Energie- en waterleidingbedrijven; arbeid en financiën, SBI'93, 2006-2008

Energie- en waterleidingbedrijven; arbeid en financiën, SBI'93, 2006-2008

Bedrijfstakken (SBI'93) Perioden Banen werkzame personen, jaargemiddelde Banen werkzame personen (x 1 000) Banen werkzame personen, jaargemiddelde Arbeidsvolume werkzame personen (x 1 000) Werknemers, jaargemiddelde Werknemers (x 1 000) Werknemers, jaargemiddelde Arbeidsvolume werknemers (x 1 000) Bedrijfsopbrengsten Totale bedrijfsopbrengsten (mln euro) Bedrijfsopbrengsten Netto omzet (mln euro) Bedrijfsopbrengsten Overige bedrijfsopbrengsten (mln euro) Bedrijfslasten Totale bedrijfslasten (mln euro) Bedrijfslasten Inkoopwaarde omzet Totale inkoopwaarde omzet (mln euro) Bedrijfslasten Inkoopwaarde omzet Inkoopwaarde grond- en hulpstoffen Totale inkoopwaarde grond-en hulpstoffen (mln euro) Bedrijfslasten Inkoopwaarde omzet Inkoopwaarde grond- en hulpstoffen Beginvoorraad grond- en hulpstoffen (mln euro) Bedrijfslasten Inkoopwaarde omzet Inkoopwaarde grond- en hulpstoffen Inkopen grond- en hulpstoffen (mln euro) Bedrijfslasten Inkoopwaarde omzet Inkoopwaarde grond- en hulpstoffen Eindvoorraad grond- en hulpstoffen (mln euro) Bedrijfslasten Inkoopwaarde omzet Inkoopwaarde handelsgoederen Totale inkoopwaarde handelsgoederen (mln euro) Bedrijfslasten Inkoopwaarde omzet Inkoopwaarde handelsgoederen Beginvoorraad handelsgoederen (mln euro) Bedrijfslasten Inkoopwaarde omzet Inkoopwaarde handelsgoederen Inkopen handelsgoederen (mln euro) Bedrijfslasten Inkoopwaarde omzet Inkoopwaarde handelsgoederen Eindvoorraad handelsgoederen (mln euro) Bedrijfslasten Inkoopwaarde omzet Overige inkoopwaarde Totale overige inkoopwaarde (mln euro) Bedrijfslasten Inkoopwaarde omzet Overige inkoopwaarde Kosten uitbesteed werk (mln euro) Bedrijfslasten Inkoopwaarde omzet Overige inkoopwaarde Niet eerder genoemde inkoopwaarde (mln euro) Bedrijfslasten Personele kosten Totale personele kosten (mln euro) Bedrijfslasten Personele kosten Bruto lonen en salarissen (mln euro) Bedrijfslasten Personele kosten Sociale verzekeringspremies werkgever (mln euro) Bedrijfslasten Personele kosten Premies pensioen, VUT/ inkoopsommen (mln euro) Bedrijfslasten Personele kosten Overige sociale lasten (mln euro) Bedrijfslasten Personele kosten Overige personele kosten (mln euro) Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Totale overige bedrijfslasten (mln euro) Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Energiekosten (mln euro) Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Huisvestingskosten (mln euro) Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Kosten apparatuur en inventaris (mln euro) Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Kosten vervoermiddelen (mln euro) Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Verkoopkosten (mln euro) Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Communicatiekosten (mln euro) Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Kosten van dienstverlening door derden (mln euro) Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Niet eerder genoemde bedrijfslasten (mln euro) Bedrijfslasten Afschrijvingen op vaste activa (mln euro) Bedrijfsresultaat (mln euro) Saldo financiële baten en lasten (mln euro) Saldo voorzieningen (mln euro) Saldo buitengewone baten en lasten (mln euro) Resultaat voor belastingen (mln euro)
E Productie en distributie van en .. 2006 31,1 28,5 24,4 23,2 38.133 36.688 1.445 34.959 28.147 26.464 130 26.378 44 55 6 56 7 1.628 1.206 422 1.941 1.193 87 148 27 486 3.464 70 184 285 50 152 64 585 2.073 1.406 3.174 -199 -41 112 3.045
E Productie en distributie van en .. 2007 29,2 27,2 23,2 21,9 39.876 38.044 1.832 35.561 28.365 27.742 56 27.731 45 4 0 4 0 620 354 266 1.894 1.165 80 162 28 460 3.725 88 293 448 38 130 59 737 1.930 1.577 4.315 -91 60 417 4.702
E Productie en distributie van en .. 2008 31,5 29,3 25,4 24,0 42.129 40.244 1.885 38.952 31.182 30.747 59 30.768 81 4 0 4 0 431 380 51 2.214 1.351 108 173 24 559 3.453 97 306 603 50 253 55 763 1.328 2.103 3.177 -204 -27 378 3.324
40 Productie en distributie van .. 2006 24,6 22,9 18,8 18,3 36.420 35.106 1.314 33.630 27.971 26.369 124 26.279 35 29 3 29 3 1.574 1.161 413 1.592 966 68 120 20 418 2.936 15 132 261 28 140 43 502 1.815 1.130 2.791 -89 -57 111 2.756
40 Productie en distributie van .. 2007 23,2 21,9 18,1 17,2 38.260 36.563 1.697 34.210 28.240 27.650 50 27.639 39 0 0 0 0 589 323 266 1.549 937 61 136 22 393 3.128 25 195 404 22 116 42 640 1.682 1.294 4.050 46 56 429 4.581
40 Productie en distributie van .. 2008 25,2 23,6 20,2 19,0 40.487 38.730 1.757 37.578 31.048 30.642 46 30.667 72 4 0 4 0 403 352 50 1.844 1.114 89 142 21 478 2.879 35 263 556 33 238 39 665 1.050 1.807 2.909 -66 -26 365 3.181
41 Winning en distributie van water 2006 6,5 5,6 5,6 4,9 1.713 1.581 131 1.329 176 95 6 99 10 26 3 27 4 54 45 9 349 227 19 29 7 68 528 55 53 23 22 12 22 84 258 276 384 -111 15 1 289
41 Winning en distributie van water 2007 6,0 5,3 5,1 4,7 1.616 1.481 135 1.351 126 91 6 92 6 3 0 3 0 31 31 0 346 228 19 26 6 67 597 63 98 43 16 14 17 97 249 283 265 -137 4 -12 121
41 Winning en distributie van water 2008 6,2 5,7 5,2 5,0 1.642 1.514 128 1.374 133 105 13 101 9 0 0 0 0 28 28 0 371 237 19 32 3 80 575 62 43 47 16 15 16 98 277 296 268 -137 -1 13 142
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat voor de bedrijfstak energie- en waterleidingbedrijven de
volgende uitkomsten: jaaruitkomsten: aantal banen van werkzame personen en
aantal werknemers, bedrijfsresultaat, bedrijfsopbrengsten en -lasten,
financieel resultaat, saldo voorzieningen en buitengewoon resultaat en
onderverdelingen daarvan. In de tabel zijn de gegevens uit te splitsen
naar een aantal branches volgens de Standaard Bedrijfsindeling 1993
(SBI'93) van het CBS.

Gegevens beschikbaar van 2006 - 2008.

Status van de cijfers:
Alle cijfers in de tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 1 september 2011:
Deze tabel gaat niet verder dan uitkomsten over het verslagjaar 2008.
Het samenstellen van de cijfers over 2009 is in vergelijking met
voorgaande jaren op twee belangrijke onderdelen gewijzigd:
- de SBI 2008 is toegepast;
- de statistische eenheid is veranderd.
Voornoemde wijzigingen zijn dusdanig ingrijpend dat de uitkomsten niet
vergelijkbaar zijn met die van eerdere jaren en daarom is gestart met een
nieuwe tabel vanaf 2009 (zie paragraaf 3).

Wijzigingen per 30 juni 2009:
Met ingang van het verslagjaar 2007 is de vragenlijst die bedrijven in
verband met het onderzoek voorgelegd krijgen iets gewijzigd. Tot en met
2006 werden loon(kosten)subsidies tot de (overige) bedrijfsopbrengsten
gerekend, terwijl deze subsidies vanaf 2007 in mindering worden gebracht
op de bedrijfslasten. Door de wijzigingen zijn de uitkomsten over het jaar
2007 niet helemaal vergelijkbaar met die over 2006. Het effect van de
wijzigingen op de bedrijfsopbrengsten en bedrijfslasten is voor de meeste
branches gering.

Toelichting onderwerpen

Banen werkzame personen, jaargemiddelde
Een baan is een werkkring van een werkzaam persoon.
Banen van werkzame personen is gedefiniëerd als het aantal werknemers op
de eigen loonlijst, verminderd met het uitgeleend personeel en
vermeerderd met het ingeleend personeel, ingehuurde uitzendkrachten /
gedetacheerden en overige werkzame personen
zoals medewerkende eigenaren en vennoten.
Banen werkzame personen
Het in het verslagjaar gemiddelde aantal banen van werkzame personen bij
het bedrijf.
Arbeidsvolume werkzame personen
Het arbeidsvolume uitgedrukt in arbeidsjaren op basis van het in het
verslagjaar gemiddelde aantal werkzame personen. Een arbeidsjaar is een
maat voor het arbeidsvolume die wordt berekend door alle banen (voltijd
en deeltijd) in een jaar om te rekenen naar voltijdequivalenten (vte). Zo
leveren twee halve banen (elk 0,5 vte) samen een arbeidsvolume van een
jaar op.
Werknemers, jaargemiddelde
Alle personen die op de loonlijst staan van het bedrijf, ook als ze
daadwerkelijk in een ander bedrijf werkzaam zijn.
Dit betekent dat:
- Meewerkende eigenaren en gezinsleden die niet op de loonlijst staan,
niet meetellen;
- Uitzendkrachten worden geteld bij het (uitzend-)bedrijf van waaruit ze
worden uitgezonden, dus in de uitzendbranche.
Werknemers
Het in het verslagjaar gemiddelde aantal personen op de loonlijst van het
bedrijf.
Arbeidsvolume werknemers
Het arbeidsvolume uitgedrukt in arbeidsjaren op basis van het in het
verslagjaar gemiddelde aantal personen op de loonlijst van het bedrijf.
Een arbeidsjaar is een maat voor het arbeidsvolume die wordt berekend
door alle banen (voltijd en deeltijd) in een jaar om te rekenen naar
voltijdequivalenten (vte). Zo leveren twee halve banen (elk 0,5 vte)
samen een arbeidsvolume van een jaar op.
Bedrijfsopbrengsten
De opbrengsten uit de normale bedrijfsuitoefening.
Deze bestaan uit verkopen van goederen en diensten, alsook de waarde van
de voorraadmutatie onderhanden werk, geactiveerde productie voor het
eigen bedrijf, subsidies en schade-uitkeringen. Onder geactiveerde
productie voor het eigen bedrijf wordt verstaan de door het bedrijf zelf
vervaardigde vaste activa voor eigen gebruik, zoals machines en gebouwen.
Deze activa worden tegen de productiekosten gewaardeerd.
Vanaf het verslagjaar 2007 worden loon(kosten)subsidies niet meer onder
de bedrijfsopbrengsten geboekt.
Totale bedrijfsopbrengsten
Netto omzet
Opbrengst, exclusief btw, uit verkoop van goederen en diensten aan derden
na aftrek van kortingen, bonussen, statiegeld en doorberekende
vrachtkosten. Derden zijn particulieren dan wel bedrijven buiten het
(Nederlandse deel van het) eigen concernverband.
Overige bedrijfsopbrengsten
Bedrijfsopbrengsten die niet behoren tot de netto-omzet.
Het gaat hier ondermeer om:
- vergoedingen voor uitgeleend personeel;
- mutatie van nog niet gefactureerde voorraden gereed product en
onderhanden werk;
- geactiveerde productie voor het eigen bedrijf. Hieronder wordt verstaan
de door het bedrijf zelf vervaardigde vaste activa voor eigen gebruik,
zoals machines en gebouwen. Deze worden tegen kostprijs gewaardeerd;
- beheervergoedingen, dat wil zeggen intraconcernvergoedingen voor
diensten van algemeen beheer;
- subsidies en exportrestituties
- opbrengsten uit licenties, royalty's en auteursrechten;
- ontvangen schade-uitkeringen.
Vanaf het verslagjaar 2007 worden loon(kosten)subsidies niet meer onder
de overige bedrijfsopbrengsten geboekt.
Bedrijfslasten
Alle kosten die zijn gemaakt om de bedrijfsopbrengsten te realiseren.
Vanaf het verslagjaar 2007 worden loon(kosten)subsidies niet meer onder
de bedrijfsopbrengsten geboekt. Ontvangen loon(kosten)subsidies zijn
daarom in mindering gebracht op de bedrijfslasten.
Totale bedrijfslasten
Inkoopwaarde omzet
Kosten van grond- en hulpstoffen, verpakkingsmiddelen, handelsgoederen,
loondiensten en uitbestede werkzaamheden, voor zover verbruikt bij de
productie van de in het verslagjaar verkochte goederen en diensten.
Totale inkoopwaarde omzet
Inkoopwaarde grond- en hulpstoffen
Inkoopkosten van grond- en hulpstoffen en verpakkingsmiddelen.
Deze post is inclusief de invoerrechten, de kosten van inklaring,
invoerheffingen van de Europese Unie, de kosten van tijdelijke
voorraadopslag, de kosten voor transport en voor transportverzekering van
de inkopen.
De inkoopwaarde is het saldo van de waarde van de beginvoorraad plus de
inkopen minus de eindvoorraad.
Totale inkoopwaarde grond-en hulpstoffen
Beginvoorraad grond- en hulpstoffen
Beginvoorraad grond- en hulpstoffen, verpakkingen; de op de balans
vermelde waarde voor grond- en hulpstoffen (inclusief ingekochte
halffabricaten) en verpakkingsmiddelen aan het begin van de periode.
Inkopen grond- en hulpstoffen
De waarde van de ingekochte grond- en hulpstoffen en verpakkingsmiddelen
voor eenmalig gebruik ten behoeve van het productieproces. Deze kosten
zijn inclusief invoerrechten en opslagkosten maar exclusief kortingen,
bonussen, retourzendingen en retouremballage, BTW, terugontvangen
invoerrechten, accijnzen en heffingen.
Eindvoorraad grond- en hulpstoffen
Eindvoorraad grond- en hulpstoffen, verpakkingen; de op de balans
vermelde waarde voor grond- en hulpstoffen (inclusief ingekochte
halffabricaten) en verpakkingsmiddelen aan het einde van de periode.
Inkoopwaarde handelsgoederen
De inkoopkosten van handelsgoederen die zijn ingekocht met de bedoeling
deze zonder verdere bewerking door te verkopen. Deze post is inclusief de
invoerrechten, de kosten van inklaring, invoerheffingen van de Europese
Unie, de kosten van tijdelijke voorraadopslag, de kosten voor transport
en voor transportverzekering van de inkopen.
De inkoopwaarde is het saldo van de waarde van de beginvoorraad plus de
inkopen minus de eindvoorraad.
Totale inkoopwaarde handelsgoederen
Beginvoorraad handelsgoederen
Waarde op de balans van handelsgoederen aan het begin van de periode.
Inkopen handelsgoederen
Goederen die zijn ingekocht met de bedoeling deze zonder verdere
bewerking door te verkopen. Inclusief: invoerrechten op de inkoop en
kosten van tijdelijke opslag (en BPM). Exclusief kortingen, bonussen,
retourzendingen, retouremballage en terugontvangen invoerrechten,
accijnzen en heffingen.
Eindvoorraad handelsgoederen
Waarde op de balans van handelsgoederen aan het einde van de periode.
Overige inkoopwaarde
De inkoopwaarde van goederen en diensten die niet eerder genoemd zijn
waaronder ook de inkoopkosten voor het uitoefenen van nevenactiviteiten.
Totale overige inkoopwaarde
Kosten uitbesteed werk
De in rekening gebrachte kosten van (loon)diensten en werk door derden,
exclusief kosten van uitzendkrachten en ingeleend personeel. Het gaat om
de factuurwaarde van ingekochte transport- en andere diensten van derden,
die direct met de omzet te maken hebben.
Niet eerder genoemde inkoopwaarde
De inkoopwaarde van goederen, diensten en dergelijke die tijdens het
onderzoek niet zijn gespecificeerd.
Personele kosten
De brutolonen en -salarissen van werknemers, de ten laste van de
werkgevers komende sociale en pensioenpremies en overige sociale lasten.
Verder ook de overige personeelskosten, te weten betalingen in verband
met uitzendkrachten en ingeleend personeel, opleidingskosten, kosten van
werving en selectie van personeel, kosten van kantine, arbodiensten,
bedrijfskleding, jubilea en dergelijke.
Over het verslagjaar 2006 zijn subsidies niet in mindering gebracht op de
personele kosten.
Vanaf het verslagjaar 2007 worden de ontvangen loon(kosten)subsidies in
mindering gebracht op de personele kosten. Voor overige subsidies is
niets veranderd.
Totale personele kosten
Bruto lonen en salarissen
Lonen en salarissen van de werknemers op de loonlijst.
Hierin zijn begrepen:
- het arbeidsloon inclusief het werknemersaandeel sociale verzekeringen,
verminderd met ontvangen ziekengelden;
- gratificaties, tantièmes, vakantietoeslag, dertiende maand en
ontslaguitkeringen;
- vergoedingen woon-werkverkeer;
- bijdragen in (premie-)spaarregelingen;
- loon in natura.
Over het verslagjaar 2006 zijn loon(kosten)subsidies niet in mindering
gebracht op de bruto lonen en salarissen.
Vanaf het verslagjaar 2007 worden de ontvangen loon(kosten)subsidies wel
in mindering gebracht op de bruto lonen en salarissen.
Sociale verzekeringspremies werkgever
Werkgeversdeel sociale verzekeringspremies: dit zijn de werkgeverspremies
op grond van ondermeer de ziektewet, WW (AWF en wachtgeldfonds) en de WIA
(inclusief de uitkeringen die bedrijven hebben gedaan als "eigen
risicodrager").
Premies pensioen, VUT/ inkoopsommen
De werkgeversbijdragen voor pensioen, VUT en dergelijke regelingen en
spaarregelingen voor de oudedagsvoorziening; in deze post zijn begrepen
de premies, inkoopsommen, dotaties aan pensioenvoorzieningen of directe
betaling (indien de onderneming eigen risico draagt).
Overige sociale lasten
Het werkgeversaandeel in de kosten van de aanvulling WAO-gat, bijdragen
aan ziektekostenregelingen, kosten van verhuizing, huisvesting,
kinderopvang en dergelijke.
Overige personele kosten
De betalingen voor uitzendkrachten, gedetacheerd en ingeleend personeel,
opleidingskosten, kosten van werving en selectie van personeel, kosten
van kantine, Arbodiensten, bedrijfskleding, jubilea, personeelsfeestjes
en dergelijke.
Overige bedrijfslasten
Deze omvatten de kosten van energieverbruik, huisvesting,
machines/installaties /inventaris en dergelijke, vervoermiddelen,
verkoopkosten, communicatiekosten, kosten van dienstverlening door derden
en overige bedrijfslasten die niet apart zijn gespecificeerd.
Totale overige bedrijfslasten
Energiekosten
De kosten van energie benodigd voor machines, verlichting en/of
verwarming.
Hieronder vallen niet de kosten van:
- het energieverbruik van transportmiddelen buiten het bedrijfsterrein;
- energiedragers gebruikt als grondstof;
- het verbruik van water;
- het gebruik van technische gassen of menggassen.
Huisvestingskosten
De kosten voor huur, lease, reparatie, onderhoud, schoonmaak en
verzekering van gebouwen en terreinen, evenals milieuheffingen en
onroerendezaakbelastingen.
Kosten apparatuur en inventaris
De betaalde huur en leasekosten van machines, apparatuur, installaties en
(kantoor)inventaris. Ook de onderhouds- en reparatiekosten en overige
kosten van inventaris, machines, werktuigen, installaties en dergelijke.
Kosten vervoermiddelen
De kosten voor huur, lease, reparatie, onderhoud en verzekering van
vervoermiddelen alsook motorrijtuigenbelastingen en de kosten van
motorbrandstoffen.
Verkoopkosten
De kosten voor reclame, beurzen, advertenties, reizen, hotels,
representatie, agentenprovisie en dergelijke.
Communicatiekosten
De kosten voor porti, telefoon, fax, internet, e-mail, koeriersdiensten
en dergelijke.
Kosten van dienstverlening door derden
Deze kosten omvatten ondermeer:
- bankkosten (exclusief rentekosten en/of valutaverliezen);
- aan derden afgedragen premies voor verzekering (voor zover nergens
anders genoemd);
- kosten van onderzoek en ontwikkeling verricht door derden;
- kosten accountants/ administratie/ advies/ rechtshulp en dergelijke;
- kosten van automatiserings- en computerdiensten door derden, inclusief
de waarde van in het boekjaar aangekochte hard- en software, tenzij de
hard- en/of software is geactiveerd;
- apart betaalde vrachtkosten op inkopen;
- kosten vuilafvoer en vuilverwerking.
Niet eerder genoemde bedrijfslasten
Deze kosten kunnen betrekking hebben op:
- licentierechten, octrooirechten, auteursrechten, royalty's (alleen
indien door derden in rekening gebracht);
- de huur of de lease van software;
- kosten diensten algemeen beheer in rekening gebracht door moeder-,
dochter- of zusterbedrijven, waaronder management fees;
- overige kostprijsverhogende belastingen, zoals heffingen in het kader
van EU-regelingen, administratieve heffingen van publiekrechtelijke
bedrijfsorganisaties, assurantiebelasting, beurs- en
overdrachtsbelasting, accijnzen en invoerrechten;
- kantoorbehoeften, contributies, abonnementen, vakliteratuur;
- uitbesteed klein onderhoud en reparaties.
Afschrijvingen op vaste activa
De waardevermindering van duurzame productiemiddelen, zoals machines,
gebouwen, vervoermiddelen en computers, als gevolg van normale slijtage
en voorzienbare economische veroudering. Verder de afschrijvingen op
vaste immateriële activa zoals software, kosten van onderzoek en
ontwikkeling, verwerving van intellectuele rechten en goodwill.
Bedrijfsresultaat
De bedrijfsopbrengsten minus de bedrijfslasten.
Saldo financiële baten en lasten
Het saldo van rentebaten en -lasten, baten en lasten uit deelnemingen,
ontvangen dividenden, kosten van leningen, winst en verlies op
beleggingen en overige financiële baten en lasten.
Saldo voorzieningen
De toevoegingen aan voorzieningen minus de vrijval van voorzieningen
zoals aanloop- en reorganisatiefondsen, onderhoudsreserves,
garantievoorzieningen en dergelijke.
Saldo buitengewone baten en lasten
Het saldo van de baten en lasten die niet te maken hebben met de normale
bedrijfsvoering, zoals kosten voortvloeiende uit reorganisatie,
boekwinsten en -verliezen uit de verkoop van een bedrijf of andere
activa, waaronder (im-)materiële vaste activa. Afschrijving (dubieuze)
debiteuren valt ook onder deze post.
Resultaat voor belastingen
De som van het bedrijfsresultaat en de financiële resultaten.