Industrie; arbeids- en financiële gegevens, SBI'93, 2006 - 2008

Industrie; arbeids- en financiële gegevens, SBI'93, 2006 - 2008

Bedrijfstakken (SBI'93) Grootteklasse Perioden Banen werkzame personen, jaargemiddelde Banen werkzame personen (x 1 000) Banen werkzame personen, jaargemiddelde Arbeidsvolume werkzame personen (x 1 000) Werknemers, jaargemiddelde Werknemers (x 1 000) Werknemers, jaargemiddelde Arbeidsvolume werknemers (x 1 000) Bedrijfsopbrengsten Totale bedrijfsopbrengsten (mln euro) Bedrijfsopbrengsten Netto omzet Totale netto omzet (mln euro) Bedrijfsopbrengsten Netto omzet Netto omzet uit hoofdactiviteit (mln euro) Bedrijfsopbrengsten Netto omzet Netto omzet uit nevenactiviteiten (mln euro) Bedrijfsopbrengsten Overige bedrijfsopbrengsten (mln euro) Bedrijfslasten Totale bedrijfslasten (mln euro) Bedrijfslasten Inkoopwaarde omzet Totale inkoopwaarde omzet (mln euro) Bedrijfslasten Inkoopwaarde omzet Inkoopwaarde grond- en hulpstoffen Inkoopwaarde grond- en hulpstoffen (mln euro) Bedrijfslasten Inkoopwaarde omzet Inkoopwaarde grond- en hulpstoffen Beginvoorraad grond- en hulpstoffen (mln euro) Bedrijfslasten Inkoopwaarde omzet Inkoopwaarde grond- en hulpstoffen Inkopen grond- en hulpstoffen (mln euro) Bedrijfslasten Inkoopwaarde omzet Inkoopwaarde grond- en hulpstoffen Eindvoorraad grond- en hulpstoffen (mln euro) Bedrijfslasten Inkoopwaarde omzet Inkoopwaarde handelsgoederen Inkoopwaarde handelsgoederen (mln euro) Bedrijfslasten Inkoopwaarde omzet Inkoopwaarde handelsgoederen Beginvoorraad handelsgoederen (mln euro) Bedrijfslasten Inkoopwaarde omzet Inkoopwaarde handelsgoederen Inkopen handelsgoederen (mln euro) Bedrijfslasten Inkoopwaarde omzet Inkoopwaarde handelsgoederen Eindvoorraad handelsgoederen (mln euro) Bedrijfslasten Inkoopwaarde omzet Overige inkoopwaarde Totale overige inkoopwaarde (mln euro) Bedrijfslasten Inkoopwaarde omzet Overige inkoopwaarde Kosten uitbesteed werk (mln euro) Bedrijfslasten Inkoopwaarde omzet Overige inkoopwaarde Niet eerder genoemde inkoopwaarde (mln euro) Bedrijfslasten Personele kosten Totale personele kosten (mln euro) Bedrijfslasten Personele kosten Bruto lonen en salarissen (mln euro) Bedrijfslasten Personele kosten Sociale verzekeringspremies werkgever (mln euro) Bedrijfslasten Personele kosten Premies pensioen, VUT / inkoopsommen (mln euro) Bedrijfslasten Personele kosten Overige sociale lasten (mln euro) Bedrijfslasten Personele kosten Overige personele kosten (mln euro) Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Totale overige bedrijfslasten (mln euro) Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Energiekosten (mln euro) Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Huisvestingskosten (mln euro) Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Kosten apparatuur en inventaris (mln euro) Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Kosten vervoermiddelen (mln euro) Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Verkoopkosten (mln euro) Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Communicatiekosten (mln euro) Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Kosten van dienstverlening door derden (mln euro) Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Niet eerder genoemde bedrijfslasten (mln euro) Bedrijfslasten Afschrijvingen op vaste activa (mln euro) Bedrijfsresultaat (mln euro) Saldo financiële baten en lasten (mln euro) Saldo voorzieningen (mln euro) Saldo buitengewone baten en lasten (mln euro) Resultaat voor belastingen (mln euro)
D Industrie (excl. 36631 sociale.. Totaal 2006 846,8 769,2 740,4 676,7 285.909 280.922 237.970 42.951 4.987 267.113 178.927 137.049 10.544 137.514 11.009 30.997 2.465 31.345 2.814 10.881 9.592 1.289 39.820 27.554 3.298 2.700 454 5.814 40.986 6.979 3.757 3.963 1.473 5.242 623 5.413 13.535 7.381 18.796 -259 -495 -1.666 16.375
D Industrie (excl. 36631 sociale.. Totaal 2007 871,7 788,4 751,1 683,6 304.182 298.379 258.651 39.728 5.803 282.256 191.046 150.284 11.467 151.047 12.230 28.622 2.610 28.603 2.591 12.139 10.811 1.329 40.955 28.039 3.392 2.612 409 6.502 42.910 7.372 3.952 4.553 1.496 4.879 601 6.183 13.874 7.346 21.926 341 -428 -1.310 20.530
D Industrie (excl. 36631 sociale.. Totaal 2008 870,9 782,8 750,3 680,2 320.387 315.113 272.775 42.338 5.274 301.502 203.519 160.111 12.450 160.020 12.359 31.253 2.878 31.460 3.085 12.156 10.631 1.525 42.752 29.049 3.606 2.718 436 6.944 47.234 8.140 4.070 4.692 1.587 5.095 603 6.832 16.215 7.996 18.885 -737 -533 -1.241 16.374
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat voor de bedrijfstak industrie de volgende jaaruitkomsten:
aantal banen van werkzame personen en aantal werknemers, bedrijfsresultaat,
bedrijfsopbrengsten en -lasten, financieel resultaat, saldo voorzieningen
en buitengewoon resultaat en onderverdelingen daarvan. In de tabel zijn de
gegevens uit te splitsen naar een aantal branches volgens de Standaard
Bedrijfsindeling 1993 (SBI'93) van het CBS.

Gegevens beschikbaar van 2006 - 2008.

Status van de cijfers:
Alle cijfers in de tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 1 september 2011:
Deze tabel gaat niet verder dan uitkomsten over het verslagjaar 2008.
Het samenstellen van de cijfers over 2009 is in vergelijking met
voorgaande jaren op twee belangrijke onderdelen gewijzigd:
- de SBI 2008 is toegepast;
- de statistische eenheid is veranderd.
Voornoemde wijzigingen zijn dusdanig ingrijpend dat de uitkomsten niet
vergelijkbaar zijn met die van eerdere jaren en daarom is gestart met een
nieuwe tabel vanaf 2009 (zie ook paragraaf 3).

Wijzigingen per 30 juni 2009:
Met ingang van het verslagjaar 2007 is de vragenlijst die bedrijven in
verband met het onderzoek voorgelegd krijgen iets veranderd. Tot en met
2006 werden loon(kosten)subsidies tot de (overige) bedrijfsopbrengsten
gerekend, terwijl deze subsidies vanaf 2007 in mindering worden gebracht op
de bedrijfslasten. Door de wijzigingen zijn de uitkomsten over het jaar
2007 niet helemaal vergelijkbaar met die over 2006. Het effect van de
wijzigingen op de bedrijfsopbrengsten en bedrijfslasten is voor de meeste
branches gering.

Met ingang van statistiekjaar 2007 hebben wijzigingen plaatsgevonden in de
interpretatie van het bronmateriaal van een aantal bedrijven. Daar is voor
gekozen om consistent te blijven met andere statistieken en om te voldoen
aan internationale richtlijnen. De veranderingen zijn er op gericht de
beschrijving van de Nederlandse industrie zo zuiver mogelijk te houden. De
wijzigingen werken door in SBI 2971, 3150, 3230 en 33102 en in aggregaten
waar deze SBI's deel van uitmaken. Voor de genoemde SBI's zijn de cijfers
van 2007 niet vergelijkbaar met die van 2006.

Wijzigingen per 12 november 2008:
Het gepubliceerde aantal bedrijven is verwijderd uit de tabel. De reden
hiervoor is de overgang per 1 juli 2006 naar een gewijzigd algemeen
bedrijfsregister. Daardoor sluiten de aantallen bedrijven niet langer aan
bij de overige cijfers in de tabel. In paragraaf 3 is een link opgenomen
naar de tabel met het aantal bedrijven.

Wijzigingen per 1 oktober 2008:
Het statistische onderzoek dat de basis vormt van de uitkomsten in deze
tabel heeft voor het jaar 2006 een groot aantal wijzigingen ondergaan ten
opzichte van voorafgaande jaren. Zo is de vragenlijst die bedrijven in
verband met het onderzoek voorgelegd krijgen, ingrijpend gewijzigd. Tevens
is de populatie van bedrijven, die het onderzoek beschrijft, sterk
gewijzigd als gevolg van een herontwerp van het Algemeen Bedrijfsregister
van het CBS. Door onder meer deze wijzigingen zijn de uitkomsten van het
jaar 2006 niet vergelijkbaar met die van voorafgaande jaren.

De publicatie over de industrie wordt vanaf verslagjaar 2006 gepresenteerd
in een enkele tabel; voorheen was de publicatie nog verdeeld over twee
tabellen (zie paragraaf 3 voor hyperlinks).
Met ingang van statistiekjaar 2006 hebben structurele wijzigingen
plaatsgevonden in de interpretatie van het bronmateriaal van een aantal
bedrijven in SBI 23 (Aardolie- en steenkoolverwerkende industrie;
bewerking van splijt- en kweekstoffen). Een aantal bedrijven is op een
andere manier in de cijfers verwerkt dan in voorgaande jaren om consistent
te blijven met andere statistieken en te voldoen aan internationale
richtlijnen. De aanpassingen zijn erop gericht de beschrijving van de
Nederlandse industrie zo zuiver mogelijk te houden. De veranderingen
werken ook door in aggregaten waar genoemde reeksen deel van uit maken.

Toelichting onderwerpen

Banen werkzame personen, jaargemiddelde
Een baan is een werkkring van een werkzaam persoon.
Banen van werkzame personen is gedefiniëerd als het aantal
werknemers op de eigen loonlijst, verminderd met het uitgeleend
personeel en vermeerderd met het ingeleend personeel, ingehuurde
uitzendkrachten / gedetacheerden en overige werkzame personen zoals
medewerkende eigenaren en vennoten.
Banen werkzame personen
Het in het verslagjaar gemiddelde aantal banen van werkzame personen
bij het bedrijf.
Arbeidsvolume werkzame personen
Het arbeidsvolume uitgedrukt in arbeidsjaren op basis van het in
het verslagjaar gemiddelde aantal werkzame personen. Een arbeidsjaar
is een maat voor het arbeidsvolume die wordt berekend door alle banen
(voltijd en deeltijd) in een jaar om te rekenen naar
voltijdequivalenten (vte). Zo leveren twee halve banen (elk 0,5 vte)
samen een arbeidsvolume van een jaar op.
Werknemers, jaargemiddelde
Alle personen die op de loonlijst staan van het bedrijf, ook als ze
daadwerkelijk in een ander bedrijf werkzaam zijn.
Dit betekent dat:
- Meewerkende eigenaren en gezinsleden die niet op de loonlijst staan,
niet meetellen;
- Uitzendkrachten worden geteld bij het (uitzend-)bedrijf van waaruit
ze worden uitgezonden, dus in de uitzendbranche.
Werknemers
Het in het verslagjaar gemiddelde aantal personen op de loonlijst van het
bedrijf.
Arbeidsvolume werknemers
Het arbeidsvolume uitgedrukt in arbeidsjaren op basis van het in het
verslagjaar gemiddelde aantal personen op de loonlijst van het bedrijf.
Een arbeidsjaar is een maat voor het arbeidsvolume die wordt berekend
door alle banen (voltijd en deeltijd) in een jaar om te rekenen naar
voltijdequivalenten (vte). Zo leveren twee halve banen (elk 0,5 vte)
samen een arbeidsvolume van een jaar op.
Bedrijfsopbrengsten
De opbrengsten uit de normale bedrijfsuitoefening.
Deze bestaan uit verkopen van goederen en diensten, alsook de waarde van
de voorraadmutatie onderhanden werk, geactiveerde productie voor het eigen
bedrijf, subsidies en schade-uitkeringen. Onder geactiveerde productie
voor het eigen bedrijf wordt verstaan de door het bedrijf zelf
vervaardigde vaste activa voor eigen gebruik, zoals machines en gebouwen.
Deze activa worden tegen de productiekosten gewaardeerd.
Vanaf het verslagjaar 2007 worden loon(kosten)subsidies niet meer onder
de bedrijfsopbrengsten geboekt.
Totale bedrijfsopbrengsten
Netto omzet
Opbrengst, exclusief btw, uit verkoop van goederen en diensten aan derden
na aftrek van kortingen, bonussen, statiegeld en doorberekende
vrachtkosten. Derden zijn particulieren dan wel bedrijven buiten het
(Nederlandse deel van het) eigen concernverband.
Totale netto omzet
Netto omzet uit hoofdactiviteit
De netto-omzet die gerealiseerd is met de hoofdactiviteit van de
bedrijven.
Onder hoofdactiviteit wordt verstaan die bedrijfsactiviteit die de meeste
toegevoegde waarde oplevert. Vaak komt dit overeen met de activiteit
waaraan het grootste deel van de arbeidstijd van het bedrijf wordt
besteed.
Netto omzet uit nevenactiviteiten
De netto-omzet die gerealiseerd is met de nevenactiviteiten van de
bedrijven.
Onder nevenactiviteit wordt verstaan een bedrijfsactiviteit die niet de
meeste toegevoegde waarde oplevert. Vaak komt dit overeen met een
activiteit waaraan niet het grootste deel van de arbeidstijd van het
bedrijf wordt besteed.
Overige bedrijfsopbrengsten
Bedrijfsopbrengsten die niet behoren tot de netto-omzet.
Het gaat hier ondermeer om:
- vergoedingen voor uitgeleend personeel;
- mutatie van nog niet gefactureerde voorraden gereed product en
onderhanden werk;
- geactiveerde productie voor het eigen bedrijf. Hieronder wordt verstaan
de door het bedrijf zelf vervaardigde vaste activa voor eigen gebruik,
zoals machines en gebouwen. Deze worden tegen kostprijs gewaardeerd;
- loon(kosten)subsidies en overige subsidies en exportrestituties;
- beheervergoedingen, dat wil zeggen intraconcernvergoedingen voor
diensten van algemeen beheer;
- subsidies en exportrestituties;
- opbrengsten uit licenties, royalty's en auteursrechten;
- ontvangen schade-uitkeringen.
Vanaf het verslagjaar 2007 worden loon(kosten)subsidies niet meer onder
de overige bedrijfsopbrengsten geboekt.
Bedrijfslasten
Alle kosten die zijn gemaakt om de bedrijfsopbrengsten te realiseren.
Vanaf het verslagjaar 2007 worden loon(kosten)subsidies niet meer onder
de bedrijfsopbrengsten geboekt. Ontvangen loon(kosten)subsidies zijn
daarom in mindering gebracht op de bedrijfslasten.
Totale bedrijfslasten
Inkoopwaarde omzet
Kosten van grond- en hulpstoffen, verpakkingsmiddelen, handelsgoederen,
loondiensten en uitbestede werkzaamheden, voor zover verbruikt bij de
productie van de in het verslagjaar verkochte goederen en diensten.
Totale inkoopwaarde omzet
Inkoopwaarde grond- en hulpstoffen
Inkoopkosten van grond- en hulpstoffen en verpakkingsmiddelen.
Deze post is inclusief de invoerrechten, de kosten van inklaring,
invoerheffingen van de Europese Unie, de kosten van tijdelijke
voorraadopslag, de kosten voor transport en voor transportverzekering van
de inkopen.
De inkoopwaarde is het saldo van de waarde van de beginvoorraad plus de
inkopen minus de eindvoorraad.
Inkoopwaarde grond- en hulpstoffen
Beginvoorraad grond- en hulpstoffen
Beginvoorraad grond- en hulpstoffen en verpakkingsmiddelen.
De op de balans vermelde waarde voor grond- en hulpstoffen (inclusief
ingekochte halffabricaten) en verpakkingsmiddelen aan het begin van de
periode.
Inkopen grond- en hulpstoffen
De waarde van de ingekochte grond- en hulpstoffen en verpakkingsmiddelen
voor eenmalig gebruik ten behoeve van het productieproces. Deze kosten
zijn inclusief invoerrechten en opslagkosten maar exclusief kortingen,
bonussen, retourzendingen en retouremballage, BTW, terugontvangen
invoerrechten, accijnzen en heffingen.
Eindvoorraad grond- en hulpstoffen
Eindvoorraad grond- en hulpstoffen en verpakkingsmiddelen.
De op de balans vermelde waarde voor grond- en hulpstoffen (inclusief
ingekochte halffabricaten) en verpakkingsmiddelen aan het einde van de
periode.
Inkoopwaarde handelsgoederen
De inkoopkosten van goederen die zijn ingekocht met de bedoeling deze
zonder verdere bewerking door te verkopen. Deze post is inclusief de
invoerrechten, de kosten van inklaring, invoerheffingen van de Europese
Unie, de kosten van tijdelijke voorraadopslag, de kosten voor transport en
voor transportverzekering van de inkopen.
De inkoopwaarde is het saldo van de waarde van de beginvoorraad plus de
inkopen minus de eindvoorraad.
Inkoopwaarde handelsgoederen
Beginvoorraad handelsgoederen
Waarde op de balans van handelsgoederen aan het begin van de periode.
Inkopen handelsgoederen
Goederen die zijn ingekocht met de bedoeling deze zonder verdere bewerking
door te verkopen. Inclusief: kosten van eenmalige verpakking,
invoerrechten op de inkoop en kosten van tijdelijke opslag (en BPM).
Exclusief kortingen, bonussen, retourzendingen, retouremballage en
terugontvangen invoerrechten, accijnzen en heffingen.
Eindvoorraad handelsgoederen
Waarde op de balans van handelsgoederen aan het einde van de periode.
Overige inkoopwaarde
De inkoopwaarde van goederen en diensten die niet eerder genoemd zijn
waaronder ook de inkoopkosten voor het uitoefenen van nevenactiviteiten.
Totale overige inkoopwaarde
Kosten uitbesteed werk
De in rekening gebrachte kosten van (loon)diensten en werk door derden,
exclusief kosten van uitzendkrachten en ingeleend personeel. Het gaat om
de factuurwaarde van ingekochte transport- en andere diensten van derden,
die direct met de omzet te maken hebben, zoals werkzaamheden door
onderaannemers. Kosten van ingeleend personeel en uitzendkrachten vallen
hier niet onder.
Niet eerder genoemde inkoopwaarde
De inkoopwaarde van goederen, diensten en dergelijke die niet eerder zijn
gespecificeerd.
Personele kosten
De brutolonen en -salarissen van werknemers, de ten laste van de
werkgevers komende sociale en pensioenpremies en overige sociale lasten.
Verder ook de overige personeelskosten, te weten betalingen in verband met
uitzendkrachten en ingeleend personeel, opleidingskosten, kosten van
werving en selectie van personeel, kosten van kantine, arbodiensten,
bedrijfskleding, jubilea en dergelijke.
Op de personele kosten zijn subsidies niet in mindering gebracht.
Over het verslagjaar 2006 zijn subsidies niet in mindering gebracht op de
personele kosten.
Vanaf het verslagjaar 2007 worden de ontvangen loon(kosten)subsidies in
mindering gebracht op de personele kosten. Voor overige subsidies is niets
veranderd.
Totale personele kosten
Bruto lonen en salarissen
Lonen en salarissen van de werknemers op de loonlijst.
Hierin zijn begrepen:
- het arbeidsloon inclusief het werknemersaandeel sociale verzekeringen,
verminderd met ontvangen ziekengelden;
- gratificaties, tantièmes, vakantietoeslag, dertiende maand en
ontslaguitkeringen;
- vergoedingen woon-werkverkeer;
- bijdragen in (premie-)spaarregelingen;
- loon in natura.
Over het verslagjaar 2006 zijn loon(kosten)subsidies niet in mindering
gebracht op de bruto lonen en salarissen.
Vanaf het verslagjaar 2007 worden de ontvangen loon(kosten)subsidies wel
in mindering gebracht op de bruto lonen en salarissen.
Sociale verzekeringspremies werkgever
Werkgeversdeel sociale verzekeringspremies: dit zijn de werkgeverspremies
op grond van ondermeer de ziektewet, WW (AWF en wachtgeldfonds) en de WIA
(inclusief de uitkeringen die bedrijven hebben gedaan als "eigen
risicodrager").
Premies pensioen, VUT / inkoopsommen
De werkgeversbijdragen voor ondermeer pensioen, VUT en dergelijke
regelingen en spaarregelingen voor de oudedagsvoorziening; in deze post
zijn begrepen de premies, inkoopsommen, dotaties aan pensioenvoorzieningen
of directe betaling (indien het bedrijf eigen risico draagt).
Overige sociale lasten
Het werkgeversaandeel in de kosten van de aanvulling WAO-gat, bijdragen
aan ziektekostenregelingen, kosten van verhuizing, huisvesting,
kinderopvang en dergelijke.
Overige personele kosten
De betalingen voor uitzendkrachten, gedetacheerd en ingeleend personeel,
opleidingskosten, kosten van werving en selectie van personeel, kosten van
kantine, Arbodiensten, bedrijfskleding, jubilea, personeelsfeestjes en
dergelijke.
Overige bedrijfslasten
Deze omvatten de kosten van energieverbruik, huisvesting,
machines/installaties /inventaris en dergelijke, vervoermiddelen,
verkoopkosten, communicatiekosten, kosten van dienstverlening door derden
en overige bedrijfslasten die niet apart zijn gespecificeerd.
Totale overige bedrijfslasten
Energiekosten
De kosten van energie benodigd voor machines, verlichting en/of
verwarming.
Hieronder vallen niet de kosten van:
- het energieverbruik van transportmiddelen buiten het bedrijfsterrein;
- energiedragers gebruikt als grondstof;
- het verbruik van water;
- het gebruik van technische gassen of menggassen.
Huisvestingskosten
De kosten voor huur, lease, reparatie, onderhoud, schoonmaak en
verzekering van gebouwen en terreinen, waterverbruik, inrichting. Verder
ook milieuheffingen en onroerendzaakbelastingen.
Kosten apparatuur en inventaris
De betaalde huur en leasekosten van machines, apparatuur, installaties,
computers (exclusief software) en (kantoor)inventaris. Ook de onderhouds-
en reparatiekosten en overige kosten van inventaris, machines, werktuigen,
installaties en dergelijke.
Kosten vervoermiddelen
De kosten voor huur, lease, reparatie, onderhoud en verzekering van
vervoermiddelen alsook motorrijtuigenbelastingen en de kosten van
motorbrandstoffen.
Verkoopkosten
De kosten voor reclame, beurzen, advertenties, reizen, hotels,
representatie, agentenprovisie en dergelijke.
Communicatiekosten
De kosten voor porti, (mobiele)telefoon, fax, internet, e-mail,
koeriersdiensten en dergelijke.
Kosten van dienstverlening door derden
Deze kosten omvatten ondermeer:
- bankkosten (exclusief rentekosten en/of valutaverliezen);
- aan derden afgedragen premies voor verzekering (voor zover nergens
anders genoemd);
- kosten van onderzoek en ontwikkeling verricht door derden;
- kosten accountants/ administratie/ advies/ rechtshulp en dergelijke;
- kosten van automatiserings- en computerdiensten door derden, inclusief
de waarde van in het boekjaar aangekochte hard- en software, tenzij de
hard- en/of software is geactiveerd;
- apart betaalde vrachtkosten op inkopen;
- kosten vuilafvoer en vuilverwerking.
Niet eerder genoemde bedrijfslasten
Deze kosten kunnen betrekking hebben op:
- licentierechten, octrooirechten, auteursrechten, royalty's (alleen
indien door derden in rekening gebracht);
- de huur of de lease van software;
- kosten diensten algemeen beheer in rekening gebracht door moeder-,
dochter- of zusterbedrijven, waaronder management fees;
- overige kostprijsverhogende belastingen, zoals heffingen in het kader
van EU-regelingen, administratieve heffingen van publiekrechtelijke
bedrijfsorganisaties, assurantiebelasting, beurs- en overdrachtsbelasting,
accijnzen en invoerrechten;
- kantoorbehoeften, contributies, abonnementen, vakliteratuur;
- uitbesteed klein onderhoud en reparaties.
Afschrijvingen op vaste activa
De waardevermindering van duurzame productiemiddelen, zoals machines,
gebouwen, vervoermiddelen en computers, als gevolg van normale slijtage en
voorzienbare economische veroudering. Verder de afschrijvingen op vaste
immateriële activa zoals software, kosten van onderzoek en ontwikkeling,
verwerving van intellectuele rechten en goodwill.
Bedrijfsresultaat
De bedrijfsopbrengsten minus de bedrijfslasten.
Saldo financiële baten en lasten
Het saldo van rentebaten en -lasten, baten en lasten uit deelnemingen,
ontvangen dividenden, kosten van leningen, winst en verlies op beleggingen
en overige financiële baten en lasten.
Saldo voorzieningen
De toevoegingen aan voorzieningen minus de vrijval van voorzieningen zoals
aanloop- en reorganisatiefondsen, onderhoudsreserves,
garantievoorzieningen en dergelijke.
Saldo buitengewone baten en lasten
Het saldo van de baten en lasten die niet te maken hebben met de normale
bedrijfsvoering, zoals kosten voortvloeiende uit reorganisatie,
boekwinsten en -verliezen uit de verkoop van een bedrijf of andere activa,
waaronder (im-)materiële vaste activa. Afschrijving (dubieuze) debiteuren
valt ook onder deze post.
Resultaat voor belastingen
De som van het bedrijfsresultaat en de financiële resultaten.