Zorginstellingen; financiën, personeel, productie, cap., SBI'93, 2006-2009

Zorginstellingen; financiën, personeel, productie, cap., SBI'93, 2006-2009

SBI'93 Perioden Ondernemingen (aantal) Verlies- en winstrekening Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsopbrengsten Netto omzet Totaal netto omzet (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsopbrengsten Netto omzet Wettelijk budget en/of subsidies (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsopbrengsten Netto omzet Overige netto omzet Totaal overige netto omzet (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsopbrengsten Netto omzet Overige netto omzet DBC opbrengsten B-segment (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsopbrengsten Netto omzet Overige netto omzet Niet-gebudgetteerde zorgprestaties Tot. niet-gebudgetteerde zorgprestaties (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsopbrengsten Netto omzet Overige netto omzet Niet-gebudgetteerde zorgprestaties Zorgprestaties tussen instellingen (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsopbrengsten Netto omzet Overige netto omzet Niet-gebudgetteerde zorgprestaties Persoonsgebonden en -volgende budgetten (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsopbrengsten Netto omzet Overige netto omzet Niet-gebudgetteerde zorgprestaties Ov. niet-gebudgetteerde zorgprestaties (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsopbrengsten Netto omzet Overige netto omzet Overige dienstverlening (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsopbrengsten Overige bedrijfsopbrengsten Totaal overige bedrijfsopbrengsten (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsopbrengsten Overige bedrijfsopbrengsten Wmo-subsidies Huishoudelijke Hulp (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsopbrengsten Overige bedrijfsopbrengsten Overige subsidies en bijdragen (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsopbrengsten Overige bedrijfsopbrengsten Niet eerder genoemde bedrijfsopbrengsten (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfslasten Totaal bedrijfslasten (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfslasten Arbeidskosten Totaal arbeidskosten (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfslasten Arbeidskosten Lonen en salarissen (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfslasten Arbeidskosten Pensioenlasten en sociale lasten (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfslasten Afschrijvingen op vaste activa (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfslasten Bijzondere waardeverminderingen (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Totaal overige bedrijfslasten (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Andere personeelskosten Totaal andere personeelskosten (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Andere personeelskosten Kosten uitzendkrachten en overige inleen (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Andere personeelskosten Overige personeelskosten (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Niet eerder genoemde bedrijfslasten Totaal niet eerder genoemde bedr.lasten (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Niet eerder genoemde bedrijfslasten Voeding- en hotelmatige kosten (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Niet eerder genoemde bedrijfslasten Algemene kosten (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Niet eerder genoemde bedrijfslasten Cliënt- en bewonersgebonden kosten (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Niet eerder genoemde bedrijfslasten Onderhoud- en energiekosten (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Niet eerder genoemde bedrijfslasten Huur/operationele leasing kap.goederen (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Niet eerder genoemde bedrijfslasten Andere bedrijfslasten (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsresultaat (mln euro) Verlies- en winstrekening Financieel resultaat Financiële baten (mln euro) Verlies- en winstrekening Financieel resultaat Financiële lasten (mln euro) Verlies- en winstrekening Financieel resultaat Financieel resultaat (mln euro) Verlies- en winstrekening Buitengewoon resultaat Buitengewone baten (mln euro) Verlies- en winstrekening Buitengewoon resultaat Buitengewone lasten (mln euro) Verlies- en winstrekening Buitengewoon resultaat Buitengewoon resultaat (mln euro) Verlies- en winstrekening Resultaat voor belastingen (mln euro) Wettelijk budget Wettelijk budget verslagjaar Totaal wettelijk budget (mln euro) Wettelijk budget Wettelijk budget verslagjaar Ziekenh.- en revalid.zorg (excl. GGZ) (mln euro) Wettelijk budget Wettelijk budget verslagjaar Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) (mln euro) Wettelijk budget Wettelijk budget verslagjaar Intra- en semimurale gehandicaptenzorg (mln euro) Wettelijk budget Wettelijk budget verslagjaar Intramurale verpleging en verzorging (mln euro) Wettelijk budget Wettelijk budget verslagjaar Zorg thuis en dagactiviteit (mln euro) Wettelijk budget Wettelijk budget verslagjaar Overige zorg (mln euro) Wettelijk budget Opbrengsten ter dekking wettelijk budget (mln euro) Wettelijk budget Financieringsverschil budget-opbrengsten (mln euro) Balans Balans activa eindstand Totaal activa (mln euro) Balans Balans activa eindstand Immateriële vaste activa (mln euro) Balans Balans activa eindstand Materiële vaste activa (mln euro) Balans Balans activa eindstand Financiële vaste activa Totaal financiële vaste activa (mln euro) Balans Balans activa eindstand Financiële vaste activa Deelnemingen (mln euro) Balans Balans activa eindstand Financiële vaste activa Overige langlopende vorderingen (mln euro) Balans Balans activa eindstand Voorraden incl ohw u.h.v. DBC's Totaal voorraden incl ohw u.h.v. DBC's (mln euro) Balans Balans activa eindstand Voorraden incl ohw u.h.v. DBC's Voorraden (mln euro) Balans Balans activa eindstand Voorraden incl ohw u.h.v. DBC's Onderhanden werk u.h.v. DBC's (mln euro) Balans Balans activa eindstand Kortl. vorderingen (incl.fin.tekort) Totaal kortl.vord. (incl.fin.tekort) (mln euro) Balans Balans activa eindstand Kortl. vorderingen (incl.fin.tekort) Kortlopende vorderingen Totaal kortlopende vorderingen (mln euro) Balans Balans activa eindstand Kortl. vorderingen (incl.fin.tekort) Kortlopende vorderingen Vorderingen op debiteuren (mln euro) Balans Balans activa eindstand Kortl. vorderingen (incl.fin.tekort) Kortlopende vorderingen Overige kortlopende vorderingen (mln euro) Balans Balans activa eindstand Kortl. vorderingen (incl.fin.tekort) Financieringstekort (mln euro) Balans Balans activa eindstand Effecten (mln euro) Balans Balans activa eindstand Liquide middelen (mln euro) Balans Balans passiva eindstand Totaal passiva (mln euro) Balans Balans passiva eindstand Eigen vermogen Totaal eigen vermogen (mln euro) Balans Balans passiva eindstand Eigen vermogen Kapitaal (mln euro) Balans Balans passiva eindstand Eigen vermogen Collectief gefin. geb. vermogen (mln euro) Balans Balans passiva eindstand Eigen vermogen Niet-collectief gefin. vrij vermogen (mln euro) Balans Balans passiva eindstand Voorzieningen (mln euro) Balans Balans passiva eindstand Langlopende schulden (mln euro) Balans Balans passiva eindstand Kortl. schulden (incl. fin.overschot) Tot. kortl. sch. (incl.fin.overschot) (mln euro) Balans Balans passiva eindstand Kortl. schulden (incl. fin.overschot) Kortlopende schulden Totaal kortlopende schulden (mln euro) Balans Balans passiva eindstand Kortl. schulden (incl. fin.overschot) Kortlopende schulden Schulden aan kredietinstellingen (mln euro) Balans Balans passiva eindstand Kortl. schulden (incl. fin.overschot) Kortlopende schulden Crediteuren (mln euro) Balans Balans passiva eindstand Kortl. schulden (incl. fin.overschot) Kortlopende schulden Aflossingsverpl. langl. len. (mln euro) Balans Balans passiva eindstand Kortl. schulden (incl. fin.overschot) Kortlopende schulden Ov. kortlopende schulden (mln euro) Balans Balans passiva eindstand Kortl. schulden (incl. fin.overschot) Financieringsoverschot (mln euro) Balans Materiële vaste activa (mutaties) Boekwaarde per 1 januari (mln euro) Balans Materiële vaste activa (mutaties) Investeringen (mln euro) Balans Materiële vaste activa (mutaties) Herwaarderingen (mln euro) Balans Materiële vaste activa (mutaties) Desinvesteringen (mln euro) Balans Materiële vaste activa (mutaties) Afschrijvingen (mln euro) Balans Materiële vaste activa (mutaties) Bijzondere waardeverminderingen (mln euro) Balans Materiële vaste activa (mutaties) Terugname afgeschreven activa (mln euro) Balans Materiële vaste activa (mutaties) Boekwaarde per 31 december (mln euro) Personeel Banen werknemers Totaal werknemers (aantal) Personeel Banen werknemers Overhead en facilitaire functies Totaal overhead en facilitaire functies (aantal) Personeel Banen werknemers Overhead en facilitaire functies Algemene en administratieve functies (aantal) Personeel Banen werknemers Overhead en facilitaire functies Hotelfuncties (aantal) Personeel Banen werknemers Overhead en facilitaire functies Terrein- en gebouwgebonden functies (aantal) Personeel Banen werknemers Patiënt- en bewonergebonden functies Totaal patiënt- en bewonergeb. functies (aantal) Personeel Banen werknemers Patiënt- en bewonergebonden functies Verpleegkundig en verzorgend personeel (aantal) Personeel Banen werknemers Patiënt- en bewonergebonden functies Medisch en sociaal-wetenschapp. functies (aantal) Personeel Banen werknemers Patiënt- en bewonergebonden functies Ov. patiënt- en bewonergeb. functies (aantal) Personeel Banen werknemers Leerling-verpleegkundig en -verzorgend (aantal) Personeel Banen werknemers Overig personeel in loondienst (aantal) Personeel Arbeidsjaren werknemers Totaal werknemers (aantal) Personeel Arbeidsjaren werknemers Overhead en facilitaire functies Totaal overhead en facilitaire functies (aantal)
Totaal Zvw-/AWBZ-gefin. zorginstellingen 2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.420 10.446 4.975 5.037 9.209 4.747 1.006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85111 Academische ziekenhuizen 2009 8 6.267 4.057 3.038 1.019 307 83 28 - 55 629 2.211 - 1.849 362 6.157 3.488 2.805 682 296 - 2.374 330 188 142 2.044 148 449 1.088 242 37 79 110 16 57 -42 1 - 1 69 2.942 2.595 201 - 4 - 142 2.811 132 5.823 3 3.918 41 7 34 649 72 577 949 918 554 364 31 0 264 5.823 1.050 14 722 314 454 2.189 2.129 1.945 342 222 89 1.292 184 3.673 602 - 17 340 - - 3.918 70.790 23.110 17.640 4.550 920 44.920 16.010 15.200 13.710 1.120 1.640 54.920 16.720
85112 Algemene ziekenhuizen 2009 78 12.659 11.857 8.008 3.850 3.235 333 149 1 183 282 802 36 285 481 12.171 6.452 5.241 1.211 979 22 4.718 636 384 252 4.082 459 797 2.326 340 82 78 488 12 298 -286 13 0 13 215 7.922 7.226 172 - 385 101 37 8.279 -358 14.187 128 9.485 255 24 231 898 176 722 2.890 2.789 2.140 649 100 3 528 14.187 1.684 67 1.454 163 348 5.494 6.661 5.107 1.652 644 534 2.276 1.554 9.122 1.925 43 518 933 59 96 9.485 190.640 59.290 33.770 23.560 1.960 124.950 74.170 9.550 41.230 4.320 2.070 129.790 38.530
8511e Categorale ziekenhuizen 2009 25 1.064 892 649 243 149 33 12 1 20 61 173 - 110 63 1.023 636 517 119 75 - 313 60 36 24 252 37 74 100 30 9 1 41 1 23 -22 2 0 1 20 610 505 - 83 - 14 7 603 6 1.230 0 788 10 5 5 102 7 95 278 229 137 92 49 9 43 1.230 214 9 146 58 37 418 561 527 247 54 33 193 34 746 129 - 17 69 - 0 788 16.840 5.070 3.580 1.290 210 11.410 3.950 1.240 6.230 80 280 11.550 3.470
8511f Zvw/ AWBZ-gefinancierde GGZ 2009 95 5.238 4.319 4.226 93 - 47 23 6 18 46 919 1 770 149 5.057 3.357 2.762 595 224 5 1.472 329 172 157 1.143 230 382 145 162 175 49 181 12 94 -82 2 3 0 99 4.233 - 4.123 15 95 - - 4.458 -225 4.962 7 2.929 24 2 21 584 6 578 1.247 998 513 485 249 1 169 4.962 816 20 674 122 171 1.498 2.477 2.096 1.010 177 107 803 381 2.760 625 0 220 225 9 1 2.929 83.690 20.760 14.350 5.580 830 60.050 31.870 10.610 17.570 1.660 1.220 63.440 15.370
8531a Zvw/ AWBZ-gefin. gehandicaptenzorg 2009 141 6.928 6.525 6.289 236 - 183 27 121 35 52 403 4 251 148 6.617 4.215 3.471 743 368 13 2.022 385 211 174 1.637 456 410 172 293 254 52 310 9 108 -100 2 5 -2 209 6.273 - 110 4.751 75 1.330 7 6.058 216 5.348 1 4.278 56 2 55 21 7 14 451 185 68 116 266 5 536 5.348 1.247 8 1.132 107 319 2.077 1.704 1.675 423 213 153 886 29 4.148 764 6 12 267 360 1 4.278 158.700 23.130 11.560 10.400 1.170 127.530 103.540 3.030 20.960 4.610 3.440 98.870 15.040
8531b Zvw/AWBZ-gefin. ouderen-en thuisz. 2009 473 14.880 13.129 12.092 1.037 59 593 113 59 421 385 1.751 993 201 558 14.394 9.142 7.529 1.614 778 41 4.433 1.075 695 380 3.358 961 848 333 532 653 31 487 29 232 -203 3 2 1 285 12.057 111 42 167 8.577 3.161 - 11.727 330 11.250 15 8.300 183 16 168 58 19 40 1.239 726 350 376 513 9 1.445 11.250 2.684 33 2.135 517 475 4.325 3.765 3.683 848 482 328 2.024 82 8.115 1.336 17 338 771 30 29 8.300 399.720 93.590 30.390 58.680 4.520 285.580 247.760 6.830 30.990 13.320 7.240 212.530 51.340
85315 Maatschappelijke en vrouwenopvang 2009 41 632 258 228 30 - 25 0 0 25 4 375 1 355 20 622 383 314 69 17 - 222 53 29 24 168 20 62 15 31 37 3 10 2 4 -2 1 0 1 9 227 - 155 6 24 42 - 217 10 320 0 159 1 0 1 0 0 0 62 46 13 33 16 0 98 320 72 0 48 23 41 88 119 113 0 17 5 91 6 . . . . . . . 159 11.770 . . . . . . . . . . 8.340 .
853a Jeugd en opvoedhulp 2009 45 1.239 64 32 32 - . . . . . . . 1.143 32 1.216 802 654 149 32 - 382 80 25 55 302 . . . . . . 23 3 7 -4 5 3 2 21 34 - 19 10 - 4 - 30 4 832 - 575 9 . . - - - . 88 . . . - 160 832 171 . . . 60 347 . 254 . . . . . . . . . . . . . 20.804 . . . . . . . . . . 15.888 .
85323 Bureaus jeugdzorg 2009 16 580 6 - 6 - . . . . . 574 . . . 574 413 337 76 11 - 150 49 23 26 101 . . . . . 101 6 1 0 0 1 0 0 7 - - - - - - - - - 138 - 42 1 . . - - - 32 32 . . - - 63 138 33 . . . 10 9 85 85 . . . . - . . . . . . . . 9.105 . . . . . . . . . . 7.858 .
Overige Zvw-/AWBZ-gefin. instellingen 2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.122 7 147 9 77 69 813 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat informatie over de verlies- en winstrekening, balans, investeringen, personeelsinzet, capaciteit en productie van groepen ondernemingen met als hoofdactiviteit ziekenhuiszorg, geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg, verpleeghuiszorg, thuiszorg, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang en jeugdzorg. Dit betreft zowel publiekgefinancierde als privaatgefinancierde ondernemingengroepen. De ondernemingengroepen worden ingedeeld naar economische hoofdactiviteit conform de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) 1993. Hierbij is sprake van een zogenaamde institutionele invalshoek waarbij alle nevenactiviteiten van de beschouwde ondernemingengroepen worden meegenomen.
Jaar-op-jaar ontwikkelingen in financiën, personeel en productie worden mede beïnvloed door populatieveranderingen. Wijzigingen van de hoofdactiviteit, oprichtingen en opheffingen leiden tot veranderingen in de populatie van ondernemingengroepen. Ook fusies, overnames en splitsingen kunnen resulteren in wijzigingen in de populatie.

Gegevens beschikbaar: 2006-2009

Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitieve cijfers.

Wijzigingen per 20 augustus 2012:
Deze tabel is stopgezet en is opgevolgd door de nieuwe tabel
'Zorginstellingen; financiën, personeel, productie, capaciteit, SBI 2008' (zie paragraaf 3).

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Ondernemingen
De (groep van) onderneming(en) is de eenheid die feitelijk optreedt als
financiële transactor. Operationeel wordt de (groep van) onderneming(en)
gedefinieerd als de meest omvattende verzameling van in Nederland
gevestigde juridische eenheden waarover zeggenschap kan worden
uitgeoefend. Een ondernemingengroep wordt ook wel aangeduid met concern.
Verlies- en winstrekening
Bedrijfsopbrengsten
De opbrengsten uit de normale bedrijfsuitoefening, in dit geval de
verkopen van goederen en diensten, alsmede de waarde van
voorraadmutaties, geactiveerde productie voor het eigen bedrijf,
subsidies en schadeuitkeringen.
Totaal bedrijfsopbrengsten
Netto omzet
Te besteden budget voor Zvw/AWBZ-gefinancierde zorg jaarlijks vastgesteld
door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en opbrengsten uit
niet-gebudgetteerde zorgverlening (waaronder de opbrengsten en mutatie
onderhanden werk van ziekenhuizen voor DiagnoseBehandelCombinaties (DBC's)
in het zogenaamde B-segment (onderdeel waarvoor vrije prijzen gelden)),
opbrengsten uit dienstverlening en opbrengsten uit zorg in opdracht van
andere instellingen.
Zvw = Zorgverzekeringswet
AWBZ = Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
Totaal netto omzet
Wettelijk budget en/of subsidies
Te besteden budget voor Zvw/AWBZ-gefinancierde zorg jaarlijks vastgesteld
door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), via de Wet marktordening
gezondheidszorg (Wmg) op basis van een raming van het productievolume.
Naast het budget worden ook subsidies in het kader van
Zorgverzekeringswet (Zvw) en Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)
meegeteld. Verder worden ook correcties op het budget van vorige jaren
meegenomen.
Overige netto omzet
Opbrengsten uit niet-gebudgetteerde zorgverlening, opbrengsten en mutatie
onderhanden werk van ziekenhuizen voor DiagnoseBehandelCombinaties (DBC's)
in het zogenaamde B-segment (onderdeel waarvoor vrije prijzen gelden),
opbrengsten uit dienstverlening en opbrengsten uit zorg in opdracht van
andere instellingen.
Totaal overige netto omzet
DBC opbrengsten B-segment
Opbrengsten voor afgesloten en gehonoreerde DiagnoseBehandelCombinaties
(DBC's) en mutatie onderhanden werk DBC's in het B-segment voor
ziekenhuiszorg.
.
DBC = Een DBC is een weergave van alle activiteiten en verrichtingen die
een patiënt in het ziekenhuis doorloopt gedurende een vastgestelde
periode. Een DBC beschrijft met vier codes (zorgtype, zorgvraag, diagnose,
behandeling) met welke klacht en hoe een patiënt het ziekenhuis
binnenkomt, welke diagnose er gesteld is, en het beschrijft de voorgenomen
behandeling.
.
DBC's in B-segment = De prijzen van DBC's in het B-segment mogen
ziekenhuizen zelf vaststellen. Hierover onderhandelen zij met
verzekeraars, waardoor de prijzen per ziekenhuis kunnen verschillen. In
het B-segment vallen de relatief eenvoudige en planbare ingrepen, dus niet
de acute of spoedeisende zorg.
Niet-gebudgetteerde zorgprestaties
Alle opbrengsten uit zorgverlening die niet ter dekking van het wettelijk
zorgbudget worden verkregen. Zorgverlening wordt hierbij gedefinieerd
als (para) medische handelingen zoals bedoeld in de Wet op de Beroepen in
de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG).
Exclusief DBC-opbrengsten B-segment (onderdeel waarvoor vrije prijzen
gelden), WMO- en overige subsidies.
.
DBC = DiagnoseBehandelCombinaties
WMO = Wet Maatschappelijke Ondersteuning
Tot. niet-gebudgetteerde zorgprestaties
Zorgprestaties tussen instellingen
Opbrengsten uit zorg in opdracht van andere instellingen.
Persoonsgebonden en -volgende budgetten
Betalingen uit persoonsgebonden budgetten (PGB's)
PGB = Geldbedrag dat iemand kan aanvragen om zelf zorg, begeleiding,
hulp(middelen) of voorzieningen vanuit onder andere de AWBZ in te kopen;
men kiest zelf de zorg- of hulpverleners, begeleiders of hulpmiddelen uit.
Ov. niet-gebudgetteerde zorgprestaties
Opbrengsten uit zorgverlening niet eerder genoemd.
Dit betreft niet-gebudgetteerde Zvw/AWBZ-gefinancierde zorg (waaronder
kraamzorg), eigen bijdragen en betalingen cliënten voor niet-verzekerde
zorg, opbrengsten uit aanvullende zorgverzekering en overige
niet-gebudgetteerde zorgprestaties.
Overige dienstverlening
Opbrengsten uit geleverde diensten (met uitzondering van zorg en
WMO-diensten). Dit betreft onder andere onderzoek (vooral door UMC's),
catering, bereide maaltijden voor andere zorginstellingen, winkelverkoop,
parkeergelden, verkoop/verhuur van hulpmiddelen, verlenen van
gemaksdiensten en het geven van cursussen.
.
WMO = Wet Maatschappelijke Ondersteuning
Overige bedrijfsopbrengsten
Bedrijfsopbrengsten die niet behoren tot de netto omzet. Het gaat hier
met name om:
- de waarde van voorraadmutaties, exclusief onderhanden werk voor
DiagnoseBehandelCombinaties (DBC's) bij ziekenhuizen en instellingen
voor geestelijke gezondheidszorg;
- vergoedingen voor uitgeleend personeel;
- geactiveerde productie voor het eigen bedrijf;
- subsidies (geen Zvw/AWBZ-subsidies);
- schadeuitkeringen.
Totaal overige bedrijfsopbrengsten
Wmo-subsidies Huishoudelijke Hulp
Wmo-opbrengsten uit hoofde van contract met gemeente voor huishoudelijke
verzorging in de thuissituatie aan chronisch zieken, ouderen,
gehandicapten en mensen die daaraan tijdelijke behoefte hebben.
.
WMO = Wet maatschappelijke ondersteuning.
Overige subsidies en bijdragen
Subsidies van Rijk (waaronder ministerie OCW, ministerie Justitie),
(zorg)opleidingsfonds, universiteit, provincie (waaronder jeugdzorg)
en gemeenten (waaronder jeugdgezondheidszorg, maatschappelijke opvang en
vrouwenopvang), WMO-subsidies (exclusief WMO-subsidies voor huishoudelijke
hulp) en overige subsidies (o.a. loonkostensubsidies).
Exclusief subsidies in het kader van de Zorgverzekeringswet (Zvw) en
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).
.
WMO = Wet Maatschappelijke Ondersteuning
Niet eerder genoemde bedrijfsopbrengsten
Overige bedrijfsopbrengsten niet eerder genoemd. Vergoedingen voor
uitgeleend personeel, verhuur onroerend goed en dergelijke.
Bedrijfslasten
De kosten die zijn gemaakt om de bedrijfsopbrengsten te realiseren, te
weten de arbeidskosten, de afschrijvingen op vaste activa en de overige
bedrijfslasten.
Totaal bedrijfslasten
Arbeidskosten
Totaal van de bruto lonen en salarissen van werknemers en de ten laste
van de werkgevers komende sociale premies.
Totaal arbeidskosten
Lonen en salarissen
Bruto loon, vakantiegeld, doorbetalingen bij ziekte,
onregelmatigheidstoeslag, overwerk, eenmalige uitkeringen, vergoeding
woon-/werkverkeer; niet inbegrepen: sociale lasten, pensioenpremies,
andere personeelskosten (zoals kosten opleiding, kantine, arbodiensten,
werving).
Pensioenlasten en sociale lasten
Werkgeversaandeel pensioenlasten, sociale voorzieningen en overige
sociale lasten.
Afschrijvingen op vaste activa
De waardevermindering van duurzame productiemiddelen, zoals machines,
gebouwen, vervoermiddelen en software, als gevolg van normale slijtage
en voorzienbare economische veroudering.
Bijzondere waardeverminderingen
Naast de (systematische) afschrijvingen kunnen ook bijzondere
waardeverminderingen zich voordoen waarbij wordt vastgesteld dat
de reële waarde van een actief lager is dan de boekwaarde. Daarnaast
kunnen bijzondere waardeverminderingen voorkomen bij vaste activa
waarop niet wordt afgeschreven en bij financiële vaste activa.
Overige bedrijfslasten
Som van andere personeelskosten, kosten van voeding, andere hotelmatige
kosten, algemene kosten, cliënt-/bewonergebonden kosten, terrein- en
gebouwgebonden kosten en overige bedrijfslasten niet eerder genoemd.
Exclusief financiële en buitengewone lasten.
Totaal overige bedrijfslasten
Andere personeelskosten
De som van de kosten voor uitzendkrachten, gedetacheerd en overig
ingeleend personeel, kosten van opleidingen verzorgd door derden en
overige personeelskosten.
Totaal andere personeelskosten
Kosten uitzendkrachten en overige inleen
Betalingen voor stagiaires, uitzendkrachten en overig ingehuurd
personeel. Exclusief vergoedingen (zoals de zogenaamde lumpsum) voor
vrijgevestigde medische specialisten praktijkhoudend in algemene en
categorale ziekenhuizen.
Overige personeelskosten
Kosten werving en selectie, opleiding, kleding, kinderopvang en
dergelijke voor personeel.
Niet eerder genoemde bedrijfslasten
Overige bedrijfslasten niet eerder genoemd. Som van kosten van voeding,
andere hotelmatige kosten, algemene kosten, cliënt-/bewonergebonden
kosten, terrein- en gebouwgebonden kosten en overige bedrijfslasten niet
eerder genoemd. Exclusief financiële en buitengewone lasten.
Totaal niet eerder genoemde bedr.lasten
Voeding- en hotelmatige kosten
Behalve de kosten van maaltijdverstrekkingen (voeding) zijn er andere
hotelmatige kosten zoals kosten van huishouding, linnenvoorziening en
vervoer van cliënten.
Algemene kosten
Kosten van administratie, communicatie, algemeen beheer,
verzekeringen en belastingen en dergelijke.
Cliënt- en bewonersgebonden kosten
Kosten van onderzoek, behandeling (inclusief medicijnen), verpleging,
verzorging, instrumentarium en apparatuur. Exclusief personeelskosten.
Onderhoud- en energiekosten
Energiekosten en onderhoudskosten van terreinen, gebouwen, installaties.
Inclusief dotaties aan onderhoudsvoorzieningen.
Huur/operationele leasing kap.goederen
Huur en operationele leasing kapitaalgoederen.
Andere bedrijfslasten
Alle, niet eerder genoemde bedrijfslasten.
Bedrijfsresultaat
Verschil tussen bedrijfsopbrengsten en bedrijfslasten van normale
bedrijfsvoering. Exclusief saldo financiële en buitengewone baten en
lasten.
Financieel resultaat
De financiële baten minus de financiële lasten. De baten bestaan uit
rentebaten, baten uit deelnemingen, ontvangen dividenden, winst op
beleggingen en overige financiële baten. De lasten omvatten de
rentelasten, de kosten van leningen, het verlies op deelnemingen en het
verlies op beleggingen.
Financiële baten
Rentebaten, baten uit deelnemingen, ontvangen dividenden, winst op
beleggingen en overige financiële baten.
Financiële lasten
Rentelasten, de kosten van leningen, het verlies op deelnemingen en het
verlies op beleggingen.
Financieel resultaat
Buitengewoon resultaat
Het resultaat van de buitengewone baten minus de buitengewone lasten.
Buitengewone baten
Buitengewone baten omvatten winsten die niet uit de eigenlijke
bedrijfsvoering voortvloeien.
Buitengewone lasten
Buitengewone lasten omvatten verliezen die niet uit de eigenlijke
bedrijfsvoering voortvloeien.
Buitengewoon resultaat
Resultaat voor belastingen
De som van het bedrijfsresultaat, het financieel resultaat en het saldo
buitengewone baten/lasten.
Wettelijk budget
Wettelijk budget verslagjaar
Wettelijk budget aanvaardbare kosten verslagjaar voor
Zvw/AWBZ-gefinancierde zorg.
Te besteden budget jaarlijks vastgesteld door de Nederlandse
Zorgautoriteit (NZa), via de Wet Marktordening gezondheidszorg (Wmg) op
basis van een raming van het productievolume.
Subsidies in het kader van Zorgverzekeringswet (Zvw) en Algemene Wet
Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en correcties op budget van vorige jaren
worden niet meegeteld.
Totaal wettelijk budget
Ziekenh.- en revalid.zorg (excl. GGZ)
Ziekenhuis- en revalidatiezorg (exclusief geestelijke gezondheidszorg).
Exclusief DiagnoseBehandelCombinaties (DBC's) in het zogenaamde
B-segment waarvoor vrije prijzen gelden. Psychiatrische afdelingen van
algemene ziekenhuizen en die van academische ziekenhuizen, worden
tot 2008 niet respectievelijk wel meegeteld. Met ingang van verslagjaar
2008 worden zowel de psychiatrische afdelingen van algemene
ziekenhuizen als die van academische ziekenhuizen niet meegeteld.
Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)
Geestelijke gezondheidszorg betreft verpleging met verblijf, verzorging
met 24-uursverblijf, deeltijdbehandeling, poliklinische behandeling
t.b.v. psychiatrische patiënten (inclusief verslaafden en gedetineerden).
Psychiatrische afdelingen van algemene ziekenhuizen en die van
academische ziekenhuizen, tellen tot 2008 wel respectievelijk niet mee.
Met ingang van verslagjaar 2008 worden zowel de psychiatrische
afdelingen van algemene ziekenhuizen als die van academische
ziekenhuizen wel meegeteld.
Individuele zorg thuis en groepsgewijze dagactiviteit (of AWBZ-zorg
zonder verblijf) door GGZ-instellingen wordt wel meegenomen. Dit betreft
verzorging, verpleging, begeleiding en behandeling in de thuissituatie aan
gehandicapten, ouderen, chronische patiënten en psychiatrische
patiënten.
Intra- en semimurale gehandicaptenzorg
Intra- en semimurale gehandicaptenzorg betreft zorg aan verstandelijk,
lichamelijk en zintuiglijk gehandicapten met 24-uursverblijf, al dan niet
met behandeling, binnen de muren van een instelling. Individuele zorg
thuis en groepsgewijze dagactiviteit (of AWBZ-zorg zonder verblijf) door
GHZ-instellingen worden buiten beschouwing gelaten. Dit betreft
verzorging, verpleging, begeleiding en behandeling in de thuissituatie
aan gehandicapten, ouderen, chronische patiënten en psychiatrische
patiënten.
AWBZ = Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
Intramurale verpleging en verzorging
Intramurale zorg betreft zorg met 24-uursverblijf binnen de muren van een
instelling. Individuele zorg thuis en groepsgewijze dagactiviteit (of
AWBZ-zorg zonder verblijf) door instellingen worden buiten beschouwing
gelaten. Dit betreft verzorging, verpleging, begeleiding en behandeling
in de thuissituatie aan gehandicapten, ouderen, chronische patiënten en
psychiatrische patiënten.
AWBZ = Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
Zorg thuis en dagactiviteit
Individuele zorg thuis en groepsgewijze dagactiviteit (of AWBZ-zorg zonder
verblijf) betreft verzorging, verpleging, begeleiding en behandeling in de
thuissituatie aan gehandicapten, ouderen, chronische patiënten en
psychiatrische patiënten.
Niet alleen zorg thuis en dagactiviteit door instellingen voor verpleging
en verzorging worden meegeteld, maar ook die door instellingen voor
gehandicaptenzorg.
.
AWBZ = Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
Overige zorg
Niet eerder genoemde zorg, onder andere trombosediensten, audiologische
centra, ambulancezorg, medische laboratoria.
Opbrengsten ter dekking wettelijk budget
Opbrengsten ter dekking wettelijk budget verslagjaar voor
Zvw/AWBZ-gefinancierde zorg.
Ontvangen voorschotten en in rekening gebrachte vergoedingen voor diensten
ter dekking van het budget.
De over/onderfinanciering in voorgaande jaren door verkeerd ingeschatte
DBC-tarieven bij algemene en academische ziekenhuizen wordt niet verrekend
met de ontvangen vergoedingen.
Zvw = Zorgverzekeringswet
AWBZ = Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
DBC = DiagnoseBehandelCombinaties
Financieringsverschil budget-opbrengsten
Verschil tussen wettelijk budget voor aanvaardbare kosten en opbrengsten
ter dekking van het budget in verslagjaar.
Balans
Balans activa eindstand
Totaal van alle bezittingen op 31 december van verslagjaar.
Totaal activa
Totaal van alle bezittingen.
Immateriële vaste activa
Vaste activa die betrekking hebben op niet-tastbare kapitaalgoederen
zoals concessies, vergunningen, octrooien, patenten, goodwill.
Materiële vaste activa
Vaste activa die betrekking hebben op tastbare kapitaalgoederen zoals
gebouwen, terreinen en machines.
Financiële vaste activa
Vaste activa die betrekking hebben op financiële kapitaalgoederen zoals
deelnemingen in andere ondernemingen, beleggingen in vastgoed of
effecten, hypotheken, leningen op schuldbekentenis, bancaire
kredietverlening, en zaken als vorderingen die op lange termijn aan
derden (anders dan uit hoofde van een kapitaaldeelneming) ter beschikking
zijn gesteld.
Totaal financiële vaste activa
Deelnemingen
Overige langlopende vorderingen
Voorraden incl ohw u.h.v. DBC's
Voorraden inclusief onderhanden werk uit hoofde van
DiagnoseBehandelCombinaties (DBC's)
Geproduceerde activa bestaande uit goederen en diensten die zijn ontstaan
in de lopende of in een eerdere periode en die worden aangehouden voor
verkoop, gebruik in het productieproces of voor ander gebruik in de
toekomst. Inclusief onderhanden werk, oftewel nog niet voltooide
zorgproductie, uit hoofde van DiagnoseBehandelCombinaties (DBC's) bij
ziekenhuizen en (met ingang van verslagjaar 2008) instellingen voor
geestelijke gezondheidszorg.
Totaal voorraden incl ohw u.h.v. DBC's
Voorraden inclusief onderhanden werk uit hoofde van
DiagnoseBehandelCombinaties (DBC's)
Voorraden
Geproduceerde activa bestaande uit goederen en diensten die zijn ontstaan
in de lopende of in een eerdere periode en die worden aangehouden voor
verkoop, gebruik in het productieproces of voor ander gebruik in de
toekomst.
Onderhanden werk u.h.v. DBC's
Onderhanden werk uit hoofde van DiagnoseBehandelCombinaties (DBC's)
Inclusief onderhanden werk, oftewel nog niet voltooide zorgproductie,
uit hoofde van DBC's bij ziekenhuizen
en (met ingang van verslagjaar 2008) instellingen voor geestelijke
gezondheidszorg.
Kortl. vorderingen (incl.fin.tekort)
Kortlopende vorderingen (incl. financieringstekort)
Totaal kortl.vord. (incl.fin.tekort)
Totaal kortlopende vorderingen (incl. financieringstekort)
Kortlopende vorderingen
Vorderingen met een (resterende) looptijd van hoogstens een jaar.
Exclusief financieringstekort, kortlopende effecten en liquide middelen.
Totaal kortlopende vorderingen
Vorderingen op debiteuren
Openstaande rekeningen van door de zorginstelling geleverde producten of
diensten, die nog betaald moeten worden aan de zorginstelling.
Overige kortlopende vorderingen
Niet eerder genoemde kortlopende vorderingen.
Exclusief financieringstekort, kortlopende effecten en liquide middelen.
Financieringstekort
Vorderingen uit hoofde van financieringstekort.
Het financieringsverschil is het geaccumuleerde verschil tussen het
wettelijk vastgestelde jaarlijkse budget voor AWBZ- en Zvw-zorg en de
daarop ontvangen vergoedingen. In het geval van een positief
financieringsverschil (oftewel minder ontvangen dan volgens het budget
vastgesteld) is sprake van een vordering genaamd 'financieringstekort'.
.
Zvw = Zorgverzekeringswet
AWBZ = Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
Effecten
Beleggingen die op korte termijn in liquide middelen zijn om te zetten
en niet bedoeld als deelneming of om invloed uit te oefenen.
Liquide middelen
Chartaal geld en girale en overige deposito's.
Balans passiva eindstand
Totaal van alle schulden en het eigen vermogen.
Totaal passiva
Totaal van alle schulden en het eigen vermogen.
Eigen vermogen
Totaal activa minus vreemd vermogen.
Totaal eigen vermogen
Kapitaal
Bij de oprichting of later ingebracht kapitaal.
Collectief gefin. geb. vermogen
Totaal reserves die voortkomen uit de subsidie- en/of zorggebonden
dan wel collectief gefinancierde activiteiten. Hieronder worden ook de
resultaten opgenomen van activiteiten die gefinancierd
zijn uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO).
Overeenkomstig de nieuwe richtlijn in 2008 wordt de egalisatierekening
afschrijving met ingang van verslagjaar 2008 niet meer als afzonderlijke
post opgenomen, maar geherrubriceerd onder het collectief gefinancierd
gebonden vermogen. Voor de vergelijkbaarheid is de egalisatierekening
afschrijving ook voor de jaren 2006 en 2007 toegevoegd aan het
collectief gefinancierd gebonden vermogen.
Het saldo van de egalisatierekening afschrijvingen betreft het verschil
tussen het totaal over voorgaande jaren in het budget opgenomen
vergoeding voor afschrijvingskosten en de werkelijke afschrijvingen.
Niet-collectief gefin. vrij vermogen
Vrij besteedbaar vermogen. Komt voort uit niet-collectief gefinancierde
activiteiten.
Voorzieningen
Onderdeel van het vreemd vermogen waarvan de omvang of het moment van
afwikkeling onzeker is. Bijvoorbeeld onderhoudsvoorzieningen.
Langlopende schulden
Verplichtingen die voor een periode langer dan een jaar zijn aangegaan,
en waarvan de omvang vaststaat.
Kortl. schulden (incl. fin.overschot)
Kortlopende schulden (incl. financieringsoverschot)
Tot. kortl. sch. (incl.fin.overschot)
Totaal kortlopende schulden (incl. financieringsoverschot)
Kortlopende schulden
Verplichtingen die in het komende boekjaar moeten worden nagekomen.
Totaal kortlopende schulden
Schulden aan kredietinstellingen
Verplichtingen bij kredietinstellingen.
Een kredietinstelling is een bedrijf met rechtspersoonlijkheid dat zich
hoofdzakelijk bezig houdt met financiële bemiddeling, dat wil zeggen het
aantrekken, omzetten en uitzetten van financiële middelen.
Crediteuren
Openstaande rekeningen voor geleverde producten of diensten die nog
betaald moeten worden door de zorginstelling.
Aflossingsverpl. langl. len.
Totaal leningen met oorspronkelijke looptijd van meer dan één jaar, en een
resterende looptijd van minder dan één jaar.
Ov. kortlopende schulden
Niet eerder genoemde kortlopende schulden. Exclusief
financieringsoverschot.
Financieringsoverschot
Schulden uit hoofde van financieringsoverschot.
Het financieringsverschil is het geaccumuleerde verschil tussen het
wettelijk vastgestelde jaarlijkse budget voor AWBZ- en Zvw-zorg en de
daarop ontvangen vergoedingen. In het geval van een negatief
financieringsverschil (oftewel meer ontvangen dan volgens het budget
vastgesteld) is sprake van een schuld genaamd 'financieringsoverschot'.
.
Zvw = Zorgverzekeringswet
AWBZ = Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
Materiële vaste activa (mutaties)
Boekwaarde per 1 januari
Investeringen
Investeringen in vaste activa die betrekking hebben op tastbare
kapitaalgoederen zoals gebouwen, terreinen en machines.
Herwaarderingen
De boekwaarde van een actiefpost aanpassen aan de werkelijke waarde
ervan.
Desinvesteringen
De definitieve buiten gebruikstelling van duurzame productiemiddelen
(materiële vaste activa).
Afschrijvingen
Bijzondere waardeverminderingen
Naast de (systematische) afschrijvingen kunnen ook bijzondere
waardeverminderingen zich voordoen waarbij wordt vastgesteld dat
de reele waarde van een actief lager is dan de boekwaarde. Daarnaast
kunnen bijzondere waardeverminderingen voorkomen bij vaste activa
waarop niet wordt afgeschreven en bij financiële vaste activa.
Terugname afgeschreven activa
Boekwaarde per 31 december
Personeel
Banen werknemers
Een baan werknemer is een arbeidsplaats die bezet wordt door een
werknemer. Omdat één persoon meerdere banen kan hebben is het aantal banen
gelijk aan of groter dan het aantal werkzame personen.
Totaal werknemers
Werknemers zijn personen die in een bepaalde periode arbeid verrichten
voor loon of salaris, in geld of in natura.
Overhead en facilitaire functies
Personeel in algemene en administratieve functies, hotelfuncties, en
terrein- en gebouwgebonden functies.
Totaal overhead en facilitaire functies
Algemene en administratieve functies
Algemeen personeel houdt zich niet daadwerkelijk bezig met de gezondheid
van de patiënten maar met bijvoorbeeld administratie, automatisering,
interne opleiding en organisatie.
Hotelfuncties
Personeel dat zich bezig houdt met maaltijdverstrekking, wasserij,
linnenvoorziening, huishouding, transport, schoonmaak, afwas, bewaking.
Terrein- en gebouwgebonden functies
Personeel technische dienst en personeel plantsoenendienst en dergelijke.
Patiënt- en bewonergebonden functies
Personeel dat zich bezig houdt met onderzoek, behandeling,
behandelingsondersteuning, begeleiding, revalidatie, verpleging,
verzorging, sociaal-pedagogisch werk. Exclusief leerling-personeel.
Totaal patiënt- en bewonergeb. functies
Totaal patiënt- en bewonergebonden functies
Verpleegkundig en verzorgend personeel
Verpleegkundig-, verzorgend- en sociaal pedagogisch personeel. Exclusief
leerling-personeel.
Medisch en sociaal-wetenschapp. functies
Medisch en sociaal wetenschappelijke functies.
Specialisten voor klinische zorg; specialisten voor laboratorium en
apothekers; tandartsen en overige medici direct betrokken bij diagnose
en therapie zoals agio's, agnio's, (assistent geneeskunde (niet) in
opleiding) klinisch fysiologen of klinisch psychologen in loondienst.
Exclusief medici en sociaal wetenschappers die in vrij beroep of in
loondienst elders werkzaam zijn.
Ov. patiënt- en bewonergeb. functies
Overige patiënt- en bewonergebonden functies
Personeel dat zich bezig houdt met onderzoek, paramedische behandeling,
behandelingsondersteuning, begeleiding. Exclusief medisch specialisten,
overige medici, verpleegkundig-, verzorgend- en sociaal pedagogisch
personeel, leerling-personeel.
Leerling-verpleegkundig en -verzorgend
Leerlingverpleegkundig, -verzorgend en -opvoedkundig personeel. Iemand
die, binnen een instelling een opleiding volgt voor het verlenen van
verpleegkundige, verzorgende en opvoedkundige hulp. Inclusief
leerling-personeel welke een BeroepsBegeleidendeLeerweg (BBL) volgen
binnen het Middelbaar BeroepsOnderwijs (MBO), waarbij de opleiding vooral
plaats vindt in een zorginstelling.
Overig personeel in loondienst
Personeel dat zich niet bezig houdt met activiteiten op het gebied van de
zorg, maar bijvoorbeeld wel met onderwijs (gefinancierd vanuit ministerie
van OCW).
In de cijfers van verslagjaar 2006 is het overig personeel in loondienst
voor de meeste sbi's niet afzonderlijk weergegeven, maar opgenomen onder
andere personeelscategorieën.
Arbeidsjaren werknemers
Arbeidsjaren is een maat voor het arbeidsvolume die wordt berekend door
alle banen (voltijd en deeltijd) in een jaar om te rekenen naar
voltijdequivalenten (vte).
Totaal werknemers
Werknemers zijn personen die in een bepaalde periode arbeid verrichten
voor loon of salaris, in geld of in natura.
Overhead en facilitaire functies
Personeel in algemene en administratieve functies, hotelfuncties, en
terrein- en gebouwgebonden functies.
Totaal overhead en facilitaire functies