Rijk; uitgaven en inkomsten per beleidsterrein, 2003 - 2010

Rijk; uitgaven en inkomsten per beleidsterrein, 2003 - 2010

Functies Perioden Uitgaven Totaal uitgaven (mln euro) Uitgaven Lonen en sociale lasten (mln euro) Uitgaven Aankopen (mln euro) Uitgaven Rente en pacht (mln euro) Uitgaven Overdrachten Totaal overdrachten (mln euro) Uitgaven Overdrachten Inkomensoverdrachten (mln euro) Uitgaven Overdrachten Kapitaaloverdrachten (mln euro) Uitgaven Investeringen (mln euro) Inkomsten Totaal inkomsten (mln euro) Inkomsten Verkopen (mln euro) Inkomsten Rente, pacht en dividend (mln euro) Inkomsten Inkomensoverdrachten (mln euro) Inkomsten Kapitaalinkomsten (mln euro)
Totaal beleidsterreinen 2010* 183.718 12.948 15.844 9.607 140.301 121.909 18.392 5.018 159.094 4.113 13.638 134.990 6.352
Totaal algemeen overheidsbestuur 2010* 51.677 2.770 2.953 9.607 35.733 32.276 3.457 614 137.705 897 1.167 133.036 2.605
Algemeen overheidsbestuur (algemeen) 2010* 42 - 42 - - - - - 42 - - - 42
Uitvoerende, wetgevende overheidsorganen 2010* 8.788 2.576 1.822 - 3.868 3.868 - 522 136.939 840 785 132.962 2.352
Hulp aan het buitenland 2010* 5.608 6 133 - 5.427 3.143 2.284 42 234 6 38 0 189
Algemene dienstverlening gecentraliseerd 2010* 937 179 485 - 223 223 - 51 146 48 3 73 22
Fundamenteel wetenschappelijk onderzoek 2010* 3.966 - 4 - 3.962 3.958 5 - 0 - - - 0
Onderzoek algemeen overheidsbestuur 2010* 63 10 3 - 51 51 - 0 2 2 - - -
Verrichtingen inzake overheidsschuld 2010* 10.068 - 461 9.607 - - - - 342 - 342 - -
Algemene overdrachten tussen overheden 2010* 22.206 - 3 - 22.202 21.034 1.169 - - - - - -
Overig algemeen overheidsbestuur 2010* - - - - - - - - - - - - -
Totaal landsverdediging 2010* 8.826 4.552 3.710 - 214 205 9 349 931 353 - 9 568
Landsverdediging (algemeen) 2010* 2.415 983 1.159 - 97 88 9 176 275 69 - - 206
Defensie (algemeen) 2010* 15 - 14 - - - - 1 0 - - - 0
Landmacht 2010* 2.180 1.265 756 - - - - 160 57 29 - - 28
Luchtmacht 2010* 1.081 517 558 - - - - 6 -8 -9 - - 1
Zeemacht 2010* 1.121 582 533 - - - - 6 -1 -2 - - 1
Militaire pensioenen 2010* 1.133 1.133 - - - - - - - - - - -
Bescherming van de burgerbevolking 2010* - - - - - - - - - - - - -
Militaire hulp aan het buitenland 2010* 399 75 227 - 97 97 - - 11 - - 9 1
Onderzoek inzake landsverdediging 2010* 20 - - - 20 20 - - - - - - -
Landsverdediging (overig) 2010* - - - - - - - - - - - - -
Totaal openbare orde en veiligheid 2010* 11.515 2.747 2.389 - 5.884 5.882 2 495 1.766 496 - 772 497
Openbare orde en veiligheid (algemeen) 2010* 431 76 123 - 217 217 - 16 49 31 - - 18
Politie 2010* 5.283 453 399 - 4.361 4.361 - 70 93 20 - - 74
Brandweer en rampenbestrijding 2010* 215 10 38 - 163 163 - 4 9 1 - - 8
Rechtspraak 2010* 2.565 1.220 658 - 528 528 - 159 1.285 341 - 761 184
Gevangeniswezen 2010* 2.764 870 1.047 - 605 604 2 241 315 100 - 12 204
Onderzoek inzake openbare orde 2010* 19 5 4 - 10 10 - - 0 0 - - 0
Openbare orde en veiligheid (overig) 2010* 232 113 114 - - - - 5 7 3 - - 4
Totaal economische aangelegenheden 2010* 25.201 1.504 4.417 0 16.075 9.766 6.309 3.205 16.389 1.382 12.260 406 2.341
Economische aangelegenheden (algemeen) 2010* 422 152 196 - 10 10 - 64 63 3 8 - 51
Algemene economische aangelegenheden 2010* 6.020 305 311 - 5.378 4.307 1.071 26 3.224 701 2.271 205 47
Landbouw, bosbouw, visserij en jacht 2010* 1.438 348 438 0 570 209 361 82 232 80 15 20 117
Brandstoffen en energie 2010* 850 - 2 - 848 818 30 - 9.855 2 9.764 89 -
Mijnbouw, industrie en bouwnijverheid 2010* 14 4 2 - 8 8 - - 3 0 2 - -
Vervoer 2010* 13.515 611 3.141 - 7.080 2.607 4.473 2.683 2.717 552 196 83 1.886
Communicatie 2010* 92 9 18 - 64 64 - 0 27 - - 0 27
Andere bedrijfstakken 2010* 1.136 64 289 - 434 60 374 349 248 43 - 8 197
Onderzoek economische aangelegenheden 2010* 1.702 11 8 - 1.683 1.683 - - 10 2 4 1 3
Economische aangelegenheden (overig) 2010* 13 - 13 - - - - - 13 - - - 13
Totaal milieubescherming 2010* 1.235 110 331 - 761 509 252 34 467 230 - 58 180
Milieubescherming (algemeen) 2010* 215 80 129 - 5 5 - 0 207 207 - - 0
Afvalbeheer 2010* 119 - 12 - 107 107 - - - - - - -
Afvalwaterbeheer 2010* 31 7 22 - 2 2 - 1 21 - - 20 1
Bestrijding van milieuverontreiniging 2010* 475 6 105 - 342 259 83 22 217 8 - 37 173
Bescherming biodiversiteit en landschap 2010* 270 12 8 - 239 70 169 11 21 15 - 1 5
Onderzoek inzake milieubescherming 2010* 56 5 51 - - - - - - - - - -
Milieubescherming (overig) 2010* 70 - 4 - 66 66 0 - - - - - -
Totaal huisvesting en gemeenschapsvoorz. 2010* 1.004 193 205 - 545 142 403 61 149 127 - - 22
Gemeenschapsvoorzieningen algemeen 2010* 60 40 15 - 6 6 - - 20 20 - - 0
Huisvesting 2010* 353 83 50 - 173 125 48 46 109 104 - - 6
Stads- en plattelandsontwikkeling 2010* 396 14 18 - 363 8 355 1 2 2 - - 0
Watervoorziening 2010* - - - - - - - - - - - - -
Straatverlichting 2010* - - - - - - - - - - - - -
Onderzoek gemeenschapsvoorzieningen 2010* 19 2 13 - 4 4 - - - - - - -
Overige gemeenschapsvoorzieningen 2010* 176 54 108 - - - - 14 17 2 - - 15
Totaal volksgezondheid 2010* 15.590 298 620 - 14.623 8.850 5.774 49 154 133 - - 22
Volksgezondheid (algemeen) 2010* 7.650 284 406 - 6.913 1.139 5.774 48 152 131 - - 21
Medische producten, apparatuur 2010* 203 3 155 - 45 45 - - 0 - - - 0
Extramurale medische zorg 2010* 6.998 - 0 - 6.998 6.998 - - - - - - -
Intramurale medische zorg 2010* 89 - 3 - 86 86 - - - - - - -
Openbare gezondheidszorg 2010* 469 0 32 - 437 437 - 1 2 2 - - 0
Onderzoek inzake gezondheidszorg 2010* 176 11 23 - 142 142 - - - - - - -
Overige volksgezondheid 2010* 5 - - - 5 5 - - - - - - -
Totaal recreatie, cultuur en religie 2010* 1.998 55 67 - 1.834 1.703 131 42 231 200 4 - 28
Recreatie, cultuur en religie (algemeen) 2010* 11 - 6 - - - - 5 3 - - - 3
Diensten inzake recreatie en sport 2010* 132 2 4 - 117 114 4 8 3 - - - 3
Diensten op het gebied van cultuur 2010* 948 53 54 - 813 685 127 29 26 4 2 - 21
Diensten van omroepen en uitgeverijen 2010* 902 - - - 902 902 - - 199 197 2 - -
Diensten maatschappelijke organisaties 2010* - - - - - - - - - - - - -
Onderzoek recreatie, cultuur en religie 2010* 4 - 1 - 3 3 - - - - - - -
Recreatie, cultuur en religie (overig) 2010* - - - - - - - - - - - - -
Totaal onderwijs 2010* 27.070 216 317 - 26.470 24.496 1.974 68 465 230 207 - 28
Onderwijs (algemeen) 2010* 116 - 61 - - - - 55 21 - - - 21
Pre-primair en primair onderwijs 2010* 9.572 - 5 - 9.567 9.567 - - 2 2 - - -
Secundair onderwijs 2010* 11.540 - 12 - 11.528 10.880 648 - 203 203 - - -
Postsecundair niet-tertiair onderwijs 2010* 34 - - - 34 30 4 - - - - - -
Tertiair onderwijs 2010* 4.847 - 7 - 4.840 3.518 1.323 - 207 - 207 - -
Onderwijs niet naar niveau ingedeeld 2010* 324 - 0 - 324 324 - - - - - - -
Ondersteunende diensten voor onderwijs 2010* - - - - - - - - - - - - -
Onderzoek op het gebied van onderwijs 2010* 52 - - - 52 52 - - - - - - -
Onderwijs (overig) 2010* 582 216 228 - 125 125 - 13 27 24 - - 3
Totaal sociale bescherming 2010* 39.603 504 836 - 38.161 38.079 82 102 838 66 - 709 63
Sociale bescherming (algemeen) 2010* 233 87 113 - 4 4 - 30 31 6 - - 25
Ziekte en arbeidsongeschiktheid 2010* 3.428 - 190 - 3.238 3.238 - - - - - - -
Ouderdom 2010* 13.423 9 45 - 13.368 13.344 24 - 1 1 - - -
Nabestaanden 2010* 220 - - - 220 220 - - - - - - -
Gezin en kinderen 2010* 9.203 146 172 - 8.864 8.864 - 21 722 7 - 709 7
Werkloosheid 2010* 4.016 - 7 - 4.009 4.009 - - - - - - -
Huisvesting 2010* 2.250 5 3 - 2.242 2.242 - - - - - - -
Sociale uitsluiting niet eerder genoemd 2010* 6.777 257 278 - 6.192 6.133 59 51 83 52 - 0 31
Onderzoek inzake sociale bescherming 2010* - - - - - - - - - - - - -
Sociale bescherming (overig) 2010* 55 1 29 - 25 25 - - 0 - - - 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft inzicht in de bestemming van de uitgaven en inkomsten van
het rijk.
In de tabel zijn de gegevens uit te splitsen naar:
- transactie volgens het Europees Systeem van Rekeningen;
- functie volgens de Classification of the Functions of Government.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2003
Frequentie: stopgezet

Status van de cijfers:
Cijfers t/m 2009 betreffen definitieve gegevens.
Cijfers over 2010 zijn voorlopige gegevens.

Wijzigingen per 24 augustus 2011:
De voorlopige cijfers voor 2010 zijn opgenomen.
De cijfers voor 2009 zijn nu definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers:
Niet van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Uitgaven
Totaal uitgaven
Lonen en sociale lasten
Lonen en salarissen omvatten de vergoedingen voor de werknemer, die in een
bepaalde periode arbeid verricht, en die ten laste komen van de werkgever,
inclusief de door de werkgever ingehouden loonbelasting en de sociale
premies die ten laste komen van de werknemer. Sociale lasten betreffen de
werkgeversbijdragen in het kader van de sociale zekerheid. Deze omvatten
de sociale premies en de pensioenpremies.
Aankopen
De goederen en diensten die in het eigen productieproces worden verbruikt
en met arbeid en kapitaal worden omgevormd tot eindproducten. Hiertoe
behoort ook het verbruik van vaste activa (afschrijvingen). Niet
inbegrepen zijn de meeste goederen met een meerjarig nut (investeringen).
Goederen en diensten met een meerjarig nut die wél tot de aankoop van
goederen en diensten zijn gerekend betreffen: duurzame goederen van
geringe omvang, onderzoek met algemeen karakter (speur- en
ontwikkelingswerk, algemeen bestemmingsplan), militaire
vernietigingswapens met een duurzaam karakter in vredestijd (voer-, vaar-
en vliegtuigen, technische installaties, munitie, bewapening).
Rente en pacht
Rente is de vergoeding over het beschikbaar stellen van financiële
middelen.
Pacht betreft de vergoeding voor het gebruik van grond en binnenwateren.
Overdrachten
Overdrachten omvatten alle betalingen waar geen directe tegenprestatie
tegenover staat. Voorbeelden zijn subsidies, premies, uitkeringen, giften,
boetes, investeringsbijdragen, afdrachten aan de Europese Unie en
overdrachten tussen verschillende overheidslagen.
Totaal overdrachten
Overdrachten omvatten alle betalingen waar geen directe tegenprestatie
tegenover staat. Voorbeelden zijn subsidies, premies, uitkeringen, giften,
boetes, investeringsbijdragen, afdrachten aan de Europese Unie en
overdrachten tussen verschillende overheidslagen.
Inkomensoverdrachten
Alle betalingen waar geen directe tegenprestatie tegenover staat en die
niet drukken op het vermogen van de betaler en niet dienen om lange
termijn uitgaven van de ontvanger te financieren. Voorbeelden zijn
premies, uitkeringen, giften, boetes, afdrachten aan de Europese Unie en
diverse overdrachten tussen verschillende overheidslagen.
Hiertoe behoren tevens de betaalde belastingen op productie en invoer en
de verstrekte exploitatiesubsidies (bijdragen aan marktproducenten met als
doel beïnvloeding van het productieniveau, de productprijs of de
productiekosten).
Kapitaaloverdrachten
Alle betalingen waarvoor geen tegenprestatie verwacht wordt en die
drukken op het vermogen van de betaler of dienen om investeringen in vaste
activa of andere lange termijn uitgaven van de ontvanger te financieren.
Investeringen
Goederen die worden aangeschaft of in eigen beheer worden voortgebracht,
met als doel om als kapitaalgoed in het productieproces ingezet te worden.
Algemeen worden als zodanig beschouwd goederen met een levensduur van meer
dan een jaar (zoals gebouwen, woningen, machines, vervoermiddelen). Tot de
investeringen worden ook gerekend de niet-fysieke diensten die direct
samenhangen met het fysiek product (kosten van voorbereiding, ontwerp,
toezicht en eigendomsoverdracht), een beperkt aantal immateriële activa
(computerprogrammatuur en verwerving van patenten en octrooien), aankoop
van kostbaarheden (antiek en andere kunstvoorwerpen) en aankoop van grond.
Inkomsten
Totaal inkomsten
Verkopen
De opbrengst van alle verkochte goederen en de ontvangsten van bewezen
diensten. Hieronder valt ook de waarde van producten die voor eigen
gebruik zijn geproduceerd zoals investeringen in eigen beheer
(bijvoorbeeld bij grond-, weg- en waterbouwkundige werken en bij
ontwikkeling van software). Verder wordt hiertoe ook gerekend de verkoop
van militaire vernietigingswapens met een duurzaam karakter in vredestijd
(voer-, vaar- en vliegtuigen, technische installaties, munitie,
bewapening).
Rente, pacht en dividend
Rente is de vergoeding over het beschikbaar stellen van financiële
middelen. Pacht is de vergoeding voor het gebruik van grond en
binnenwateren. Dividend is de vergoeding voor het beschikbaar stellen van
risicodragend vermogen. Verder bevat deze rubriek de concessierechten; dit
betreft de opbrengst van de verkoop van rechten om grondstofvoorkomens te
exploiteren (zoals aardolie, aardgas, zand, grind en mergel).
Inkomensoverdrachten
Betreft belastingen op productie en invoer, belastingen op inkomen en
vermogen en overige inkomensoverdrachten.
Belastingen op productie en invoer zijn verplichte betalingen om niet, in
geld of natura, die door de overheid of door de instellingen van de
Europese Unie worden opgelegd in verband met de productie of de invoer van
goederen en diensten, het in dienst hebben van arbeidskrachten en de
eigendom of het gebruik van grond, gebouwen of andere activa die in het
productieproces worden aangewend. Deze belastingen zijn verschuldigd
ongeacht of er winst wordt gemaakt. Voorbeelden: omzetbelasting,
accijnzen, overdrachtsbelasting, assurantiebelasting.
Belastingen op inkomen en vermogen worden rechtstreeks bij de betaler
geheven over het inkomen en vermogen van personen, de winsten van
bedrijven en aan het buitenland betaalde dividenden. Voorbeelden:
inkomstenbelasting, loonbelasting, dividendbelasting, vermogensbelasting,
vennootschapsbelasting.
Overige inkomensoverdrachten zijn alle betalingen waar geen directe
tegenprestatie tegenover staat en die niet drukken op het vermogen van de
betaler en niet dienen om lange termijn uitgaven van de ontvanger te
financieren. Voorbeelden zijn ontvangen uitkeringen, boetes,
schadeloosstellingen, afdrachten van de Europese Unie en diverse
overdrachten van andere overheidslagen.
Kapitaalinkomsten
Betreft verkoop van investeringsgoederen, afschrijvingen,
vermogensheffingen en overige kapitaaloverdrachten.
Bij verkoop van investeringsgoederen gaat het om de verkoop van goederen
die eerder als investeringen aan de kapitaalgoederenvoorraad zijn
toegevoegd, maar nu van eigenaar veranderen. Hiertoe worden ook gerekend
de verkoop van grond, etherfrequenties en kostbaarheden (antiek en andere
kunstvoorwerpen). Afschrijvingen betreffen de waardevermindering van
duurzame productiemiddelen zoals machines, gebouwen, vervoermiddelen en
software als gevolg van normale slijtage en voorzienbare economische
veroudering.
Vermogensheffingen zijn verplichte, niet-periodieke betalingen aan de
overheid, die gebaseerd zijn op het vermogen van de belastingplichtigen.
Zij hebben bij het rijk uitsluitend betrekking op de belasting op
nalatenschappen en schenkingen (successierechten). Overige
kapitaaloverdrachten omvatten alle betalingen waarvoor geen tegenprestatie
verwacht wordt en die drukken op het vermogen van de betaler of dienen om
investeringen in vaste activa of andere lange termijn uitgaven van het
rijk te financieren, met uitzondering van vermogensheffingen.