Transportbedrijven; arbeids- en financiële gegevens, SBI'93, 2006 - 2008

Transportbedrijven; arbeids- en financiële gegevens, SBI'93, 2006 - 2008

Bedrijfstakken (SBI'93) Perioden Banen werkzame personen, jaargemiddelde Banen werkzame personen (x 1000) Banen werkzame personen, jaargemiddelde Arbeidsvolume werkzame personen (x 1000) Bedrijfsopbrengsten Overige bedrijfsopbrengsten (mln euro) Bedrijfslasten Personele kosten Totale personele kosten Bedrijfslasten Afschrijvingen op vaste activa (mln euro) Saldo voorzieningen (mln euro)
I Vervoer, opslag en communicatie 2006 544,6 441,0 3.186 20.303 7.222 -163
I Vervoer, opslag en communicatie 2007 575,2 456,7 3.641 21.693 7.834 -187
I Vervoer, opslag en communicatie 2008 576,7 465,7 3.455 22.820 7.854 -110
60 Vervoer over land 2006 219,7 184,7 1.501 7.738 1.339 -51
60 Vervoer over land 2007 233,3 192,3 1.641 8.351 1.297 31
60 Vervoer over land 2008 230,7 195,3 1.529 8.780 1.431 4
61 Vervoer over water 2006 29,2 26,3 65 984 802 -9
61 Vervoer over water 2007 31,8 28,3 75 1.018 825 -18
61 Vervoer over water 2008 30,8 27,9 89 1.079 865 -35
62 Vervoer door de lucht 2006 36,6 31,3 14 2.153 551 3
62 Vervoer door de lucht 2007 37,7 32,2 4 2.225 543 -235
62 Vervoer door de lucht 2008 39,9 34,7 4 2.360 615 -37
63 Dienstverlening voor het vervoer 2006 116,9 100,8 1.316 4.836 1.000 -71
63 Dienstverlening voor het vervoer 2007 121,6 105,7 1.485 5.151 1.557 270
63 Dienstverlening voor het vervoer 2008 128,0 112,0 1.616 5.682 1.463 191
64 Post en telecommunicatie 2006 142,2 97,8 289 4.592 3.530 -35
64 Post en telecommunicatie 2007 150,8 98,1 437 4.948 3.611 -235
64 Post en telecommunicatie 2008 147,3 95,8 217 4.919 3.480 -232
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat voor de bedrijfstak vervoer, opslag en communicatie de
volgende jaaruitkomsten: aantal banen van werkzame personen en aantal
werknemers, bedrijfsresultaat, bedrijfsopbrengsten en -lasten, financieel
resultaat, saldo voorzieningen en buitengewoon resultaat en
onderverdelingen daarvan. In de tabel zijn de gegevens uit te splitsen
naar een aantal branches volgens de Standaard Bedrijfsindeling 1993
(SBI'93) van het CBS.

Gegevens beschikbaar van 2006 - 2008.

Status van de cijfers:
Alle cijfers in de tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 1 september 2011:
Deze tabel gaat niet verder dan uitkomsten over het verslagjaar 2008.
Het samenstellen van de cijfers over 2009 is in vergelijking met
voorgaande jaren op twee belangrijke onderdelen gewijzigd:
- de SBI 2008 is toegepast;
- de statistische eenheid is veranderd.
Voornoemde wijzigingen zijn dusdanig ingrijpend dat de uitkomsten niet
vergelijkbaar zijn met die van eerdere jaren en daarom is gestart met een
nieuwe tabel vanaf 2009 (zie paragraaf 3).

Wijzigingen per 1 juli 2010:
Cijfers over 2008 zijn toegevoegd.
De cijfers over het statistiekjaar 2007 zijn gecorrigeerd. Dit geldt voor
een beperkt aantal groepen van bedrijven. Voor de gehele transportsector
is de netto omzet gecorrigeerd van 94 921 mln euro naar 95 103 mln euro.
De omzet van de opslagbedrijven stijgt met 207 mln euro tot 3 071 mln euro.
De omzet van het tram- en autobusvervoer daalt met 26 mln euro tot 1 549
mln euro. De oorzaak van deze correcties is het ter beschikking komen van
nieuwe informatie van bedrijven.

Wijzigingen per 30 juni 2009:
Met ingang van het verslagjaar 2007 is de vragenlijst die bedrijven in
verband met het onderzoek voorgelegd krijgen iets gewijzigd. Tot en met
2006 werden loon(kosten)subsidies tot de (overige) bedrijfsopbrengsten
gerekend, terwijl deze subsidies vanaf 2007 in mindering worden gebracht
op de bedrijfslasten. Door de wijzigingen zijn de uitkomsten over het jaar
2007 niet helemaal vergelijkbaar met die over 2006. Het effect van de
wijzigingen op de bedrijfsopbrengsten en bedrijfslasten is voor de meeste
branches gering.

Toelichting onderwerpen

Banen werkzame personen, jaargemiddelde
Een baan is een werkkring van een werkzaam persoon.
Banen van werkzame personen is gedefiniëerd als het aantal werknemers op
de eigen loonlijst, verminderd met het uitgeleend personeel en
vermeerderd met het ingeleend personeel, ingehuurde uitzendkrachten /
gedetacheerden en overige werkzame personen
zoals medewerkende eigenaren en vennoten.
Banen werkzame personen
Het in het verslagjaar gemiddelde aantal banen van werkzame personen bij
het bedrijf.
Arbeidsvolume werkzame personen
Het arbeidsvolume uitgedrukt in arbeidsjaren op basis van het in het
verslagjaar gemiddelde aantal werkzame personen. Een arbeidsjaar is een
maat voor het arbeidsvolume die wordt berekend door alle banen (voltijd
en deeltijd) in een jaar om te rekenen naar voltijdequivalenten (vte). Zo
leveren twee halve banen (elk 0,5 vte) samen een arbeidsvolume van een
jaar op.
Bedrijfsopbrengsten
De opbrengsten uit de normale bedrijfsuitoefening.
Deze bestaan uit verkopen van goederen en diensten, alsook de waarde van
de voorraadmutatie onderhanden werk, geactiveerde productie voor het
eigen bedrijf, subsidies en schade-uitkeringen. Onder geactiveerde
productie voor het eigen bedrijf wordt verstaan de door het bedrijf zelf
vervaardigde vaste activa voor eigen gebruik, zoals machines en gebouwen.
Deze activa worden tegen de productiekosten gewaardeerd.
Vanaf het verslagjaar 2007 worden loon(kosten)subsidies niet meer onder
de bedrijfsopbrengsten geboekt.
Overige bedrijfsopbrengsten
Bedrijfsopbrengsten die niet behoren tot de netto-omzet.
Het gaat hier ondermeer om:
- vergoedingen voor uitgeleend personeel;
- mutatie van nog niet gefactureerde voorraden gereed product en
onderhanden werk;
- geactiveerde productie voor het eigen bedrijf. Hieronder wordt verstaan
de door het bedrijf zelf vervaardigde vaste activa voor eigen gebruik,
zoals machines en gebouwen. Deze worden tegen kostprijs gewaardeerd;
- beheervergoedingen, dat wil zeggen intraconcernvergoedingen voor
diensten van algemeen beheer;
- subsidies en exportrestituties
- opbrengsten uit licenties, royalty's en auteursrechten;
- ontvangen schade-uitkeringen.
Vanaf het verslagjaar 2007 worden loon(kosten)subsidies niet meer onder
de overige bedrijfsopbrengsten geboekt.
Bedrijfslasten
Alle kosten die zijn gemaakt om de bedrijfsopbrengsten te realiseren.
Vanaf het verslagjaar 2007 worden loon(kosten)subsidies niet meer onder
de bedrijfsopbrengsten geboekt. Ontvangen loon(kosten)subsidies zijn
daarom in mindering gebracht op de bedrijfslasten.
Personele kosten
De brutolonen en -salarissen van werknemers, de ten laste van de
werkgevers komende sociale en pensioenpremies en overige sociale lasten.
Verder ook de overige personeelskosten, te weten betalingen in verband
met uitzendkrachten en ingeleend personeel, opleidingskosten, kosten van
werving en selectie van personeel, kosten van kantine, arbodiensten,
bedrijfskleding, jubilea en dergelijke.
Over het verslagjaar 2006 zijn subsidies niet in mindering gebracht op de
personele kosten.
Vanaf het verslagjaar 2007 worden de ontvangen loon(kosten)subsidies in
mindering gebracht op de personele kosten. Voor overige subsidies is
niets veranderd.
Totale personele kosten
Afschrijvingen op vaste activa
De waardevermindering van duurzame productiemiddelen, zoals machines,
gebouwen, vervoermiddelen en computers, als gevolg van normale slijtage
en voorzienbare economische veroudering. Verder de afschrijvingen op
vaste immateriële activa zoals software, kosten van onderzoek en
ontwikkeling, verwerving van intellectuele rechten en goodwill.
Saldo voorzieningen
De toevoegingen aan voorzieningen minus de vrijval van voorzieningen
zoals aanloop- en reorganisatiefondsen, onderhoudsreserves,
garantievoorzieningen en dergelijke.