Dienstverlening; arbeids- en financiële gegevens, SBI'93, 2006 - 2008

Dienstverlening; arbeids- en financiële gegevens, SBI'93, 2006 - 2008

Bedrijfstakken (SBI'93) Perioden Banen werkzame personen, jaargemiddelde Banen werkzame personen (x 1 000) Werknemers, jaargemiddelde Werknemers (x 1 000) Bedrijfsopbrengsten Netto omzet Totale netto omzet (mln euro) Bedrijfslasten Inkoopwaarde omzet Totale inkoopwaarde omzet (mln euro) Bedrijfslasten Inkoopwaarde omzet Inkoopwaarde grond- en hulpstoffen (mln euro) Bedrijfslasten Personele kosten Bruto lonen en salarissen (mln euro) Bedrijfsresultaat (mln euro)
501 Handel in en reparatie van auto's .. 2006 99,0 81,2 49.224 38.975 2.867 2.166 1.188
501 Handel in en reparatie van auto's .. 2007 104,0 84,7 52.207 41.509 3.225 2.288 1.419
501 Handel in en reparatie van auto's .. 2008 103,2 83,4 50.173 39.984 3.842 2.315 1.095
502 Handel in en reparatie van auto's .. 2006 22,6 18,3 2.159 918 659 453 206
502 Handel in en reparatie van auto's .. 2007 24,5 19,9 2.353 1.011 965 492 235
502 Handel in en reparatie van auto's .. 2008 25,6 20,7 2.510 1.092 1.036 512 246
503 Handel in auto-onderdelen en .. 2006 16,1 13,7 6.580 5.450 83 351 229
503 Handel in auto-onderdelen en .. 2007 17,1 14,2 7.216 5.896 68 385 308
503 Handel in auto-onderdelen en .. 2008 18,0 15,3 7.722 6.382 44 415 295
504 Handel in en reparatie van .. 2006 3,3 2,0 1.364 1.095 34 52 73
504 Handel in en reparatie van .. 2007 3,9 2,4 1.585 1.290 43 60 70
504 Handel in en reparatie van .. 2008 3,6 2,1 1.503 1.235 36 54 39
505 Benzineservicestations 2006 16,1 14,6 8.694 7.915 . 234 148
505 Benzineservicestations 2007 14,5 12,9 8.379 7.632 11 213 165
505 Benzineservicestations 2008 15,0 13,3 9.167 8.385 8 227 156
551 Hotels, pensions en .. 2006 59,7 52,8 3.250 522 506 775 389
551 Hotels, pensions en .. 2007 65,6 57,1 3.493 547 536 820 495
551 Hotels, pensions en .. 2008 66,6 57,8 3.584 559 549 857 452
552 Kampeerterreinen en overige .. 2006 25,8 20,3 1.333 345 300 220 154
552 Kampeerterreinen en overige .. 2007 27,6 21,6 1.489 363 321 249 164
552 Kampeerterreinen en overige .. 2008 27,7 20,6 1.601 376 334 248 235
553 Restaurants, cafetaria's .. 2006 181,1 143,6 5.961 1.847 1.701 1.218 738
553 Restaurants, cafetaria's .. 2007 209,0 163,5 6.459 2.041 1.893 1.331 760
553 Restaurants, cafetaria's .. 2008 . . . . . . .
554 Cafés en dergelijke 2006 89,3 67,7 2.584 793 791 449 365
554 Cafés en dergelijke 2007 . . . . . . .
554 Cafés en dergelijke 2008 85,8 64,2 2.718 933 895 450 389
555 Kantines en catering 2006 45,7 34,1 2.160 901 849 538 181
555 Kantines en catering 2007 60,3 39,4 2.433 966 940 600 237
555 Kantines en catering 2008 56,0 41,6 2.569 1.059 1.027 607 272
71 Verhuur van transportmiddelen, .. 2006 31,2 22,6 7.871 3.218 2.654 626 653
71 Verhuur van transportmiddelen, .. 2007 33,3 24,9 8.623 3.230 2.527 708 872
71 Verhuur van transportmiddelen, .. 2008 35,1 25,8 9.233 3.663 2.837 715 920
72 Computerservice- en .. 2006 164,9 133,9 18.321 5.002 3.410 5.593 1.976
72 Computerservice- en .. 2007 174,0 138,8 20.720 5.914 3.715 6.071 2.240
72 Computerservice- en .. 2008 189,8 148,7 23.137 6.539 4.230 6.847 2.478
7411b Jurid./admin.diensten, econ.advies 2006 268,0 198,5 23.981 3.299 2.304 7.288 5.021
7411b Jurid./admin.diensten, econ.advies 2007 288,1 212,0 27.282 3.756 2.489 8.095 6.046
7411b Jurid./admin.diensten, econ.advies 2008 309,7 225,6 29.584 3.926 2.529 8.885 6.534
743 Keuring en controle 2006 12,2 10,3 1.144 191 110 380 112
743 Keuring en controle 2007 13,6 11,3 1.289 223 126 428 119
743 Keuring en controle 2008 14,5 12,3 1.418 250 137 482 123
744 Reclamebureaus en dergelijke 2006 40,9 27,1 6.782 3.983 3.763 861 845
744 Reclamebureaus en dergelijke 2007 45,5 29,6 6.945 3.942 3.695 932 913
744 Reclamebureaus en dergelijke 2008 47,5 30,8 7.268 4.149 3.865 978 940
745 Uitzendbureaus, uitleenbedrijven .. 2006 54,8 228,7 15.741 6.033 5.791 4.650 1.217
745 Uitzendbureaus, uitleenbedrijven .. 2007 61,6 308,6 19.549 7.281 6.933 5.740 1.593
745 Uitzendbureaus, uitleenbedrijven .. 2008 . . . . . . .
746 Beveiliging en opsporing 2006 37,9 34,9 1.558 106 49 780 101
746 Beveiliging en opsporing 2007 41,1 37,8 1.668 111 62 854 109
746 Beveiliging en opsporing 2008 40,3 37,2 1.788 129 73 906 108
747 Reiniging van gebouwen en .. 2006 180,8 158,1 3.959 555 286 1.699 450
747 Reiniging van gebouwen en .. 2007 188,8 163,0 4.222 606 325 1.811 539
747 Reiniging van gebouwen en .. 2008 196,6 164,6 4.696 757 332 1.919 546
748 Fotografie, pakken en sorteren .. 2006 84,0 55,0 6.660 2.343 1.903 1.385 768
748 Fotografie, pakken en sorteren .. 2007 94,7 61,1 7.186 2.501 2.170 1.499 910
748 Fotografie, pakken en sorteren .. 2008 104,0 67,1 7.676 2.522 2.104 1.637 1.056
921a Totaal audiovisuele diensten 2006 . . . . . . .
921a Totaal audiovisuele diensten 2007 27,1 19,2 3.536 1.581 1.347 699 452
921a Totaal audiovisuele diensten 2008 30,5 20,8 3.903 1.649 1.464 741 435
9301a Wasserijen, kappers,uitvaart,sauna 2006 84,0 59,8 3.427 806 621 832 539
9301a Wasserijen, kappers,uitvaart,sauna 2007 87,4 61,7 3.618 735 580 865 675
9301a Wasserijen, kappers,uitvaart,sauna 2008 94,3 67,6 3.902 794 598 971 626
Bron: CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat voor de bedrijfstak dienstverlening de volgende
uitkomsten: aantallen banen van werkzame personen en aantal werknemers,
bedrijfsresultaat, bedrijfsopbrengsten en -lasten en financieel resultaat.
In de tabel zijn de gegevens uit te splitsen naar een aantal branches
volgens de Standaard Bedrijfsindeling 1993 (SBI'93) van het CBS.

Gegevens beschikbaar van 2006 - 2008.

Status van de cijfers:
Alle cijfers in de tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 1 september 2011:
Deze tabel gaat niet verder dan uitkomsten over het verslagjaar 2008.
Het samenstellen van de cijfers over 2009 is in vergelijking met
voorgaande jaren op twee belangrijke onderdelen gewijzigd:
- de SBI 2008 is toegepast;
- de statistische eenheid is veranderd.
Voornoemde wijzigingen zijn dusdanig ingrijpend dat de uitkomsten niet
vergelijkbaar zijn met die van eerdere jaren en daarom is gestart met een
nieuwe tabel vanaf 2009 (zie paragraaf 3).

Wijzigingen per 11 maart 2010:
Om inzicht te geven in de ontwikkeling ten opzichte van 2005 is de
kernvariabele omzet voor 2005 zo goed als mogelijk vergelijkbaar gemaakt
met de omzet van 2006 (gecorrigeerd voor de methodebreuk). Een verwijzing
naar de tabel met deze gegevens van een groot aantal
bedrijfstakken/branches treft u aan in paragraaf 3.

Wijzigingen per 1 juli 2009:
Met ingang van het verslagjaar 2007 is de vragenlijst die bedrijven in
verband met het onderzoek voorgelegd krijgen iets gewijzigd. Tot en met
2006 werden loon(kosten)subsidies tot de (overige) bedrijfsopbrengsten
gerekend, terwijl deze subsidies vanaf 2007 in mindering worden gebracht op
de bedrijfslasten. Door de wijzigingen zijn de uitkomsten over het jaar
2007 niet helemaal vergelijkbaar met die over 2006. Het effect van de
wijzigingen op de bedrijfsopbrengsten en bedrijfslasten is voor de meeste
branches gering.

Toelichting onderwerpen

Banen werkzame personen, jaargemiddelde
Een baan is een werkkring van een werkzaam persoon.
Banen van werkzame personen is gedefiniëerd als het aantal werknemers op
de eigen loonlijst, verminderd met het uitgeleend personeel en vermeerderd
met het ingeleend personeel, ingehuurde uitzendkrachten / gedetacheerden
en overige werkzame personen zoals medewerkende eigenaren en vennoten.
Banen werkzame personen
Het in het verslagjaar gemiddelde aantal banen van werkzame personen bij
het bedrijf.
Werknemers, jaargemiddelde
Alle personen die op de loonlijst staan van het bedrijf, ook als ze
daadwerkelijk in een ander bedrijf werkzaam zijn.
Dit betekent dat:
- Meewerkende eigenaren en gezinsleden die niet op de loonlijst staan,
niet meetellen;
- Uitzendkrachten worden geteld bij het (uitzend-)bedrijf van waaruit ze
worden uitgezonden, dus in de uitzendbranche.
Werknemers
Het in het verslagjaar gemiddelde aantal personen op de loonlijst van het
bedrijf.
Bedrijfsopbrengsten
De opbrengsten uit de normale bedrijfsuitoefening.
Deze bestaan uit verkopen van goederen en diensten, alsook de waarde van
de voorraadmutatie onderhanden werk, geactiveerde productie voor het eigen
bedrijf, subsidies en schade-uitkeringen. Onder geactiveerde productie
voor het eigen bedrijf wordt verstaan de door het bedrijf zelf
vervaardigde vaste activa voor eigen gebruik, zoals machines en gebouwen.
Deze activa worden tegen de productiekosten gewaardeerd.
Vanaf het verslagjaar 2007 worden loon(kosten)subsidies niet meer onder de
bedrijfsopbrengsten geboekt.
Netto omzet
Opbrengst, exclusief btw, uit verkoop van goederen en diensten aan derden
na aftrek van kortingen, bonussen, statiegeld en doorberekende
vrachtkosten. Derden zijn particulieren dan wel bedrijven buiten het
(Nederlandse deel van het) eigen concernverband.
Totale netto omzet
Bedrijfslasten
Alle kosten die zijn gemaakt om de bedrijfsopbrengsten te realiseren.
Vanaf het verslagjaar 2007 worden loon(kosten)subsidies niet meer onder de
bedrijfsopbrengsten geboekt. Ontvangen loon(kosten)subsidies zijn daarom
in mindering gebracht op de bedrijfslasten.
Inkoopwaarde omzet
Kosten van grond- en hulpstoffen, verpakkingsmiddelen, handelsgoederen,
loondiensten en uitbestede werkzaamheden, voor zover verbruikt bij de
productie van de in het verslagjaar verkochte goederen en diensten.
Totale inkoopwaarde omzet
Inkoopwaarde grond- en hulpstoffen
Inkoopkosten van grond- en hulpstoffen en verpakkingsmiddelen.
Deze post is inclusief de invoerrechten, de kosten van inklaring,
invoerheffingen van de Europese Unie, de kosten van tijdelijke
voorraadopslag, de kosten voor transport en voor transportverzekering van
de inkopen.
Personele kosten
De brutolonen en -salarissen van werknemers, de ten laste van de
werkgevers komende sociale en pensioenpremies en overige sociale lasten.
Verder ook de overige personeelskosten, te weten betalingen in verband met
uitzendkrachten en ingeleend personeel, opleidingskosten, kosten van
werving en selectie van personeel, kosten van kantine, arbodiensten,
bedrijfskleding, jubilea en dergelijke.
Over het verslagjaar 2006 zijn subsidies niet in mindering gebracht op de
personele kosten.
Vanaf het verslagjaar 2007 worden de ontvangen loon(kosten)subsidies in
mindering gebracht op de personele kosten. Voor overige subsidies is niets
veranderd.
Bruto lonen en salarissen
Lonen en salarissen van de werknemers op de loonlijst.
Hierin zijn begrepen:
- het arbeidsloon inclusief het werknemersaandeel sociale verzekeringen,
verminderd met ontvangen ziekengelden;
- gratificaties, tantièmes, vakantietoeslag, dertiende maand en
ontslaguitkeringen;
- vergoedingen woon-werkverkeer;
- bijdragen in (premie-)spaarregelingen;
- loon in natura.
Over het verslagjaar 2006 zijn loon(kosten)subsidies niet in mindering
gebracht op de bruto lonen en salarissen.
Vanaf het verslagjaar 2007 worden de ontvangen loon(kosten)subsidies wel
in mindering gebracht op de bruto lonen en salarissen.
Bedrijfsresultaat
De bedrijfsopbrengsten minus de bedrijfslasten.