Zorginstellingen; financiën, personeel, productie, cap., SBI'93, 2006-2009

Bewerk tabel

Deze tabel bevat informatie over de verlies- en winstrekening, balans, investeringen, personeelsinzet, capaciteit en productie van groepen ondernemingen met als hoofdactiviteit ziekenhuiszorg, geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg, verpleeghuiszorg, thuiszorg, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang en jeugdzorg. Dit betreft zowel publiekgefinancierde als privaatgefinancierde ondernemingengroepen. De ondernemingengroepen worden ingedeeld naar economische hoofdactiviteit conform de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) 1993. Hierbij is sprake van een zogenaamde institutionele invalshoek waarbij alle nevenactiviteiten van de beschouwde ondernemingengroepen worden meegenomen.
Jaar-op-jaar ontwikkelingen in financiën, personeel en productie worden mede beïnvloed door populatieveranderingen. Wijzigingen van de hoofdactiviteit, oprichtingen en opheffingen leiden tot veranderingen in de populatie van ondernemingengroepen. Ook fusies, overnames en splitsingen kunnen resulteren in wijzigingen in de populatie.

Gegevens beschikbaar: 2006-2009

Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitieve cijfers.

Wijzigingen per 20 augustus 2012:
Deze tabel is stopgezet en is opgevolgd door de nieuwe tabel
'Zorginstellingen; financiën, personeel, productie, capaciteit, SBI 2008' (zie paragraaf 3).

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet.

Zorginstellingen; financiën, personeel, productie, cap., SBI'93, 2006-2009

SBI'93 Perioden Ondernemingen (aantal) Verlies- en winstrekeningBedrijfsopbrengstenTotaal bedrijfsopbrengsten (mln euro) BedrijfsopbrengstenNetto omzetTotaal netto omzet (mln euro) BedrijfsopbrengstenNetto omzetWettelijk budget en/of subsidies (mln euro) Netto omzetOverige netto omzetTotaal overige netto omzet (mln euro) Netto omzetOverige netto omzetDBC opbrengsten B-segment (mln euro) Overige netto omzetNiet-gebudgetteerde zorgprestatiesTot. niet-gebudgetteerde zorgprestaties (mln euro) Overige netto omzetNiet-gebudgetteerde zorgprestatiesZorgprestaties tussen instellingen (mln euro) Overige netto omzetNiet-gebudgetteerde zorgprestatiesPersoonsgebonden en -volgende budgetten (mln euro) Overige netto omzetNiet-gebudgetteerde zorgprestatiesOv. niet-gebudgetteerde zorgprestaties (mln euro) Netto omzetOverige netto omzetOverige dienstverlening (mln euro) BedrijfsopbrengstenOverige bedrijfsopbrengstenTotaal overige bedrijfsopbrengsten (mln euro) BedrijfsopbrengstenOverige bedrijfsopbrengstenWmo-subsidies Huishoudelijke Hulp (mln euro) BedrijfsopbrengstenOverige bedrijfsopbrengstenOverige subsidies en bijdragen (mln euro) BedrijfsopbrengstenOverige bedrijfsopbrengstenNiet eerder genoemde bedrijfsopbrengsten (mln euro) Verlies- en winstrekeningBedrijfslastenTotaal bedrijfslasten (mln euro) BedrijfslastenArbeidskostenTotaal arbeidskosten (mln euro) BedrijfslastenArbeidskostenLonen en salarissen (mln euro) BedrijfslastenArbeidskostenPensioenlasten en sociale lasten (mln euro) Verlies- en winstrekeningBedrijfslastenAfschrijvingen op vaste activa (mln euro) Verlies- en winstrekeningBedrijfslastenBijzondere waardeverminderingen (mln euro) BedrijfslastenOverige bedrijfslastenTotaal overige bedrijfslasten (mln euro) Overige bedrijfslastenAndere personeelskostenTotaal andere personeelskosten (mln euro) Overige bedrijfslastenAndere personeelskostenKosten uitzendkrachten en overige inleen (mln euro) Overige bedrijfslastenAndere personeelskostenOverige personeelskosten (mln euro) Overige bedrijfslastenNiet eerder genoemde bedrijfslastenTotaal niet eerder genoemde bedr.lasten (mln euro) Overige bedrijfslastenNiet eerder genoemde bedrijfslastenVoeding- en hotelmatige kosten (mln euro) Overige bedrijfslastenNiet eerder genoemde bedrijfslastenAlgemene kosten (mln euro) Overige bedrijfslastenNiet eerder genoemde bedrijfslastenCliënt- en bewonersgebonden kosten (mln euro) Overige bedrijfslastenNiet eerder genoemde bedrijfslastenOnderhoud- en energiekosten (mln euro) Overige bedrijfslastenNiet eerder genoemde bedrijfslastenHuur/operationele leasing kap.goederen (mln euro) Overige bedrijfslastenNiet eerder genoemde bedrijfslastenAndere bedrijfslasten (mln euro) Verlies- en winstrekeningBedrijfsresultaat (mln euro) Verlies- en winstrekeningFinancieel resultaatFinanciële baten (mln euro) Verlies- en winstrekeningFinancieel resultaatFinanciële lasten (mln euro) Verlies- en winstrekeningFinancieel resultaatFinancieel resultaat (mln euro) Verlies- en winstrekeningBuitengewoon resultaatBuitengewone baten (mln euro) Verlies- en winstrekeningBuitengewoon resultaatBuitengewone lasten (mln euro) Verlies- en winstrekeningBuitengewoon resultaatBuitengewoon resultaat (mln euro) Verlies- en winstrekeningResultaat voor belastingen (mln euro) Wettelijk budgetWettelijk budget verslagjaarTotaal wettelijk budget (mln euro) Wettelijk budgetWettelijk budget verslagjaarZiekenh.- en revalid.zorg (excl. GGZ) (mln euro) Wettelijk budgetWettelijk budget verslagjaarGeestelijke gezondheidszorg (GGZ) (mln euro) Wettelijk budgetWettelijk budget verslagjaarIntra- en semimurale gehandicaptenzorg (mln euro) Wettelijk budgetWettelijk budget verslagjaarIntramurale verpleging en verzorging (mln euro) Wettelijk budgetWettelijk budget verslagjaarZorg thuis en dagactiviteit (mln euro) Wettelijk budgetWettelijk budget verslagjaarOverige zorg (mln euro) Wettelijk budgetOpbrengsten ter dekking wettelijk budget (mln euro) Wettelijk budgetFinancieringsverschil budget-opbrengsten (mln euro) BalansBalans activa eindstandTotaal activa (mln euro) BalansBalans activa eindstandImmateriële vaste activa (mln euro) BalansBalans activa eindstandMateriële vaste activa (mln euro) Balans activa eindstandFinanciële vaste activaTotaal financiële vaste activa (mln euro) Balans activa eindstandFinanciële vaste activaDeelnemingen (mln euro) Balans activa eindstandFinanciële vaste activaOverige langlopende vorderingen (mln euro) Balans activa eindstandVoorraden incl ohw u.h.v. DBC'sTotaal voorraden incl ohw u.h.v. DBC's (mln euro) Balans activa eindstandVoorraden incl ohw u.h.v. DBC'sVoorraden (mln euro) Balans activa eindstandVoorraden incl ohw u.h.v. DBC'sOnderhanden werk u.h.v. DBC's (mln euro) Balans activa eindstandKortl. vorderingen (incl.fin.tekort)Totaal kortl.vord. (incl.fin.tekort) (mln euro) Kortl. vorderingen (incl.fin.tekort)Kortlopende vorderingenTotaal kortlopende vorderingen (mln euro) Kortl. vorderingen (incl.fin.tekort)Kortlopende vorderingenVorderingen op debiteuren (mln euro) Kortl. vorderingen (incl.fin.tekort)Kortlopende vorderingenOverige kortlopende vorderingen (mln euro) Balans activa eindstandKortl. vorderingen (incl.fin.tekort)Financieringstekort (mln euro) BalansBalans activa eindstandEffecten (mln euro) BalansBalans activa eindstandLiquide middelen (mln euro) BalansBalans passiva eindstandTotaal passiva (mln euro) Balans passiva eindstandEigen vermogenTotaal eigen vermogen (mln euro) Balans passiva eindstandEigen vermogenKapitaal (mln euro) Balans passiva eindstandEigen vermogenCollectief gefin. geb. vermogen (mln euro) Balans passiva eindstandEigen vermogenNiet-collectief gefin. vrij vermogen (mln euro) BalansBalans passiva eindstandVoorzieningen (mln euro) BalansBalans passiva eindstandLanglopende schulden (mln euro) Balans passiva eindstandKortl. schulden (incl. fin.overschot)Tot. kortl. sch. (incl.fin.overschot) (mln euro) Kortl. schulden (incl. fin.overschot)Kortlopende schuldenTotaal kortlopende schulden (mln euro) Kortl. schulden (incl. fin.overschot)Kortlopende schuldenSchulden aan kredietinstellingen (mln euro) Kortl. schulden (incl. fin.overschot)Kortlopende schuldenCrediteuren (mln euro) Kortl. schulden (incl. fin.overschot)Kortlopende schuldenAflossingsverpl. langl. len. (mln euro) Kortl. schulden (incl. fin.overschot)Kortlopende schuldenOv. kortlopende schulden (mln euro) Balans passiva eindstandKortl. schulden (incl. fin.overschot)Financieringsoverschot (mln euro) BalansMateriële vaste activa (mutaties)Boekwaarde per 1 januari (mln euro) BalansMateriële vaste activa (mutaties)Investeringen (mln euro) BalansMateriële vaste activa (mutaties)Herwaarderingen (mln euro) BalansMateriële vaste activa (mutaties)Desinvesteringen (mln euro) BalansMateriële vaste activa (mutaties)Afschrijvingen (mln euro) BalansMateriële vaste activa (mutaties)Bijzondere waardeverminderingen (mln euro) BalansMateriële vaste activa (mutaties)Terugname afgeschreven activa (mln euro) BalansMateriële vaste activa (mutaties)Boekwaarde per 31 december (mln euro) PersoneelBanen werknemersTotaal werknemers (aantal) Banen werknemersOverhead en facilitaire functiesTotaal overhead en facilitaire functies (aantal) Banen werknemersOverhead en facilitaire functiesAlgemene en administratieve functies (aantal) Banen werknemersOverhead en facilitaire functiesHotelfuncties (aantal) Banen werknemersOverhead en facilitaire functiesTerrein- en gebouwgebonden functies (aantal) Banen werknemersPatiënt- en bewonergebonden functiesTotaal patiënt- en bewonergeb. functies (aantal) Banen werknemersPatiënt- en bewonergebonden functiesVerpleegkundig en verzorgend personeel (aantal) Banen werknemersPatiënt- en bewonergebonden functiesMedisch en sociaal-wetenschapp. functies (aantal) Banen werknemersPatiënt- en bewonergebonden functiesOv. patiënt- en bewonergeb. functies (aantal) PersoneelBanen werknemersLeerling-verpleegkundig en -verzorgend (aantal) PersoneelBanen werknemersOverig personeel in loondienst (aantal) PersoneelArbeidsjaren werknemersTotaal werknemers (aantal) Arbeidsjaren werknemersOverhead en facilitaire functiesTotaal overhead en facilitaire functies (aantal)
Totaal Zvw-/AWBZ-gefin. zorginstellingen 2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.420 10.446 4.975 5.037 9.209 4.747 1.006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85111 Academische ziekenhuizen 2009 8 6.267 4.057 3.038 1.019 307 83 28 - 55 629 2.211 - 1.849 362 6.157 3.488 2.805 682 296 - 2.374 330 188 142 2.044 148 449 1.088 242 37 79 110 16 57 -42 1 - 1 69 2.942 2.595 201 - 4 - 142 2.811 132 5.823 3 3.918 41 7 34 649 72 577 949 918 554 364 31 0 264 5.823 1.050 14 722 314 454 2.189 2.129 1.945 342 222 89 1.292 184 3.673 602 - 17 340 - - 3.918 70.790 23.110 17.640 4.550 920 44.920 16.010 15.200 13.710 1.120 1.640 54.920 16.720
85112 Algemene ziekenhuizen 2009 78 12.659 11.857 8.008 3.850 3.235 333 149 1 183 282 802 36 285 481 12.171 6.452 5.241 1.211 979 22 4.718 636 384 252 4.082 459 797 2.326 340 82 78 488 12 298 -286 13 0 13 215 7.922 7.226 172 - 385 101 37 8.279 -358 14.187 128 9.485 255 24 231 898 176 722 2.890 2.789 2.140 649 100 3 528 14.187 1.684 67 1.454 163 348 5.494 6.661 5.107 1.652 644 534 2.276 1.554 9.122 1.925 43 518 933 59 96 9.485 190.640 59.290 33.770 23.560 1.960 124.950 74.170 9.550 41.230 4.320 2.070 129.790 38.530
8511e Categorale ziekenhuizen 2009 25 1.064 892 649 243 149 33 12 1 20 61 173 - 110 63 1.023 636 517 119 75 - 313 60 36 24 252 37 74 100 30 9 1 41 1 23 -22 2 0 1 20 610 505 - 83 - 14 7 603 6 1.230 0 788 10 5 5 102 7 95 278 229 137 92 49 9 43 1.230 214 9 146 58 37 418 561 527 247 54 33 193 34 746 129 - 17 69 - 0 788 16.840 5.070 3.580 1.290 210 11.410 3.950 1.240 6.230 80 280 11.550 3.470
8511f Zvw/ AWBZ-gefinancierde GGZ 2009 95 5.238 4.319 4.226 93 - 47 23 6 18 46 919 1 770 149 5.057 3.357 2.762 595 224 5 1.472 329 172 157 1.143 230 382 145 162 175 49 181 12 94 -82 2 3 0 99 4.233 - 4.123 15 95 - - 4.458 -225 4.962 7 2.929 24 2 21 584 6 578 1.247 998 513 485 249 1 169 4.962 816 20 674 122 171 1.498 2.477 2.096 1.010 177 107 803 381 2.760 625 0 220 225 9 1 2.929 83.690 20.760 14.350 5.580 830 60.050 31.870 10.610 17.570 1.660 1.220 63.440 15.370
8531a Zvw/ AWBZ-gefin. gehandicaptenzorg 2009 141 6.928 6.525 6.289 236 - 183 27 121 35 52 403 4 251 148 6.617 4.215 3.471 743 368 13 2.022 385 211 174 1.637 456 410 172 293 254 52 310 9 108 -100 2 5 -2 209 6.273 - 110 4.751 75 1.330 7 6.058 216 5.348 1 4.278 56 2 55 21 7 14 451 185 68 116 266 5 536 5.348 1.247 8 1.132 107 319 2.077 1.704 1.675 423 213 153 886 29 4.148 764 6 12 267 360 1 4.278 158.700 23.130 11.560 10.400 1.170 127.530 103.540 3.030 20.960 4.610 3.440 98.870 15.040
8531b Zvw/AWBZ-gefin. ouderen-en thuisz. 2009 473 14.880 13.129 12.092 1.037 59 593 113 59 421 385 1.751 993 201 558 14.394 9.142 7.529 1.614 778 41 4.433 1.075 695 380 3.358 961 848 333 532 653 31 487 29 232 -203 3 2 1 285 12.057 111 42 167 8.577 3.161 - 11.727 330 11.250 15 8.300 183 16 168 58 19 40 1.239 726 350 376 513 9 1.445 11.250 2.684 33 2.135 517 475 4.325 3.765 3.683 848 482 328 2.024 82 8.115 1.336 17 338 771 30 29 8.300 399.720 93.590 30.390 58.680 4.520 285.580 247.760 6.830 30.990 13.320 7.240 212.530 51.340
85315 Maatschappelijke en vrouwenopvang 2009 41 632 258 228 30 - 25 0 0 25 4 375 1 355 20 622 383 314 69 17 - 222 53 29 24 168 20 62 15 31 37 3 10 2 4 -2 1 0 1 9 227 - 155 6 24 42 - 217 10 320 0 159 1 0 1 0 0 0 62 46 13 33 16 0 98 320 72 0 48 23 41 88 119 113 0 17 5 91 6 . . . . . . . 159 11.770 . . . . . . . . . . 8.340 .
853a Jeugd en opvoedhulp 2009 45 1.239 64 32 32 - . . . . . . . 1.143 32 1.216 802 654 149 32 - 382 80 25 55 302 . . . . . . 23 3 7 -4 5 3 2 21 34 - 19 10 - 4 - 30 4 832 - 575 9 . . - - - . 88 . . . - 160 832 171 . . . 60 347 . 254 . . . . . . . . . . . . . 20.804 . . . . . . . . . . 15.888 .
85323 Bureaus jeugdzorg 2009 16 580 6 - 6 - . . . . . 574 . . . 574 413 337 76 11 - 150 49 23 26 101 . . . . . 101 6 1 0 0 1 0 0 7 - - - - - - - - - 138 - 42 1 . . - - - 32 32 . . - - 63 138 33 . . . 10 9 85 85 . . . . - . . . . . . . . 9.105 . . . . . . . . . . 7.858 .
Overige Zvw-/AWBZ-gefin. instellingen 2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.122 7 147 9 77 69 813 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens