Kerncijfers provinciemonitor; 2006 - 2009

Kerncijfers provinciemonitor; 2006 - 2009

Regio's Periode Aantal gemeenten (aantal) Gemeentelijke herindeling Heringedeelde gemeenten (10-jaarstotaal) (aantal) Bevolking Bevolking naar geslacht en leeftijd Totaal Totaal (aantal) Bevolking Bevolking naar geslacht en leeftijd Totaal Jonger dan 20 jaar (aantal) Bevolking Bevolking naar geslacht en leeftijd Totaal 20 tot 65 jaar (aantal) Bevolking Bevolking naar geslacht en leeftijd Totaal 65 jaar of ouder (aantal) Woningen Woningvoorraad (aantal) Financiën Inkomsten Inkomsten uit Provinciefonds (1 000 euro) Financiën Belastingdruk per motorvoertuig (euro/auto) Economie Regionale economische groei (%) Verkeer en vervoer Lengte van spoorwegen (km) Verkeer en vervoer Aantal verkeersdoden (aantal)
Nederland 2009 441 158 16.485.787 3.933.585 10.080.387 2.471.815 7.104.518 . . . 2.896 .
Noord-Nederland 2009 68 - 1.708.821 403.528 1.028.288 277.005 738.829 . . . 413 .
Oost-Nederland 2009 87 67 3.499.946 883.884 2.106.881 509.181 1.416.488 . . . 884 .
West-Nederland 2009 178 65 7.719.856 1.832.006 4.771.703 1.116.147 3.434.986 . . . 1.023 .
Zuid-Nederland 2009 108 26 3.557.164 814.167 2.173.515 569.482 1.514.215 . . . 576 .
Groningen 2009 25 - 574.092 128.415 357.292 88.385 252.142 . . . 163 .
Friesland 2009 31 - 644.811 158.567 382.665 103.579 280.356 . . . 145 .
Drenthe 2009 12 - 489.918 116.546 288.331 85.041 206.331 . . . 105 .
Overijssel 2009 25 31 1.125.435 284.466 672.098 168.871 460.285 . . . 302 .
Flevoland 2009 6 - 383.449 110.584 237.101 35.764 148.663 . . . 40 .
Gelderland 2009 56 36 1.991.062 488.834 1.197.682 304.546 807.540 . . . 542 .
Utrecht 2009 29 12 1.210.869 301.467 749.505 159.897 500.082 . . . 195 .
Noord-Holland 2009 60 17 2.646.445 611.572 1.655.843 379.030 1.207.743 . . . 357 .
Zuid-Holland 2009 76 29 3.481.558 830.231 2.142.966 508.361 1.552.666 . . . 372 .
Zeeland 2009 13 7 380.984 88.736 223.389 68.859 174.495 . . . 99 .
Noord-Brabant 2009 68 4 2.434.560 575.148 1.487.733 371.679 1.014.451 . . . 325 .
Limburg 2009 40 22 1.122.604 239.019 685.782 197.803 499.764 . . . 251 .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


De gezamenlijke provincies hebben het initiatief genomen een website samen
te stellen waardoor het mogelijk is gegevens over provincies onderling
te vergelijken. Vanaf het jaar 2007 heeft het InterProvinciaal Overleg
(IPO) het voortouw voor deze monitor genomen.
Het CBS heeft een groot aantal gegevens voor die monitor samengesteld.
Deels zijn de data direct ontleend aan StatLine, deels zijn het
bewerkte data van StatLine tabellen en deels zijn de uitkomsten het
resultaat van maatwerk. In deze tabel zijn de gegevens die
het CBS aanlevert opgenomen. Het betreft gegevens over gemeentelijke
herindelingen, bevolking, woningen, financiën, economie,
oppervlakte en verkeer en vervoer.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2006.
Frequentie: stopgezet.

De tabel is stopgezet, er vinden geen wijzigingen of aanvullingen meer
plaats.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie:
Over de volgende thema's zijn cijfers over 2009 toegevoegd:
- Gemeentelijke herindelingen;
- Bevolking;
- Woningen;
- Verkeer en vervoer;
- Oppervlakte.
Over financiën zijn cijfers over 2008 opgenomen.
Over economie zijn cijfers over 2006, 2007 en 2008 opgenomen.
Cijfers over verkeersslachtoffers zijn verwijderd. In plaats daarvan zijn
cijfers over verkeersdoden opgenomen

Toelichting onderwerpen

Aantal gemeenten
Aantal gemeenten per gekozen regio.
Gemeentelijke herindeling
Met gemeentelijke herindeling worden verschillende herindelingsacties
en grenscorrecties bedoeld. Hierbij moet worden gedacht aan het vormen
van nieuwe gemeenten, het betrokken zijn bij herindelinsacties en
grenscorrecties.
Heringedeelde gemeenten (10-jaarstotaal)
Aantal gemeenten betrokken bij herindelingen gedurende de afgelopen
10 jaar.
Bevolking
De bewoners van Nederland op 1 januari naar geslacht en
stedelijkheidsklasse.
Bevolking naar geslacht en leeftijd
De bewoners van Nederland ingedeeld naar geslacht.
Totaal
Totale bevolking van mannen en vrouwen opgeteld op 1 januari.
Totaal
Totale bevolking op 1 januari.
Jonger dan 20 jaar
Bevolking met een leeftijd onder de 20 jaar op 1 januari.
20 tot 65 jaar
Bevolking met een leeftijd van 20 tot 65 jaar op 1 januari.
65 jaar of ouder
Bevolking met een leeftijd vanaf 65 jaar op 1 januari.
Woningen
Een woning is een tot bewoning bestemd (deel van) gebouw dat, vanuit
bouwtechnisch oogpunt gezien, bestemd is voor permanente bewoning door een
particulier huishouden.
Woningvoorraad
Het aantal woningen op 1 januari.
Een woning is een gebouw, of deel van een gebouw, dat bestemd is voor
permanente bewoning door een particulier huishouden.
De voorraadcijfers zijn gebaseerd op de administratieve woningtelling met
peildatum 1-1-1992 en de daarna door de gemeenten aan het CBS
gemelde mutaties.
Financiën
Onder financiën wordt hier verstaan de inkomsten en uitgaven van
provincies.
Inkomsten
Inkomsten van de provincies.
Inkomsten uit Provinciefonds
Inkomsten uit het fonds van de provincie, om de provinciale taken uit te
voeren.
De minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties en de minister
van Financiën stellen jaarlijks vast hoe de algemene uitkeringen verdeeld
worden over de provincies.
De hoogte van de uitkeringen uit het provinciefonds is afhankelijk van
diverse factoren: het aantal inwoners, waarbij ook onderscheid wordt
gemaakt of deze in stedelijke of landelijke gebieden wonen, de oppervlakte
land, water en landelijk gebied (bos, natuurterrein en agrarische
gronden), de lengte van de wegen, de capaciteit van installaties van
warmtekrachtkoppeling en een vast bedrag per provincie.
Belastingdruk per motorvoertuig
De belastingdruk wordt berekend door de motorrijtuigenbelasting te
delen door het aantal motorvoertuigen (personenauto's, motorfietsen
en bedrijfsvoertuigen).
Economie
Onder economie wordt hier verstaan de regionaal economische groei en de
groei van banen van werknemers.
Regionale economische groei
Volumegroei van het bruto binnenlands product (bbp). Het bbp is het
eindresultaat van de productieve activiteiten van de ingezeten productie-
eenheden. Het is gelijk aan de toegevoegde waarde tegen basisprijzen van
alle bedrijfsklassen samen, aangevuld met enkele transacties die niet naar
bedrijfsklassen worden verdeeld. De toegevoegde waarde (basisprijzen) per
bedrijfsklasse is gelijk aan het verschil tussen de productie (basis-
prijzen) en het intermediair verbruik (aankoopprijzen). Het binnenlands
product wordt gewaardeerd tegen marktprijzen.
De onverdeelde transacties betreffen het saldo van productgebonden
belastingen en subsidies en het verschil toegerekende en afgedragen btw
(belasting over de toegevoegde waarde). Het bbp is ook gelijk aan de
waarde van het in Nederland gevormde inkomen
Verkeer en vervoer
Totale lengte van wegen, spoorwegnet en het aantal verkeersdoden.
Lengte van spoorwegen
De totale lengte van het spoorwegnet. Het spoorwegnet is het geheel van
spoorwegtracés dat beheerd wordt door ProRail en andere
hoofdspoorwegen (zoals de Betuweroute). Een spoorwegtracé kan uit
meerdere parallelle sporen bestaan. Spoorwegtracés beheerd door
particulieren (bijvoorbeeld op industrieterreinen, of spoorwegen voor
toeristische doeleinden) zijn uitgesloten, evenals smalspoor en trambanen.
Aantal verkeersdoden
Verkeersdoden
Met verkeersdoden worden de weggebruikers bedoeld die zijn overleden ten
gevolge van een plotseling optredende gebeurtenis op de openbare weg,
verband houdend met het verkeer, waarbij ten minste één rijdend voertuig
was betrokken. Dus niet:
- bij ongevallen op plaatsen die niet opengesteld zijn voor openbaar rij-
en ander verkeer;
- bij ongevallen die hebben plaatsgevonden op een gedeelte van een trein-
of trambaan die geen deel uitmaakt van de openbare weg en door haar aard
uitsluitend gebruikt kan worden door een trein of een tram;
- als het slachtoffer meer dan dertig dagen na het ongeval overlijdt;
- als de overledene reeds als slachtoffer van 'moord' of van 'zelfdoding'
is geteld.