Beoordeling politiek en democratie; 2006, 2010 en 2012

Beoordeling politiek en democratie; 2006, 2010 en 2012

Persoonskenmerken Perioden Beoordeling regeringsbeleid Economische toestand Nederland: gunstig (%) Beoordeling regeringsbeleid Werkgelegenheid: gunstig (%) Beoordeling regeringsbeleid Persoonlijke situatie: gunstig (%) Beoordeling regeringsbeleid Regeringsbeleid: tevreden (%) Tevredenheid met democratie Democratie Nederland: tevreden (%) Tevredenheid met democratie Democratie Europese Unie: tevreden (%) Politieke verwachtingen Kamerleden geven niet om mening (%) Politieke verwachtingen Partijen alleen interese in stem (%) Politieke verwachtingen Geen invloed op regeringspolitiek (%) Politiek zelfvertrouwen In staat actieve rol in politiek (%) Politiek zelfvertrouwen Goed beeld politieke problemen (%) Politiek zelfvertrouwen Politiek te ingewikkeld (%) Politiek cynisme Politici beloven meer dan ze kunnen (%) Politiek cynisme Politici zijn op eigenbelang uit (%) Politiek cynisme Kamerlid door politieke vrienden (%) Kloof tussen politiek en burger (%)
Totaal 2006 43 42 11 31 75 44 40 51 44 20 55 61 93 42 48 68
Totaal 2010 20 20 9 22 74 50 37 52 49 25 62 60 92 44 47 .
Totaal 2012 17 9 6 21 79 45 39 53 50 27 . . . . . .
Geslacht: mannen 2006 46 44 11 34 78 40 41 51 44 25 60 56 92 41 53 69
Geslacht: mannen 2010 25 25 11 24 73 44 36 54 46 31 70 50 91 43 51 .
Geslacht: mannen 2012 20 12 7 24 79 38 39 54 49 31 . . . . . .
Geslacht: vrouwen 2006 40 40 10 28 73 49 39 51 45 15 49 66 93 43 43 66
Geslacht: vrouwen 2010 16 15 8 20 74 56 37 51 51 19 55 69 93 45 43 .
Geslacht: vrouwen 2012 13 7 4 18 79 52 39 51 52 22 . . . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat de aan stemgerechtigden gevraagde mening over politiek en politici. In het Nationaal Kiezersonderzoek van 2006 is gevraagd naar de mening over het regeringsbeleid in de periode 2003-2006 (kabinet Balkenende II/III), in 2010 naar de mening over het beleid gevoerd in 2006-2010 (Balkenende IV). In 2012 werd gevraagd naar de mening over het regeringsbeleid in 2010-2012 (Rutte I).

Specifiek is gevraagd naar de volgende aspecten: economische toestand van Nederland; werkgelegenheid; persoonlijke financiële situatie; tevredenheid over het regeringsbeleid in het algemeen; tevredenheid over het functioneren van de democratie in Nederland en de Europese Unie; politieke verwachtingen; politiek zelfvertrouwen. In 2006 en 2010 werd het politiek cynisme van het electoraat bevraagd, in 2012 niet. In 2006 werd ook gevraagd naar de mening of er een kloof bestaat tussen kiezers en gekozenen in Nederland.

In de tabel is zijn diverse achtergrondkenmerken onderscheiden, zoals geslacht, leeftijd en stemgedrag. Sinds 2010 is de categorie D66 apart opgenomen. In 2006 valt deze categorie binnen de categorie overige politieke partijen.

Gegevens beschikbaar van 2006, 2010 en 2012

Status van de cijfers
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 31 juli 2019
Geen, deze tabel is stopgezet

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Beoordeling regeringsbeleid
Economische toestand Nederland: gunstig
Percentage personen dat 'gunstig' heeft geantwoord op de vraag:
Denkt u dat de economische toestand van Nederland door het gevoerde regeringsbeleid
gunstig,
ongunstig,
niet gunstig maar ook niet ongunstig is beïnvloed?
De vraag heeft betrekking op het beleid dat de afgelopen kabinetsperiode door de regering is gevoerd.
Werkgelegenheid: gunstig
Percentage personen dat 'gunstig' heeft geantwoord op de vraag:
Denkt u dat de werkgelegenheid door het gevoerde regeringsbeleid
gunstig,
ongunstig,
niet gunstig maar ook niet ongunstig is beïnvloed?
De vraag heeft betrekking op het beleid dat de afgelopen kabinetsperiode door de regering is gevoerd.
Persoonlijke situatie: gunstig
Percentage personen dat 'gunstig' heeft geantwoord op de vraag:
Denkt u dat uw persoonlijke financiële situatie door het gevoerde
regeringsbeleid
gunstig
ongunstig,
niet gunstig maar ook niet ongunstig is beïnvloed?
De vraag heeft betrekking op het beleid dat de afgelopen kabinetsperiode door de regering is gevoerd.
Regeringsbeleid: tevreden
Percentage personen dat 'zeer tevreden' of 'tevreden' heeft geantwoord op
de vraag:
Hoe tevreden of ontevreden bent u in het algemeen met wat de regering in
de afgelopen drie jaar heeft gedaan?
Zeer tevreden.
Tevreden.
Tevreden noch ontevreden.
Ontevreden.
Zeer ontevreden.
Tevredenheid met democratie
Democratie Nederland: tevreden
Percentage personen dat 'zeer tevreden' of 'tamelijk tevreden' heeft
geantwoord op de vraag:
Bent u over het algemeen genomen
zeer tevreden,
tamelijk tevreden,
niet erg tevreden,
helemaal niet tevreden
over de manier waarop de democratie in Nederland functioneert?

Democratie Europese Unie: tevreden
Percentage personen dat 'zeer tevreden' of ' tamelijk tevreden' heeft
geantwoord op de vraag:
Bent u
zeer tevreden,
tamelijk tevreden,
niet erg tevreden,
helemaal niet tevreden
over de wijze waarop de democratie in de Europese Unie functioneert?
Politieke verwachtingen
Kamerleden geven niet om mening
Percentage personen dat 'dat is zo' heeft geantwoord op de uitspraak:
Kamerleden bekommeren zich niet om de mening van mensen zoals ik.
Partijen alleen interese in stem
Percentage personen dat 'dat is zo' heeft geantwoord op de uitspraak:
De politieke partijen zijn alleen geïntereseerd in mijn stem en niet in
mijn mening.

Geen invloed op regeringspolitiek
Percentage personen dat 'dat is zo' heeft geantwoord op de uitspraak:
Mensen zoals ik hebben geen enkele invloed op de regeringspolitiek.

Politiek zelfvertrouwen
In staat actieve rol in politiek
Percentage personen dat 'helemaal eens' of 'eens' heeft geantwoord op de uitspraak:
Ik ben goed in staat om een actieve rol te spelen in de politiek.

Goed beeld politieke problemen
Percentage personen dat 'helemaal eens' of 'eens' heeft geantwoord op de uitspraak:
Ik heb een goed beeld van de belangrijkste politieke problemen in ons land.
Politiek te ingewikkeld
Percentage personen dat 'helemaal eens' of 'eens' heeft geantwoord op de uitspraak:
Soms lijkt de politiek zo ingewikkeld, dat mensen zoals ik moeilijk
kunnen begrijpen wat er speelt.
Politiek cynisme
Politici beloven meer dan ze kunnen
Percentage personen dat 'helemaal eens' of 'eens' heeft geantwoord op de uitspraak:
Tegen beter weten in beloven politici meer dan ze kunnen waarmaken.
Politici zijn op eigenbelang uit
Percentage personen dat 'helemaal eens' of 'eens' heeft geantwoord op de uitspraak:
Ministers en staatssecretarissen zijn vooral op hun eigenbelang uit.
Kamerlid door politieke vrienden
Percentage personen dat 'helemaal eens' of 'eens' heeft geantwoord op de uitspraak:
Kamerlid word je eerder door je politieke vrienden dan door je
bekwaamheden.
Kloof tussen politiek en burger
Percentage personen dat 'ja' heeft geantwoord op de vraag:
Bestaat er volgens u een kloof tussen kiezers en gekozenen?