Bureau Slachtofferhulp; beëindigde zaken en verleende diensten, 2006 - 2008

Tabeltoelichting

Deze tabel geeft een overzicht van door Slachtofferhulp Nederland
beëindigde zaken. In de tabel wordt onderscheid gemaakt tussen zaken van
personen die een hulpaanbod van Slachtofferhulp Nederland hebben aanvaard
en zaken van personen die het hulpaanbod hebben afgewezen. Van zaken
waarin wel hulp is aanvaard en waarbij vervolgdiensten zijn aangeboden
wordt een uitsplitsing naar verleende vervolgdienst gegeven.
In 2008 is Slachtofferhulp Nederland overgegaan op een nieuw
registratiesysteem. Intakegesprekken worden niet langer meer gezien als
verleende hulp. Hierdoor is in 2008 het aantal zaken waarin het hulpaanbod
is aanvaard sterk afgenomen en het aantal zaken waarin het hulpaanbod niet
is aanvaard sterk toegenomen.
Bureau Slachtofferhulp heeft de wijze van registreren van de diensten
met ingang van 2007 gewijzigd. Door deze wijziging is de oude manier van
registreren niet vergelijkbaar met de nieuwe registratie. Daarom zijn er
voor 2006 geen gegevens bekend over vervolgdiensten.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2006.
Status van de cijfers: Alle cijfers zijn definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De tabel is stopgezet per 7 september 2010.

Toelichting onderwerpen

Beëindigde zaken
Het totaal aantal in het betreffende verslagjaar beëindigde zaken.
Zaken waarin geen hulp is aanvaard
Het totaal aantal in het betreffende verslagjaar door de bureaus van
Slachtofferhulp Nederland beëindigde zaken, waarbij geen hulp is
aanvaard.
Zaken waarin hulp is aanvaard
Het totaal aantal in het betreffende verslagjaar door de bureaus van
Slachtofferhulp Nederland beëindigde zaken, waarbij hulp is aanvaard.
Zaken zonder vervolgdiensten
Het totaal aantal in het betreffende verslagjaar door de bureaus van
Slachtofferhulp Nederland beëindigde zaken, waarbij hulp is aanvaard en
waarbij geen vervolgdiensten zijn verleend. Voor 2006 zijn geen gegevens
bekend over vervolgdiensten.
Zaken met vervolgdiensten
Door de bureaus van Slachtofferhulp Nederland verleende diensten,
weergegeven als percentage van het totaal aantal in het betreffende
verslagjaar door de bureaus van Slachtofferhulp Nederland beëindigde
zaken, waarbij hulp is aanvaard en waarbij één of meer diensten zijn
verleend.
Totaal zaken met vervolgdiensten
Het totaal aantal in het betreffende verslagjaar door de bureaus van
Slachtofferhulp Nederland beëindigde zaken, waarbij hulp is aanvaard en
waarbij één of meer diensten zijn verleend. Voor 2006 zijn geen gegevens
bekend over vervolgdiensten.
Gestructureerde opvang
Opvang van slachtoffers volgens een protocol. Bijvoorbeeld een
gestructureerde volgorde van onderwerpen die tijdens een serie van
gesprekken aan bod komen.
Andere emotionele ondersteuning
Hulpverlening waarbij het slachtoffer wordt geholpen het incident te
verwerken, anders dan door gestructureerde opvang. Voorbeelden zijn hulp
bij angst en dreiging, verlies en rouw en conflicthantering.
Hulp bij verhalen van schade via
Voegen
Hulp aan slachtoffers bij het indienen van een schadeclaim tegen de
verdachte in het strafproces door middel van een zogenoemd
voegingsformulier. Voegen is de juridische term voor toevoegen aan de
stukken die gebruikt worden in de rechtzaak tegen de verdachte.
Het Wetboek van Strafvordering maakt het mogelijk dat het slachtoffer in
het strafproces aanspraak op schadevergoeding kan maken. Hij moet zich
dan als benadeelde partij voegen in het strafproces met vordering. Als
de rechter de vordering toewijst moet het slachtoffer zelf in actie komen
om ervoor te zorgen dat hij de vordering ook int bij de verdachte.
Met de invoering van de Wet Terwee in 1995 zijn de wettelijke
mogelijkheden voor het slachtoffer tot schadevergoeding vergroot. Zo
heeft de strafrechter de mogelijkheid om uit zichzelf de verdachte tot een
schadevergoeding te veroordelen: de schadevergoedingsmaatregel. Het
voordeel hiervan is, anders dan bij de "vordering benadeelde partij", dat
als de rechter deze straf oplegt, de officier van justitie de inning van
de schade voor zijn rekening neemt en het geïnde bedrag aan het
slachtoffer doorbetaalt.
Fondsen
Hulp aan slachtoffers van geweldsmisdrijven bij het verkrijgen van een
tegemoetkoming in de schade van de overheid, via het Schadefonds
Geweldsmisdrijven. Hulp aan slachtoffers met schade aan motorvoertuigen
via het Waarborgfonds (motorverkeer) als de schade is aangericht door
een onverzekerde chauffeur, door een onbekende dader of met een
gestolen auto.
Verzekering tegenpartij
Hulp aan slachtoffers bij het verkrijgen van een tegemoetkoming in de
schade van de verzekering van de dader.
Begeleiding bij strafproces
Steun aan slachtoffers tijdens het bijwonen van de zitting van de
rechtbank. Het slachtoffer kan opgeroepen worden als getuige of kan als
toeschouwer de zitting bijwonen. In het strafproces kan het slachtoffer
op verschillende manieren een rol spelen. Naast de aangifte van een
delict, die overigens iedereen kan doen die kennis heeft van een
strafbaar feit, kan het slachtoffer voor bepaalde delicten een klacht
indienen. Een klacht is een bijzonder soort aangifte. Een klacht is een
aangifte met het verzoek om vervolging.
Begeleiding bij SSV/spreekrecht
Hulp aan slachtoffers bij het opstellen en eventueel het afleggen van een
slachtofferverklaring. In 2004 werd de schriftelijke slachtofferverklaring
(SSV) landelijk ingevoerd. Sinds 2005 hebben slachtoffers het wettelijke
recht om ter zitting een mondelinge verklaring af te leggen over de
gevolgen van het delict (het spreekrecht). Het spreekrecht en de
schriftelijke slachtofferverklaring zijn bedoeld voor slachtoffers of
nabestaanden van misdrijven waar acht jaar of meer gevangenisstraf voor
kan worden gegeven. Ook zijn het spreekrecht en de schriftelijke
slachtofferverklaring bedoeld voor een aantal andere in de wet omschreven
misdrijven. Hieronder vallen onder andere bepaalde zedenmisdrijven,
stalking, bedreiging en mishandeling welke dood of zwaar lichamelijk
letsel tot gevolg heeft gehad. Daarnaast is het spreekrecht en de
schriftelijke slachtofferverklaring bedoeld voor slachtoffers of
nabestaanden van zwaar lichamelijk letsel door schuld of een
verkeersongeval met dood of ernstig lichamelijk letsel tot gevolg.
Op 1 januari 2005 is de wet 'invoering van spreekrecht voor slachtoffers
en nabestaanden.' in werking getreden. In gevallen van ernstig
persoonlijk slachtofferschap, vooral in zedenzaken, ligt de schade vooral
op het emotionele vlak. Een slachtoffer of diens nabestaande kan op de
terechtzitting een verklaring afleggen over de gevolgen die het
tenlastegelegde feit bij hem teweeggebracht heeft. Dit spreekrecht
bestaat alleen voor bepaalde ernstige misdrijven. Het spreekrecht
betekent niet dat het slachtoffer medebeslissingsrecht heeft in de
afdoening van 'zijn' strafzaak.
Doorverwijzen naar externe partij
Slachtofferhulp Nederland kan cliënten verwijzen naar professionele
hulpverleners zoals huisartsen, advocaten en maatschappelijk werk.
Praktische ondersteuning
Hieronder valt de steun die Slachtofferhulp verleent bij het invullen van
formulieren en het schrijven van brieven. Verder geeft Slachtofferhulp
ondersteuning bij bezoek aan andere instellingen en het blokkeren van
bank-/giropassen.