Gemeenschappelijke regelingen; baten en lasten per functie 2004 - 2008

Gemeenschappelijke regelingen; baten en lasten per functie 2004 - 2008

Baten/lasten/saldo Perioden Totaal functies na bestemming (mln euro) Algemeen bestuur Totaal algemeen bestuur (mln euro) Openbare orde en veiligheid Totaal openbare orde en veiligheid (mln euro) Verkeer, vervoer en waterstaat Totaal verkeer, vervoer en waterstaat (mln euro) Economische zaken Totaal economische zaken (mln euro) Onderwijs Totaal onderwijs (mln euro) Cultuur en recreatie Totaal cultuur en recreatie (mln euro) Sociale voorz. en maatsch. dnstverl. Totaal soc. voorz. en maatsch. dnstverl. (mln euro) Volksgezondheid en milieu Totaal volksgezondheid en milieu (mln euro) Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Totaal ruimtelijke ord. en volkshuisv. (mln euro) Financiering en algemene dekkingsmid. Totaal financ. en alg. dekking. na best. (mln euro)
Baten 2004 7.570 1.386 340 1.733 231 170 135 2.340 903 271 61
Baten 2005 8.762 293 375 1.390 258 162 159 2.984 2.427 372 342
Baten 2006 7.311 84 313 1.361 295 162 163 3.265 1.102 392 174
Baten 2007 7.860 70 434 1.422 422 107 186 3.407 1.258 346 209
Baten 2008* 7.508 87 489 1.415 278 71 147 3.304 1.179 294 242
Lasten 2004 7.570 1.396 337 1.738 235 171 137 2.341 910 279 26
Lasten 2005 8.762 289 378 1.430 257 159 161 3.004 2.562 383 139
Lasten 2006 7.311 79 329 1.377 284 162 151 3.266 1.078 401 183
Lasten 2007 7.860 79 434 1.445 401 105 168 3.373 1.215 339 301
Lasten 2008* 7.508 95 480 1.448 299 73 133 3.279 1.171 297 234
Saldo 2004 0 -10 3 -5 -4 -1 -2 -1 -7 -8 35
Saldo 2005 0 4 -3 -40 1 3 -2 -19 -135 -10 203
Saldo 2006 1 5 -16 -16 11 0 12 -1 24 -9 -10
Saldo 2007 0 -9 0 -23 20 2 18 33 44 7 -92
Saldo 2008* 0 -8 10 -33 -21 -2 14 26 9 -3 8
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Korte beschrijving tabel:
Het totaal aan lasten en baten per functie voor de gemeenschappelijke regelingen voor Nederland als totaal in mln. euro. De gepresenteerde cijfers bevatten uitsluitend administratieve gegevens die aansluiten op de definities en indelingen die de gemeenschappelijke regelingen zelf hanteren in hun administratie.
De hoofdfuncties zijn:
- Algemeen bestuur
- Openbare orde en veiligheid
- Verkeer, vervoer en waterstaat
- Economische zaken
- Onderwijs
- Cultuur en recreatie
- Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening
- Volksgezondheid en milieu
- Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
- Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Gegevens beschikbaar van 2004 tot en met 2008.

Status van de cijfers:
De gegevens over 2008 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.
Alle cijfers zijn bij eerste publicatie voorlopig.
Als er wijzigingen voordoen is dit het gevolg van het beschikbaar komen van nieuwe of geactualiseerde gegevens.

Wijzigingen per 21 juni 2010:
De voorlopige cijfers voor 2008 is toegevoegd en de tabel is stopgezet.
De cijfers voor 2007 zijn nu definitief.

Wijzingingen per 23 maart 2010:
De cijfers van de gemeenschappelijke regelingen over 2005 en 2006 zijn gecorrigeerd. De gegevens over deze jaren waren onvolledig omdat de gemeenschappelijke regelingen met een bedrijfsmatig karakter niet waren opgenomen. Gemeenschappelijke regelingen met een bedrijfsmatig karakter worden in tegenstelling tot de overige gemeenschappelijke regelingen niet grotendeels gesubsidieerd door de overheid maar halen hun inkomsten uit eigen activiteiten. Voorbeelden zijn havenbedrijven en industrieschappen.

Daarnaast was de Verzekeringsmaatschappij voor ambtenaren (IZA) in 2005 niet opgenomen in de cijfers. Deze gemeenschappelijke regeling werd in 2005 opgeheven en dit is de oorzaak van een omvangrijke correctie op de functie "Openbare gezondheidszorg". De opheffing betekende dat de reserves en voorzieningen die nog in het bezit waren van de IZA werden teruggegeven aan de eigenaren, wat resulteerde in hoge uitgaven (terugstorting aan eigenaren) en inkomsten (onttrekkingen aan eigen reserves en voorzieningen) op de genoemde functie.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door Gemeenschappelijke regelingen; baten en lasten per functie. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Totaal functies na bestemming
Totaal functies na bestemming.
Het totaal van alle lasten en baten voor alle functies, na bestemming van
het resultaat.
De bestemming is het toevoegen en onttrekken van bedragen aan de
reserves.
Algemeen bestuur
Hoofdfunctie, bestaande uit de functies Bestuursorganen,
Bestuursondersteuning college van burgemeester en wethouders,
Burgerzaken, Baten secretarieleges burgerzaken, Bestuurlijke samenwerking
en Bestuursondersteuning raad en rekenkamer(functie).
Totaal algemeen bestuur
Hoofdfunctie, bestaande uit de functies Bestuursorganen,
Bestuursondersteuning college van burgemeester en wethouders,
Burgerzaken, Baten secretarieleges burgerzaken, Bestuurlijke samenwerking
en Bestuursondersteuning raad en rekenkamer(functie).
Openbare orde en veiligheid
Hoofdfunctie, bestaande uit de functies Brandweer en rampenbestrijding
en Openbare orde en veiligheid.
Totaal openbare orde en veiligheid
Hoofdfunctie, bestaande uit de functies Brandweer en rampenbestrijding
en Openbare orde en veiligheid.
Verkeer, vervoer en waterstaat
Hoofdfunctie, bestaande uit de functies Wegen, straten en pleinen,
Verkeersmaatregelen te land, Openbaar vervoer, Parkeren, Baten
parkeerbelasting, Zeehavens, Binnenhavens en waterwegen, Veerdiensten,
Luchtvaart en Waterkering, afwatering en landaanwinning.
Totaal verkeer, vervoer en waterstaat
Hoofdfunctie, bestaande uit de functies Wegen, straten en pleinen,
Verkeersmaatregelen te land, Openbaar vervoer, Parkeren, Baten
parkeerbelasting, Zeehavens, Binnenhavens en waterwegen, Veerdiensten,
Luchtvaart en Waterkering, afwatering en landaanwinning.
Economische zaken
Hoofdfunctie, bestaande uit de functies Handel en ambacht, Baten
marktgelden, Industrie, Nutsbedrijven, Agrarische productie en ontginning
en Overige agrarische zaken, jacht en visserij.
Totaal economische zaken
Hoofdfunctie, bestaande uit de functies Handel en ambacht, Baten
marktgelden, Industrie, Nutsbedrijven, Agrarische productie en ontginning
en Overige agrarische zaken, jacht en visserij.
Onderwijs
Hoofdfunctie, bestaande uit de diverse functies die de gemeentelijke
taken en verantwoordelijkheden op het gebied van onderwijs betreffen:
vanaf de functie Openbaar basisonderwijs, exclusief onderwijshuisvesting
tot en met de functie Volwasseneneducatie. Hierbij zijn aparte functies
opgenomen voor de onderwijshuisvesting, behorend bij de verschillende
onderwijssoorten.
Het merendeel van de onderwijsfuncties maakt onderscheid naar
verschillende onderwijssoorten en -vormen, in bepaalde combinaties. Die
soorten en vormen betreffen: basisonderwijs, voortgezet onderwijs,
openbaar onderwijs, bijzonder onderwijs en speciaal onderwijs.
Totaal onderwijs
Hoofdfunctie, bestaande uit de diverse functies die de gemeentelijke
taken en verantwoordelijkheden op het gebied van onderwijs betreffen:
vanaf de functie Openbaar basisonderwijs, exclusief onderwijshuisvesting
tot en met de functie Volwasseneneducatie. Hierbij zijn aparte functies
opgenomen voor de onderwijshuisvesting, behorend bij de verschillende
onderwijssoorten.
Het merendeel van de onderwijsfuncties maakt onderscheid naar
verschillende onderwijssoorten en -vormen, in bepaalde combinaties. Die
soorten en vormen betreffen: basisonderwijs, voortgezet onderwijs,
openbaar onderwijs, bijzonder onderwijs en speciaal onderwijs.
Cultuur en recreatie
Hoofdfunctie, bestaande uit de functies Openbaar bibliotheekwerk,
Vormings- en ontwikkelingswerk, Sport, Groene sportvelden en -terreinen,
Kunst, Oudheidkunde / musea, Natuurbescherming, Openbaar groen en
openluchtrecreatie en Overige recreatieve voorzieningen.
Totaal cultuur en recreatie
Hoofdfunctie, bestaande uit de functies Openbaar bibliotheekwerk,
Vormings- en ontwikkelingswerk, Sport, Groene sportvelden en -terreinen,
Kunst, Oudheidkunde / musea, Natuurbescherming, Openbaar groen en
openluchtrecreatie en Overige recreatieve voorzieningen.
Sociale voorz. en maatsch. dnstverl.
Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening.
Hoofdfunctie, bestaande uit de functies Bijstandsverlening,
Werkgelegenheid, Inkomensvoorzieningen vanuit het Rijk, Overige sociale
zekerheidsregelingen vanuit het Rijk, Gemeentelijk minimabeleid,
Maatschappelijke begeleiding en advies, Vreemdelingen, Huishoudelijke
verzorging, Participatiebudget, Sociaal-cultureel werk, Tehuizen,
Kinderdagopvang, Dagopvang gehandicapten en Voorzieningen gehandicapten.
Totaal soc. voorz. en maatsch. dnstverl.
Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening.
Hoofdfunctie, bestaande uit de functies Bijstandsverlening,
Werkgelegenheid, Inkomensvoorzieningen vanuit het Rijk, Overige sociale
zekerheidsregelingen vanuit het Rijk, Gemeentelijk minimabeleid,
Maatschappelijke begeleiding en advies, Vreemdelingen, Huishoudelijke
verzorging, Participatiebudget, Sociaal-cultureel werk, Tehuizen,
Kinderdagopvang, Dagopvang gehandicapten en Voorzieningen gehandicapten.
Volksgezondheid en milieu
Hoofdfunctie, bestaande uit de functies: Ambulancevervoer;
Verpleeginrichtingen; Openbare gezondheidszorg; Centra voor jeugd en gezin
(jeugdgezondheidszorg); Centra voor jeugd en gezin (onderdeel WMO);
Afvalverwijdering en -verwerking; Riolering (gecombineerd); Milieubeheer;
Lijkbezorging; Baten reinigingsrechten en afvalstoffenheffing; Baten
rioolrechten (gecombineerd); Baten rioolheffing
huishoudelijk/bedrijfsafvalwater; Baten rioolheffing grond- en hemelwater;
Huishoudelijk en bedrijfsafvalwater; Hemelwater; Grondwater; Baten
begraafplaatsrechten.
Totaal volksgezondheid en milieu
Hoofdfunctie, bestaande uit de functies: Ambulancevervoer;
Verpleeginrichtingen; Openbare gezondheidszorg; Centra voor jeugd en gezin
(jeugdgezondheidszorg); Centra voor jeugd en gezin (onderdeel WMO);
Afvalverwijdering en -verwerking; Riolering (gecombineerd); Milieubeheer;
Lijkbezorging; Baten reinigingsrechten en afvalstoffenheffing; Baten
rioolrechten (gecombineerd); Baten rioolheffing
huishoudelijk/bedrijfsafvalwater; Baten rioolheffing grond- en hemelwater;
Huishoudelijk en bedrijfsafvalwater; Hemelwater; Grondwater; Baten
begraafplaatsrechten.
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
Hoofdfunctie, bestaande uit de functies Ruimtelijke ordening,
Woningexploitatie / woningbouw, Stads- en dorpsvernieuwing, Overige
volkshuisvesting, Bouwvergunningen en Bouwgrondexploitatie.
Totaal ruimtelijke ord. en volkshuisv.
Totaal ruimtelijke ordening en volkshuisvesting.
Hoofdfunctie, bestaande uit de functies Ruimtelijke ordening,
Woningexploitatie / woningbouw, Stads- en dorpsvernieuwing, Overige
volkshuisvesting, Bouwvergunningen en Bouwgrondexploitatie.
Financiering en algemene dekkingsmid.
Financiering en algemene dekkingsmiddelen.
Hoofdfunctie die de algemene middelen weergeeft waaruit de gemeentelijke
taken worden gefinancierd.
Binnen deze hoofdfunctie is een functie opgenomen voor de bestemming van
resultaat en reserves. Daarnaast zijn functies opgenomen die het resultaat
vóór en ná deze bestemming weergeven.
Totaal financ. en alg. dekking. na best.
Totaal financiering en algemene dekkingsmiddelen na bestemming.
De totale lasten en baten van de hoofdfunctie Financiering en algemene
dekkingsmiddelen na bestemming van het resultaat.