ICT-gebruik bedrijven naar bedrijfstak (SBI'93) en bedrijfsgrootte, 2006

ICT-gebruik bedrijven naar bedrijfstak (SBI'93) en bedrijfsgrootte, 2006

Bedrijfstakken/branches (SBI'93) Bedrijfsgrootte Aantal bedrijven >= 10 werkzame personen (aantal) ICT-personeel per 31 december Personeel dat werkt met een computer (in % van totale aantal werkzame personen) ICT-personeel per 31 december Personeel dat werkt met internet (in % van totale aantal werkzame personen) ICT-personeel per 31 december Telewerkers (in % van totale aantal werkzame personen) Bedrijven met ICT-personeel ICT-specialisten Werving Totaal werven (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met ICT-personeel ICT-specialisten Werving Ondervonden problemen bij werven (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met ICT-personeel ICT-gebruikers Werven (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met ICT-personeel ICT-gebruikers Problemen met werven (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met interne netwerken (LAN) LAN (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met externe netwerken Internet (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met externe netwerken Internet, naar soort verbinding Analoog modem (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met externe netwerken Internet, naar soort verbinding ISDN (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met externe netwerken Internet, naar soort verbinding Breedband Totaal breedband (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met externe netwerken Internet, naar soort verbinding Breedband ADSL, SDSL, kabel en dergelijke (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met externe netwerken Internet, naar soort verbinding Breedband Andere hoogwaardige vaste verbindingen (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met externe netwerken Internet, naar soort verbinding Draadloze verbinding (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met externe netwerken Internet, algemene toepassingen Elektronische ontvangst van producten (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met externe netwerken Internet, aangeboden faciliteiten Productcatalogi en prijslijsten (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met externe netwerken Internet, communicatie met overheden Elektronisch inschrijven op aanbesteding (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met externe netwerken Gebruik voor verkoop Via niet-internetnetwerken Verkoopwaarde >= 10% van de totale omzet (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met software/ICT-applicaties CRM-software Analyse klantgegevens (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met software/ICT-applicaties ICT-applicaties voor orderverwerking Totaal orderverwerkingsystemen (in % van het totale aantal bedrijven)
1500f Totaal (geen landbouw, .. 10 en meer werkzame personen 57.973 60 49 13 8 5 35 5 83 99 14 22 87 80 19 12 34 19 6 3 13 65
D Industrie 10 en meer werkzame personen 10.429 53 41 11 7 3 33 4 86 99 14 18 90 83 19 12 36 19 4 4 12 77
E Productie en distributie van en .. 10 en meer werkzame personen 67 96 88 22 46 31 75 11 100 100 13 31 97 59 67 38 56 43 15 2 29 83
F Bouwnijverheid 10 en meer werkzame personen 7.226 38 34 10 1 0 22 1 79 100 15 27 82 79 12 7 29 4 8 0 3 57
G Reparatie van consumentenartikelen .. 10 en meer werkzame personen 15.124 61 45 13 6 4 32 3 87 98 13 25 84 76 20 11 30 29 3 5 19 80
H Horeca 10 en meer werkzame personen 3.545 31 25 5 2 1 15 1 52 98 13 21 84 81 10 8 27 33 2 1 6 43
I Vervoer, opslag en communicatie 10 en meer werkzame personen 4.316 43 32 8 6 3 27 6 79 99 15 25 87 81 15 10 26 9 5 7 6 61
K Verhuur en zakelijke dienstverlening 10 en meer werkzame personen 10.755 82 76 23 17 12 51 10 89 99 14 17 91 82 25 19 47 14 10 1 19 59
N Gezondheids- en welzijnszorg 10 en meer werkzame personen 3.544 59 48 8 12 9 47 8 87 100 11 23 89 81 18 14 24 14 6 1 7 47
9000d Milieu, cultuur, recreatie en .. 10 en meer werkzame personen 2.967 54 48 9 8 5 38 2 82 98 8 17 91 80 20 10 38 34 4 0 10 47
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het gebruik van informatie- en
communicatietechnologie (ICT) door bedrijven. Het gaat daarbij om:
- het gebruik van computers;
- ICT-systemen voor de kantooradministratie;
- interne en externe netwerken, waaronder internet;
- software en toepassing ervan;
- (problemen bij) het werven van ICT-specialisten;
- uitbesteding van werk van ICT-specialisten;
- communicatie met overheden via internet;
- de mate waarin de bedrijven internet gebruiken voor in- en verkoop.

De gegevens hebben betrekking op bedrijven met 10 en meer werkzame
personen. Peildatum daarbij is 31 december.

Gegevens beschikbaar over het jaar 2006.

Wijziging per 24 december 2009:
Uit analyse is gebleken dat er bij de samenstelling van een deel van de
oude gegevens in deze tabel een verwerkingsfout is opgetreden.
Gegevens over het personeel dat werkt met internet en de gegevens over
bedrijven met computergebruikers waren niet juist.
De omvang van de correcties is minimaal.

Status van de cijfers:
De cijfers zijn definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Voor elk nieuw verslagjaar wordt er een nieuwe tabel gemaakt.
De tabel over 2007 komt in december 2008 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Aantal bedrijven >= 10 werkzame personen
Totaal aantal in Nederland aanwezige bedrijven met 10 en meer werkzame
personen per 31 december.
ICT-personeel per 31 december
Personeel dat werkt met een computer. Dit betreft zowel ICT-specialisten
als ICT-gebruikers.
ICT staat voor informatie- en communicatietechnologie.
Een ICT-specialist is een werknemer die ICT-systemen kan specificeren,
ontwerpen, ontwikkelen, installeren, beheren en managen, inclusief
netwerkbeheer en het uitvoeren van evaluaties en ICT-onderzoek,
bijvoorbeeld een software-ontwikkelaar, systeembeheerder of een "hoofd
automatiseringsafdeling".
Een ICT-gebruiker is een werknemer die bij het eigen werk gebruik maakt
van een computer en standaardpakketten (zoals tekstverwerking,
spreadsheets, databases) en/of branchegerelateerde software (zoals
boekhoudpakketten, CAD/CAM pakketten, SPSS).
Personeel dat werkt met een computer
Aantal werkzame personen dat regelmatig, minstens een halve dag per
week, het eigen werk verricht met behulp van een computer.
Personeel dat werkt met internet
Aantal werkzame personen dat regelmatig, minstens een halve dag per week,
werkt met een computer die toegang heeft tot internet.
Computers alleen geschikt voor e-mail worden hierbij buiten beschouwing
gelaten.
Telewerkers
Aantal werkzame personen dat regelmatig, minstens een halve dag per week,
buiten de bedrijfsvestiging werkt en van daaruit toegang heeft tot het
ICT-systeem van het bedrijf. Bedoeld is dat de medewerker toegang heeft
tot bestanden en/of programmatuur, dus meer dan alleen e-mail.
Bedrijven met ICT-personeel
ICT staat voor informatie- en communicatietechnologie.
ICT-specialisten
Een werknemer die ICT-systemen kan specificeren, ontwerpen, ontwikkelen,
installeren, beheren en managen, inclusief netwerkbeheer en het uitvoeren
van evaluaties en ICT-onderzoek.
Een ICT-specialist is bijvoorbeeld een software-ontwikkelaar,
systeembeheerder of een 'hoofd automatiseringsafdeling'.
Werving
Het werven van ICT-specialisten en de belangrijkste daarbij ondervonden
problemen.
Totaal werven
Aantal bedrijven dat ICT-specialisten heeft geworven.
Ondervonden problemen bij werven
Aantal bedrijven dat ICT-specialisten heeft geworven maar daarbij
problemen heeft ondervonden, bijvoorbeeld onvoldoende aanbod van personeel
met de vereiste ICT-vaardigheden, ICT-opleiding of ICT-werkervaring of te
hoge salariseisen.
ICT-gebruikers
Een werknemer die bij het eigen werk gebruik maakt van een computer en
standaardpakketten (zoals tekstverwerking, spreadsheets, databases)
en/of branchegerelateerde software (zoals boekhoudpakketten, CAD/CAM
pakketten, SPSS).
Werven
Aantal bedrijven dat personeel heeft geworven voor functies waarvoor
kennis (als gebruiker) van kantoorautomatisering vereist was.
Problemen met werven
Aantal bedrijven dat personeel heeft geworven voor functies waarvoor
kennis (als gebruiker) van kantoorautomatisering vereist was en daarbij
heeft ondervonden dat er onvoldoende aanbod was van personeel met de
vereiste vaardigheden.
Bedrijven met interne netwerken (LAN)
Gebruik van computers die binnen het eigen bedrijf onderling gekoppeld
zijn. Hieronder vallen ook koppelingen tussen meerdere vestigingen van
hetzelfde bedrijf. Zo'n koppeling (netwerk) heet een Local Area Network
(LAN) en kan zowel een "vaste" als "draadloze" verbinding hebben.
Er kunnen meerdere vormen van LAN (draadloos, intranet, extranet) in een
bedrijf voorkomen.
LAN
Aantal bedrijven met een LAN (Local Area Network).
Bedrijven met externe netwerken
Externe netwerken omvatten hier internet of netwerken anders dan internet,
zoals Electronic Data Interchange (EDI).
EDI is een standaard voor de elektronische uitwisseling van
gestructureerde berichten tussen zakenpartners.
Internet
Internet, naar soort verbinding
Het gebruik van internet naar het soort verbinding dat door de bedrijven
wordt gebruikt. In een bedrijf kunnen meerdere soorten verbindingen naast
elkaar voorkomen.
Analoog modem
Aantal bedrijven dat voor hun verbinding met internet gebruikmaakt van
een analoog modem, dat is aangesloten op een telefoonlijn.
ISDN
Aantal bedrijven dat voor hun verbinding met internet gebruikmaakt van
een ISDN-verbinding. ISDN is Integrated Services Digital Network.
Breedband
Bedrijven maken voor hun verbinding met internet gebruik van 'ADSL en
SDSL en dergelijke', kabel (radio- en tv-kabel of van andere hoogwaardige
vaste verbindingen zoals glasvezel en huurlijnen.
Totaal breedband
Aantal bedrijven dat voor hun verbinding met internet gebruikmaakt van
'ADSL en SDSL en dergelijke', kabel (radio- en tv-kabel of van andere
hoogwaardige vaste verbindingen zoals glasvezel en huurlijnen.
ADSL, SDSL, kabel en dergelijke
Aantal bedrijven dat voor hun verbinding met internet gebruikmaakt van
ADSL, SDSL of de "RTV-kabel".
(A/S)DSL is een afkorting voor (Asymmetric/Symmetric) Digital Subscriber
Line. Met de "RTV-kabel" wordt de kabel bedoeld waarmee ook radio en tv
aan huishoudens wordt doorgegeven.
Andere hoogwaardige vaste verbindingen
Aantal bedrijven dat voor hun verbinding met internet gebruikmaakt van
een andere breedbandverbinding dan "ADSL, SDSL, kabel en dergelijke".
Te denken valt aan vaste verbindingen met een grote bandbreedte zoals
glasvezel en huurlijnen.
Draadloze verbinding
Aantal bedrijven dat voor hun verbinding met internet gebruikmaakt van
een draadloze verbinding (satelliet, mobiele telefoon).
Internet, algemene toepassingen
Het gebruikmaken van internet door bedrijven voor één of meer van de
volgende algemene toepassingen: training en opleiding, marktmonitoring,
financiële transacties, klantondersteuning door toeleveranciers of
elektronische ontvangst van producten.
Elektronische ontvangst van producten
Aantal bedrijven dat van internet gebruikmaakt voor de elektronische
ontvangst van producten en/of diensten. Dit kan uiteraard alleen bij
producten die digitaal aangeleverd kunnen worden zoals bijvoorbeeld
software en muziek.
Internet, aangeboden faciliteiten
Het aanbieden door bedrijven op internet van faciliteiten/voorzieningen,
zoals klantondersteuning en informatie over het bedrijf en haar producten.
Productcatalogi en prijslijsten
Aantal bedrijven dat via internet (de website) informatie verstrekt over
de producten door middel van catalogi met producten en prijzen.
Internet, communicatie met overheden
Het gebruikmaken van internet voor communicatie met overheden.
Bijvoorbeeld voor het elektronisch verzorgen van belastingaangiftes,
inschrijvingen op openbare aanbestedingen, aanvragen van bouwvergunningen,
subsidies en dergelijke en het verkrijgen van overige informatie.
Elektronisch inschrijven op aanbesteding
Aantal bedrijven dat gebruikmaakt van internet voor het elektronisch
inschrijven op een openbare aanbesteding van de overheid.
Gebruik voor verkoop
Verkoop via externe netwerken of elektronische verkoop is hier
gedefinieerd als elektronische orderontvangst (exclusief handgeschreven
e-mail).
Externe netwerken kunnen zowel internet- als niet-internetnetwerken zijn.
Via niet-internetnetwerken
Via niet op internettechnologie gebaseerde elektronische netwerken.
Verkoopwaarde >= 10% van de totale omzet
Aantal bedrijven dat verkoopt via niet-internetnetwerken en waarvan de
waarde van die omzet 10% of meer bedraagt van de totale omzet van het
bedrijf.
Bedrijven met software/ICT-applicaties
ICT-applicaties: speciale software met een beperkte toepassing
(bijvoorbeeld een boekhoudpakket).
CRM-software
Customer Relationship Management (CRM) software.
CRM-software verzamelt, analyseert en verspreidt bedrijfsbreed
klantgegevens om de verkoopmogelijkheden van de organisatie te
vergroten; ook cross selling.
Analyse klantgegevens
Aantal bedrijven met CRM-software die klantgegevens analyseert teneinde
de marketingstrategieën van het bedrijf te optimaliseren, waaronder
prijsbepaling, keuze distributiekanalen, promotieactiviteiten en
dergelijke.
ICT-applicaties voor orderverwerking
Gebruik van samenhangende software en hardware voor het verwerken
van de ontvangen verkooporders en/of de bij andere bedrijven geplaatste
inkooporders. De orders hoeven niet per computer verzonden/ontvangen te
zijn.
Totaal orderverwerkingsystemen
Aantal bedrijven dat gebruikmaakt van ICT-applicaties voor het verwerken
van orders.