ICT-gebruik bedrijven in financiële sector naar bedrijfstak (SBI'93), 2006

ICT-gebruik bedrijven in financiële sector naar bedrijfstak (SBI'93), 2006

Bedrijfstakken/branches (SBI'93) Aantal bedrijven >= 10 werkzame personen (aantal) ICT-personeel per 31 december Personeel dat werkt met een computer (in % van totale aantal werkzame personen) ICT-personeel per 31 december Personeel dat werkt met internet (in % van totale aantal werkzame personen) ICT-personeel per 31 december Telewerkers (in % van totale aantal werkzame personen) Bedrijven met ICT-personeel ICT-specialisten Werving Totaal werven (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met ICT-personeel ICT-specialisten Werving Ondervonden problemen bij werven (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met ICT-personeel ICT-gebruikers Werven (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met ICT-personeel ICT-gebruikers Problemen met werven (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met interne netwerken (LAN) LAN (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met externe netwerken Internet (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met externe netwerken Internet, naar soort verbinding Analoog modem (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met externe netwerken Internet, naar soort verbinding ISDN (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met externe netwerken Internet, naar soort verbinding Breedband Totaal breedband (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met externe netwerken Internet, naar soort verbinding Breedband ADSL, SDSL, kabel en dergelijke (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met externe netwerken Internet, naar soort verbinding Breedband Andere hoogwaardige vaste verbindingen (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met externe netwerken Internet, naar soort verbinding Draadloze verbinding (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met externe netwerken Internet, algemene toepassingen Elektronische ontvangst van producten (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met externe netwerken Internet, aangeboden faciliteiten Productcatalogi en prijslijsten (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met externe netwerken Internet, communicatie met overheden Elektronisch inschrijven op aanbesteding (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met externe netwerken Gebruik voor verkoop Via niet-internetnetwerken Verkoopwaarde >= 10% van de totale omzet (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met software/ICT-applicaties CRM-software Analyse klantgegevens (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met software/ICT-applicaties ICT-applicaties voor orderverwerking Totaal orderverwerkingsystemen (in % van het totale aantal bedrijven)
6601b Verzekering, bank, krediet, etc 1.142 97 85 28 15 11 59 7 94 100 14 19 93 76 34 18 48 18 1 2 26 64
6512a Ov. geldsch+krediet 213 99 89 34 25 20 59 8 94 99 19 8 99 70 53 19 43 26 3 3 24 51
6601a Verzekering geen verplicht sociale 161 95 75 18 34 29 65 8 100 100 11 15 98 71 59 29 58 48 - 5 42 78
6712a Ov. financ. activiteiten gn beurs 768 96 85 23 9 6 58 6 93 100 13 22 90 79 26 16 48 11 1 1 24 65
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT) door bedrijven. Het gaat daarbij om:
- het gebruik van computers;
- ICT-systemen voor de kantooradministratie;
- interne en externe netwerken, waaronder internet;
- software en toepassing ervan;
- Supply Chain Management (ketenintegratie);
- Automated Data Exchange (automatische gegevensuitwisseling);
- communicatie met overheden via internet;
- de mate waarin de bedrijven het internet gebruiken voor in- en verkoop.

De gegevens hebben betrekking op bedrijven met 10 en meer werkzame personen in de financiële sector. Peildatum daarbij is 31 december.
De gegevens zijn uitgesplitst naar bedrijfsafdeling (gebaseerd op de Standaardbedrijfsindeling (SBI'93)):
Overige geldscheppende instellingen (SBI'93, code 6512) en Overige kredietverlening (SBI'93, code 6522), Levensverzekeringen, naturaverzekeringen en spaarkassen (SBI'93, code 6601), Schadeverzekeringen (SBI'93, code 6603), de bedrijfstak Activiteiten ten behoeve van of verwant aan financiële instellingen (SBI'93, code 67), exclusief de Optie-en effectenbeurzen (SBI '93, code 6711), exclusief de verzekeringsbeurzen (SBI'93, code 67201) en exclusief de Waarborgfondsen (SBI'93, code 67204).

Gegevens beschikbaar over het jaar 2006.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 8 maart 2019:
Geen, tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Aantal bedrijven >= 10 werkzame personen
Totaal aantal in Nederland aanwezige bedrijven met 10 en meer werkzame
personen per 31 december in de financiële sector. De financiële sector
omvat de volgende bedrijfsafdelingen (gebaseerd op de
Standaardbedrijfsindeling (SBI'93)):
Overige geldscheppende instellingen (SBI'93, code 6512);
Overige kredietverlening (SBI'93, code 6522);
Levensverzekeringen, naturaverzekeringen en spaarkassen (SBI'93, code
6601);
Schadeverzekeringen (SBI'93, code 6603);
de bedrijfstak Activiteiten ten behoeve van of verwant aan financiële
instellingen (SBI'93, code 67), exclusief de Optie- en effectenbeurzen
(SBI'93, code 6711), exclusief de verzekeringsbeurzen (SBI'93,
code 67201) en exclusief de Waarborgfondsen (SBI'93, code 67204).
ICT-personeel per 31 december
Personeel dat werkt met een computer. Dit betreft zowel ICT-specialisten
als ICT-gebruikers.
ICT staat voor informatie- en communicatietechnologie.
Een ICT-specialist is een werknemer die ICT-systemen kan specificeren,
ontwerpen, ontwikkelen, installeren, beheren en managen, inclusief
netwerkbeheer en het uitvoeren van evaluaties en ICT-onderzoek,
bijvoorbeeld een software-ontwikkelaar, systeembeheerder of een "hoofd
automatiseringsafdeling".
Een ICT-gebruiker is een werknemer die bij het eigen werk gebruik maakt
van een computer en standaardpakketten (zoals tekstverwerking,
spreadsheets, databases) en/of branchegerelateerde software (zoals
boekhoudpakketten, CAD/CAM pakketten, SPSS).
Personeel dat werkt met een computer
Aantal werkzame personen dat regelmatig, minstens een halve dag per
week, het eigen werk verricht met behulp van een computer.
Personeel dat werkt met internet
Aantal werkzame personen dat regelmatig, minstens een halve dag per week,
werkt met een computer die toegang heeft tot internet.
Computers alleen geschikt voor e-mail worden hierbij buiten beschouwing
gelaten.
Telewerkers
Aantal werkzame personen dat regelmatig, minstens een halve dag per week,
buiten de bedrijfsvestiging werkt en van daaruit toegang heeft tot het
ICT-systeem van het bedrijf. Bedoeld is dat de medewerker toegang heeft
tot bestanden en/of programmatuur, dus meer dan alleen e-mail.
Bedrijven met ICT-personeel
ICT staat voor informatie- en communicatietechnologie.
ICT-specialisten
Een werknemer die ICT-systemen kan specificeren, ontwerpen, ontwikkelen,
installeren, beheren en managen, inclusief netwerkbeheer en het uitvoeren
van evaluaties en ICT-onderzoek.
Een ICT-specialist is bijvoorbeeld een software-ontwikkelaar,
systeembeheerder of een 'hoofd automatiseringsafdeling'.
Werving
Het werven van ICT-specialisten en de belangrijkste daarbij ondervonden
problemen.
Totaal werven
Aantal bedrijven dat ICT-specialisten heeft geworven.
Ondervonden problemen bij werven
Aantal bedrijven dat ICT-specialisten heeft geworven maar daarbij
problemen heeft ondervonden, bijvoorbeeld onvoldoende aanbod van personeel
met de vereiste ICT-vaardigheden, ICT-opleiding of ICT-werkervaring of te
hoge salariseisen.
ICT-gebruikers
Een werknemer die bij het eigen werk gebruik maakt van een computer en
standaardpakketten (zoals tekstverwerking, spreadsheets, databases)
en/of branchegerelateerde software (zoals boekhoudpakketten, CAD/CAM
pakketten, SPSS).
Werven
Aantal bedrijven dat personeel heeft geworven voor functies waarvoor
kennis (als gebruiker) van kantoorautomatisering vereist was.
Problemen met werven
Aantal bedrijven dat personeel heeft geworven voor functies waarvoor
kennis (als gebruiker) van kantoorautomatisering vereist was en daarbij
heeft ondervonden dat er onvoldoende aanbod was van personeel met de
vereiste vaardigheden.
Bedrijven met interne netwerken (LAN)
Gebruik van computers die binnen het eigen bedrijf onderling gekoppeld
zijn. Hieronder vallen ook koppelingen tussen meerdere vestigingen van
hetzelfde bedrijf. Zo'n koppeling (netwerk) heet een Local Area Network
(LAN) en kan zowel een "vaste" als "draadloze" verbinding hebben.
Er kunnen meerdere vormen van LAN (draadloos, intranet, extranet) in een
bedrijf voorkomen.
LAN
Aantal bedrijven met een LAN (Local Area Network).
Bedrijven met externe netwerken
Externe netwerken omvatten hier internet of netwerken anders dan internet,
zoals Electronic Data Interchange (EDI).
EDI is een standaard voor de elektronische uitwisseling van
gestructureerde berichten tussen zakenpartners.
Internet
Internet, naar soort verbinding
Het gebruik van internet naar het soort verbinding dat door de bedrijven
wordt gebruikt. In een bedrijf kunnen meerdere soorten verbindingen naast
elkaar voorkomen.
Analoog modem
Aantal bedrijven dat voor hun verbinding met internet gebruikmaakt van
een analoog modem, dat is aangesloten op een telefoonlijn.
ISDN
Aantal bedrijven dat voor hun verbinding met internet gebruikmaakt van
een ISDN-verbinding. ISDN is Integrated Services Digital Network.
Breedband
Bedrijven maken voor hun verbinding met internet gebruik van 'ADSL en
SDSL en dergelijke', kabel (radio- en tv-kabel of van andere hoogwaardige
vaste verbindingen zoals glasvezel en huurlijnen.
Totaal breedband
Aantal bedrijven dat voor hun verbinding met internet gebruikmaakt van
'ADSL en SDSL en dergelijke', kabel (radio- en tv-kabel of van andere
hoogwaardige vaste verbindingen zoals glasvezel en huurlijnen.
ADSL, SDSL, kabel en dergelijke
Aantal bedrijven dat voor hun verbinding met internet gebruikmaakt van
ADSL, SDSL of de "RTV-kabel".
(A/S)DSL is een afkorting voor (Asymmetric/Symmetric) Digital Subscriber
Line. Met de "RTV-kabel" wordt de kabel bedoeld waarmee ook radio en tv
aan huishoudens wordt doorgegeven.
Andere hoogwaardige vaste verbindingen
Aantal bedrijven dat voor hun verbinding met internet gebruikmaakt van
een andere breedbandverbinding dan "ADSL, SDSL, kabel en dergelijke".
Te denken valt aan vaste verbindingen met een grote bandbreedte zoals
glasvezel en huurlijnen.
Draadloze verbinding
Aantal bedrijven dat voor hun verbinding met internet gebruikmaakt van
een draadloze verbinding (satelliet, mobiele telefoon).
Internet, algemene toepassingen
Het gebruikmaken van internet door bedrijven voor één of meer van de
volgende algemene toepassingen: training en opleiding, marktmonitoring,
financiële transacties, klantondersteuning door toeleveranciers of
elektronische ontvangst van producten.
Elektronische ontvangst van producten
Aantal bedrijven dat van internet gebruikmaakt voor de elektronische
ontvangst van producten en/of diensten. Dit kan uiteraard alleen bij
producten die digitaal aangeleverd kunnen worden zoals bijvoorbeeld
software en muziek.
Internet, aangeboden faciliteiten
Het aanbieden door bedrijven op internet van faciliteiten/voorzieningen,
zoals klantondersteuning en informatie over het bedrijf en haar producten.
Productcatalogi en prijslijsten
Aantal bedrijven dat via internet (de website) informatie verstrekt over
de producten door middel van catalogi met producten en prijzen.
Internet, communicatie met overheden
Het gebruikmaken van internet voor communicatie met overheden.
Bijvoorbeeld voor het elektronisch verzorgen van belastingaangiftes,
inschrijvingen op openbare aanbestedingen, aanvragen van bouwvergunningen,
subsidies en dergelijke en het verkrijgen van overige informatie.
Elektronisch inschrijven op aanbesteding
Aantal bedrijven dat gebruikmaakt van internet voor het elektronisch
inschrijven op een openbare aanbesteding van de overheid.
Gebruik voor verkoop
Verkoop via externe netwerken of elektronische verkoop is hier
gedefinieerd als elektronische orderontvangst (exclusief handgeschreven
e-mail).
Externe netwerken kunnen zowel internet- als niet-internetnetwerken zijn.
Via niet-internetnetwerken
Via niet op internettechnologie gebaseerde elektronische netwerken.
Verkoopwaarde >= 10% van de totale omzet
Aantal bedrijven dat verkoopt via niet-internetnetwerken en waarvan de
waarde van die omzet 10% of meer bedraagt van de totale omzet van het
bedrijf.
Bedrijven met software/ICT-applicaties
ICT-applicaties: speciale software met een beperkte toepassing
(bijvoorbeeld een boekhoudpakket).
CRM-software
Customer Relationship Management (CRM) software.
CRM-software verzamelt, analyseert en verspreidt bedrijfsbreed
klantgegevens om de verkoopmogelijkheden van de organisatie te
vergroten; ook cross selling.
Analyse klantgegevens
Aantal bedrijven met CRM-software die klantgegevens analyseert teneinde
de marketingstrategieën van het bedrijf te optimaliseren, waaronder
prijsbepaling, keuze distributiekanalen, promotieactiviteiten en
dergelijke.
ICT-applicaties voor orderverwerking
Gebruik van samenhangende software en hardware voor het verwerken
van de ontvangen verkooporders en/of de bij andere bedrijven geplaatste
inkooporders. De orders hoeven niet per computer verzonden/ontvangen te
zijn.
Totaal orderverwerkingsystemen
Aantal bedrijven dat gebruikmaakt van ICT-applicaties voor het verwerken
van orders.