40 aandachtswijken; stand van zaken, Outcomemonitor Wijkenaanpak, 2005-2013

Tabeltoelichting


De tabel bevat cijfers over uiteenlopende thema's voor geselecteerde 40 aandachtswijken.
Medio 2007 verscheen het Actieplan Krachtwijken, een plan voor 40 aandachtswijken in 18 Nederlandse gemeenten waar de kwaliteit van de leefomgeving door een cumulatie van problemen flink achterblijft bij die van andere wijken in de stad. De Outcomemonitor Wijkenaanpak is opgezet om inzicht te bieden in de effecten van het Actieplan Krachtwijken: Van Aandachtswijk naar Krachtwijk.

De tabel beschrijft de volgende dimensies:
- Bevolking;
- Wonen en leefbaarheid;
- Leren;
- Werken;
- Veiligheid;
- Integratie;
- Schuldenproblematiek;
- Gezondheid.

In deze tabel zijn alleen gegevens opgenomen over personen die in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) staan ingeschreven.

Gegevens beschikbaar van 2005 tot en met 2013.

Status van de cijfers
De volgende gegevens zijn voorlopig, aangezien deze tabel is stopgezet worden de gegevens niet meer definitief gemaakt:
- Stromen en examens in het voortgezet onderwijs, 2009
- Verhuizingen van personen naar inkomen, 2010
- Leerlingen in leerjaar 3 van het voortgezet onderwijs, 2011
- Leerlingen onder 23 jaar en voortijdig schoolverlaters, 2011
- Personen met inkomsten uit arbeid, 2011
- Niet-werkend werkzoekenden, 2012

Toelichting onderwerpen

Wonen
De dimensie Wonen kent een elftal indicatoren, te weten:
- Aandeel kleine woningen (Bron: VROM, SYSWOV);
- Aandeel ééngezins- en meergezinswoningen (Bron: VROM, SYSWOV);
- Aandeel koopwoningen, particuliere en sociale huurwoningen
(Bron: VROM, SYSWOV);
- Aandeel koop- en huurwoningen naar bouwjaar in klassen
(Bron: VROM, SYSWOV);
- Gemiddeld aantal inwoners per woning;
- Leefbaarometer-score woningvoorraad (Bron: VROM, Leefbaarometer);
- Verkooppunten en aandeel dagelijks aanbod (Bron: Locatus);
- Gemiddelde verkoopprijs van koopwoningen (Bron: Kadaster);
- Leefbaarometer-score woningvoorraad (Bron: Leefbaarometer);
- Leefbaarometer-score publieke ruimte (Bron: Leefbaarometer);
- Leefbaarometer-score voorzieningenniveau (Bron: Leefbaarometer).
Kleine woningen (3 of minder kamers)
Aandeel woningen van drie kamers of minder. Een kamer is een vertrek,
geschikt voor een langdurig verblijf, bijvoorbeeld om in te wonen, te
werken of te slapen. Bron: VROM, SYSWOV
Leren
De dimensie Leren kent een vijftal indicatoren, te weten:
- Scores op de Eindtoets Basisonderwijs (Cito) als afwijking tot het
gemiddelde van Nederland;
- Leerlingen in het 3e leerjaar in het voortgezet onderwijs naar
onderwijssoort en herkomstgroepering;
- Voortijdige schoolverlaters (DUO);
- Onderwijsdeelname naar onderwijssoort en herkomstgroepering;
- Stromen van leerlingen in het voortgezet onderwijs, vertraging,
op- en afstroom en examenresultaten.
.
Gebruikte databronnen:
- Tot en met 2005/'06: Onderwijsnummerbestand Voortgezet Onderwijs
(BRON-VO), Informatie Beheer Groep (IB-Groep).
- Vanaf 2006/'07: Ééncijferbestand Voortgezet Onderwijs,
IB-Groep/Centrale financiën instellingen (Cfi)/CBS.
- Bestand met scores op de Eindtoets Basisonderwijs, Cito. Dit bestand
bevat alleen gegevens van scholen die toestemming hebben verleend voor het
gebruik van deze gegevens door het CBS.
- Gegevens over voortijdige schoolverlaters van DUO-CFI.
- Gemeentelijke Basis Administratie (GBA).
.
Er zijn kleine verschillen met elders in StatLine gepubliceerde aantallen.
Dit komt omdat hier alleen leerlingen woonachtig in Nederland en
geregistreerd in de GBA worden geteld. Deze beperking is hier noodzakelijk
omdat alleen voor deze leerlingen kan worden bepaald of zij wel of niet in
een aandachtswijk wonen. Bij gegevens elders op Statline geldt deze
beperking niet.
.
De gegevens over leerlingen worden vastgesteld op 1 oktober van een
kalenderjaar. Het jaartal 2007 bijvoorbeeld duidt hier op het schooljaar
2007/2008.
.
Gegevens over schoolverlaters worden eveneens vastgesteld op 1 oktober van
een kalenderjaar. Het jaar 2007 bijvoorbeeld duidt op leerlingen in het
Voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs of voorgezet algemeen
volwassenenonderwijs die op 1 oktober 2006 (schooljaar 2006/2007) staan
ingeschreven als leerling en op 1 oktober 2007 (schooljaar 2007/2008)
niet meer.
.
Gegevens over stromen hebben betrekking over de overgang van 2
schooljaren.
Het jaartal 2007 heeft betrekking op leerlingen die zowel in schooljaar
2007/2008 als in 2008/2009 in het voortgezet onderwijs zitten.
.
Gegevens over examenkandidaten en slagingspercentages in het voortgezet
onderwijs worden vastgesteld in juni van een kalenderjaar. Het jaartal
2007 bijvoorbeeld duidt hier op het schooljaar 2006/2007.
Middelbaar beroepsonderwijs
Middelbaar beroepsonderwijs: hiertoe behoren de beroepsopleidingen
volgens de kwalificatiestructuur van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs,
die door ROC's, AOC's en vakscholen worden aangeboden volgt.
Het betreft hier de leerlingen exclusief mbo'ers die uitsluitend staan
ingeschreven voor het doen van examen.
De gegevens worden vastgesteld op 1 oktober van een kalenderjaar. Het
jaartal 2007 bijvoorbeeld duidt hier op het schooljaar 2007/2008.
Beroepsopleidende leerweg (bol)
Een van de twee manieren waarop een mbo-opleiding in het kader van de WEB
(Wet Educatie en Beroepsonderwijs) kan worden gevolgd. Hierbij wordt
20-60% van de totale opleidingsduur besteed aan een stage in de praktijk
van een bedrijf of instelling.
Beroepsbegeleidende leerweg (bbl)
Een van de twee leerwegen waarop een mbo-opleiding in het kader van de
WEB (Wet Educatie en Beroepsonderwijs) kan worden gevolgd. Bij deze
leerweg wordt meer dan 60 procent van de totale opleidingsduur besteed
aan werkend leren (stage) in de praktijk van een bedrijf of instelling.