Kerncijfers provinciemonitor; 2006 - 2009

Kerncijfers provinciemonitor; 2006 - 2009

Regio's Periode Aantal gemeenten (aantal) Gemeentelijke herindeling Heringedeelde gemeenten (10-jaarstotaal) (aantal) Bevolking Bevolking naar geslacht en leeftijd Totaal Totaal (aantal) Bevolking Bevolking naar geslacht en leeftijd Totaal Jonger dan 20 jaar (aantal) Bevolking Bevolking naar geslacht en leeftijd Totaal 20 tot 65 jaar (aantal) Bevolking Bevolking naar geslacht en leeftijd Totaal 65 jaar of ouder (aantal) Woningen Woningvoorraad (aantal) Financiën Inkomsten Inkomsten uit Provinciefonds (1 000 euro) Financiën Belastingdruk per motorvoertuig (euro/auto) Economie Regionale economische groei (%) Verkeer en vervoer Lengte van spoorwegen (km) Verkeer en vervoer Aantal verkeersdoden (aantal)
Nederland 2006 458 264 16.334.210 3.975.626 10.028.125 2.330.459 6.912.405 1.083.757 127 3,4 2.797 811
Nederland 2007 443 205 16.357.992 3.957.103 10.032.537 2.368.352 6.967.046 1.128.209 137 3,6 2.801 791
Nederland 2008 443 169 16.405.399 3.940.450 10.050.123 2.414.826 7.043.212 1.207.818 147 2,0 2.888 750
Nederland 2009 441 158 16.485.787 3.933.585 10.080.387 2.471.815 7.104.518 . . . 2.896 .
Noord-Nederland 2006 68 32 1.700.753 409.043 1.030.245 261.465 721.859 227.865 126 1,2 411 112
Noord-Nederland 2007 68 32 1.702.020 406.892 1.030.027 265.101 726.191 237.324 135 1,6 411 97
Noord-Nederland 2008 68 - 1.704.783 404.849 1.029.433 270.501 733.208 252.318 144 5,4 419 105
Noord-Nederland 2009 68 - 1.708.821 403.528 1.028.288 277.005 738.829 . . . 413 .
Zuid-Nederland 2006 115 91 3.547.884 835.713 2.183.107 529.064 1.473.987 178.662 129 3,5 581 186
Zuid-Nederland 2007 108 32 3.546.847 828.039 2.177.772 541.036 1.486.864 185.844 139 3,8 582 215
Zuid-Nederland 2008 108 28 3.548.532 820.169 2.173.874 554.489 1.503.731 202.331 142 0,9 570 190
Zuid-Nederland 2009 108 26 3.557.164 814.167 2.173.515 569.482 1.514.215 . . . 576 .
Zuid-Holland 2006 82 19 3.458.875 841.579 2.129.146 488.150 1.519.931 136.565 134 3,4 368 120
Zuid-Holland 2007 77 27 3.455.097 835.166 2.126.374 493.557 1.530.254 148.199 139 3,7 369 113
Zuid-Holland 2008 77 27 3.461.435 830.745 2.131.062 499.628 1.540.715 161.664 167 2,0 372 93
Zuid-Holland 2009 76 29 3.481.558 830.231 2.142.966 508.361 1.552.666 . . . 372 .
Zeeland 2006 13 20 380.186 90.691 224.501 64.994 169.631 66.613 126 2,1 95 39
Zeeland 2007 13 7 380.497 89.968 224.547 65.982 170.863 69.254 130 4,9 95 21
Zeeland 2008 13 7 380.585 89.234 224.148 67.203 173.073 74.348 132 1,4 92 30
Zeeland 2009 13 7 380.984 88.736 223.389 68.859 174.495 . . . 99 .
Noord-Brabant 2006 68 76 2.415.946 584.313 1.487.597 344.036 984.757 102.999 130 3,9 339 130
Noord-Brabant 2007 68 6 2.419.042 580.409 1.486.391 352.242 993.954 107.357 138 3,9 339 140
Noord-Brabant 2008 68 4 2.424.827 577.076 1.486.452 361.299 1.006.145 118.093 140 1,0 325 137
Noord-Brabant 2009 68 4 2.434.560 575.148 1.487.733 371.679 1.014.451 . . . 325 .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


De gezamenlijke provincies hebben het initiatief genomen een website samen
te stellen waardoor het mogelijk is gegevens over provincies onderling
te vergelijken. Vanaf het jaar 2007 heeft het InterProvinciaal Overleg
(IPO) het voortouw voor deze monitor genomen.
Het CBS heeft een groot aantal gegevens voor die monitor samengesteld.
Deels zijn de data direct ontleend aan StatLine, deels zijn het
bewerkte data van StatLine tabellen en deels zijn de uitkomsten het
resultaat van maatwerk. In deze tabel zijn de gegevens die
het CBS aanlevert opgenomen. Het betreft gegevens over gemeentelijke
herindelingen, bevolking, woningen, financiën, economie,
oppervlakte en verkeer en vervoer.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2006.
Frequentie: stopgezet.

De tabel is stopgezet, er vinden geen wijzigingen of aanvullingen meer
plaats.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie:
Over de volgende thema's zijn cijfers over 2009 toegevoegd:
- Gemeentelijke herindelingen;
- Bevolking;
- Woningen;
- Verkeer en vervoer;
- Oppervlakte.
Over financiën zijn cijfers over 2008 opgenomen.
Over economie zijn cijfers over 2006, 2007 en 2008 opgenomen.
Cijfers over verkeersslachtoffers zijn verwijderd. In plaats daarvan zijn
cijfers over verkeersdoden opgenomen

Toelichting onderwerpen

Aantal gemeenten
Aantal gemeenten per gekozen regio.
Gemeentelijke herindeling
Met gemeentelijke herindeling worden verschillende herindelingsacties
en grenscorrecties bedoeld. Hierbij moet worden gedacht aan het vormen
van nieuwe gemeenten, het betrokken zijn bij herindelinsacties en
grenscorrecties.
Heringedeelde gemeenten (10-jaarstotaal)
Aantal gemeenten betrokken bij herindelingen gedurende de afgelopen
10 jaar.
Bevolking
De bewoners van Nederland op 1 januari naar geslacht en
stedelijkheidsklasse.
Bevolking naar geslacht en leeftijd
De bewoners van Nederland ingedeeld naar geslacht.
Totaal
Totale bevolking van mannen en vrouwen opgeteld op 1 januari.
Totaal
Totale bevolking op 1 januari.
Jonger dan 20 jaar
Bevolking met een leeftijd onder de 20 jaar op 1 januari.
20 tot 65 jaar
Bevolking met een leeftijd van 20 tot 65 jaar op 1 januari.
65 jaar of ouder
Bevolking met een leeftijd vanaf 65 jaar op 1 januari.
Woningen
Een woning is een tot bewoning bestemd (deel van) gebouw dat, vanuit
bouwtechnisch oogpunt gezien, bestemd is voor permanente bewoning door een
particulier huishouden.
Woningvoorraad
Het aantal woningen op 1 januari.
Een woning is een gebouw, of deel van een gebouw, dat bestemd is voor
permanente bewoning door een particulier huishouden.
De voorraadcijfers zijn gebaseerd op de administratieve woningtelling met
peildatum 1-1-1992 en de daarna door de gemeenten aan het CBS
gemelde mutaties.
Financiën
Onder financiën wordt hier verstaan de inkomsten en uitgaven van
provincies.
Inkomsten
Inkomsten van de provincies.
Inkomsten uit Provinciefonds
Inkomsten uit het fonds van de provincie, om de provinciale taken uit te
voeren.
De minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties en de minister
van Financiën stellen jaarlijks vast hoe de algemene uitkeringen verdeeld
worden over de provincies.
De hoogte van de uitkeringen uit het provinciefonds is afhankelijk van
diverse factoren: het aantal inwoners, waarbij ook onderscheid wordt
gemaakt of deze in stedelijke of landelijke gebieden wonen, de oppervlakte
land, water en landelijk gebied (bos, natuurterrein en agrarische
gronden), de lengte van de wegen, de capaciteit van installaties van
warmtekrachtkoppeling en een vast bedrag per provincie.
Belastingdruk per motorvoertuig
De belastingdruk wordt berekend door de motorrijtuigenbelasting te
delen door het aantal motorvoertuigen (personenauto's, motorfietsen
en bedrijfsvoertuigen).
Economie
Onder economie wordt hier verstaan de regionaal economische groei en de
groei van banen van werknemers.
Regionale economische groei
Volumegroei van het bruto binnenlands product (bbp). Het bbp is het
eindresultaat van de productieve activiteiten van de ingezeten productie-
eenheden. Het is gelijk aan de toegevoegde waarde tegen basisprijzen van
alle bedrijfsklassen samen, aangevuld met enkele transacties die niet naar
bedrijfsklassen worden verdeeld. De toegevoegde waarde (basisprijzen) per
bedrijfsklasse is gelijk aan het verschil tussen de productie (basis-
prijzen) en het intermediair verbruik (aankoopprijzen). Het binnenlands
product wordt gewaardeerd tegen marktprijzen.
De onverdeelde transacties betreffen het saldo van productgebonden
belastingen en subsidies en het verschil toegerekende en afgedragen btw
(belasting over de toegevoegde waarde). Het bbp is ook gelijk aan de
waarde van het in Nederland gevormde inkomen
Verkeer en vervoer
Totale lengte van wegen, spoorwegnet en het aantal verkeersdoden.
Lengte van spoorwegen
De totale lengte van het spoorwegnet. Het spoorwegnet is het geheel van
spoorwegtracés dat beheerd wordt door ProRail en andere
hoofdspoorwegen (zoals de Betuweroute). Een spoorwegtracé kan uit
meerdere parallelle sporen bestaan. Spoorwegtracés beheerd door
particulieren (bijvoorbeeld op industrieterreinen, of spoorwegen voor
toeristische doeleinden) zijn uitgesloten, evenals smalspoor en trambanen.
Aantal verkeersdoden
Verkeersdoden
Met verkeersdoden worden de weggebruikers bedoeld die zijn overleden ten
gevolge van een plotseling optredende gebeurtenis op de openbare weg,
verband houdend met het verkeer, waarbij ten minste één rijdend voertuig
was betrokken. Dus niet:
- bij ongevallen op plaatsen die niet opengesteld zijn voor openbaar rij-
en ander verkeer;
- bij ongevallen die hebben plaatsgevonden op een gedeelte van een trein-
of trambaan die geen deel uitmaakt van de openbare weg en door haar aard
uitsluitend gebruikt kan worden door een trein of een tram;
- als het slachtoffer meer dan dertig dagen na het ongeval overlijdt;
- als de overledene reeds als slachtoffer van 'moord' of van 'zelfdoding'
is geteld.