Gemeenschappelijke regelingen; baten en lasten per functie 2004 - 2008

Gemeenschappelijke regelingen; baten en lasten per functie 2004 - 2008

Baten/lasten/saldo Perioden Financiering en algemene dekkingsmid. Baten toeristenbelasting (mln euro)
Baten 2008* -
Lasten 2008* -
Saldo 2008* -
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Korte beschrijving tabel:
Het totaal aan lasten en baten per functie voor de gemeenschappelijke regelingen voor Nederland als totaal in mln. euro. De gepresenteerde cijfers bevatten uitsluitend administratieve gegevens die aansluiten op de definities en indelingen die de gemeenschappelijke regelingen zelf hanteren in hun administratie.
De hoofdfuncties zijn:
- Algemeen bestuur
- Openbare orde en veiligheid
- Verkeer, vervoer en waterstaat
- Economische zaken
- Onderwijs
- Cultuur en recreatie
- Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening
- Volksgezondheid en milieu
- Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
- Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Gegevens beschikbaar van 2004 tot en met 2008.

Status van de cijfers:
De gegevens over 2008 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.
Alle cijfers zijn bij eerste publicatie voorlopig.
Als er wijzigingen voordoen is dit het gevolg van het beschikbaar komen van nieuwe of geactualiseerde gegevens.

Wijzigingen per 21 juni 2010:
De voorlopige cijfers voor 2008 is toegevoegd en de tabel is stopgezet.
De cijfers voor 2007 zijn nu definitief.

Wijzingingen per 23 maart 2010:
De cijfers van de gemeenschappelijke regelingen over 2005 en 2006 zijn gecorrigeerd. De gegevens over deze jaren waren onvolledig omdat de gemeenschappelijke regelingen met een bedrijfsmatig karakter niet waren opgenomen. Gemeenschappelijke regelingen met een bedrijfsmatig karakter worden in tegenstelling tot de overige gemeenschappelijke regelingen niet grotendeels gesubsidieerd door de overheid maar halen hun inkomsten uit eigen activiteiten. Voorbeelden zijn havenbedrijven en industrieschappen.

Daarnaast was de Verzekeringsmaatschappij voor ambtenaren (IZA) in 2005 niet opgenomen in de cijfers. Deze gemeenschappelijke regeling werd in 2005 opgeheven en dit is de oorzaak van een omvangrijke correctie op de functie "Openbare gezondheidszorg". De opheffing betekende dat de reserves en voorzieningen die nog in het bezit waren van de IZA werden teruggegeven aan de eigenaren, wat resulteerde in hoge uitgaven (terugstorting aan eigenaren) en inkomsten (onttrekkingen aan eigen reserves en voorzieningen) op de genoemde functie.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door Gemeenschappelijke regelingen; baten en lasten per functie. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Financiering en algemene dekkingsmid.
Financiering en algemene dekkingsmiddelen.
Hoofdfunctie die de algemene middelen weergeeft waaruit de gemeentelijke
taken worden gefinancierd.
Binnen deze hoofdfunctie is een functie opgenomen voor de bestemming van
resultaat en reserves. Daarnaast zijn functies opgenomen die het resultaat
vóór en ná deze bestemming weergeven.
Baten toeristenbelasting
Opbrengst van de belasting die kan worden geheven van personen die
verblijf houden binnen een gemeente, zonder ingezetene van die gemeente te
zijn.
De lasten van heffing en invordering worden verantwoord op de functie
Lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen.