Dienstverlening; arbeids- en financiële gegevens, SBI'93, 2006 - 2008

Dienstverlening; arbeids- en financiële gegevens, SBI'93, 2006 - 2008

Bedrijfstakken (SBI'93) Perioden Banen werkzame personen, jaargemiddelde Banen werkzame personen (x 1 000) Werknemers, jaargemiddelde Werknemers (x 1 000) Bedrijfsopbrengsten Netto omzet Totale netto omzet (mln euro) Bedrijfslasten Inkoopwaarde omzet Totale inkoopwaarde omzet (mln euro) Bedrijfslasten Inkoopwaarde omzet Inkoopwaarde grond- en hulpstoffen (mln euro) Bedrijfslasten Personele kosten Bruto lonen en salarissen (mln euro) Bedrijfsresultaat (mln euro)
50 Handel in en reparatie van auto's .. 2008 165,5 134,7 71.074 57.077 4.966 3.523 1.831
501 Handel in en reparatie van auto's .. 2008 103,2 83,4 50.173 39.984 3.842 2.315 1.095
5010a Handel in en reparatie van .. 2008 13,9 12,3 5.418 4.326 519 402 168
50102 Import van nieuwe personenauto's 2008 3,0 2,7 13.266 9.368 29 146 211
50104 Handel in en reparatie van .. 2008 86,3 68,4 31.490 26.290 3.294 1.767 717
502 Handel in en reparatie van auto's .. 2008 25,6 20,7 2.510 1.092 1.036 512 246
503 Handel in auto-onderdelen en .. 2008 18,0 15,3 7.722 6.382 44 415 295
5030a GH auto-onderdelen, accessoires .. 2008 15,2 13,2 7.369 6.146 43 381 272
50303 DH auto-onderdelen en .. 2008 2,8 2,1 354 236 1 34 24
504 Handel in en reparatie van .. 2008 3,6 2,1 1.503 1.235 36 54 39
505 Benzineservicestations 2008 15,0 13,3 9.167 8.385 8 227 156
55 Horeca 2008 456,5 356,8 17.486 5.137 4.851 3.612 2.161
551 Hotels, pensions en .. 2008 66,6 57,8 3.584 559 549 857 452
552 Kampeerterreinen en overige .. 2008 27,7 20,6 1.601 376 334 248 235
553 Restaurants, cafetaria's .. 2008 . . . . . . .
55301 Restaurants 2008 . . . . . . .
55302 Cafetaria's, lunchrooms .. 2008 . . . . . . .
554 Cafés en dergelijke 2008 85,8 64,2 2.718 933 895 450 389
555 Kantines en catering 2008 56,0 41,6 2.569 1.059 1.027 607 272
71 Verhuur van transportmiddelen, .. 2008 35,1 25,8 9.233 3.663 2.837 715 920
7110a Verhuur van transportmiddelen 2008 9,6 8,4 6.151 2.545 2.308 280 421
713 Verhuur van machines en werktuigen 2008 12,0 8,8 1.914 675 301 271 341
714 Verhuur van overige roerende .. 2008 13,5 8,7 1.168 444 228 164 158
72 Computerservice- en .. 2008 189,8 148,7 23.137 6.539 4.230 6.847 2.478
74 Overige zakelijke dienstverlening 2008 913,3 940,8 87.909 23.007 18.860 25.309 12.602
7411b Jurid./admin.diensten, econ.advies 2008 309,7 225,6 29.584 3.926 2.529 8.885 6.534
7411 Rechtskundige dienstverlening 2008 49,3 41,6 5.307 300 197 1.563 1.135
7412 Accountants, boekhoudbureaus, .. 2008 113,0 84,0 9.635 512 142 3.316 2.152
7413 Markt- en opinieonderzoekbureaus 2008 22,3 18,1 1.762 529 456 468 281
7414 Economische onderzoek-, advies- .. 2008 125,1 81,8 12.880 2.584 1.733 3.537 2.967
7413a Economische adviesverlening en .. 2008 147,4 99,9 14.642 3.113 2.190 4.005 3.247
742 Architecten-, ingenieurs- en .. 2008 137,1 103,7 14.425 3.721 2.771 4.246 1.967
743 Keuring en controle 2008 14,5 12,3 1.418 250 137 482 123
744 Reclamebureaus en dergelijke 2008 47,5 30,8 7.268 4.149 3.865 978 940
745 Uitzendbureaus, uitleenbedrijven .. 2008 . . . . . . .
7450a Uitzend- en uitleenbedrijven 2008 47,5 282,7 19.183 7.191 6.814 5.699 1.126
74503 Arbeidsbemiddeling, testen, .. 2008 16,1 16,9 1.870 363 234 558 204
74504 Banenpools .. 2008 . . . . . . .
746 Beveiliging en opsporing 2008 40,3 37,2 1.788 129 73 906 108
747 Reiniging van gebouwen en .. 2008 196,6 164,6 4.696 757 332 1.919 546
74701 Reiniging van gebouwen 2008 186,7 156,9 3.883 559 217 1.703 436
74702 Reiniging van transportmiddelen .. 2008 . . . . . . .
748 Fotografie, pakken en sorteren .. 2008 104,0 67,1 7.676 2.522 2.104 1.637 1.056
7481 Fotografie en ontwikkelen van .. 2008 4,5 2,5 450 182 160 72 73
7484a Overige zakelijke dienstverlening 2008 92,5 58,4 6.708 2.338 1.941 1.393 956
74873 Veilingen van landbouw-, .. 2008 7,0 6,1 519 3 3 171 27
921a Totaal audiovisuele diensten 2008 30,5 20,8 3.903 1.649 1.464 741 435
921 Activiteiten op het gebied van .. 2008 16,5 9,2 1.326 523 410 211 164
921b Prod. + distr. van films 2008 12,7 5,6 1.105 444 341 173 142
9213 Vertoning van films 2008 3,8 3,6 221 79 69 38 21
922 Radio en televisie 2008 14,0 11,6 2.577 1.126 1.054 530 271
92201 Omroeporganisaties 2008 7,6 6,9 1.694 722 690 340 167
921c Prod. + ondersteuning van radio 2008 6,3 4,7 883 405 363 190 104
9301a Wasserijen, kappers,uitvaart,sauna 2008 94,3 67,6 3.902 794 598 971 626
9301 Reinigen van kleding en textiel 2008 12,7 10,0 835 103 77 214 136
9302 Kappers en schoonheidsverzorging 2008 52,4 32,6 1.604 237 126 424 453
9303 Uitvaartverzorging, crematoria, .. 2008 7,6 7,0 821 393 351 161 -27
9304 Fitnesscentra, sauna's, .. 2008 21,6 18,0 642 61 44 172 64
Bron: CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat voor de bedrijfstak dienstverlening de volgende
uitkomsten: aantallen banen van werkzame personen en aantal werknemers,
bedrijfsresultaat, bedrijfsopbrengsten en -lasten en financieel resultaat.
In de tabel zijn de gegevens uit te splitsen naar een aantal branches
volgens de Standaard Bedrijfsindeling 1993 (SBI'93) van het CBS.

Gegevens beschikbaar van 2006 - 2008.

Status van de cijfers:
Alle cijfers in de tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 1 september 2011:
Deze tabel gaat niet verder dan uitkomsten over het verslagjaar 2008.
Het samenstellen van de cijfers over 2009 is in vergelijking met
voorgaande jaren op twee belangrijke onderdelen gewijzigd:
- de SBI 2008 is toegepast;
- de statistische eenheid is veranderd.
Voornoemde wijzigingen zijn dusdanig ingrijpend dat de uitkomsten niet
vergelijkbaar zijn met die van eerdere jaren en daarom is gestart met een
nieuwe tabel vanaf 2009 (zie paragraaf 3).

Wijzigingen per 11 maart 2010:
Om inzicht te geven in de ontwikkeling ten opzichte van 2005 is de
kernvariabele omzet voor 2005 zo goed als mogelijk vergelijkbaar gemaakt
met de omzet van 2006 (gecorrigeerd voor de methodebreuk). Een verwijzing
naar de tabel met deze gegevens van een groot aantal
bedrijfstakken/branches treft u aan in paragraaf 3.

Wijzigingen per 1 juli 2009:
Met ingang van het verslagjaar 2007 is de vragenlijst die bedrijven in
verband met het onderzoek voorgelegd krijgen iets gewijzigd. Tot en met
2006 werden loon(kosten)subsidies tot de (overige) bedrijfsopbrengsten
gerekend, terwijl deze subsidies vanaf 2007 in mindering worden gebracht op
de bedrijfslasten. Door de wijzigingen zijn de uitkomsten over het jaar
2007 niet helemaal vergelijkbaar met die over 2006. Het effect van de
wijzigingen op de bedrijfsopbrengsten en bedrijfslasten is voor de meeste
branches gering.

Toelichting onderwerpen

Banen werkzame personen, jaargemiddelde
Een baan is een werkkring van een werkzaam persoon.
Banen van werkzame personen is gedefiniëerd als het aantal werknemers op
de eigen loonlijst, verminderd met het uitgeleend personeel en vermeerderd
met het ingeleend personeel, ingehuurde uitzendkrachten / gedetacheerden
en overige werkzame personen zoals medewerkende eigenaren en vennoten.
Banen werkzame personen
Het in het verslagjaar gemiddelde aantal banen van werkzame personen bij
het bedrijf.
Werknemers, jaargemiddelde
Alle personen die op de loonlijst staan van het bedrijf, ook als ze
daadwerkelijk in een ander bedrijf werkzaam zijn.
Dit betekent dat:
- Meewerkende eigenaren en gezinsleden die niet op de loonlijst staan,
niet meetellen;
- Uitzendkrachten worden geteld bij het (uitzend-)bedrijf van waaruit ze
worden uitgezonden, dus in de uitzendbranche.
Werknemers
Het in het verslagjaar gemiddelde aantal personen op de loonlijst van het
bedrijf.
Bedrijfsopbrengsten
De opbrengsten uit de normale bedrijfsuitoefening.
Deze bestaan uit verkopen van goederen en diensten, alsook de waarde van
de voorraadmutatie onderhanden werk, geactiveerde productie voor het eigen
bedrijf, subsidies en schade-uitkeringen. Onder geactiveerde productie
voor het eigen bedrijf wordt verstaan de door het bedrijf zelf
vervaardigde vaste activa voor eigen gebruik, zoals machines en gebouwen.
Deze activa worden tegen de productiekosten gewaardeerd.
Vanaf het verslagjaar 2007 worden loon(kosten)subsidies niet meer onder de
bedrijfsopbrengsten geboekt.
Netto omzet
Opbrengst, exclusief btw, uit verkoop van goederen en diensten aan derden
na aftrek van kortingen, bonussen, statiegeld en doorberekende
vrachtkosten. Derden zijn particulieren dan wel bedrijven buiten het
(Nederlandse deel van het) eigen concernverband.
Totale netto omzet
Bedrijfslasten
Alle kosten die zijn gemaakt om de bedrijfsopbrengsten te realiseren.
Vanaf het verslagjaar 2007 worden loon(kosten)subsidies niet meer onder de
bedrijfsopbrengsten geboekt. Ontvangen loon(kosten)subsidies zijn daarom
in mindering gebracht op de bedrijfslasten.
Inkoopwaarde omzet
Kosten van grond- en hulpstoffen, verpakkingsmiddelen, handelsgoederen,
loondiensten en uitbestede werkzaamheden, voor zover verbruikt bij de
productie van de in het verslagjaar verkochte goederen en diensten.
Totale inkoopwaarde omzet
Inkoopwaarde grond- en hulpstoffen
Inkoopkosten van grond- en hulpstoffen en verpakkingsmiddelen.
Deze post is inclusief de invoerrechten, de kosten van inklaring,
invoerheffingen van de Europese Unie, de kosten van tijdelijke
voorraadopslag, de kosten voor transport en voor transportverzekering van
de inkopen.
Personele kosten
De brutolonen en -salarissen van werknemers, de ten laste van de
werkgevers komende sociale en pensioenpremies en overige sociale lasten.
Verder ook de overige personeelskosten, te weten betalingen in verband met
uitzendkrachten en ingeleend personeel, opleidingskosten, kosten van
werving en selectie van personeel, kosten van kantine, arbodiensten,
bedrijfskleding, jubilea en dergelijke.
Over het verslagjaar 2006 zijn subsidies niet in mindering gebracht op de
personele kosten.
Vanaf het verslagjaar 2007 worden de ontvangen loon(kosten)subsidies in
mindering gebracht op de personele kosten. Voor overige subsidies is niets
veranderd.
Bruto lonen en salarissen
Lonen en salarissen van de werknemers op de loonlijst.
Hierin zijn begrepen:
- het arbeidsloon inclusief het werknemersaandeel sociale verzekeringen,
verminderd met ontvangen ziekengelden;
- gratificaties, tantièmes, vakantietoeslag, dertiende maand en
ontslaguitkeringen;
- vergoedingen woon-werkverkeer;
- bijdragen in (premie-)spaarregelingen;
- loon in natura.
Over het verslagjaar 2006 zijn loon(kosten)subsidies niet in mindering
gebracht op de bruto lonen en salarissen.
Vanaf het verslagjaar 2007 worden de ontvangen loon(kosten)subsidies wel
in mindering gebracht op de bruto lonen en salarissen.
Bedrijfsresultaat
De bedrijfsopbrengsten minus de bedrijfslasten.