Arbeidsrekeningen; arbeidsmarktdynamiek, 2001-2008

Tabeltoelichting

In deze tabel wordt alle in- en uitstroom in de werkgelegenheid geteld, die gedurende het verslagjaar plaatsvindt. Daarmee onderscheiden deze continue dynamiekcijfers zich van cijfers over het aantal veranderingen tussen twee peildata.

De arbeidsmarktdynamiek wordt weergegeven voor zowel banen als werkzame perioden. Een werkzame periode is een ononderbroken periode van werk van een persoon, in dezelfde baan of in verschillende banen. De dynamiekcijfers worden zowel gepresenteerd voor werkzame personen als voor werknemers en zelfstandigen afzonderlijk.

De dynamiekcijfers sluiten aan bij de Arbeidsrekeningencijfers van de Nationale rekeningen. De uitkomsten worden uitgesplitst naar de volgende kenmerken:
- geslacht;
- SBI'93 (economische activiteit);
- periode.

Gegevens beschikbaar van 2001 tot en met 2008.

Status van de cijfers:
De gegevens over 2008 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 23 februari 2015:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Banen
Een expliciete of impliciete arbeidsovereenkomst tussen een persoon en
een economische eenheid waarin is vastgelegd dat arbeid zal worden
verricht waartegen een (financiële) beloning staat. Banen kunnen worden
onderscheiden in banen van werknemers en banen van zelfstandigen.
Werkzame personen
Alle personen die een baan hebben bij een in Nederland gevestigd bedrijf
of bij een particulier huishouden in Nederland. Tot de werkzame personen
behoren alle personen die betaalde arbeid verrichten, ook al is het maar
voor één of enkele uren per week, ook als zij:
- arbeid verrichten die op zichzelf genomen legaal is, maar waarvan de
beloning aan de registratie door fiscus of sociale zekerheidsautoriteiten
wordt onttrokken ('zwarte arbeid');
- tijdelijk geen arbeid verrichten, maar wel doorbetaald krijgen
(bijvoorbeeld bij ziekte of vorstverlet);
- tijdelijk onbetaald verlof hebben opgenomen.
Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en
zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het
buitenland.
Totaal aantal banen
Het totaal aantal banen betreft het aantal banen dat in de loop van het
verslagjaar heeft bestaan. Doordat alle banen meetellen, ongeacht het
aantal dagen dat de baan heeft bestaan, is het totaal aantal banen hoger
dan het gemiddeld aantal banen. Het totaal aantal banen is gelijk aan het
gemiddeld aantal banen gedeeld door de gemiddelde baanduur binnen het
jaar, vermenigvuldigd met het aantal kalenderdagen in het jaar (365 of
366).
Doorlopende banen
Een doorlopende baan is een baan die vóór het verslagjaar is aangevangen
en na afloop van het verslagjaar nog voortduurt.
Instroom
Alle banen die in het verslagjaar zijn aangevangen. Dit is inclusief
banen die in het verslagjaar ook weer beëindigd zijn.
Uitstroom
Alle banen die in het verslagjaar zijn beëindigd.
Saldo van instroom en uitstroom
Het aantal banen dat per saldo is ingestroomd in het verslagjaar.
Gemiddeld aantal banen
In het gemiddeld aantal banen telt een arbeidsplaats alleen mee voor de
dagen dat deze bezet is geweest binnen het jaar. Het gemiddeld aantal
banen is dus gelijk aan het totaal aantal banen vermenigvuldigd met de
gemiddelde baanduur binnen het verslagjaar, gedeeld door het totaal
aantal kalenderdagen in het jaar (365 of 366).
Werkzame perioden
Een werkzame periode is een ononderbroken periode van werk van een
persoon, in dezelfde baan of in verschillende banen. Zodra er tussen het
einde van de ene baan en het begin van de volgende baan één of meer dagen
zitten (al is het bijvoorbeeld maar een weekend), heeft de persoon
meerdere (van elkaar gescheiden) werkzame perioden.
Werkzame personen
Alle personen die een baan hebben bij een in Nederland gevestigd bedrijf
of bij een particulier huishouden in Nederland. Tot de werkzame personen
behoren alle personen die betaalde arbeid verrichten, ook al is het maar
voor één of enkele uren per week, ook als zij:
- arbeid verrichten die op zichzelf genomen legaal is, maar waarvan de
beloning aan de registratie door fiscus of sociale zekerheidsautoriteiten
wordt onttrokken ('zwarte arbeid');
- tijdelijk geen arbeid verrichten, maar wel doorbetaald krijgen
(bijvoorbeeld bij ziekte of vorstverlet);
- tijdelijk onbetaald verlof hebben opgenomen.
Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en
zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het
buitenland.
Totaal aantal werkzame perioden
Het totaal aantal werkzame perioden betreft het aantal werkzame perioden
dat in de loop van het verslagjaar heeft bestaan. Een persoon kan in de
loop van het jaar meerdere werkzame perioden hebben. Het totaal aantal
werkzame perioden is gelijk aan het gemiddeld aantal werkzame perioden
gedeeld door de gemiddelde duur van de werkzame periode binnen het jaar,
vermenigvuldigd met het aantal kalenderdagen in het jaar (365 of 366).
Doorlopende werkzame perioden
Een doorlopende werkzame periode is een werkzame periode die vóór het
verslagjaar is aangevangen en na afloop van het verslagjaar nog
voortduurt.
Instroom
Alle werkzame perioden die in het verslagjaar zijn aangevangen. Dit is
inclusief werkzame perioden die in het verslagjaar ook weer beëindigd
zijn.
Uitstroom
Alle werkzame perioden die in het verslagjaar zijn beëindigd.
Saldo van instroom en uitstroom
Het aantal werkzame perioden dat per saldo is ingestroomd in het
verslagjaar.
Gemiddeld aantal werkzame perioden
In het gemiddeld aantal werkzame perioden telt een werkzame periode
alleen mee voor de dagen dat deze bezet is geweest in het jaar. Het
gemiddeld aantal werkzame perioden is dus gelijk aan het totaal aantal
werkzame perioden vermenigvuldigd met de gemiddelde duur van de werkzame
periode binnen het jaar, gedeeld door het aantal kalenderdagen in het
jaar (365 of 366). Dit is gelijk aan het gemiddeld aantal werkzame
personen.