Gemeenschappelijke regelingen; baten en lasten per functie 2004 - 2008


Korte beschrijving tabel:
Het totaal aan lasten en baten per functie voor de gemeenschappelijke regelingen voor Nederland als totaal in mln. euro. De gepresenteerde cijfers bevatten uitsluitend administratieve gegevens die aansluiten op de definities en indelingen die de gemeenschappelijke regelingen zelf hanteren in hun administratie.
De hoofdfuncties zijn:
- Algemeen bestuur
- Openbare orde en veiligheid
- Verkeer, vervoer en waterstaat
- Economische zaken
- Onderwijs
- Cultuur en recreatie
- Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening
- Volksgezondheid en milieu
- Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
- Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Gegevens beschikbaar van 2004 tot en met 2008.

Status van de cijfers:
De gegevens over 2008 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.
Alle cijfers zijn bij eerste publicatie voorlopig.
Als er wijzigingen voordoen is dit het gevolg van het beschikbaar komen van nieuwe of geactualiseerde gegevens.

Wijzigingen per 21 juni 2010:
De voorlopige cijfers voor 2008 is toegevoegd en de tabel is stopgezet.
De cijfers voor 2007 zijn nu definitief.

Wijzingingen per 23 maart 2010:
De cijfers van de gemeenschappelijke regelingen over 2005 en 2006 zijn gecorrigeerd. De gegevens over deze jaren waren onvolledig omdat de gemeenschappelijke regelingen met een bedrijfsmatig karakter niet waren opgenomen. Gemeenschappelijke regelingen met een bedrijfsmatig karakter worden in tegenstelling tot de overige gemeenschappelijke regelingen niet grotendeels gesubsidieerd door de overheid maar halen hun inkomsten uit eigen activiteiten. Voorbeelden zijn havenbedrijven en industrieschappen.

Daarnaast was de Verzekeringsmaatschappij voor ambtenaren (IZA) in 2005 niet opgenomen in de cijfers. Deze gemeenschappelijke regeling werd in 2005 opgeheven en dit is de oorzaak van een omvangrijke correctie op de functie "Openbare gezondheidszorg". De opheffing betekende dat de reserves en voorzieningen die nog in het bezit waren van de IZA werden teruggegeven aan de eigenaren, wat resulteerde in hoge uitgaven (terugstorting aan eigenaren) en inkomsten (onttrekkingen aan eigen reserves en voorzieningen) op de genoemde functie.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door Gemeenschappelijke regelingen; baten en lasten per functie. Zie paragraaf 3.

Gemeenschappelijke regelingen; baten en lasten per functie 2004 - 2008

Baten/lasten/saldo Perioden Totaal functies na bestemming (mln euro) Algemeen bestuurTotaal algemeen bestuur (mln euro) Openbare orde en veiligheidTotaal openbare orde en veiligheid (mln euro) Verkeer, vervoer en waterstaatTotaal verkeer, vervoer en waterstaat (mln euro) Economische zakenTotaal economische zaken (mln euro) OnderwijsTotaal onderwijs (mln euro) Cultuur en recreatieTotaal cultuur en recreatie (mln euro) Sociale voorz. en maatsch. dnstverl.Totaal soc. voorz. en maatsch. dnstverl. (mln euro) Volksgezondheid en milieuTotaal volksgezondheid en milieu (mln euro) Ruimtelijke ordening en volkshuisvestingTotaal ruimtelijke ord. en volkshuisv. (mln euro) Financiering en algemene dekkingsmid.Totaal financ. en alg. dekking. na best. (mln euro)
Baten 2004 7.570 1.386 340 1.733 231 170 135 2.340 903 271 61
Baten 2005 8.762 293 375 1.390 258 162 159 2.984 2.427 372 342
Baten 2006 7.311 84 313 1.361 295 162 163 3.265 1.102 392 174
Baten 2007 7.860 70 434 1.422 422 107 186 3.407 1.258 346 209
Baten 2008* 7.508 87 489 1.415 278 71 147 3.304 1.179 294 242
Lasten 2004 7.570 1.396 337 1.738 235 171 137 2.341 910 279 26
Lasten 2005 8.762 289 378 1.430 257 159 161 3.004 2.562 383 139
Lasten 2006 7.311 79 329 1.377 284 162 151 3.266 1.078 401 183
Lasten 2007 7.860 79 434 1.445 401 105 168 3.373 1.215 339 301
Lasten 2008* 7.508 95 480 1.448 299 73 133 3.279 1.171 297 234
Saldo 2004 0 -10 3 -5 -4 -1 -2 -1 -7 -8 35
Saldo 2005 0 4 -3 -40 1 3 -2 -19 -135 -10 203
Saldo 2006 1 5 -16 -16 11 0 12 -1 24 -9 -10
Saldo 2007 0 -9 0 -23 20 2 18 33 44 7 -92
Saldo 2008* 0 -8 10 -33 -21 -2 14 26 9 -3 8
Bron: CBS.
Verklaring van tekens