Rijk; vorderingen en schulden, functie, 2003 - 2009

Rijk; vorderingen en schulden, functie, 2003 - 2009

Functies Perioden Vorderingen Verstrekte langlopende leningen Totaal verstrekt (mln euro) Vorderingen Aflossing langlopende leningen Totale aflossing (mln euro) Vorderingen Aandelen en overige deelnemingen Totaal aandelen, deelnemingen (mln euro) Vorderingen Liquidatie aandelen en deelnemingen Totaal liquidatie aandelen, deelnemingen (mln euro) Schulden Langlopende effecten Opbrengst obligaties (mln euro) Schulden Langlopende effecten Aflossing obligaties (mln euro) Schulden Langlopende leningen Opbrengst langlopende leningen (mln euro) Schulden Langlopende leningen Aflossing langlopende leningen (mln euro)
Totaal van alle functies 2009* 4.820 6.683 1.709 8.926 48.097 34.791 - 56
Algemeen overheidsbestuur 2009* 1.162 4.658 2 6.197 48.097 34.791 - 56
Landsverdediging 2009* 574 460 - - - - - -
Openbare orde en veiligheid 2009* - - - 0 - - - -
Economische aangelegenheden 2009* 68 136 1.705 2.729 - - - -
Milieubescherming 2009* 8 4 - - - - - -
Huisvesting en gemeenschapsvoorzieningen 2009* - - - - - - - -
Volksgezondheid 2009* 13 - 2 - - - - -
Recreatie, cultuur en religie 2009* 3 - - - - - - -
Onderwijs 2009* 2.993 1.425 - - - - - -
Sociale bescherming 2009* - - - - - - - -
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat een deel van de uitkomsten van de jaarlijkse analyse van
de rijksfinanciën: de bestemming van de langlopende vorderingen en
schulden van het rijk. In de tabel zijn de gegevens te splitsen naar de
volgende kenmerken:
- transactie volgens het Europees Systeem van Rekeningen 1995;
- hoofdfunctie volgens de Classificatie van overheidsfuncties 1998.

In 2002 heeft de Europese Commissie voor de rubricering naar bestemming de
Classificatie van overheidsfuncties 1998 voorgeschreven.
Vanaf 2003 is een volgtijdelijk vergelijkbare reeks van de langlopende
vorderingen en schulden van het rijk beschikbaar op basis van deze nieuwe
classificatie.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2003
Frequentie: stopgezet

Status van de cijfers:
Alle cijfers zijn bij eerste publicatie voorlopig. Het definitieve cijfer
wordt vastgesteld in september van het eerstvolgende jaar.

Wijzigingen per 27 oktober 2010:
De voorlopige cijfers voor 2009 zijn opgenomen.
De cijfers voor 2008 zijn nu definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers:
Niet van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Vorderingen
Verstrekte langlopende leningen
Betreft verstrekte langlopende leningen en defensievoorschotten.
Langlopende leningen zijn onderhandse overeenkomsten tussen een geldgever
en geldnemer met een oorspronkelijke looptijd van meer dan één jaar.
Defensievoorschotten zijn betalingen die plaatsvinden voorafgaande aan de
feitelijke levering van duurzame militaire goederen.
Totaal verstrekt
Betreft totaal van de verstrekte langlopende leningen en
defensievoorschotten.
Langlopende leningen zijn onderhandse overeenkomsten tussen een geldgever
en geldnemer met een oorspronkelijke looptijd van meer dan één jaar.
Defensievoorschotten zijn betalingen die plaatsvinden voorafgaande aan de
feitelijke levering van duurzame militaire goederen.
Aflossing langlopende leningen
Betreft aflossing op verstrekte langlopende leningen en
defensievoorschotten.
Langlopende leningen zijn onderhandse overeenkomsten tussen een geldgever
en geldnemer met een oorspronkelijke looptijd van meer dan één jaar.
Defensievoorschotten zijn betalingen die plaatsvinden voorafgaande aan de
levering van duurzame militaire goederen. De aflossing heeft plaats op het
moment dat het duurzame militaire goed feitelijk wordt geleverd.
Totale aflossing
Betreft totaal van de aflossing op verstrekte langlopende leningen en
defensievoorschotten.
Langlopende leningen zijn onderhandse overeenkomsten tussen een geldgever
en geldnemer met een oorspronkelijke looptijd van meer dan één jaar.
Defensievoorschotten zijn betalingen die plaatsvinden voorafgaande aan de
levering van duurzame militaire goederen. De aflossing heeft plaats op het
moment dat het duurzame militaire goed feitelijk wordt geleverd.
Aandelen en overige deelnemingen
Aankoop van aandelen en vergroting van overige deelnemingen. Betreft
vorderingen die eigendomsrechten op vennootschappen vertegenwoordigen.
Dergelijke vorderingen geven de houder ervan over het algemeen recht op
een aandeel in de winst van deze vennootschappen alsmede in hun netto
vermogen in geval van liquidatie. Deze transactie komt bij het Rijk
uitsluitend als vordering voor.
Totaal aandelen, deelnemingen
Totaal van de aankoop van aandelen en vergroting van overige deelnemingen.
Betreft vorderingen die eigendomsrechten op vennootschappen
vertegenwoordigen. Dergelijke vorderingen geven de houder ervan over het
algemeen recht op een aandeel in de winst van deze vennootschappen
alsmede in hun netto vermogen in geval van liquidatie. Deze transactie
komt bij het Rijk uitsluitend als vordering voor.
Liquidatie aandelen en deelnemingen
Verkoop van aandelen en vermindering van overige deelnemingen. Betreft
vorderingen die eigendomsrechten op vennootschappen vertegenwoordigen.
Dergelijke vorderingen geven de houder ervan over het algemeen recht op
een aandeel in de winst van deze vennootschappen en quasi-vennootschappen,
alsmede in hun netto vermogen in geval van liquidatie. Deze transactie
komt bij het Rijk uitsluitend als vordering voor.
Totaal liquidatie aandelen, deelnemingen
Totaal van de verkoop van aandelen en vermindering van overige
deelnemingen. Betreft vorderingen die eigendomsrechten op vennootschappen
vertegenwoordigen. Dergelijke vorderingen geven de houder ervan over het
algemeen recht op een aandeel in de winst van deze vennootschappen en
quasi-vennootschappen, alsmede in hun netto vermogen in geval van
liquidatie. Deze transactie komt bij het Rijk uitsluitend als vordering
voor.
Schulden
Langlopende effecten
(Aflossing op) uitgegeven langlopende effecten (met uitzondering van
aandelen). Langlopende effecten zijn vorderingen aan toonder zonder
eigendomsrechten met een oorspronkelijke looptijd van meer dan één jaar.
Betreft vooral obligaties.
Opbrengst obligaties
Uitgifte van obligaties. Obligaties zijn vorderingen aan toonder zonder
eigendomsrechten met een oorspronkelijke looptijd van meer dan één jaar.
Aflossing obligaties
Aflossing op uitgegeven obligaties. Obligaties zijn vorderingen aan
toonder zonder eigendomsrechten met een oorspronkelijke looptijd van meer
dan één jaar.
Langlopende leningen
(Aflossing op) opgenomen langlopende leningen. Langlopende leningen zijn
onderhandse overeenkomsten tussen een geldgever en geldnemer met een
oorspronkelijke looptijd van meer dan één jaar.
Opbrengst langlopende leningen
Opname van leningen met een oorspronkelijke looptijd van meer dan één
jaar.
Aflossing langlopende leningen
Aflossing op opgenomen leningen met een oorspronkelijke looptijd van meer
dan één jaar.