AWBZ/WMO-zorg zonder verblijf; burgerlijke staat, 2004-2010

AWBZ/WMO-zorg zonder verblijf; burgerlijke staat, 2004-2010

Geslacht Leeftijden Type zorg Burgerlijke staat Perioden Personen met zorg zonder verblijf Aantal, in verslagjaar (aantal) Personen met zorg zonder verblijf Percentage, in verslagjaar (%) Geleverde uren zorg zonder verblijf Totaal uren, in verslagjaar (x 1 000) Geleverde uren zorg zonder verblijf Gemiddeld per persoon, in verslagjaar (uren) Geleverde uren zorg zonder verblijf Gemiddeld in bevolking, in verslagjaar (uren)
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg zonder verblijf Totaal burgerlijke staat 2004 608.095 4,77 89.515 147 7,02
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg zonder verblijf Totaal burgerlijke staat 2009 620.890 4,76 99.194 160 7,60
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg zonder verblijf Totaal burgerlijke staat 2010 629.155 4,79 101.725 162 7,74
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg zonder verblijf Ongehuwd 2004 60.100 1,54 8.482 141 2,18
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg zonder verblijf Ongehuwd 2009 66.190 1,57 9.944 150 2,36
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg zonder verblijf Ongehuwd 2010 67.530 1,57 10.336 153 2,40
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg zonder verblijf Gehuwd/partnerschap 2004 219.075 3,13 24.994 114 3,57
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg zonder verblijf Gehuwd/partnerschap 2009 208.600 3,04 25.873 124 3,77
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg zonder verblijf Gehuwd/partnerschap 2010 212.850 3,11 26.851 126 3,92
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg zonder verblijf Verweduwd 2004 265.350 30,25 46.993 177 53,56
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg zonder verblijf Verweduwd 2009 269.925 31,10 51.819 192 59,71
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg zonder verblijf Verweduwd 2010 268.260 30,98 52.085 194 60,14
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg zonder verblijf Gescheiden 2004 63.570 6,55 9.047 142 9,33
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg zonder verblijf Gescheiden 2009 76.170 6,91 11.558 152 10,48
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg zonder verblijf Gescheiden 2010 80.515 7,19 12.455 155 11,12
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Deze tabel geeft het aantal personen en het percentage dat gedurende het verslagjaar zorg zonder verblijf heeft ontvangen waarvoor een eigen bijdrage betaald moet worden. Ook is het aantal uren zorg in het verslagjaar gegeven. De cijfers worden uitgesplitst naar type zorg, leeftijd, geslacht en burgerlijke staat.
Tot en met verslagjaar 2006 kwamen de kosten van deze zorg ten laste van de Algemene Wet Bijzondere Zorgkosten (AWBZ). Met ingang van 2007 is de huishoudelijke verzorging overgeheveld vanuit de AWBZ naar de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

Gegevens beschikbaar van 2004 tot en met 2010

Status van de cijfers:
De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 19 september 2013:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Begin 2014 komen er nieuwe tabellen met gegevens over indicatie en gebruik AWBZ- en/of Wmo-zorg.

Toelichting onderwerpen

Personen met zorg zonder verblijf
Personen die zorg ontvangen, waarvoor een eigen bijdrage is betaald,
zonder dat men in een instelling verblijft en waarvan de kosten voor
rekening van de Algemene Wet Bijzondere Zorgkosten (AWBZ) of de Wet
Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) komen.
Aantal, in verslagjaar
Het aantal personen dat op 1 januari van het verslagjaar in de
Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) staat ingeschreven
en in het verslagjaar zorg zonder verblijf heeft ontvangen waarvoor zij
een eigen bijdrage hebben betaald. Personen die gedurende het jaar
zijn geëmigreerd of anderszins uit de GBA zijn uitgeschreven, zijn niet
in deze tabel opgenomen. Personen die gedurende het jaar zijn overleden
zijn wel in de tabel opgenomen.
Percentage, in verslagjaar
Het aantal personen dat in het verslagjaar zorg zonder verblijf heeft
ontvangen waarvoor een eigen bijdrage betaald is, uitgedrukt als
percentage van de totale bevolking binnen de betreffende categorie op 1
januari van het verslagjaar. Personen die gedurende het jaar zijn
geëmigreerd of anderszins uit de GBA zijn uitgeschreven, zijn niet in deze
tabel opgenomen. Personen die gedurende het jaar zijn overleden
zijn wel in de tabel opgenomen.
Geleverde uren zorg zonder verblijf
Totaal uren, in verslagjaar
Het totaal aantal uren zorg zonder verblijf dat in verslagjaar geleverd
is aan personen die op 1 januari van het verslagjaar in de Gemeentelijke
Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) staan ingeschreven
waarvoor een eigen bijdrage betaald is.
Gemiddeld per persoon, in verslagjaar
Het gemiddeld aantal uren zorg zonder verblijf, waarvoor een eigen
bijdrage is betaald, berekend over de personen die in verslagjaar zorg
zonder verblijf hebben ontvangen.
Gemiddeld in bevolking, in verslagjaar
Het gemiddeld aantal uren zorg zonder verblijf, waarvoor een eigen
bijdrage is betaald, uitgedrukt per hoofd van de bevolking (stand 1
januari van het verslagjaar).