Detailhandel; arbeids- en financiële gegevens, SBI'93, 2006 - 2008

Detailhandel; arbeids- en financiële gegevens, SBI'93, 2006 - 2008

Bedrijfstakken (SBI'93) Perioden Banen werkzame personen, jaargemiddelde Banen werkzame personen (x 1 000) Banen werkzame personen, jaargemiddelde Arbeidsvolume werkzame personen (x 1 000) Werknemers, jaargemiddelde Werknemers (x 1 000) Werknemers, jaargemiddelde Arbeidsvolume werknemers (x 1 000) Bedrijfsopbrengsten Totale bedrijfsopbrengsten (mln euro) Bedrijfsopbrengsten Netto omzet (mln euro) Bedrijfsopbrengsten Overige bedrijfsopbrengsten (mln euro) Bedrijfslasten Totale bedrijfslasten (mln euro) Bedrijfslasten Totale inkoopwaarde omzet (mln euro) Bedrijfslasten Personele kosten Totale personele kosten (mln euro)
52 Detailhandel en reparatie voor .. 2008 839,4 509,0 702,3 392,1 93.932 93.084 848 88.373 61.778 12.513
521 Supermarkten, warenhuizen en .. 2008 296,5 136,8 279,1 123,9 32.593 32.309 283 31.452 23.781 3.916
5211 Supermarkten en dergelijke .. 2008 257,5 115,0 242,8 103,6 29.365 29.090 275 28.408 22.015 3.271
5212 Warenhuizen en dergelijke .. 2008 39,0 21,8 36,3 20,3 3.228 3.220 8 3.044 1.766 645
522 Winkels gespecialiseerd in .. 2008 61,3 40,5 44,4 24,6 5.286 5.234 52 4.794 3.510 588
523 Winkels in farmaceutische en .. 2008 61,2 37,9 57,9 35,4 9.253 9.199 54 8.786 6.249 1.412
5231 Apotheken 2008 27,2 17,8 26,1 17,1 5.247 5.211 35 5.078 3.770 781
5232 Winkels in drogisterij- en .. 2008 29,1 16,9 27,0 15,3 3.470 3.453 16 3.215 2.179 534
5233 Winkels in parfums en cosmetica 2008 5,0 3,2 4,8 3,0 536 534 2 492 300 97
524 Winkels gespecialiseerd in .. 2008 359,1 246,6 297,4 192,7 41.473 41.129 344 38.601 24.966 6.102
5241 Winkels in kledingstoffen, .. 2008 1,8 1,2 1,0 0,5 108 107 1 95 54 16
5242 Winkels in kleding en .. 2008 98,3 63,4 85,4 51,0 8.841 8.796 46 8.320 4.788 1.483
5243 Winkels in schoeisel, .. 2008 25,5 14,7 23,0 12,7 2.019 2.015 4 1.900 1.097 333
5244 Winkels in meubels, .. 2008 50,8 35,6 43,7 29,5 6.807 6.704 103 6.372 4.014 1.071
5245 DH witgoed, bruingoed .. 2008 25,2 19,2 21,9 16,5 4.950 4.895 55 4.767 3.594 576
5246 Winkels in ijzerwaren, .. 2008 42,9 31,1 36,8 26,2 6.322 6.274 48 5.862 3.892 921
5247 Winkels in boeken, .. 2008 13,7 8,8 10,5 6,4 1.619 1.606 13 1.521 1.114 192
5248 Overige winkels (1) 2008 41,3 31,1 30,7 21,9 5.302 5.278 24 4.691 3.032 726
5249 Overige winkels (2) 2008 59,6 41,7 44,3 28,1 5.505 5.454 51 5.072 3.381 784
525 Winkels in tweedehands goederen .. 2008 7,9 6,0 4,2 2,9 434 415 19 389 191 85
526 Detailhandel niet in winkel 2008 45,8 34,9 15,6 9,9 4.290 4.205 86 3.878 2.787 321
5261 Postorderbedrijven 2008 12,3 8,2 5,1 4,1 2.387 2.324 63 2.269 1.561 212
5262 Markthandel 2008 22,3 17,2 7,4 3,8 1.031 1.024 7 851 636 55
5263 Straathandel, colportage .. 2008 11,2 9,5 3,0 1,9 873 856 16 757 590 54
527 Reparatie van .. 2008 7,5 6,3 3,7 2,8 603 592 11 474 294 87
5211a Winkels in voedings- en .. 2008 318,8 155,5 287,2 128,2 34.651 34.324 327 33.202 25.525 3.860
5212b Winkels in non-food artikelen 2008 467,3 312,4 395,8 251,3 54.387 53.963 424 50.820 33.173 8.245
5260a Detailhandel niet in winkel en .. 2008 53,3 41,2 19,3 12,6 4.893 4.797 97 4.352 3.080 408
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat voor de bedrijfstak detailhandel de volgende
jaaruitkomsten: aantal banen van werkzame personen en aantal werknemers,
bedrijfsresultaat, bedrijfsopbrengsten en -lasten, financieel resultaat,
saldo voorzieningen en buitengewoon resultaat en onderverdelingen daarvan.
In de tabel zijn de gegevens uit te splitsen naar een aantal branches
volgens de Standaard Bedrijfsindeling 1993 (SBI'93) van het CBS.

Gegevens beschikbaar van 2006 - 2008.

Status van de cijfers:
Alle cijfers in de tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 1 september 2011:
Deze tabel gaat niet verder dan uitkomsten over het verslagjaar 2008.
Het samenstellen van de cijfers over 2009 is in vergelijking met
voorgaande jaren op twee belangrijke onderdelen gewijzigd:
- de SBI 2008 is toegepast;
- de statistische eenheid is veranderd.
Voornoemde wijzigingen zijn dusdanig ingrijpend dat de uitkomsten niet
vergelijkbaar zijn met die van eerdere jaren en daarom is gestart met een
nieuwe tabel vanaf 2009 (zie paragraaf 3).

Wijzigingen per 30 juni 2009:
Met ingang van het verslagjaar 2007 is de vragenlijst die bedrijven in
verband met het onderzoek voorgelegd krijgen iets gewijzigd. Tot en met
2006 werden loon(kosten)subsidies tot de (overige) bedrijfsopbrengsten
gerekend, terwijl deze subsidies vanaf 2007 in mindering worden gebracht
op de bedrijfslasten. Door de wijzigingen zijn de uitkomsten over het jaar
2007 niet helemaal vergelijkbaar met die over 2006. Het effect van de
wijzigingen op de bedrijfsopbrengsten en bedrijfslasten is voor de meeste
branches gering.

Toelichting onderwerpen

Banen werkzame personen, jaargemiddelde
Een baan is een werkkring van een werkzaam persoon.
Banen van werkzame personen is gedefiniëerd als het aantal werknemers op
de eigen loonlijst, verminderd met het uitgeleend personeel en
vermeerderd met het ingeleend personeel, ingehuurde uitzendkrachten /
gedetacheerden en overige werkzame personen
zoals medewerkende eigenaren en vennoten.
Banen werkzame personen
Het in het verslagjaar gemiddelde aantal banen van werkzame personen bij
het bedrijf.
Arbeidsvolume werkzame personen
Het arbeidsvolume uitgedrukt in arbeidsjaren op basis van het in het
verslagjaar gemiddelde aantal werkzame personen. Een arbeidsjaar is een
maat voor het arbeidsvolume die wordt berekend door alle banen (voltijd
en deeltijd) in een jaar om te rekenen naar voltijdequivalenten (vte). Zo
leveren twee halve banen (elk 0,5 vte) samen een arbeidsvolume van een
jaar op.
Werknemers, jaargemiddelde
Alle personen die op de loonlijst staan van het bedrijf, ook als ze
daadwerkelijk in een ander bedrijf werkzaam zijn.
Dit betekent dat:
- Meewerkende eigenaren en gezinsleden die niet op de loonlijst staan,
niet meetellen;
- Uitzendkrachten worden geteld bij het (uitzend-)bedrijf van waaruit ze
worden uitgezonden, dus in de uitzendbranche.
Werknemers
Het in het verslagjaar gemiddelde aantal personen op de loonlijst van het
bedrijf.
Arbeidsvolume werknemers
Het arbeidsvolume uitgedrukt in arbeidsjaren op basis van het in het
verslagjaar gemiddelde aantal personen op de loonlijst van het bedrijf.
Een arbeidsjaar is een maat voor het arbeidsvolume die wordt berekend
door alle banen (voltijd en deeltijd) in een jaar om te rekenen naar
voltijdequivalenten (vte). Zo leveren twee halve banen (elk 0,5 vte)
samen een arbeidsvolume van een jaar op.
Bedrijfsopbrengsten
De opbrengsten uit de normale bedrijfsuitoefening.
Deze bestaan uit verkopen van goederen en diensten, alsook de waarde van
de voorraadmutatie onderhanden werk, geactiveerde productie voor het
eigen bedrijf, subsidies en schade-uitkeringen. Onder geactiveerde
productie voor het eigen bedrijf wordt verstaan de door het bedrijf zelf
vervaardigde vaste activa voor eigen gebruik, zoals machines en gebouwen.
Deze activa worden tegen de productiekosten gewaardeerd.
Vanaf het verslagjaar 2007 worden loon(kosten)subsidies niet meer onder
de bedrijfsopbrengsten geboekt.
Totale bedrijfsopbrengsten
Netto omzet
Opbrengst, exclusief btw, uit verkoop van goederen en diensten aan derden
na aftrek van kortingen, bonussen, statiegeld en doorberekende
vrachtkosten. Derden zijn particulieren dan wel bedrijven buiten het
(Nederlandse deel van het) eigen concernverband.
Overige bedrijfsopbrengsten
Bedrijfsopbrengsten die niet behoren tot de netto-omzet.
Het gaat hier ondermeer om:
- vergoedingen voor uitgeleend personeel;
- mutatie van nog niet gefactureerde voorraden gereed product en
onderhanden werk;
- geactiveerde productie voor het eigen bedrijf. Hieronder wordt verstaan
de door het bedrijf zelf vervaardigde vaste activa voor eigen gebruik,
zoals machines en gebouwen. Deze worden tegen kostprijs gewaardeerd;
- beheervergoedingen, dat wil zeggen intraconcernvergoedingen voor
diensten van algemeen beheer;
- subsidies en exportrestituties
- opbrengsten uit licenties, royalty's en auteursrechten;
- ontvangen schade-uitkeringen.
Vanaf het verslagjaar 2007 worden loon(kosten)subsidies niet meer onder
de overige bedrijfsopbrengsten geboekt.
Bedrijfslasten
Alle kosten die zijn gemaakt om de bedrijfsopbrengsten te realiseren.
Vanaf het verslagjaar 2007 worden loon(kosten)subsidies niet meer onder
de bedrijfsopbrengsten geboekt. Ontvangen loon(kosten)subsidies zijn
daarom in mindering gebracht op de bedrijfslasten.
Totale bedrijfslasten
Totale inkoopwaarde omzet
Kosten van grond- en hulpstoffen, verpakkingsmiddelen, handelsgoederen,
loondiensten en uitbestede werkzaamheden, voor zover verbruikt bij de
productie van de in het verslagjaar verkochte goederen en diensten.
Personele kosten
De brutolonen en -salarissen van werknemers, de ten laste van de
werkgevers komende sociale en pensioenpremies en overige sociale lasten.
Verder ook de overige personeelskosten, te weten betalingen in verband
met uitzendkrachten en ingeleend personeel, opleidingskosten, kosten van
werving en selectie van personeel, kosten van kantine, arbodiensten,
bedrijfskleding, jubilea en dergelijke.
Over het verslagjaar 2006 zijn subsidies niet in mindering gebracht op de
personele kosten.
Vanaf het verslagjaar 2007 worden de ontvangen loon(kosten)subsidies in
mindering gebracht op de personele kosten. Voor overige subsidies is
niets veranderd.
Totale personele kosten