Sociale werkvoorziening; arbeids-en financiële gegevens, SBI'93, 2006-2008

Sociale werkvoorziening; arbeids-en financiële gegevens, SBI'93, 2006-2008

Perioden Banen werkzame personen, jaargemiddelde Banen werkzame personen Totaal (x 1 000) Banen werkzame personen, jaargemiddelde Banen werkzame personen Werkzame WSW-ers (x 1 000) Banen werkzame personen, jaargemiddelde Banen werkzame personen Werkzame personen overig personeel (x 1 000) Banen werkzame personen, jaargemiddelde Arbeidsvolume werkzame personen (x 1 000) Werknemers, jaargemiddelde Werknemers Totaal (x 1 000) Werknemers, jaargemiddelde Werknemers WSW-ers op de loonlijst (x 1 000) Werknemers, jaargemiddelde Werknemers Overig personeel op de loonlijst (x 1 000) Werknemers, jaargemiddelde Arbeidsvolume werknemers (x 1 000) Bedrijfsopbrengsten Totale bedrijfsopbrengsten (mln euro) Bedrijfsopbrengsten Netto omzet Netto omzet, totaal (mln euro) Bedrijfsopbrengsten Netto omzet Omzet uit industriële productie Omzet uit industriële productie, totaal (mln euro) Bedrijfsopbrengsten Netto omzet Omzet uit industriële productie Reparatie en onderhoud (mln euro) Bedrijfsopbrengsten Netto omzet Omzet uit industriële productie Assemblage, montage en verpakken (mln euro) Bedrijfsopbrengsten Netto omzet Omzet uit industriële productie Overige industriële productie (mln euro) Bedrijfsopbrengsten Netto omzet Omzet uit dienstverlening Omzet uit dienstverlening, totaal (mln euro) Bedrijfsopbrengsten Netto omzet Omzet uit dienstverlening Groenonderhoud, -aanleg en kwekerijen (mln euro) Bedrijfsopbrengsten Netto omzet Omzet uit dienstverlening Schoonmaak (mln euro) Bedrijfsopbrengsten Netto omzet Omzet uit dienstverlening Detachering WSW-ers (mln euro) Bedrijfsopbrengsten Netto omzet Omzet uit dienstverlening Detachering ov. gesubsidieerd personeel (mln euro) Bedrijfsopbrengsten Netto omzet Omzet uit dienstverlening Reïntegratieactiviteiten (mln euro) Bedrijfsopbrengsten Netto omzet Omzet uit dienstverlening Overige dienstverlening (mln euro) Bedrijfsopbrengsten Netto omzet Handelsomzet (mln euro) Bedrijfsopbrengsten Overige bedrijfsopbrengsten Totaal overige bedrijfsopbrengsten (mln euro) Bedrijfsopbrengsten Overige bedrijfsopbrengsten Vergoeding overig uitgeleend personeel (mln euro) Bedrijfsopbrengsten Overige bedrijfsopbrengsten Rijksvergoeding (mln euro) Bedrijfsopbrengsten Overige bedrijfsopbrengsten Gemeentelijke bijdragen (mln euro) Bedrijfsopbrengsten Overige bedrijfsopbrengsten Loonkostensubsidies (mln euro) Bedrijfsopbrengsten Overige bedrijfsopbrengsten Eigen bijdrage vervoerskosten WSW-werkn. (mln euro) Bedrijfsopbrengsten Overige bedrijfsopbrengsten Overige opbrengsten niet eerder genoemd (mln euro) Bedrijfslasten Totale bedrijfslasten (mln euro) Bedrijfslasten Inkoopwaarde omzet Totale inkoopwaarde omzet (mln euro) Bedrijfslasten Inkoopwaarde omzet Inkoopwaarde grond- en hulpstoffen (mln euro) Bedrijfslasten Inkoopwaarde omzet Inkoopwaarde handelsgoederen (mln euro) Bedrijfslasten Inkoopwaarde omzet Overige inkoopwaarde Totale overige inkoopwaarde (mln euro) Bedrijfslasten Inkoopwaarde omzet Overige inkoopwaarde Kosten uitbesteed werk (mln euro) Bedrijfslasten Inkoopwaarde omzet Overige inkoopwaarde Niet eerder genoemde inkoopwaarde (mln euro) Bedrijfslasten Personele kosten Totale personele kosten (mln euro) Bedrijfslasten Personele kosten Totaal bruto lonen en salarissen Lonen en salarissen, totaal (mln euro) Bedrijfslasten Personele kosten Totaal bruto lonen en salarissen Lonen en salarissen WSW-personeel (mln euro) Bedrijfslasten Personele kosten Totaal bruto lonen en salarissen Lonen en salarissen ov. personeel (mln euro) Bedrijfslasten Personele kosten Sociale lasten Sociale lasten, totaal (mln euro) Bedrijfslasten Personele kosten Sociale lasten Sociale lasten WSW-personeel (mln euro) Bedrijfslasten Personele kosten Sociale lasten Overige sociale lasten overig personeel (mln euro) Bedrijfslasten Personele kosten Sociale verzekeringspremies werkgever (mln euro) Bedrijfslasten Personele kosten Premies pensioen, VUT / inkoopsommen (mln euro) Bedrijfslasten Personele kosten Overige sociale lasten (mln euro) Bedrijfslasten Personele kosten Overige personele kosten Overige personele kosten, totaal (mln euro) Bedrijfslasten Personele kosten Overige personele kosten Betaalde bedragen aan uitzendbedrijven (mln euro) Bedrijfslasten Personele kosten Overige personele kosten Kosten overig ingehuurd personeel (mln euro) Bedrijfslasten Personele kosten Overige personele kosten Kosten voor studie en opleiding (mln euro) Bedrijfslasten Personele kosten Overige personele kosten Vervoerskosten WSW-werknemers (mln euro) Bedrijfslasten Personele kosten Overige personele kosten Overige personeelskosten, n.e.g. (mln euro) Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Totale overige bedrijfslasten (mln euro) Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Energiekosten (mln euro) Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Huisvestingskosten (mln euro) Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Kosten apparatuur en inventaris (mln euro) Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Kosten vervoermiddelen (mln euro) Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Verkoopkosten (mln euro) Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Communicatiekosten (mln euro) Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Kosten van dienstverlening door derden (mln euro) Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Niet eerder genoemde bedrijfslasten (mln euro) Bedrijfslasten Afschrijvingen op vaste activa (mln euro) Bedrijfsresultaat (mln euro) Saldo financiële baten en lasten (mln euro) Saldo voorzieningen (mln euro) Saldo buitengewone baten en lasten (mln euro) Resultaat voor belastingen (mln euro)
2006 94,6 80,9 13,6 84,8 108,5 96,3 12,2 96,8 3.714 1.286 529 20 270 239 723 339 58 163 11 59 91 35 2.428 6 2.224 83 49 15 51 3.698 348 272 20 55 53 2 2.974 2.225 1.776 449 563 473 90 298 250 16 186 29 26 15 56 60 289 33 53 37 28 12 12 29 86 87 17 -24 5 1 -2
2007 96,9 79,7 17,3 84,0 108,7 96,5 12,2 96,1 3.813 1.337 478 22 268 188 818 359 63 182 12 105 97 41 2.476 6 2.279 115 15 13 48 3.734 341 264 18 59 57 1 3.005 2.242 1.832 410 554 466 88 294 248 11 210 42 28 18 57 65 309 32 62 33 35 12 12 40 83 79 79 -20 -8 -1 50
2008 97,6 79,5 18,1 83,7 110,8 97,9 12,9 97,7 3.891 1.329 422 17 252 153 884 376 66 203 15 111 112 23 2.562 4 2.368 115 21 14 40 3.803 304 231 9 64 63 1 3.111 2.304 1.873 430 565 478 87 310 246 9 242 55 33 22 58 75 308 33 64 34 39 13 13 38 76 79 88 -12 -15 -5 56
Bron: CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat voor de branche sociale werkvoorziening (SBI'93 subklasse
36631) de volgende uitkomsten:
aantallen werkzame personen en werknemers, bedrijfsresultaat,
bedrijfsopbrengsten en -lasten, financieel resultaat, saldo voorzieningen
en buitengewoon resultaat en onderverdelingen daarvan.

Gegevens beschikbaar van 2006 - 2008.

Status van de cijfers:
Alle cijfers in de tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 1 september 2011:
Deze tabel gaat niet verder dan uitkomsten over het verslagjaar 2008.
Het samenstellen van de cijfers over 2009 is in vergelijking met
voorgaande jaren op twee belangrijke onderdelen gewijzigd:
- de SBI 2008 is toegepast;
- de statistische eenheid is veranderd.
Voornoemde wijzigingen zijn dusdanig ingrijpend dat de uitkomsten niet
vergelijkbaar zijn met die van eerdere jaren en daarom wordt binnenkort
gestart met een nieuwe tabel vanaf 2009.

Wijzigingen per 30 juni 2009:
Met ingang van het verslagjaar 2007 is de vragenlijst die bedrijven in
verband met het onderzoek voorgelegd krijgen iets gewijzigd. Tot en met
2006 werden loon(kosten)subsidies tot de (overige) bedrijfsopbrengsten
gerekend, terwijl deze subsidies vanaf 2007 in mindering worden gebracht
op de bedrijfslasten. Door de wijzigingen zijn de uitkomsten over het jaar
2007 niet helemaal vergelijkbaar met die over 2006. Het effect van de
wijzigingen op de bedrijfsopbrengsten en bedrijfslasten is gering.

Wijzigingen per 7 september 2009:
Het aantal onderwerpen is uitgebreid met extra gegevens over ondermeer
werkzame personen, personele lasten, netto omzet en overige
bedrijfsopbrengsten.

Toelichting onderwerpen

Banen werkzame personen, jaargemiddelde
Een baan is een werkkring van een werkzaam persoon.
Banen van werkzame personen is gedefiniëerd als het aantal werknemers op
de eigen loonlijst, verminderd met het uitgeleend personeel en vermeerderd
met het ingeleend personeel, ingehuurde uitzendkrachten / gedetacheerden
en overige werkzame personen zoals medewerkende eigenaren en vennoten.
Banen werkzame personen
Het in het verslagjaar gemiddelde aantal banen van werkzame personen bij
het bedrijf.
Totaal
Werkzame WSW-ers
Het aantal werkzame personen met een dienstverband in het kader van de
Wet Sociale Werkvoorziening (W.S.W.). Deze wet heeft als doel het
aanbieden van arbeid onder aangepaste omstandigheden aan personen die door
lichamelijke, verstandelijke of psychische beperkingen uitsluitend onder
aangepaste omstandigheden tot regelmatige arbeid in staat zijn.
Werkzame personen overig personeel
Het aantal werkzame personen dat niet tot de werkzame WSW-ers behoort.
Arbeidsvolume werkzame personen
Het arbeidsvolume uitgedrukt in arbeidsjaren op basis van het in het
verslagjaar gemiddelde aantal werkzame personen. Een arbeidsjaar is een
maat voor het arbeidsvolume die wordt berekend door alle banen (voltijd en
deeltijd) in een jaar om te rekenen naar voltijdequivalenten (vte).
Zo leveren twee halve banen (elk 0,5 vte) samen een arbeidsvolume van een
jaar op.
Werknemers, jaargemiddelde
Alle personen die op de loonlijst staan van het bedrijf, ook als ze
daadwerkelijk in een ander bedrijf werkzaam zijn.
Dit betekent dat:
- Meewerkende eigenaren en gezinsleden die niet op de loonlijst staan,
niet meetellen;
- Uitzendkrachten worden geteld bij het (uitzend-)bedrijf van waaruit ze
worden uitgezonden, dus in de uitzendbranche.
Werknemers
Het in het verslagjaar gemiddelde aantal personen op de loonlijst van het
bedrijf.
Totaal
WSW-ers op de loonlijst
Het aantal werknemers met een dienstverband in het kader van de Wet
Sociale Werkvoorziening (W.S.W.), dat voorkomt op de loonlijst van het
bedrijf. Deze wet heeft als doel het aanbieden van arbeid onder aangepaste
omstandigheden aan personen die door lichamelijke, verstandelijke of
psychische beperkingen uitsluitend onder aangepaste omstandigheden tot
regelmatige arbeid in staat zijn.
Overig personeel op de loonlijst
Het aantal personeelsleden op de loonlijst dat niet tot de WSW-ers
behoort. Dit betreft overig gesubsidieerd personeel, ambtelijk en overig
personeel.
Arbeidsvolume werknemers
Het arbeidsvolume uitgedrukt in arbeidsjaren op basis van het in het
verslagjaar gemiddelde aantal personen op de loonlijst van het bedrijf.
Een arbeidsjaar is een maat voor het arbeidsvolume die wordt berekend door
alle banen (voltijd en deeltijd) in een jaar om te rekenen naar
voltijdequivalenten (vte). Zo leveren twee halve banen (elk 0,5 vte) samen
een arbeidsvolume van een jaar op.
Bedrijfsopbrengsten
De opbrengsten uit de normale bedrijfsuitoefening.
Deze bestaan uit verkopen van goederen en diensten, alsook de waarde van
de voorraadmutatie onderhanden werk, geactiveerde productie voor het eigen
bedrijf, subsidies en schade-uitkeringen. Onder geactiveerde productie
voor het eigen bedrijf wordt verstaan de door het bedrijf zelf
vervaardigde vaste activa voor eigen gebruik, zoals machines en gebouwen.
Deze activa worden tegen de productiekosten gewaardeerd.
---
Vanaf het verslagjaar 2007 worden loon(kosten)subsidies niet meer onder de
bedrijfsopbrengsten geboekt.
Totale bedrijfsopbrengsten
Netto omzet
Opbrengst, exclusief BTW, uit verkoop van goederen en diensten aan derden
na aftrek van kortingen, bonussen, statiegeld en doorberekende
vrachtkosten. Derden zijn particulieren dan wel bedrijven buiten het
(Nederlandse deel van het) eigen concernverband.
Netto omzet, totaal
Omzet uit industriële productie
De omzet, exclusief BTW, die gerealiseerd is met industriële productie-
activiteiten, onder aftrek van kortingen en bonussen, gefactureerde
retouremballage en doorberekende, aan derden betaalde, vrachtkosten.
Omzet uit industriële productie, totaal
Reparatie en onderhoud
Opbrengsten verkregen uit het uitvoeren van reparatie- en
onderhoudswerkzaamheden voor derden.
Assemblage, montage en verpakken
Opbrengsten uit loonopdrachten waarvan de verwerkte grondstoffen en/of
halffabricaten door de opdrachtgever beschikbaar zijn gesteld.
Overige industriële productie
Opbrengsten uit overige industriële activiteiten.
Omzet uit dienstverlening
Opbrengsten uit dienstverlenende activiteiten.
Omzet uit dienstverlening, totaal
Groenonderhoud, -aanleg en kwekerijen
Onder opbrengsten uit groenonderhoud en -aanleg wordt verstaan opbrengsten
uit onderhoud en aanleg van tuinen en plantsoenen. Onder opbrengsten uit
kwekerijen wordt verstaan opbrengsten uit het kweken van planten,
bloemen, heesters en groenten.
Schoonmaak
Opbrengsten uit schoonmaakactiviteiten.
Detachering WSW-ers
Opbrengsten behaald uit externe plaatsing van W.S.W.-werknemers.
Detachering ov. gesubsidieerd personeel
Opbrengsten behaald uit externe plaatsing van al het gesubsidieerd
personeel op de loonlijst, uitgezonderd WSW-personeel.
Reïntegratieactiviteiten
Opbrengsten uit het verzorgen van intake tot en met nazorg aan mensen met
een afstand tot de arbeidsmarkt.
Overige dienstverlening
Opbrengsten uit overige dienstverlenende activiteiten, zoals bewaking en
beveiliging, data-entry, enzovoort.
Handelsomzet
Opbrengsten uit verkopen van handelsgoederen.
Overige bedrijfsopbrengsten
Bedrijfsopbrengsten die niet behoren tot de netto-omzet.
Het gaat hier ondermeer om:
- vergoedingen voor uitgeleend personeel;
- mutatie van nog niet gefactureerde voorraden gereed product en
onderhanden werk;
- geactiveerde productie voor het eigen bedrijf. Hieronder wordt verstaan
de door het bedrijf zelf vervaardigde vaste activa voor eigen gebruik,
zoals machines en gebouwen. Deze worden tegen kostprijs gewaardeerd;
- subsidies en exportrestituties;
- beheervergoedingen, dat wil zeggen intraconcernvergoedingen voor
diensten van algemeen beheer;
- opbrengsten uit licenties, royalty's en auteursrechten;
- ontvangen schade-uitkeringen.
---
Vanaf het verslagjaar 2007 worden loon(kosten)subsidies niet meer onder de
overige bedrijfsopbrengsten geboekt.
Totaal overige bedrijfsopbrengsten
Vergoeding overig uitgeleend personeel
De bedragen welke van andere bedrijven zijn ontvangen voor het ter
beschikking stellen van eigen, niet-gesubsidieerd personeel.
Rijksvergoeding
De Rijksvergoeding is een subsidie ter handhaving van de werkgelegenheid.
Zij wordt door de minister vastgesteld en kan alleen aan
bedrijven in de sociale werkvoorziening worden toegewezen.
Gemeentelijke bijdragen
Een gemeentelijke bijdrage is een subsidie die door de gemeente kan worden
toegekend aan bedrijven in de sociale werkvoorziening.
Hieronder valt tevens de dekking van een eventueel exploitatietekort.
Loonkostensubsidies
Totaal ontvangen loon(kosten)subsidies voor al het gesubsidieerde
personeel op de loonlijst, met uitzondering van het WSW-personeel.
Eigen bijdrage vervoerskosten WSW-werkn.
De ontvangen eigen bijdrage in de vervoerskosten van WSW-werknemers.
Overige opbrengsten niet eerder genoemd
Overige opbrengsten niet elders genoemd is een subpost van de post totaal
overige bedrijfsopbrengsten.
Deze post bevat opbrengsten die niet tot de omzet worden
gerekend zoals:
het verschil in balanswaarde per einde periode en
balanswaarde per begin periode van de voorraad gereed product plus het
onderhanden werk;
de opbrengsten of royalty's uit intellectueel of
industrieel eigendom (licenties, auteurschap, merkenrecht, modellenrecht,
e.d.);
ontvangen schade-uitkeringen inclusief ziekengeld;
de opbrengsten uit niet-commerciële verhuur van activa zoals
dienstwoningen en auto's van de zaak;
de opbrengsten voor diensten van algemeen beheer geleverd
aan moeder, dochter- of zusterondernemingen (de zogenaamde
intraconcerndiensten).
Bedrijfslasten
Alle kosten die zijn gemaakt om de bedrijfsopbrengsten te realiseren.
---
Vanaf het verslagjaar 2007 worden loon(kosten)subsidies niet meer onder de
bedrijfsopbrengsten geboekt. Ontvangen loon(kosten)subsidies zijn daarom
in mindering gebracht op de bedrijfslasten.
Totale bedrijfslasten
Inkoopwaarde omzet
Kosten van grond- en hulpstoffen, verpakkingsmiddelen, handelsgoederen,
loondiensten en uitbestede werkzaamheden, voor zover verbruikt bij de
productie van de in het verslagjaar verkochte goederen en diensten.
Totale inkoopwaarde omzet
Inkoopwaarde grond- en hulpstoffen
Inkoopkosten van grond- en hulpstoffen en verpakkingsmiddelen.
Deze post is inclusief de invoerrechten, de kosten van inklaring,
invoerheffingen van de Europese Unie, de kosten van tijdelijke
voorraadopslag, de kosten voor transport en voor transportverzekering van
de inkopen.
Inkoopwaarde handelsgoederen
De inkoopkosten van goederen die zijn ingekocht met de bedoeling deze
zonder verdere bewerking door te verkopen. Deze post is inclusief de
invoerrechten, de kosten van inklaring, invoerheffingen van de Europese
Unie, de kosten van tijdelijke voorraadopslag, de kosten voor transport en
voor transportverzekering van de inkopen.
Overige inkoopwaarde
De inkoopwaarde van goederen en diensten die niet eerder genoemd zijn
waaronder ook de inkoopkosten voor het uitoefenen van nevenactiviteiten.
Totale overige inkoopwaarde
Kosten uitbesteed werk
De in rekening gebrachte kosten van (loon)diensten en werk door derden,
exclusief kosten van uitzendkrachten en ingeleend personeel. Het gaat om
de factuurwaarde van ingekochte transport- en andere diensten van derden,
die direct met de omzet te maken hebben, zoals werkzaamheden door
onderaannemers. Kosten van ingeleend personeel en uitzendkrachten vallen
hier niet onder.
Niet eerder genoemde inkoopwaarde
De inkoopwaarde van goederen, diensten en dergelijke die niet eerder zijn
gespecificeerd.
Personele kosten
De brutolonen en -salarissen van werknemers, de ten laste van de
werkgevers komende sociale en pensioenpremies en overige sociale lasten.
Verder ook de overige personeelskosten, te weten betalingen in verband met
uitzendkrachten en ingeleend personeel, opleidingskosten, kosten van
werving en selectie van personeel, kosten van kantine, arbodiensten,
bedrijfskleding, jubilea en dergelijke.
Over het verslagjaar 2006 zijn subsidies niet in mindering gebracht op de
personele kosten.
---
Vanaf het verslagjaar 2007 worden de ontvangen loon(kosten)subsidies in
mindering gebracht op de personele kosten. Voor overige subsidies is niets
veranderd.
Totale personele kosten
Totaal bruto lonen en salarissen
Lonen en salarissen van de werknemers op de loonlijst.
Hierin zijn begrepen:
- het arbeidsloon inclusief het werknemersaandeel sociale verzekeringen,
verminderd met ontvangen ziekengelden;
- gratificaties, tantièmes, vakantietoeslag, dertiende maand en
ontslaguitkeringen;
- vergoedingen woon-werkverkeer;
- bijdragen in (premie-)spaarregelingen;
- loon in natura.
---
Over het verslagjaar 2006 zijn loon(kosten)subsidies niet in mindering
gebracht op de bruto lonen en salarissen.
---
Vanaf het verslagjaar 2007 worden de ontvangen loon(kosten)subsidies wel
in mindering gebracht op de bruto lonen en salarissen.
Lonen en salarissen, totaal
Lonen en salarissen WSW-personeel
Lonen en salarissen van werknemers met een dienstverband in het kader
van de Wet Sociale Werkvoorziening (W.S.W.).
Lonen en salarissen ov. personeel
Lonen en salarissen van overig personeel op de loonlijst.
Sociale lasten
Werkgeversbijdrage aan diverse sociale regelingen, bestaande uit:
- sociale verzekeringspremies werkgever;
- premies pensioen, VUT / inkoopsommen
- overige sociale lasten
Sociale lasten, totaal
Sociale lasten WSW-personeel
Sociale lasten van werknemers met een dienstverband in het kader van de
Wet Sociale Werkvoorziening (W.S.W.).
Overige sociale lasten overig personeel
Sociale lasten van het overig personeel op de loonlijst.
Sociale verzekeringspremies werkgever
Werkgeversdeel sociale verzekeringspremies: dit zijn de werkgeverspremies
op grond van ondermeer de ziektewet, WW (AWF en wachtgeldfonds) en de WIA
(inclusief de uitkeringen die bedrijven hebben gedaan als "eigen
risicodrager").
Premies pensioen, VUT / inkoopsommen
De werkgeversbijdragen voor ondermeer pensioen, VUT en dergelijke
regelingen en spaarregelingen voor de oudedagsvoorziening; in deze post
zijn begrepen de premies, inkoopsommen, dotaties aan pensioenvoorzieningen
of directe betaling (indien het bedrijf eigen risico draagt).
Overige sociale lasten
Het werkgeversaandeel in de kosten van de aanvulling WAO-gat, bijdragen
aan ziektekostenregelingen, kosten van verhuizing, huisvesting,
kinderopvang en dergelijke.
Overige personele kosten
De betalingen voor uitzendkrachten, gedetacheerd en ingeleend personeel,
opleidingskosten, kosten van werving en selectie van personeel, kosten van
kantine, Arbodiensten, bedrijfskleding, jubilea, personeelsfeestjes en
dergelijke.
Overige personele kosten, totaal
Betaalde bedragen aan uitzendbedrijven
Deze post bevat betalingen aan uitzend-/uitleenbureaus in verband met
ingehuurde uitzendkrachten/gedetacheerd personeel.
Kosten overig ingehuurd personeel
Deze post omvat de betaalde bedragen aan derden voor het leveren van
personeel; het betreft zowel WSW- als niet-WSW-personeel; van deze post
zijn uitgesloten de betaalde bedragen aan uitzendbedrijven.
Kosten voor studie en opleiding
Aan derden betaalde kosten voor studie of opleiding van al het personeel.
Vervoerskosten WSW-werknemers
Deze post omvat de vervoerskosten voor woon-werkverkeer van werknemers
met een dienstverband in het kader van de Wet Sociale Werkvoorziening
(W.S.W.).
Overige personeelskosten, n.e.g.
De werkgeversbijdragen in de exploitatiekosten van de kantine, de
uitgaven voor wervingsacties, voor bedrijfskleding, voor jubilea,
personeelsfeestjes, -uitstapjes e.d.
Overige bedrijfslasten
Deze omvatten de kosten van energieverbruik, huisvesting,
machines/installaties /inventaris en dergelijke, vervoermiddelen,
verkoopkosten, communicatiekosten, kosten van dienstverlening door derden
en overige bedrijfslasten die niet apart zijn gespecificeerd.
Totale overige bedrijfslasten
Energiekosten
De kosten van energie benodigd voor machines, verlichting en/of
verwarming.
Hieronder vallen niet de kosten van:
- het energieverbruik van transportmiddelen buiten het bedrijfsterrein;
- energiedragers gebruikt als grondstof;
- het verbruik van water;
- het gebruik van technische gassen of menggassen.
Huisvestingskosten
De kosten voor huur, lease, reparatie, onderhoud, schoonmaak en
verzekering van gebouwen en terreinen, waterverbruik, inrichting. Verder
ook milieuheffingen en onroerendzaakbelastingen.
Kosten apparatuur en inventaris
De betaalde huur en leasekosten van machines, apparatuur, installaties,
computers (exclusief software) en (kantoor)inventaris. Ook de onderhouds-
en reparatiekosten en overige kosten van inventaris, machines, werktuigen,
installaties en dergelijke.
Kosten vervoermiddelen
De kosten voor huur, lease, reparatie, onderhoud en verzekering van
vervoermiddelen alsook motorrijtuigenbelastingen en de kosten van
motorbrandstoffen.
Verkoopkosten
De kosten voor reclame, beurzen, advertenties, reizen, hotels,
representatie, agentenprovisie en dergelijke.
Communicatiekosten
De kosten voor porti, (mobiele)telefoon, fax, internet, e-mail,
koeriersdiensten en dergelijke.
Kosten van dienstverlening door derden
Deze kosten omvatten ondermeer:
- bankkosten (exclusief rentekosten en/of valutaverliezen);
- aan derden afgedragen premies voor verzekering (voor zover nergens
anders genoemd);
- kosten van onderzoek en ontwikkeling verricht door derden;
- kosten accountants/ administratie/ advies/ rechtshulp en dergelijke;
- kosten van automatiserings- en computerdiensten door derden, inclusief
de waarde van in het boekjaar aangekochte hard- en software, tenzij de
hard- en/of software is geactiveerd;
- apart betaalde vrachtkosten op inkopen;
- kosten vuilafvoer en vuilverwerking.
Niet eerder genoemde bedrijfslasten
Deze kosten kunnen betrekking hebben op:
- licentierechten, octrooirechten, auteursrechten, royalty's (alleen
indien door derden in rekening gebracht);
- de huur of de lease van software;
- kosten diensten algemeen beheer in rekening gebracht door moeder-,
dochter- of zusterbedrijven, waaronder management fees;
- overige kostprijsverhogende belastingen, zoals heffingen in het kader
van EU-regelingen, administratieve heffingen van publiekrechtelijke
bedrijfsorganisaties, assurantiebelasting, beurs- en overdrachtsbelasting,
accijnzen en invoerrechten;
- kantoorbehoeften, contributies, abonnementen, vakliteratuur;
- uitbesteed klein onderhoud en reparaties.
Afschrijvingen op vaste activa
De waardevermindering van duurzame productiemiddelen, zoals machines,
gebouwen, vervoermiddelen en computers, als gevolg van normale
slijtage en voorzienbare economische veroudering. Verder de afschrijvingen
op vaste immateriële activa zoals software, kosten van onderzoek en
ontwikkeling, verwerving van intellectuele rechten en goodwill.
Bedrijfsresultaat
De bedrijfsopbrengsten minus de bedrijfslasten.
Saldo financiële baten en lasten
Het saldo van rentebaten en -lasten, baten en lasten uit deelnemingen,
ontvangen dividenden, kosten van leningen, winst en verlies op beleggingen
en overige financiële baten en lasten.
Saldo voorzieningen
De toevoegingen aan voorzieningen minus de vrijval van voorzieningen zoals
aanloop- en reorganisatiefondsen, onderhoudsreserves,
garantievoorzieningen en dergelijke.
Saldo buitengewone baten en lasten
Het saldo van de baten en lasten die niet te maken hebben met de normale
bedrijfsvoering, zoals kosten voortvloeiende uit reorganisatie,
boekwinsten en -verliezen uit de verkoop van een bedrijf of andere activa,
waaronder (im-)materiële vaste activa. Afschrijving (dubieuze) debiteuren
valt ook onder deze post.
Resultaat voor belastingen
De som van het bedrijfsresultaat en de financiële resultaten.