Bedrijfsleven; arbeids- en financiële gegevens, SBI'93, 2006 - 2008

Bedrijfsleven; arbeids- en financiële gegevens, SBI'93, 2006 - 2008

Bedrijfstakken (SBI'93) Periode Banen werkzame personen, jaargemiddelde Banen werkzame personen (* 1000) Banen werkzame personen, jaargemiddelde Arbeidsvolume werkzame personen (* 1000) Werknemers, jaargemiddelde Arbeidsvolume werknemers (* 1000) Bedrijfsopbrengsten Netto omzet (mln euro) Bedrijfslasten Inkoopwaarde omzet (mln euro) Resultaat voor belastingen (mln euro)
01411 Hoveniersbedrijven 2006 24,6 21,0 14,2 1.726 613 235
01411 Hoveniersbedrijven 2007 26,5 22,5 14,3 1.874 675 284
01411 Hoveniersbedrijven 2008 27,3 22,4 14,7 2.033 740 295
0141a Agrarische dienstverlening 2006 38,9 33,0 21,6 3.425 1.157 429
0141a Agrarische dienstverlening 2007 38,0 31,8 19,7 3.380 1.044 527
0141a Agrarische dienstverlening 2008 39,2 29,9 18,0 3.788 1.322 524
C Winning van delfstoffen 2006 15,0 12,4 7,3 31.299 20.575 5.298
C Winning van delfstoffen 2007 13,9 12,3 9,8 30.749 20.038 5.467
C Winning van delfstoffen 2008 12,3 10,8 7,2 41.263 26.499 8.288
D Industrie (excl. 36631 sociale werkv. 2006 846,8 769,2 676,7 280.922 178.927 16.375
D Industrie (excl. 36631 sociale werkv. 2007 871,7 788,4 683,6 298.379 191.046 20.530
D Industrie (excl. 36631 sociale werkv. 2008 870,9 782,8 680,2 315.113 203.519 16.374
366310 Sociale werkvoorziening 2006 94,6 84,8 96,8 1.286 348 -2
366310 Sociale werkvoorziening 2007 96,9 84,0 96,1 1.337 341 50
366310 Sociale werkvoorziening 2008 97,6 83,7 97,7 1.329 304 56
E Energie- en waterleidingbedrijven 2006 31,1 28,5 23,2 36.688 28.147 3.045
E Energie- en waterleidingbedrijven 2007 29,2 27,2 21,9 38.044 28.365 4.702
E Energie- en waterleidingbedrijven 2008 31,5 29,3 24,0 40.244 31.182 3.324
45 Bouwnijverheid 2006 475,4 434,9 365,1 75.518 44.290 5.223
45 Bouwnijverheid 2007 489,8 446,2 372,6 83.378 49.793 6.646
45 Bouwnijverheid 2008 499,1 456,7 370,9 91.019 54.495 6.746
50 Handel,reparatie auto's, motorfietse 2006 157,1 132,6 109,6 68.021 54.353 1.634
50 Handel,reparatie auto's, motorfietse 2007 163,9 141,3 114,5 71.740 57.339 1.971
50 Handel,reparatie auto's, motorfietse 2008 165,5 140,7 113,0 71.074 57.077 1.564
51 Groothandel en handelsbemiddeling 2006 502,8 435,4 383,9 314.356 255.350 15.040
51 Groothandel en handelsbemiddeling 2007 539,6 468,8 409,4 356.239 290.327 19.501
51 Groothandel en handelsbemiddeling 2008 552,2 478,2 410,4 387.708 318.531 16.876
52 Detailhandel (incl. reparatie) 2006 781,4 478,2 372,9 83.992 55.221 5.323
52 Detailhandel (incl. reparatie) 2007 829,0 502,6 387,9 88.971 58.992 5.521
52 Detailhandel (incl. reparatie) 2008 839,4 509,0 392,1 93.084 61.778 5.500
55 Horeca 2006 401,7 226,6 169,0 15.288 4.408 1.711
55 Horeca 2007 453,9 249,6 180,8 16.606 4.757 1.923
55 Horeca 2008 456,5 253,4 184,2 17.486 5.137 1.998
I Vervoer, opslag en communicatie 2006 544,6 441,0 373,5 88.923 29.107 9.274
I Vervoer, opslag en communicatie 2007 575,2 456,7 385,4 95.103 32.047 7.963
I Vervoer, opslag en communicatie 2008 576,7 465,7 389,1 98.199 32.218 6.823
71 Verhuur van roerende goederen 2006 31,2 25,3 18,5 7.871 3.218 668
71 Verhuur van roerende goederen 2007 33,3 26,8 20,2 8.623 3.230 -
71 Verhuur van roerende goederen 2008 35,1 26,7 20,0 9.233 3.663 737
72 Computerservice,informatietechnologi 2006 164,9 145,0 120,8 18.321 5.002 2.327
72 Computerservice,informatietechnologi 2007 174,0 150,5 125,6 20.720 5.914 2.746
72 Computerservice,informatietechnologi 2008 189,8 162,3 133,5 23.137 6.539 2.817
73 Speur- en ontwikkelingswerk 2006 32,7 27,6 24,8 3.054 750 108
73 Speur- en ontwikkelingswerk 2007 36,0 30,3 26,9 3.501 822 145
73 Speur- en ontwikkelingswerk 2008 37,1 31,2 28,9 3.634 1.052 242
74 Overige zakelijke dienstverlening 2006 797,8 588,8 573,5 71.549 19.953 10.122
74 Overige zakelijke dienstverlening 2007 857,9 651,7 640,9 80.949 22.062 12.232
74 Overige zakelijke dienstverlening 2008 913,3 681,7 670,7 87.909 23.007 12.376
7481 Fotografie;ontwikkelen v films 2006 4,1 3,4 1,8 391 193 9
7481 Fotografie;ontwikkelen v films 2007 4,5 3,7 1,9 423 180 68
7481 Fotografie;ontwikkelen v films 2008 4,5 3,8 1,9 450 182 72
7484a Overige zakelijke dienstverlening 2006 72,9 54,2 34,9 5.751 2.143 760
7484a Overige zakelijke dienstverlening 2007 83,5 60,3 37,4 6.245 2.315 825
7484a Overige zakelijke dienstverlening 2008 92,5 64,1 40,6 6.708 2.338 942
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over aantal banen van werkzame personen en
aantal werknemers, bedrijfsresultaat, bedrijfsopbrengsten en -lasten,
financieel resultaat, saldo voorzieningen en buitengewoon resultaat van
een groot aantal bedrijfstakken en -branches volgens de Standaard
Bedrijfsindeling 1993 (SBI'93) van het CBS.

De gegevens zijn ontleend aan meer gedetailleerde branchespecifieke
tabellen (zie paragraaf 3) en maken het mogelijk de branches onderling te
vergelijken.
Het gaat om de volgende bedrijfstakken en branches.
0141 Hoveniers en agrarische dienstverlening;
10 - 14 Winning van delfstoffen;
15 - 37 Industrie (met uitzondering van 3663.1);
3663.1 Sociale werkvoorziening;
40 Productie en distributie van elektriciteit, aardgas, stoom en warm
water;
41 Winning en distributie van water;
45 Bouwnijverheid;
50 Handel in en reparatie van auto's en motorfietsen;
benzineservicestations;
51 Groothandel en handelsbemiddeling;
52 Detailhandel en reparatie ten behoeve van particulieren;
55 Horeca;
60 - 64 Vervoer, opslag en communicatie;
71 Verhuur van transportmiddelen, machines en werktuigen zonder
bedienend personeel en van overige roerende goederen;
72 Computerservice- en informatietechnologiebureaus en dergelijke;
73 Speur- en ontwikkelingswerk;
74 Overige zakelijke dienstverlening;
90 Milieudienstverlening;
93 Overige dienstverlening.
Voor een verklaring van de SBI zie paragraaf 2.

Gegevens beschikbaar van 2006 - 2008.

Status van de cijfers:
Alle cijfers in de tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 1 september 2011:
Deze tabel gaat niet verder dan uitkomsten over het verslagjaar 2008.
Het samenstellen van de cijfers over 2009 is in vergelijking met
voorgaande jaren op twee belangrijke onderdelen gewijzigd:
- de SBI 2008 is toegepast;
- de statistische eenheid is veranderd.
Voornoemde wijzigingen zijn dusdanig ingrijpend dat de uitkomsten niet
vergelijkbaar zijn met die van eerdere jaren en daarom is gestart met een
nieuwe tabel vanaf 2009 (zie paragraaf 3).

Wijzigingen per 12 november 2010:
Uit nader onderzoek is gebleken dat de cijfers met betrekking tot het
verslagjaar 2008 voor twee publicatiegroepen in de groothandel onvoldoende
betrouwbaar zijn, namelijk voor:
5186 Groothandel in elektromotoren, elektrotechnische en elektronische
instrumenten, schakelkasten en ander installatiemateriaal
5187 Groothandel in overige machines en apparaten voor industrie en handel
De cijfers voor deze twee groepen zijn daarom niet meer opgenomen in de
tabel.

Wijzigingen per 30 juni 2009:
Voor een aantal SBI '93-groepen zijn de cijfers van 2007 niet
vergelijkbaar met de cijfers van 2006. Het betreft de SBI's 2971, 3150,
3230, 33102, 5121, 5132a, 5141a, 5146, 5184a, 522, 5231, 5244 en 5261.

Met ingang van het verslagjaar 2007 is de vragenlijst die bedrijven in
verband met het onderzoek voorgelegd krijgen iets gewijzigd. Tot en met
2006 werden loon(kosten)subsidies tot de (overige) bedrijfsopbrengsten
gerekend, terwijl deze subsidies vanaf 2007 in mindering worden gebracht
op de bedrijfslasten. Door de wijzigingen zijn de uitkomsten over het jaar
2007 niet helemaal vergelijkbaar met die over 2006. Het effect van de
wijzigingen op de bedrijfsopbrengsten en bedrijfslasten is voor de meeste
branches gering.

Toelichting onderwerpen

Banen werkzame personen, jaargemiddelde
Een baan is een werkkring van een werkzaam persoon.
Banen van werkzame personen is gedefiniëerd als het aantal werknemers op
de eigen loonlijst, verminderd met het uitgeleend personeel en
vermeerderd met het ingeleend personeel, ingehuurde uitzendkrachten /
gedetacheerden en overige werkzame personen
zoals medewerkende eigenaren en vennoten.
Banen werkzame personen
Het in het verslagjaar gemiddelde aantal banen van werkzame personen bij
het bedrijf.
Arbeidsvolume werkzame personen
Het arbeidsvolume uitgedrukt in arbeidsjaren op basis van het in het
verslagjaar gemiddelde aantal werkzame personen. Een arbeidsjaar is een
maat voor het arbeidsvolume die wordt berekend door alle banen (voltijd
en deeltijd) in een jaar om te rekenen naar voltijdequivalenten (vte). Zo
leveren twee halve banen (elk 0,5 vte) samen een arbeidsvolume van een
jaar op.
Werknemers, jaargemiddelde
Alle personen die op de loonlijst staan van het bedrijf, ook als ze
daadwerkelijk in een ander bedrijf werkzaam zijn.
Dit betekent dat:
- Meewerkende eigenaren en gezinsleden die niet op de loonlijst staan,
niet meetellen;
- Uitzendkrachten worden geteld bij het (uitzend-)bedrijf van waaruit ze
worden uitgezonden, dus in de uitzendbranche.
Arbeidsvolume werknemers
Het arbeidsvolume uitgedrukt in arbeidsjaren op basis van het in het
verslagjaar gemiddelde aantal personen op de loonlijst van het bedrijf.
Een arbeidsjaar is een maat voor het arbeidsvolume die wordt berekend
door alle banen (voltijd en deeltijd) in een jaar om te rekenen naar
voltijdequivalenten (vte). Zo leveren twee halve banen (elk 0,5 vte)
samen een arbeidsvolume van een jaar op.
Bedrijfsopbrengsten
De opbrengsten uit de normale bedrijfsuitoefening.
Deze bestaan uit verkopen van goederen en diensten, alsook de waarde van
de voorraadmutatie onderhanden werk, geactiveerde productie voor het
eigen bedrijf, subsidies en schade-uitkeringen. Onder geactiveerde
productie voor het eigen bedrijf wordt verstaan de door het bedrijf zelf
vervaardigde vaste activa voor eigen gebruik, zoals machines en gebouwen.
Deze activa worden tegen de productiekosten gewaardeerd.
Vanaf het verslagjaar 2007 worden loon(kosten)subsidies niet meer onder
de bedrijfsopbrengsten geboekt.
Netto omzet
Opbrengst, exclusief btw, uit verkoop van goederen en diensten aan derden
na aftrek van kortingen, bonussen, statiegeld en doorberekende
vrachtkosten. Derden zijn particulieren dan wel bedrijven buiten het
(Nederlandse deel van het) eigen concernverband.
Bedrijfslasten
Alle kosten die zijn gemaakt om de bedrijfsopbrengsten te realiseren.
Vanaf het verslagjaar 2007 worden loon(kosten)subsidies niet meer onder
de bedrijfsopbrengsten geboekt. Ontvangen loon(kosten)subsidies zijn
daarom in mindering gebracht op de bedrijfslasten.
Inkoopwaarde omzet
Kosten van grond- en hulpstoffen, verpakkingsmiddelen, handelsgoederen,
loondiensten en uitbestede werkzaamheden, voor zover verbruikt bij de
productie van de in het verslagjaar verkochte goederen en diensten.
Resultaat voor belastingen
De som van het bedrijfsresultaat en de financiële resultaten.