Bevolkingskernen 2006; steden en dorpen in Nederland

Tabeltoelichting


Overzicht van statistische gegevens per bevolkingskern.

Gegevens beschikbaar: verslagjaar 2006

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie.
Met ingang van 7 december 2012 is de naamgeving van de bevolkingskernen in Friesland met de Friese naamgeving aangevuld.

Status van de cijfers
Definitief

Toelichting onderwerpen

Bevolkingssamenstelling op 1 jan 2006
Bevolkingssamenstelling op 1 januari 2006.
Verandering bevolking 2001 - 2006
Saldo binnen- en buitenlandse migratie
De toe- of afname van de bevolking als gevolg van binnenlandse-
en buitenlandse migratie.
Saldo binnenlandse migratie
Saldo van het aantal personen dat zich in de periode 1 januari 2001 tot
1 januari 2006 in de kern vestigde minus het aantal personen dat naar een
andere kern of het gebied buiten de kern vertrok.
Leeftijd en geslacht
Aantal gehele jaren dat op 1 januari is verstreken sinds de geboortedatum
van de persoon.
Totaal mannen en vrouwen
Betreft het aantal geregistreerde mannen en vrouwen op 1 januari 2006
Totaal
Personen in huishouden
Typering van een huishouden op basis van de onderlinge relaties
binnen het huishouden onderscheiden naar 2 categorieën namelijk
particuliere huishoudens en institutionele huishoudens.
Particuliere huishoudens
Een verzameling van één of meer personen die een woonruimte bewoont
en daar zichzelf, dat wil zeggen niet-bedrijfsmatig, voorziet in
dagelijkse levensbehoeften.
Institutionele huishoudens
Een verzameling van één of meer personen die een woonruimte bewoont en
daar bedrijfsmatig wordt voorzien in dagelijkse levensbehoeften. Ook de
huisvesting vindt bedrijfsmatig plaats. Het gaat om instellingen zoals
verpleeg-, verzorgings- en kindertehuizen, gezinsvervangende tehuizen,
revalidatiecentra en penitentiaire inrichtingen.
Personen in particuliere huishoudens
Een verzameling van één of meer personen die een woonruimte bewoont
en daar zichzelf, dat wil zeggen niet-bedrijfsmatig, voorziet in
dagelijkse levensbehoeften.
Eenpersoonshuishoudens naar leeftijd
Betreft het aantal dat behoort tot een particulier huishouden van één
persoon.
Totaal
Wonen
Woningvoorraad
Betreft de geregistreerde woongebouwen van Nederland op 1 januari 2006.
Een woning is een tot bewoning bestemd gebouw dat, vanuit bouwtechnisch
oogpunt gezien, blijvend is bestemd voor permanente bewoning door één
particulier huishouden. Om als woning te worden geclassificeerd moet een
gebouw voldoen aan vier criteria:
1. Het dient zodanig te zijn gebouwd of verbouwd dat het geschikt is voor
particuliere bewoning.
2. Het dient een eigen toegangsdeur te hebben, die direct vanaf de
openbare weg of via een gemeenschappelijke ruimte als een portiek,
galerij, trappenhuis of corridor toegang biedt tot de woonruimte.
3. Het dient tenminste 14 vierkante meter aan verblijfsruimte te bevatten.
De verblijfsruimte wordt tussen de muren gemeten en is de in de woning
gelegen ruimte, bestemd voor het verblijven van mensen. Hieronder vallen
onder meer de keuken, woonkamer(s), slaapkamer(s) en werk- en
hobbykamer(s). Niet tot de verblijfsruimte behoren de verkeersruimte,
toiletruimte, badruimte, bergruimte en technische ruimte.
4. Het dient te beschikken over een toilet en over een keukeninrichting
die is bestemd voor bereiding van complete maaltijden.
De zogenoemde bedrijfswoningen vormen een specifieke groep. Deze zijn
volgens de bouw bestemd voor zowel bewoning door een particulier
huishouden als voor de uitoefening van een bepaald beroep of bedrijf. Er
zijn twee soorten bedrijfswoningen: boerderijen of tuinderswoningen en
woningen met winkel en/of werkplaats. Het tweede en het vierde criterium
voor woningen zijn aangepast aan enkele specifieke eigenschappen van
bedrijfswoningen. Naast de bouwtechnische criteria kan er ook sprake zijn
van een juridisch criterium.
Gemiddelde WOZ-waarde
De gemiddelde waarde onroerende zaken van woningen (WOZ-waarde)
op 1 januari 2006. Voor de bepaling van de gemiddelde waarde is gebruik
gemaakt van WOZ-objecten die gekoppeld zijn aan een woning uit de
woningvoorraad en hebben de waardepeildatum 1 januari 2003.
De waardepeildatum van definitieve gegevens over 2006 is 1 januari 2003.
De gegevens zijn ontleend aan de Statistiek Waardering Onroerende Zaken.
WOZ-waarde van totaal aantal woningen
De gemiddelde woningwaarde van alle woningen met een bekende WOZ-waarde op
1 januari 2006.
De gemiddelde woningwaarde is gegeven wanneer van vijf of meer woningen de
WOZ-waarde bekend is.
Totaal aantal woningen 2006
Totaal aantal woningen per 1 januari 2006.
Omgevingsadressendichtheid (OAD)
De OAD is gedefinieerd als het gemiddelde aantal adressen dat een adres in
zijn omgeving heeft. Als omgeving van het adres wordt een cirkel
aangehouden met een straal van één kilometer rondom dat adres.
Het CBS gebruikt de OAD ter bepaling van de stedelijkheid van een
bepaald gebied (rastervierkant, wijk, buurt, gemeente). Adressen en de
coördinaten van de rastervierkanten zijn afkomstig uit het Geografisch
basisregister (GBR) dat jaarlijks wordt geactualiseerd.
Dit register bevat alle adressen van Nederland die zijn voorzien van de
postcode, de gemeentecode, de wijk- en buurtcode en de coördinaat
van het betrokken rastervierkant. De waarde van de OAD wordt per
vierkant van 500 bij 500 meter berekend en toegekend aan alle adressen in
dit vierkant.
De OAD van een regio is het gemiddelde van de OAD van alle adressen
in de betreffende regio.
De OAD wordt uitgedrukt in adressen per vierkante kilometer.
Voor meer informatie over de OAD en zijn rol in de bepaling van de
stedelijkheid van een gebied wordt verwezen naar het artikel:
'Een nieuwe maatstaf voor stedelijkheid: de omgevingsadressendichtheid'
in de Maandstatistiek van de bevolking, jaargang 40, juli 1992, 14-27,
CBS.