Speur- en ontwikkelingswerk; arbeid en financiën, SBI'93, 2006 - 2008


Deze tabel bevat voor de bedrijfstak speur- en ontwikkelingswerk (SBI'93
groep 73) de volgende jaaruitkomsten: aantal banen van werkzame personen
en aantal werknemers, bedrijfsresultaat, bedrijfsopbrengsten en -lasten,
financieel resultaat, saldo voorzieningen en buitengewoon resultaat en
onderverdelingen daarvan.

Gegevens beschikbaar van 2006 - 2008.

Status van de cijfers:
Alle cijfers in de tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 1 september 2011:
Deze tabel gaat niet verder dan uitkomsten over het verslagjaar 2008.
Het samenstellen van de cijfers over 2009 is in vergelijking met
voorgaande jaren op twee belangrijke onderdelen gewijzigd:
- de SBI 2008 is toegepast;
- de statistische eenheid is veranderd.
Voornoemde wijzigingen zijn dusdanig ingrijpend dat de uitkomsten niet
vergelijkbaar zijn met die van eerdere jaren en daarom is gestart met een
nieuwe tabel vanaf 2009 (zie paragraaf 3).

Wijzigingen per 30 juni 2009:
Met ingang van het verslagjaar 2007 is de vragenlijst die bedrijven in
verband met het onderzoek voorgelegd krijgen iets gewijzigd. Tot en met
2006 werden loon(kosten)subsidies tot de (overige) bedrijfsopbrengsten
gerekend, terwijl deze subsidies vanaf 2007 in mindering worden gebracht
op de bedrijfslasten. Door de wijzigingen zijn de uitkomsten over het jaar
2007 niet helemaal vergelijkbaar met die over 2006. Het effect van de
wijzigingen op de bedrijfsopbrengsten en bedrijfslasten is voor de meeste
branches gering.

Speur- en ontwikkelingswerk; arbeid en financiën, SBI'93, 2006 - 2008

Perioden Banen werkzame personen, jaargemiddeldeBanen werkzame personen (x 1 000) Banen werkzame personen, jaargemiddeldeArbeidsvolume werkzame personen (x 1 000) Werknemers, jaargemiddeldeWerknemers (x 1 000) Werknemers, jaargemiddeldeArbeidsvolume werknemers (x 1 000) BedrijfsopbrengstenTotale bedrijfsopbrengsten (mln euro) BedrijfsopbrengstenNetto omzet (mln euro) BedrijfsopbrengstenOverige bedrijfsopbrengsten (mln euro) BedrijfslastenTotale bedrijfslasten (mln euro) BedrijfslastenInkoopwaarde omzetTotale inkoopwaarde omzet (mln euro) BedrijfslastenInkoopwaarde omzetInkoopwaarde grond- en hulpstoffen (mln euro) BedrijfslastenInkoopwaarde omzetInkoopwaarde handelsgoederen (mln euro) BedrijfslastenInkoopwaarde omzetTotale overige inkoopwaarde (mln euro) BedrijfslastenPersonele kostenTotale personele kosten (mln euro) BedrijfslastenPersonele kostenBruto lonen en salarissen (mln euro) BedrijfslastenPersonele kostenSociale verzekeringspremies werkgever (mln euro) BedrijfslastenPersonele kostenPremies pensioen, VUT/ inkoopsommen (mln euro) BedrijfslastenPersonele kostenOverige sociale lasten (mln euro) BedrijfslastenPersonele kostenOverige personele kosten (mln euro) BedrijfslastenOverige bedrijfslastenTotale overige bedrijfslasten BedrijfslastenOverige bedrijfslastenEnergiekosten (mln euro) BedrijfslastenOverige bedrijfslastenHuisvestingskosten (mln euro) BedrijfslastenOverige bedrijfslastenKosten apparatuur en inventaris (mln euro) BedrijfslastenOverige bedrijfslastenKosten vervoermiddelen (mln euro) BedrijfslastenOverige bedrijfslastenVerkoopkosten (mln euro) BedrijfslastenOverige bedrijfslastenCommunicatiekosten (mln euro) BedrijfslastenOverige bedrijfslastenKosten van dienstverlening door derden (mln euro) BedrijfslastenOverige bedrijfslastenNiet eerder genoemde bedrijfslasten (mln euro) BedrijfslastenAfschrijvingen op vaste activa (mln euro) Bedrijfsresultaat (mln euro) Saldo financiële baten en lasten (mln euro) Saldo voorzieningen (mln euro) Saldo buitengewone baten en lasten (mln euro) Resultaat voor belastingen (mln euro)
2006 32,7 27,6 29,0 24,8 3.476 3.054 422 3.287 750 332 100 317 1.643 1.165 115 141 15 207 761 36 148 61 22 58 29 59 348 134 189 -27 -14 -40 108
2007 36,0 30,3 31,0 26,9 4.010 3.501 508 3.849 822 284 146 392 1.896 1.320 138 138 14 286 976 38 155 90 28 71 33 206 355 155 161 21 -34 -3 145
2008 37,1 31,2 33,9 28,9 4.496 3.634 862 4.318 1.052 473 99 480 2.004 1.442 167 122 15 257 1.091 49 202 83 27 82 40 230 379 171 178 26 -20 57 242
Bron: CBS.
Verklaring van tekens