mln euro) BedrijfslastenPersonele kostenSociale verzekeringspremies werkgever (mln euro) BedrijfslastenPersonele kostenPremies pensioen, VUT / inkoopsommen (mln euro) BedrijfslastenPersonele kostenOverige sociale lasten (mln euro) Personele kostenOverige personele kostenOverige personele kosten, totaal (mln euro) Personele kostenOverige personele kostenBetaalde bedragen aan uitzendbedrijven (mln euro) Personele kostenOverige personele kostenKosten overig ingehuurd personeel (mln euro) Personele kostenOverige personele kostenKosten voor studie en opleiding (mln euro) Personele kostenOverige personele kostenVervoerskosten WSW-werknemers (mln euro) Personele kostenOverige personele kostenOverige personeelskosten, n.e.g. (mln euro) BedrijfslastenOverige bedrijfslastenTotale overige bedrijfslasten (mln euro) BedrijfslastenOverige bedrijfslastenEnergiekosten (mln euro) BedrijfslastenOverige bedrijfslastenHuisvestingskosten (mln euro) BedrijfslastenOverige bedrijfslastenKosten apparatuur en inventaris (mln euro) BedrijfslastenOverige bedrijfslastenKosten vervoermiddelen (mln euro) BedrijfslastenOverige bedrijfslastenVerkoopkosten (mln euro) BedrijfslastenOverige bedrijfslastenCommunicatiekosten (mln euro) BedrijfslastenOverige bedrijfslastenKosten van dienstverlening door derden (mln euro) BedrijfslastenOverige bedrijfslastenNiet eerder genoemde bedrijfslasten (mln euro) BedrijfslastenAfschrijvingen op vaste activa (mln euro) Bedrijfsresultaat (mln euro) Saldo financiële baten en lasten (mln euro) Saldo voorzieningen (mln euro) Saldo buitengewone baten en lasten (mln euro) Resultaat voor belastingen (mln euro)
2006 94,6 80,9 13,6 84,8 108,5 96,3 12,2 96,8 3.714 1.286 529 20 270 239 723 339 58 163 11 59 91 35 2.428 6 2.224 83 49 15 51 3.698 348 272 20 55 53 2 2.974 2.225 1.776 449 563 473 90 298 250 16 186 29 26 15 56 60 289 33 53 37 28 12 12 29 86 87 17 -24 5 1 -2
2007 96,9 79,7 17,3 84,0 108,7 96,5 12,2 96,1 3.813 1.337 478 22 268 188 818 359 63 182 12 105 97 41 2.476 6 2.279 115 15 13 48 3.734 341 264 18 59 57 1 3.005 2.242 1.832 410 554 466 88 294 248 11 210 42 28 18 57 65 309 32 62 33 35 12 12 40 83 79 79 -20 -8 -1 50
2008 97,6 79,5 18,1 83,7 110,8 97,9 12,9 97,7 3.891 1.329 422 17 252 153 884 376 66 203 15 111 112 23 2.562 4 2.368 115 21 14 40 3.803 304 231 9 64 63 1 3.111 2.304 1.873 430 565 478 87 310 246 9 242 55 33 22 58 75 308 33 64 34 39 13 13 38 76 79 88 -12 -15 -5 56
Bron: CBS
Verklaring van tekens