Industrie; arbeids- en financiële gegevens, SBI'93, 2006 - 2008


Deze tabel bevat voor de bedrijfstak industrie de volgende jaaruitkomsten:
aantal banen van werkzame personen en aantal werknemers, bedrijfsresultaat,
bedrijfsopbrengsten en -lasten, financieel resultaat, saldo voorzieningen
en buitengewoon resultaat en onderverdelingen daarvan. In de tabel zijn de
gegevens uit te splitsen naar een aantal branches volgens de Standaard
Bedrijfsindeling 1993 (SBI'93) van het CBS.

Gegevens beschikbaar van 2006 - 2008.

Status van de cijfers:
Alle cijfers in de tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 1 september 2011:
Deze tabel gaat niet verder dan uitkomsten over het verslagjaar 2008.
Het samenstellen van de cijfers over 2009 is in vergelijking met
voorgaande jaren op twee belangrijke onderdelen gewijzigd:
- de SBI 2008 is toegepast;
- de statistische eenheid is veranderd.
Voornoemde wijzigingen zijn dusdanig ingrijpend dat de uitkomsten niet
vergelijkbaar zijn met die van eerdere jaren en daarom is gestart met een
nieuwe tabel vanaf 2009 (zie ook paragraaf 3).

Wijzigingen per 30 juni 2009:
Met ingang van het verslagjaar 2007 is de vragenlijst die bedrijven in
verband met het onderzoek voorgelegd krijgen iets veranderd. Tot en met
2006 werden loon(kosten)subsidies tot de (overige) bedrijfsopbrengsten
gerekend, terwijl deze subsidies vanaf 2007 in mindering worden gebracht op
de bedrijfslasten. Door de wijzigingen zijn de uitkomsten over het jaar
2007 niet helemaal vergelijkbaar met die over 2006. Het effect van de
wijzigingen op de bedrijfsopbrengsten en bedrijfslasten is voor de meeste
branches gering.

Met ingang van statistiekjaar 2007 hebben wijzigingen plaatsgevonden in de
interpretatie van het bronmateriaal van een aantal bedrijven. Daar is voor
gekozen om consistent te blijven met andere statistieken en om te voldoen
aan internationale richtlijnen. De veranderingen zijn er op gericht de
beschrijving van de Nederlandse industrie zo zuiver mogelijk te houden. De
wijzigingen werken door in SBI 2971, 3150, 3230 en 33102 en in aggregaten
waar deze SBI's deel van uitmaken. Voor de genoemde SBI's zijn de cijfers
van 2007 niet vergelijkbaar met die van 2006.

Wijzigingen per 12 november 2008:
Het gepubliceerde aantal bedrijven is verwijderd uit de tabel. De reden
hiervoor is de overgang per 1 juli 2006 naar een gewijzigd algemeen
bedrijfsregister. Daardoor sluiten de aantallen bedrijven niet langer aan
bij de overige cijfers in de tabel. In paragraaf 3 is een link opgenomen
naar de tabel met het aantal bedrijven.

Wijzigingen per 1 oktober 2008:
Het statistische onderzoek dat de basis vormt van de uitkomsten in deze
tabel heeft voor het jaar 2006 een groot aantal wijzigingen ondergaan ten
opzichte van voorafgaande jaren. Zo is de vragenlijst die bedrijven in
verband met het onderzoek voorgelegd krijgen, ingrijpend gewijzigd. Tevens
is de populatie van bedrijven, die het onderzoek beschrijft, sterk
gewijzigd als gevolg van een herontwerp van het Algemeen Bedrijfsregister
van het CBS. Door onder meer deze wijzigingen zijn de uitkomsten van het
jaar 2006 niet vergelijkbaar met die van voorafgaande jaren.

De publicatie over de industrie wordt vanaf verslagjaar 2006 gepresenteerd
in een enkele tabel; voorheen was de publicatie nog verdeeld over twee
tabellen (zie paragraaf 3 voor hyperlinks).
Met ingang van statistiekjaar 2006 hebben structurele wijzigingen
plaatsgevonden in de interpretatie van het bronmateriaal van een aantal
bedrijven in SBI 23 (Aardolie- en steenkoolverwerkende industrie;
bewerking van splijt- en kweekstoffen). Een aantal bedrijven is op een
andere manier in de cijfers verwerkt dan in voorgaande jaren om consistent
te blijven met andere statistieken en te voldoen aan internationale
richtlijnen. De aanpassingen zijn erop gericht de beschrijving van de
Nederlandse industrie zo zuiver mogelijk te houden. De veranderingen
werken ook door in aggregaten waar genoemde reeksen deel van uit maken.

Industrie; arbeids- en financiële gegevens, SBI'93, 2006 - 2008

Bedrijfstakken (SBI'93) Grootteklasse Perioden Banen werkzame personen, jaargemiddeldeBanen werkzame personen (x 1 000) Banen werkzame personen, jaargemiddeldeArbeidsvolume werkzame personen (x 1 000) Werknemers, jaargemiddeldeWerknemers (x 1 000) Werknemers, jaargemiddeldeArbeidsvolume werknemers (x 1 000) BedrijfsopbrengstenTotale bedrijfsopbrengsten (mln euro) BedrijfsopbrengstenNetto omzetTotale netto omzet (mln euro) BedrijfsopbrengstenNetto omzetNetto omzet uit hoofdactiviteit (mln euro) BedrijfsopbrengstenNetto omzetNetto omzet uit nevenactiviteiten (mln euro) BedrijfsopbrengstenOverige bedrijfsopbrengsten (mln euro) BedrijfslastenTotale bedrijfslasten (mln euro) BedrijfslastenInkoopwaarde omzetTotale inkoopwaarde omzet (mln euro) Inkoopwaarde omzetInkoopwaarde grond- en hulpstoffenInkoopwaarde grond- en hulpstoffen (mln euro) Inkoopwaarde omzetInkoopwaarde grond- en hulpstoffenBeginvoorraad grond- en hulpstoffen (mln euro) Inkoopwaarde omzetInkoopwaarde grond- en hulpstoffenInkopen grond- en hulpstoffen (mln euro) Inkoopwaarde omzetInkoopwaarde grond- en hulpstoffenEindvoorraad grond- en hulpstoffen (mln euro) Inkoopwaarde omzetInkoopwaarde handelsgoederenInkoopwaarde handelsgoederen (mln euro) Inkoopwaarde omzetInkoopwaarde handelsgoederenBeginvoorraad handelsgoederen (mln euro) Inkoopwaarde omzetInkoopwaarde handelsgoederenInkopen handelsgoederen (mln euro) Inkoopwaarde omzetInkoopwaarde handelsgoederenEindvoorraad handelsgoederen (mln euro) Inkoopwaarde omzetOverige inkoopwaardeTotale overige inkoopwaarde (mln euro) Inkoopwaarde omzetOverige inkoopwaardeKosten uitbesteed werk (mln euro) Inkoopwaarde omzetOverige inkoopwaardeNiet eerder genoemde inkoopwaarde (mln euro) BedrijfslastenPersonele kostenTotale personele kosten (mln euro) BedrijfslastenPersonele kostenBruto lonen en salarissen (mln euro) BedrijfslastenPersonele kostenSociale verzekeringspremies werkgever (mln euro) BedrijfslastenPersonele kostenPremies pensioen, VUT / inkoopsommen (mln euro) BedrijfslastenPersonele kostenOverige sociale lasten (mln euro) BedrijfslastenPersonele kostenOverige personele kosten (mln euro) BedrijfslastenOverige bedrijfslastenTotale overige bedrijfslasten (mln euro) BedrijfslastenOverige bedrijfslastenEnergiekosten (mln euro) BedrijfslastenOverige bedrijfslastenHuisvestingskosten (mln euro) BedrijfslastenOverige bedrijfslastenKosten apparatuur en inventaris (mln euro) BedrijfslastenOverige bedrijfslastenKosten vervoermiddelen (mln euro) BedrijfslastenOverige bedrijfslastenVerkoopkosten (mln euro) BedrijfslastenOverige bedrijfslastenCommunicatiekosten (mln euro) BedrijfslastenOverige bedrijfslastenKosten van dienstverlening door derden (mln euro) BedrijfslastenOverige bedrijfslastenNiet eerder genoemde bedrijfslasten (mln euro) BedrijfslastenAfschrijvingen op vaste activa (mln euro) Bedrijfsresultaat (mln euro) Saldo financiële baten en lasten (mln euro) Saldo voorzieningen (mln euro) Saldo buitengewone baten en lasten (mln euro) Resultaat voor belastingen (mln euro)
D Industrie (excl. 36631 sociale.. Totaal 2006 846,8 769,2 740,4 676,7 285.909 280.922 237.970 42.951 4.987 267.113 178.927 137.049 10.544 137.514 11.009 30.997 2.465 31.345 2.814 10.881 9.592 1.289 39.820 27.554 3.298 2.700 454 5.814 40.986 6.979 3.757 3.963 1.473 5.242 623 5.413 13.535 7.381 18.796 -259 -495 -1.666 16.375
D Industrie (excl. 36631 sociale.. Totaal 2007 871,7 788,4 751,1 683,6 304.182 298.379 258.651 39.728 5.803 282.256 191.046 150.284 11.467 151.047 12.230 28.622 2.610 28.603 2.591 12.139 10.811 1.329 40.955 28.039 3.392 2.612 409 6.502 42.910 7.372 3.952 4.553 1.496 4.879 601 6.183 13.874 7.346 21.926 341 -428 -1.310 20.530
D Industrie (excl. 36631 sociale.. Totaal 2008 870,9 782,8 750,3 680,2 320.387 315.113 272.775 42.338 5.274 301.502 203.519 160.111 12.450 160.020 12.359 31.253 2.878 31.460 3.085 12.156 10.631 1.525 42.752 29.049 3.606 2.718 436 6.944 47.234 8.140 4.070 4.692 1.587 5.095 603 6.832 16.215 7.996 18.885 -737 -533 -1.241 16.374
Bron: CBS.
Verklaring van tekens