Delfstoffenwinning; arbeids- en financiële gegevens, SBI'93, 2006 - 2008


Deze tabel bevat voor de bedrijfstak delfstoffenwinning de volgende
jaaruitkomsten: aantal banen van werkzame personen en aantal werknemers,
bedrijfsresultaat, bedrijfsopbrengsten en -lasten, financieel resultaat,
saldo voorzieningen en buitengewoon resultaat en onderverdelingen daarvan.
In de tabel zijn de gegevens uit te splitsen naar een aantal branches
volgens de Standaard Bedrijfsindeling 1993 (SBI'93) van het CBS.

Gegevens beschikbaar van 2006 - 2008.

Status van de cijfers:
Alle cijfers in de tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 1 september 2011:
Deze tabel gaat niet verder dan uitkomsten over het verslagjaar 2008.
Het samenstellen van de cijfers over 2009 is in vergelijking met
voorgaande jaren op twee belangrijke onderdelen gewijzigd:
- de SBI 2008 is toegepast;
- de statistische eenheid is veranderd.
Voornoemde wijzigingen zijn dusdanig ingrijpend dat de uitkomsten niet
vergelijkbaar zijn met die van eerdere jaren en daarom is gestart met een
nieuwe tabel vanaf 2009 (zie paragraaf 3).

Wijzigingen per 30 juni 2009:
Met ingang van het verslagjaar 2007 is de vragenlijst die bedrijven in
verband met het onderzoek voorgelegd krijgen iets gewijzigd. Tot en met
2006 werden loon(kosten)subsidies tot de (overige) bedrijfsopbrengsten
gerekend, terwijl deze subsidies vanaf 2007 in mindering worden gebracht
op de bedrijfslasten. Door de wijzigingen zijn de uitkomsten over het jaar
2007 niet helemaal vergelijkbaar met die over 2006. Het effect van de
wijzigingen op de bedrijfsopbrengsten en bedrijfslasten is voor de meeste
branches gering.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De uitkomsten komen doorgaans 18 maanden na afloop van het verslagjaar
beschikbaar. Na publicatie worden de cijfers alleen nog herzien als mocht
blijken dat aanzienlijke bijstellingen noodzakelijk zijn.

Delfstoffenwinning; arbeids- en financiële gegevens, SBI'93, 2006 - 2008

Bedrijfstakken (SBI'93) Perioden Banen werkzame personen, jaargemiddeldeBanen werkzame personen (x 1 000) Banen werkzame personen, jaargemiddeldeArbeidsvolume werkzame personen (x 1 000) Werknemers, jaargemiddeldeWerknemers (x 1 000) Werknemers, jaargemiddeldeArbeidsvolume werknemers (x 1 000) BedrijfsopbrengstenTotale bedrijfsopbrengsten (mln euro) BedrijfsopbrengstenNetto omzetTotale netto omzet (mln euro) BedrijfsopbrengstenOverige bedrijfsopbrengsten (mln euro) BedrijfslastenTotale bedrijfslasten (mln euro) BedrijfslastenInkoopwaarde omzetTotale inkoopwaarde omzet (mln euro) Inkoopwaarde omzetInkoopwaarde grond- en hulpstoffenTotale inkoopwaarde grond-en hulpstoffen (mln euro) Inkoopwaarde omzetInkoopwaarde grond- en hulpstoffenBeginvoorraad grond- en hulpstoffen (mln euro) Inkoopwaarde omzetInkoopwaarde grond- en hulpstoffenInkopen grond- en hulpstoffen (mln euro) Inkoopwaarde omzetInkoopwaarde grond- en hulpstoffenEindvoorraad grond- en hulpstoffen (mln euro) Inkoopwaarde omzetInkoopwaarde handelsgoederenTotale inkoopwaarde handelsgoederen (mln euro) Inkoopwaarde omzetInkoopwaarde handelsgoederenBeginvoorraad handelsgoederen (mln euro) Inkoopwaarde omzetInkoopwaarde handelsgoederenInkopen handelsgoederen (mln euro) Inkoopwaarde omzetInkoopwaarde handelsgoederenEindvoorraad handelsgoederen (mln euro) Inkoopwaarde omzetOverige inkoopwaardeTotale overige inkoopwaarde (mln euro) Inkoopwaarde omzetOverige inkoopwaardeKosten uitbesteed werk (mln euro) Inkoopwaarde omzetOverige inkoopwaardeNiet eerder genoemde inkoopwaarde (mln euro) BedrijfslastenPersonele kostenTotale personele kosten (mln euro) BedrijfslastenPersonele kostenBruto lonen en salarissen (mln euro) BedrijfslastenPersonele kostenSociale verzekeringspremies werkgever (mln euro) BedrijfslastenPersonele kostenPremies pensioen, VUT/ inkoopsommen (mln euro) BedrijfslastenPersonele kostenOverige sociale lasten (mln euro) BedrijfslastenPersonele kostenOverige personele kosten (mln euro) BedrijfslastenOverige bedrijfslastenTotale overige bedrijfslasten (mln euro) BedrijfslastenOverige bedrijfslastenEnergiekosten (mln euro) BedrijfslastenOverige bedrijfslastenHuisvestingskosten (mln euro) BedrijfslastenOverige bedrijfslastenKosten apparatuur en inventaris (mln euro) BedrijfslastenOverige bedrijfslastenKosten vervoermiddelen (mln euro) BedrijfslastenOverige bedrijfslastenVerkoopkosten (mln euro) BedrijfslastenOverige bedrijfslastenCommunicatiekosten (mln euro) BedrijfslastenOverige bedrijfslastenKosten van dienstverlening door derden (mln euro) BedrijfslastenOverige bedrijfslastenNiet eerder genoemde bedrijfslasten (mln euro) BedrijfslastenAfschrijvingen op vaste activa (mln euro) Bedrijfsresultaat (mln euro) Saldo financiële baten en lasten (mln euro) Saldo voorzieningen (mln euro) Saldo buitengewone baten en lasten (mln euro) Resultaat voor belastingen (mln euro)
C Winning van delfstoffen 2006 15,0 12,4 7,6 7,3 31.662 31.299 363 26.436 20.575 833 75 824 66 18.906 10 18.911 15 836 727 108 831 452 41 54 6 277 4.256 88 91 477 150 151 12 165 3.121 775 5.227 90 -19 0 5.298
C Winning van delfstoffen 2007 13,9 12,3 11,0 9,8 31.247 30.749 498 25.857 20.038 875 53 875 53 18.242 17 18.243 18 920 745 175 892 525 49 57 9 253 4.073 79 94 556 131 86 11 247 2.870 853 5.391 26 1 49 5.467
C Winning van delfstoffen 2008 12,3 10,8 7,6 7,2 41.807 41.263 544 34.517 26.499 896 64 894 62 24.800 21 24.799 20 802 731 72 814 472 45 40 7 250 6.166 112 93 354 314 56 11 298 4.929 1.038 7.290 -1 -1 999 8.288
CA Winning van energiehoudende .. 2006 12,0 9,6 5,1 4,9 30.467 30.120 346 25.324 19.942 353 10 351 8 18.813 5 18.816 8 775 698 77 685 353 30 43 6 253 3.995 30 77 413 116 139 9 149 3.061 702 5.143 96 -6 2 5.235
CA Winning van energiehoudende .. 2007 11,3 9,9 8,8 7,8 30.195 29.715 480 24.898 19.487 408 4 407 3 18.182 9 18.184 11 897 724 174 769 438 37 50 8 236 3.840 22 79 498 106 75 8 224 2.826 801 5.297 26 0 34 5.357
CA Winning van energiehoudende .. 2008 10,1 8,8 5,6 5,4 40.599 40.073 526 33.419 25.830 398 14 392 8 24.653 12 24.652 12 780 714 66 693 387 33 32 6 234 5.906 42 75 292 288 51 9 272 4.878 990 7.180 0 4 989 8.172
10 Turfwinning 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 Turfwinning 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 Turfwinning 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11 Aardolie- en -gaswinning en .. 2006 12,0 9,6 5,0 4,8 30.465 30.118 346 25.322 19.942 353 10 351 8 18.813 5 18.816 8 775 698 77 683 352 29 43 6 253 3.995 30 77 413 116 139 9 149 3.061 702 5.143 96 -6 2 5.234
11 Aardolie- en -gaswinning en .. 2007 11,3 9,9 8,8 7,8 30.193 29.713 480 24.897 19.487 408 4 407 3 18.182 9 18.184 11 897 724 174 769 438 37 50 8 236 3.839 22 79 498 106 75 8 224 2.826 801 5.296 26 0 34 5.357
11 Aardolie- en -gaswinning en .. 2008 10,1 8,8 5,6 5,4 40.599 40.073 526 33.419 25.830 398 14 392 8 24.653 12 24.652 12 780 714 66 693 387 33 32 6 234 5.906 42 75 292 288 51 9 272 4.878 990 7.180 0 4 989 8.172
111 Aardolie- en aardgaswinning 2006 3,4 2,9 2,5 2,4 27.503 27.480 23 23.258 18.855 71 0 71 0 18.778 0 18.778 0 6 5 2 282 177 8 26 1 69 3.606 24 59 303 38 108 3 107 2.963 515 4.245 97 1 0 4.344
111 Aardolie- en aardgaswinning 2007 3,8 3,4 2,8 2,7 26.796 26.760 36 22.432 18.230 87 1 87 0 18.143 2 18.143 2 0 0 0 333 208 10 30 2 84 3.335 18 65 318 33 34 3 178 2.686 534 4.364 22 0 37 4.424
111 Aardolie- en aardgaswinning 2008 3,7 3,6 2,8 2,7 37.913 37.411 502 31.758 25.190 132 3 132 3 24.614 0 24.614 0 444 444 0 348 218 12 18 2 97 5.389 38 61 150 210 12 3 225 4.692 831 6.156 -17 4 998 7.142
112 Dienstverlening voor de aardolie-. 2006 8,6 6,7 2,5 2,4 2.962 2.638 324 2.064 1.087 283 10 280 8 35 5 38 8 769 693 76 401 175 21 17 4 184 389 6 18 109 78 31 7 42 98 187 898 -1 -8 2 891
112 Dienstverlening voor de aardolie-. 2007 7,5 6,5 6,1 5,1 3.397 2.953 444 2.465 1.258 321 3 320 3 39 8 41 9 897 724 174 437 230 28 20 7 152 504 4 14 180 73 41 6 46 140 267 932 4 0 -3 934
112 Dienstverlening voor de aardolie-. 2008 6,4 5,2 2,8 2,7 2.686 2.662 23 1.662 640 266 11 260 5 39 12 38 12 335 269 66 345 169 22 14 4 137 517 4 15 142 78 39 6 47 186 159 1.024 16 -1 -9 1.031
CB Winning van niet-energiehoudende.. 2006 3,0 2,8 2,5 2,4 1.196 1.179 17 1.112 632 480 65 473 58 93 5 94 7 60 29 31 146 98 11 11 1 24 260 58 14 64 34 12 3 16 60 73 84 -6 -12 -2 63
CB Winning van niet-energiehoudende.. 2007 2,6 2,3 2,2 2,0 1.052 1.034 18 958 550 467 50 468 50 60 7 59 6 23 21 1 123 86 11 8 1 17 233 57 15 58 25 10 2 23 44 52 94 0 1 15 110
CB Winning van niet-energiehoudende.. 2008 2,3 2,1 2,0 1,8 1.208 1.190 19 1.098 668 498 50 503 54 148 8 147 8 23 17 6 121 85 12 8 0 16 260 70 18 62 26 5 2 27 51 49 110 -1 -4 10 115
Bron: CBS.
Verklaring van tekens