Verplaatsing bedrijfsactiviteiten; sector en juridische zeggenschap, 2007

Verplaatsing bedrijfsactiviteiten; sector en juridische zeggenschap, 2007

Bedrijven met en zonder verplaatsing Bedrijven >= 100 werkzame personen (aantal) Percentage bedrijven (%) Bedrijfssector Aantal bedrijven Hoogwaardige industrie (aantal) Bedrijfssector Aantal bedrijven Midden- en laagwaardige industrie (aantal) Bedrijfssector Aantal bedrijven Kennisintensieve diensten (aantal) Bedrijfssector Aantal bedrijven Overige sectoren (aantal) Bedrijfssector Percentage bedrijven Hoogwaardige industrie (%) Bedrijfssector Percentage bedrijven Midden- en laagwaardige industrie (%) Bedrijfssector Percentage bedrijven Kennisintensieve diensten (%) Bedrijfssector Percentage bedrijven Overige sectoren (%) Juridische zeggenschap Aantal bedrijven Geen deel van een ondernemingengroep (aantal) Juridische zeggenschap Aantal bedrijven Moeder binnenlandse ondernemingengroep (aantal) Juridische zeggenschap Aantal bedrijven Moeder multinationale ondernemingengroep (aantal) Juridische zeggenschap Aantal bedrijven Dochter met Nederlandse moeder (aantal) Juridische zeggenschap Aantal bedrijven Dochter van buitenlandse moeder (aantal) Juridische zeggenschap Percentage bedrijven Geen deel van een ondernemingengroep (%) Juridische zeggenschap Percentage bedrijven Moeder binnenlandse ondernemingengroep (%) Juridische zeggenschap Percentage bedrijven Moeder multinationale ondernemingengroep (%) Juridische zeggenschap Percentage bedrijven Dochter met Nederlandse moeder (%) Juridische zeggenschap Percentage bedrijven Dochter van buitenlandse moeder (%) Grootteklasse aantal werkzame personen Aantal bedrijven 100 tot 200 werkzame personen (aantal) Grootteklasse aantal werkzame personen Aantal bedrijven 200 tot 500 werkzame personen (aantal) Grootteklasse aantal werkzame personen Aantal bedrijven 500 en meer werkzame personen (aantal) Grootteklasse aantal werkzame personen Percentage bedrijven 100 tot 200 werkzame personen (%) Grootteklasse aantal werkzame personen Percentage bedrijven 200 tot 500 werkzame personen (%) Grootteklasse aantal werkzame personen Percentage bedrijven 500 en meer werkzame personen (%)
Totaal bedrijven 4.633 100 479 921 636 2.597 100 100 100 100 1.386 495 367 1.193 1.192 100 100 100 100 100 2.595 1.333 705 100 100 100
Internationale verplaatsing in 2001-2006 628 14 148 118 80 282 31 13 13 11 38 22 103 123 342 3 4 28 10 29 314 203 110 12 15 16
Plannen int. verplaatsing in 2007-2009 209 5 77 45 39 48 16 5 6 2 15 16 31 57 90 1 3 8 5 8 115 59 36 4 4 5
Geen verplaatsing en geen plannen 3.797 82 254 757 517 2.269 53 82 81 87 1.333 458 233 1.012 761 96 92 63 85 64 2.167 1.071 559 83 80 79
Bron: CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft een overzicht van het aantal bedrijven in Nederland dat
in de jaren 2001 tot en met 2006 (een deel van) zijn bedrijfsactiviteiten
internationaal heeft verplaatst of dat in de loop van 2007 tot en met 2009
van plan is te gaan doen. Het gaat om bedrijven (met 100 of meer werkzame
personen) in de industrie, bouw, handel en de niet-financiële
dienstverlening.
De gegevens zijn uitgesplitst naar bedrijfssector, ondernemingengroep naar
juridische zeggenschap en grootteklasse naar aantal werkzame personen.

Gegevens beschikbaar: peildatum 2007
Frequentie: eenmalig
Status van de cijfers: definitief

Toelichting onderwerpen

Bedrijven >= 100 werkzame personen
Geeft het aantal bedrijven (met 100 of meer werknemers) in Nederland weer.
---
Definitie "Bedrijf"
De feitelijke transactor in het productieproces gekenmerkt door
zelfstandigheid ten aanzien van de beslissingen over dat proces en door
het aanbieden van zijn producten aan derden.
---
Toelichting
Uit deze definitie en met name uit het element zelfstandigheid volgt dat
een bedrijf meer dan één vestiging kan omvatten, maar ook meer dan één
juridische eenheid. (Onder juridische eenheden worden zowel natuurlijke
als rechtspersonen verstaan). Dit is het geval wanneer de afzonderlijke
vestigingen of juridische eenheden niet zelfstandig opereren. Andersom
komt het voor dat binnen een juridische eenheid verschillende onderdelen
te onderscheiden zijn die wat betreft de productie zelfstandig opereren.
Deze vormen dan op grond van de definitie evenzovele bedrijven. Dit
laatste doet zich vooral voor bij grotere concerns met uiteenlopende
activiteiten. Wanneer een aldus gedefinieerde eenheid zich uitstrekt over
verschillende landen wordt terwille van de nationale statistiek het
Nederlandse deel als een geheel bedrijf beschouwd.
---
In de officiële CBS-terminologie wordt het bedrijf zoals hier gedefinieerd
bedrijfseenheid (BE) genoemd, zodat geen verwarring kan ontstaan met de
term bedrijf uit het - in dit opzicht weinig precieze - spraakgebruik.
De statistische eenheid bedrijf is een operationalisering van de
kind-of-activity unit, zoals gedefinieerd door Eurostat. Deze definitie
combineert twee eisen die strijdig kunnen zijn: bijdragen aan één
activiteit versus het overeenkomen met één of meer operationele eenheden.
Nederland geeft bij het operationaliseren naar de statistische eenheid
bedrijf prioriteit aan de tweede eis.
Percentage bedrijven
Betreft het aandeel van bedrijven met respectievelijk een gerealiseerde
verplaatsing van bedrijfsactiviteiten, met een geplande verplaatsing en
zonder verplaatsingsplannen als percentage van het totaal in de
desbetreffende categorie.
Bedrijfssector
Bedrijfssector:
Deze is gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 1993, de Nederlandse
hiërarchische indeling van economische activiteiten die vanaf 1993 door
het CBS wordt gebruikt om bedrijfseenheden in te delen naar hun
hoofdactiviteit.
---
In deze publicatie is onderscheid gemaakt naar hoogwaardige industrie,
midden en laagwaardige industrie, kennis intensieve diensten en overige
diensten.
Aantal bedrijven
Geeft het aantal bedrijven (met 100 of meer werknemers) in Nederland weer.
Hoogwaardige industrie
Deze categorie bevat bedrijfseenheden met een economische hoofdactiviteit
in SBI 24, 29 tot en met 34, 35.2 tot en met 35.5. Dit zijn de volgende
secties:
Vervaardiging van chemische producten
Vervaardiging van machines en apparaten
Vervaardiging van kantoormachines en computers
Vervaardiging van overige elektrische machines, apparaten en computers
Vervaardiging van audio-, video- en telecommunicatieapparaten en
-benodigdheden
Vervaardiging van medische apparaten en instrumenten, orthopedische
artikelen e.d., precisie- en optische instrumenten en uurwerken
Vervaardiging van auto's, aanhangwagens en opleggers
Vervaardiging van rollend spoor- en tramwegmaterieel
Vervaardiging van vlieg- en ruimtevaartuigen
Vervaardiging van fietsen, motor- en bromfietsen en invalidenwagens
Vervaardiging van overige transportmiddelen
Midden- en laagwaardige industrie
Deze categorie bevat bedrijfseenheden met een economische hoofdactiviteit
in SBI 15 tot en met 23, 25 tot en met 28, 35.1, 36 en 37. Dit zijn de
volgende secties:
Vervaardiging van voedingsmiddelen en dranken
Verwerking van tabak
Vervaardiging van textiel
Vervaardiging van kleding: bereiden en verven van bont
Vervaardiging van leer en lederwaren (geen kleding)
Houtindustrie en vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en
vlechtwerk (geen meubels)
Vervaardiging van papier, karton en papier- en kartonwaren
Uitgeverijen, drukkerijen en reproductie van opgenomen media
Aardolie- en steenkoolverwerkende industrie; bewerking van splijt- en
kweekstoffen
Vervaardiging van producten van rubber en kunststof
Vervaardiging van glas, aardewerk, cement, kalk- en gipsproducten
Vervaardiging van metalen in primaire vorm
Vervaardiging van producten van metaal (geen machines en
transportmiddelen)
Scheepsbouw en reparatie
Vervaardiging van meubels; vervaardiging van overige goederen
Voorbereiding tot recycling
Kennisintensieve diensten
Deze categorie bevat bedrijfseenheden met een economische hoofdactiviteit
in SBI 64.2, 72, 73, 74.1 tot en met 74.4. Dit zijn de volgende secties:
Telecommunicatie
Computerservice en informatietechnologie
Speur- en ontwikkelingswerk
Rechtskundige dienstverlening
Architecten-, ingenieurs-, en overige technische ontwerp-, teken- en
adviesbureaus
Keuring en controle
Reclamebureaus e.d.
Overige sectoren
Deze categorie bevat bedrijfseenheden met een economische hoofdactiviteit
in SBI 10 tot en met 14, 40 tot en met 64.1, 70 tot en met 73, 74.5 tot en
met 74.8. Dit zijn de volgende secties:
Turfwinning
Aardolie- en aardgaswinning en dienstverlening voor de aardolie- en
aardgaswinning
Winning van zand, grind, klei, zout e.d.
Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas en warm
water
Winning en distributie van water
Bouwnijverheid
Handel in en reparatie van auto's en motorfietsen; benzineservicestations
Groothandel en handelsbemiddeling
Detailhandel en reparatie van consumentenartikelen
Logies-, maaltijden- en drankenverstrekking
Vervoer over land
Vervoer over water
Vervoer door de lucht
Dienstverlening voor het vervoer
Post- en koeriersdiensten
Verhuur van en handel in onroerend goed
Verhuur van transportmiddelen, machines en werktuigen zonder bedienend
personeel
Uitzendbureaus
Beveiliging en opsporing
Reiniging van gebouwen en transportmiddelen
Fotografie
Percentage bedrijven
Betreft het aandeel van bedrijven met respectievelijk een gerealiseerde
verplaatsing van bedrijfsactiviteiten, met een geplande verplaatsing en
zonder verplaatsingsplannen als percentage van het totaal in de
desbetreffende categorie.
Hoogwaardige industrie
Deze categorie bevat bedrijfseenheden met een economische hoofdactiviteit
in SBI 24, 29 tot en met 34, 35.2 tot en met 35.5. Dit zijn de volgende
secties:
Vervaardiging van chemische producten
Vervaardiging van machines en apparaten
Vervaardiging van kantoormachines en computers
Vervaardiging van overige elektrische machines, apparaten en computers
Vervaardiging van audio-, video- en telecommunicatieapparaten en
-benodigdheden
Vervaardiging van medische apparaten en instrumenten, orthopedische
artikelen e.d., precisie- en optische instrumenten en uurwerken
Vervaardiging van auto's, aanhangwagens en opleggers
Vervaardiging van rollend spoor- en tramwegmaterieel
Vervaardiging van vlieg- en ruimtevaartuigen
Vervaardiging van fietsen, motor- en bromfietsen en invalidenwagens
Vervaardiging van overige transportmiddelen
Midden- en laagwaardige industrie
Deze categorie bevat bedrijfseenheden met een economische hoofdactiviteit
in SBI 15 tot en met 23, 25 tot en met 28, 35.1, 36 en 37. Dit zijn de
volgende secties:
Vervaardiging van voedingsmiddelen en dranken
Verwerking van tabak
Vervaardiging van textiel
Vervaardiging van kleding: bereiden en verven van bont
Vervaardiging van leer en lederwaren (geen kleding)
Houtindustrie en vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en
vlechtwerk (geen meubels)
Vervaardiging van papier, karton en papier- en kartonwaren
Uitgeverijen, drukkerijen en reproductie van opgenomen media
Aardolie- en steenkoolverwerkende industrie; bewerking van splijt- en
kweekstoffen
Vervaardiging van producten van rubber en kunststof
Vervaardiging van glas, aardewerk, cement, kalk- en gipsproducten
Vervaardiging van metalen in primaire vorm
Vervaardiging van producten van metaal (geen machines en
transportmiddelen)
Scheepsbouw en reparatie
Vervaardiging van meubels; vervaardiging van overige goederen
Voorbereiding tot recycling
Kennisintensieve diensten
Deze categorie bevat bedrijfseenheden met een economische hoofdactiviteit
in SBI 64.2, 72, 73, 74.1 tot en met 74.4. Dit zijn de volgende secties:
Telecommunicatie
Computerservice en informatietechnologie
Speur- en ontwikkelingswerk
Rechtskundige dienstverlening
Architecten-, ingenieurs-, en overige technische ontwerp-, teken- en
adviesbureaus
Keuring en controle
Reclamebureaus e.d.
Overige sectoren
Deze categorie bevat bedrijfseenheden met een economische hoofdactiviteit
in SBI 10 tot en met 14, 40 tot en met 64.1, 70 tot en met 73, 74.5 tot en
met 74.8. Dit zijn de volgende secties:
Turfwinning
Aardolie- en aardgaswinning en dienstverlening voor de aardolie- en
aardgaswinning
Winning van zand, grind, klei, zout e.d.
Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas en warm
water
Winning en distributie van water
Bouwnijverheid
Handel in en reparatie van auto's en motorfietsen; benzineservicestations
Groothandel en handelsbemiddeling
Detailhandel en reparatie van consumentenartikelen
Logies-, maaltijden- en drankenverstrekking
Vervoer over land
Vervoer over water
Vervoer door de lucht
Dienstverlening voor het vervoer
Post- en koeriersdiensten
Verhuur van en handel in onroerend goed
Verhuur van transportmiddelen, machines en werktuigen zonder bedienend
personeel
Uitzendbureaus
Beveiliging en opsporing
Reiniging van gebouwen en transportmiddelen
Fotografie
Juridische zeggenschap
Een bedrijf kan deel uitmaken van een ondernemingengroep.
Een ondernemingengroep is de meest omvattende verzameling van bedrijven
die onder de zeggenschap van de toponderneming staan.
De ondernemingengroep bestaat uit de toponderneming ('moeder') en haar
dochterondernemingen (met hun 'dochters' etc.).
Aantal bedrijven
Geeft het aantal bedrijven (met 100 of meer werknemers) in Nederland weer.
Geen deel van een ondernemingengroep
Moeder binnenlandse ondernemingengroep
De toponderneming ('moeder') van een ondernemingengroep met bedrijven
uitsluitend in Nederland.
Moeder multinationale ondernemingengroep
De toponderneming ('moeder') van een ondernemingengroep met tenminste
twee bedrijven die in verschillende landen zijn gevestigd.
Dochter met Nederlandse moeder
Een dochteronderneming ('dochter') van een ondernemingengroep met een
Nederlandse toponderneming ('moeder').
Dochter van buitenlandse moeder
Een dochteronderneming ('dochter') van een ondernemingengroep met een
buitenlandse toponderneming ('moeder').
Percentage bedrijven
Betreft het aandeel van bedrijven met respectievelijk een gerealiseerde
verplaatsing van bedrijfsactiviteiten, met een geplande verplaatsing en
zonder verplaatsingsplannen als percentage van het totaal in de
desbetreffende categorie.
Geen deel van een ondernemingengroep
Moeder binnenlandse ondernemingengroep
De toponderneming ('moeder') van een ondernemingengroep met bedrijven
uitsluitend in Nederland.
Moeder multinationale ondernemingengroep
De toponderneming ('moeder') van een ondernemingengroep met tenminste
twee bedrijven die in verschillende landen zijn gevestigd.
Dochter met Nederlandse moeder
Een dochteronderneming ('dochter') van een ondernemingengroep met een
Nederlandse toponderneming ('moeder').
Dochter van buitenlandse moeder
Een dochteronderneming ('dochter') van een ondernemingengroep met een
buitenlandse toponderneming ('moeder').
Grootteklasse aantal werkzame personen
Het betreft de indeling van bedrijven naar grootteklasse van het aantal
werkzame personen.
Aantal bedrijven
Geeft het aantal bedrijven (met 100 of meer werknemers) in Nederland weer.
100 tot 200 werkzame personen
200 tot 500 werkzame personen
500 en meer werkzame personen
Percentage bedrijven
Betreft het aandeel van bedrijven met respectievelijk een gerealiseerde
verplaatsing van bedrijfsactiviteiten, met een geplande verplaatsing en
zonder verplaatsingsplannen als percentage van het totaal in de
desbetreffende categorie.
100 tot 200 werkzame personen
200 tot 500 werkzame personen
500 en meer werkzame personen