Beroepsbevolking; binding arbeidsmarkt 2000-2014

Beroepsbevolking; binding arbeidsmarkt 2000-2014

Persoonskenmerken Perioden Bevolking 15 tot 65 jaar (x 1 000) Werkzame beroepsbevolking (x 1 000) Wil werk voor 12 uur of meer Wil werk voor 12 uur of meer (x 1 000) Wil werk voor 12 uur of meer Kan op korte termijn beginnen Totaal kan op korte termijn beginnen (x 1 000) Wil werk voor 12 uur of meer Kan op korte termijn beginnen Afgelopen 4 weken gezocht (werklozen) (x 1 000) Wil werk voor 12 uur of meer Kan op korte termijn beginnen Afgelopen 4 weken niet gezocht Totaal afgelopen 4 weken niet gezocht (x 1 000) Wil werk voor 12 uur of meer Kan op korte termijn beginnen Afgelopen 4 weken niet gezocht Wel afgelopen 6 maanden gezocht (x 1 000) Wil werk voor 12 uur of meer Kan op korte termijn beginnen Afgelopen 4 weken niet gezocht Niet afgelopen 6 maanden gezocht Totaal niet afgelopen 6 maanden gezocht (x 1 000) Wil werk voor 12 uur of meer Kan op korte termijn beginnen Afgelopen 4 weken niet gezocht Niet afgelopen 6 maanden gezocht Vanwege weinig resultaat (ontmoedigden) (x 1 000) Wil werk voor 12 uur of meer Kan op korte termijn beginnen Afgelopen 4 weken niet gezocht Niet afgelopen 6 maanden gezocht Overige redenen (x 1 000) Wil werk voor 12 uur of meer Kan niet op korte termijn beginnen (x 1 000) Wil of kan geen >=12 uur per week werken Wil of kan geen >=12 uur per week werken (x 1 000) Wil of kan geen >=12 uur per week werken Reden wil of kan geen >=12 uur werken Zorg voor gezin of huishouden (x 1 000) Wil of kan geen >=12 uur per week werken Reden wil of kan geen >=12 uur werken Opleiding/studie (x 1 000) Wil of kan geen >=12 uur per week werken Reden wil of kan geen >=12 uur werken VUT/pensioen/hoge leeftijd (x 1 000) Wil of kan geen >=12 uur per week werken Reden wil of kan geen >=12 uur werken Ziekte/arbeidsongeschiktheid (x 1 000) Wil of kan geen >=12 uur per week werken Reden wil of kan geen >=12 uur werken Andere redenen (x 1 000) Niet beroepsbevolking (x 1 000)
Totaal persoonskenmerken 2014, 4e kwartaal 10959 7.243 1.091 883 617 266 81 185 69 116 209 2.624 277 1.109 248 697 293 3.099
Totaal persoonskenmerken 2014 10980 7.215 1.171 947 656 291 95 196 71 125 224 2.595 285 1.057 257 682 313 3.110
Geslacht: mannen 2014, 4e kwartaal 5496 3.990 499 413 315 97 29 68 27 41 86 1.008 8 561 99 251 88 1.191
Geslacht: mannen 2014 5510 3.981 543 453 340 113 36 77 27 50 91 986 7 532 106 252 90 1.189
Geslacht: vrouwen 2014, 4e kwartaal 5463 3.253 593 470 301 169 52 117 43 75 123 1.617 269 548 150 445 205 1.908
Geslacht: vrouwen 2014 5470 3.233 627 494 316 179 59 120 44 75 133 1.609 278 525 151 431 224 1.921
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Deze tabel bevat jaarcijfers en kwartaalcijfers over de binding met de arbeidsmarkt van de Nederlandse bevolking van 15 tot 65 jaar naar geslacht, leeftijd en onderwijsniveau. De bevolking is verdeeld over de werkzame, de werkloze en de niet beroepsbevolking. De niet beroepsbevolking is weer onderverdeeld in personen die wel twaalf uur of meer willen werken, maar niet gezocht hebben of niet beschikbaar waren, personen die niet willen werken en personen die niet kunnen werken. De indeling geeft de mate van binding aan de arbeidsmarkt weer. Voor de werkzame beroepsbevolking is de binding het grootst, voor personen die niet kunnen werken, het kleinst.

Gegevens beschikbaar van 2000 tot en met 2014

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 26 februari 2015
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wijzigingen per 13 februari 2015:
De kwartaalcijfers over het vierde kwartaal 2014 en het jaarcijfer 2014 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet. De actualisering van 13 februari 2015 was de laatste actualisering van deze tabel. Op 26 februari 2015 zijn nieuwe gereviseerde tabellen over de beroepsbevolking gepubliceerd. Deze revisie van de statistieken van de beroepsbevolking heeft twee onderdelen. De definities zijn aangepast aan de internationaal afgesproken definities en de gegevensverzameling is verbeterd door als eerste statistiekbureau in Europa te enquêteren via internet. Voor meer informatie over de revisie, zie de link naar de persmededeling in paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Bevolking 15 tot 65 jaar
Alle mensen van 15 tot 65 jaar woonachtig in Nederland,
exclusief personen in inrichtingen, instellingen en tehuizen.
Werkzame beroepsbevolking
Personen (15 tot 65 jaar) die in Nederland wonen en betaald werk hebben
van twaalf uur of meer per week.
Wil werk voor 12 uur of meer
Wil werk van twaalf uur of mee per week bestaat uit personen (15 tot 65
jaar) die nu geen of voor minder dan twaalf uur per week betaald werk
verrichten en aangeven wel twaalf uur of meer per week te willen gaan
werken.
Wil werk voor 12 uur of meer
Wil werk van twaalf uur of mee per week bestaat uit personen (15 tot 65
jaar) die nu geen of voor minder dan twaalf uur per week betaald werk
verrichten en aangeven wel twaalf uur of meer per week te willen gaan
werken.
Kan op korte termijn beginnen
Kan op korte termijn beginnen bestaat uit personen (15 tot 65 jaar) die
nu geen of voor minder dan twaalf uur per week betaald werk verrichten en
aangegeven hebben wel twaalf uur of meer per week te willen gaan werken
en hiervoor op korte termijn (binnen 2 weken) beschikbaar zijn.
Totaal kan op korte termijn beginnen
Kan op korte termijn beginnen bestaat uit personen (15 tot 65 jaar) die
nu geen of voor minder dan twaalf uur per week betaald werk verrichten en
aangegeven hebben wel twaalf uur of meer per week te willen gaan werken
en hiervoor op korte termijn (binnen 2 weken) beschikbaar zijn.
Afgelopen 4 weken gezocht (werklozen)
Afgelopen vier weken gezocht bestaat uit personen (15 tot 65 jaar) die nu
geen of voor minder dan twaalf uur per week betaald werk verrichten en
aangegeven hebben wel twaalf uur of meer per week te willen gaan werken
en hiervoor op korte termijn (binnen 2 weken) beschikbaar zijn. In de
afgelopen vier weken zijn zij actief op zoek zijn geweest naar betaald
werk voor twaalf uur of meer per week. Dit is de werkloze
beroepsbevolking.
Afgelopen 4 weken niet gezocht
Afgelopen vier weken niet gezocht bestaat uit personen (15 tot 65 jaar)
die nu geen of voor minder dan twaalf uur per week betaald werk
verrichten en aangegeven hebben wel twaalf uur of meer per week te willen
gaan werken en hiervoor op korte termijn (binnen 2 weken) beschikbaar
zijn. In de afgelopen vier weken zijn zij niet actief op zoek zijn geweest
naar betaald werk voor twaalf uur of meer per week.
Totaal afgelopen 4 weken niet gezocht
Afgelopen vier weken niet gezocht bestaat uit personen (15 tot 65 jaar)
die nu geen of voor minder dan twaalf uur per week betaald werk
verrichten en aangegeven hebben wel twaalf uur of meer per week te willen
gaan werken en hiervoor op korte termijn (binnen 2 weken) beschikbaar
zijn. In de afgelopen vier weken zijn zij niet actief op zoek zijn geweest
naar betaald werk voor twaalf uur of meer per week.
Wel afgelopen 6 maanden gezocht
Afgelopen 6 maanden gezocht bestaat uit personen (15 tot 65 jaar) die nu
geen of voor minder dan twaalf uur per week betaald werk verrichten en
aangegeven hebben wel twaalf uur of meer per week te willen gaan werken
en hiervoor op korte termijn (binnen 2 weken) beschikbaar zijn. Zij zijn
in de afgelopen vier weken weliswaar niet actief op zoek geweest naar
betaald werk voor twaalf uur of meer per week, maar wel in de afgelopen
zes maanden.
Niet afgelopen 6 maanden gezocht
Niet afgelopen 6 maanden gezocht bestaat uit personen (15 tot 65 jaar)
die nu geen of voor minder dan twaalf uur per week betaald werk
verrichten en aangegeven hebben wel twaalf uur of meer per week te willen
gaan werken en hiervoor op korte termijn (binnen 2 weken) beschikbaar
zijn. Zij zijn in de afgelopen zes maanden niet actief op zoek geweest
naar betaald werk voor twaalf uur of meer per week.
Totaal niet afgelopen 6 maanden gezocht
Niet afgelopen 6 maanden gezocht bestaat uit personen (15 tot 65 jaar)
die nu geen of voor minder dan twaalf uur per week betaald werk
verrichten en aangegeven hebben wel twaalf uur of meer per week te willen
gaan werken en hiervoor op korte termijn (binnen 2 weken) beschikbaar
zijn. Zij zijn in de afgelopen zes maanden niet actief op zoek geweest
naar betaald werk voor twaalf uur of meer per week.
Vanwege weinig resultaat (ontmoedigden)
Vanwege weinig resultaat bestaat uit personen (15 tot 65 jaar) die nu
geen of voor minder dan twaalf uur per week betaald werk verrichten en
aangegeven hebben wel twaalf uur of meer per week te willen gaan werken
en hiervoor op korte termijn (binnen 2 weken) beschikbaar zijn. Zij zijn
in de afgelopen zes maanden niet actief op zoek geweest naar betaald werk
voor twaalf uur of meer per week met als reden dat zij daar weinig
resultaat van verwachtten.
Overige redenen
Overige redenen resultaat bestaat uit personen (15 tot 65 jaar) die nu
geen of voor minder dan twaalf uur per week betaald werk verrichten en
aangegeven hebben wel twaalf uur of meer per week te willen gaan werken
en hiervoor op korte termijn (binnen 2 weken) beschikbaar zijn. Zij zijn
in de afgelopen zes maanden niet actief op zoek geweest naar betaald werk
voor twaalf uur of meer per week om redenen anders dan dat zij daar weinig
resultaat van verwachtten.
Kan niet op korte termijn beginnen
Kan niet op korte termijn beginnen bestaat uit personen (15 tot 65 jaar)
die nu geen of voor minder dan twaalf uur per week betaald werk
verrichten, die aangeven wel twaalf uur of meer per week te willen
werken, maar hiervoor niet op korte termijn (binnen 2 weken) beschikbaar
zijn.
Wil of kan geen >=12 uur per week werken
Wil of kan geen >=12 uur per week werken bestaat uit personen (15
tot 65 jaar) die nu geen of voor minder dan twaalf uur per week betaald
werk verrichten, en aangeven ook geen 12 uur of meer per week te willen
werken, dan wel dit wel te willen maar niet te kunnen.
Wil of kan geen >=12 uur per week werken
Wil of kan geen >=12 uur per week werken bestaat uit personen (15 tot 65
jaar) die nu geen of voor minder dan twaalf uur per week betaald werk
verrichten, en aangeven ook geen 12 uur of meer per week te willen
werken, dan wel dit wel te willen maar niet te kunnen.
Reden wil of kan geen >=12 uur werken
Zorg voor gezin of huishouden
Opleiding/studie
VUT/pensioen/hoge leeftijd
Ziekte/arbeidsongeschiktheid
Andere redenen
Niet beroepsbevolking
Het deel van de potentiële beroepsbevolking dat niet tot de
beroepsbevolking (nationaal) behoort. De niet-beroepsbevolking bestaat
uit de groepen: 'afgelopen 4 weken niet gezocht', 'kan niet op korte
termijn beginnen' en 'wil of kan geen 12 uur per week werken'.