Kolen en kolenproducten; winning, in- en uitvoer, productie; vanaf 1802

Kolen en kolenproducten; winning, in- en uitvoer, productie; vanaf 1802

Perioden Steenkool en bruinkool Totaal energieaanbod (TPES) (mln kg) Steenkool en bruinkool Winning, totaal (mln kg) Steenkool en bruinkool Winning van steenkool (mln kg) Steenkool en bruinkool Winning van bruinkool (mln kg) Steenkool en bruinkool Invoer (mln kg) Steenkool en bruinkool Uitvoer (mln kg) Steenkool en bruinkool Bunkering (mln kg) Steenkool en bruinkool Voorraadmutatie (mln kg) Koolproducten Steenkoolbriketten; productie (mln kg) Koolproducten Cokesovencokes Productie; totaal (mln kg) Koolproducten Cokesovencokes Productie uit cokesfabrieken (mln kg) Koolproducten Cokesovencokes Productie; overig (mln kg) Koolproducten Gasfabrieksgas Productie openbare gasbedrijven (mln m3 aardgasequivalenten) Koolproducten Gasfabrieksgas Afzet openbare distributiebedrijven (mln m3 aardgasequivalenten)
1802 154 . 15 . 139 0 . . . . . . . .
1850 516 . 17 . 515 16 . . . . . . . .
1900 5.321 . 320 . 5.482 481 . . . . . . . .
1925 . 7.325 7.117 208 . . . . 571 1.981 1.144 837 245 .
1950 . 12.441 12.247 194 . . 377 . 1.049 3.981 2.826 1.155 419 525
1960 17.381 12.502 12.498 4 7.099 2.192 28 . 1.181 4.809 4.517 292 287 815
1970 7.460 4.334 4.334 4.773 1.647 . 886 1.997 1.997 0
1980 6.112 7.071 1.260 301 2.455 2.455 0
1990 12.881 12.880 0 2.743 2.736 7
2000 12.742 12.619 123 2.127 2.116 11
2010 11.890 12.053 -163 2.030 2.022 8
2015 18.020 17.426 594 2.035 2.035
2016 16.522 16.394 128 2.034 2.034
2017 14.735 14.920 -185 1.964 1.964
2018 13.101 13.043 58 1.986 1.986
2019 10.181 10.368 -187 1.988 1.988
2020 6.507 6.048 459 1.879 1.879
2021 8.854 8.729 125 1.885 1.885
2022** 8.848 9.066 -218 1.825 1.825
2023** 6.388 6.503 -115 1.761 1.761
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft voor een lange reeks van jaren op hoofdlijnen het aanbod en het verbruik van steenkool, bruinkool en kolenproducten in Nederland.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1802

Status van de cijfers:
Gegevens over 1802 tot en met 2021 zijn definitief. Gegevens over 2022 en 2023 zijn nader voorlopig.

Wijzigingen per juni 2024:
Nader voorlopige cijfers over 2023 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 14 november 2023:
Cijfers van 2015 tot en met 2020 zijn gereviseerd. De revisies hebben betrekking op de invoering van een verbeterde analysemethode in 2022, welke is teruggelegd naar de voorgaande jaren. De verschillen zijn maximaal 5%. Cijfers van 2021 en 2022 zijn geactualiseerd. De status van de cijfers van 2021 zijn definitief en de status voor 2022 is nader voorlopig.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nader voorlopige cijfers: juni/juli van het jaar volgend op het verslagjaar.
Definitieve cijfers: december van het tweede jaar volgend op het verslagjaar.

Toelichting onderwerpen

Steenkool en bruinkool
Steenkool:
Fossiele brandstof die bestaat uit verkoolde plantenresten.

Soorten steenkool zijn antraciet, cokeskool en ketelkool. Al deze soorten hebben een netto verbrandingswaarde groter dan 24 megajoule per kilogram van het asvrije en natte product.

Bruinkool:
Soort kool met een verbrandingswaarde kleiner dan 20 megajoule per kilogram van het asvrije en natte product en een gehalte aan vluchtige stoffen van meer dan 31 procent (op asvrij drooggewicht).
Totaal energieaanbod (TPES)
De hoeveelheid energie die in het land primair beschikbaar komt (invoer plus winning en voorraadonttrekking) minus de hoeveelheid die het land verlaat (uitvoer en brandstofbunkering voor grensoverschrijdend verkeer).

TPES = Total Primary Energy Supply.
Winning, totaal
Het onttrekken van energie aan de natuur.
Winning van steenkool
Het onttrekken van steenkool aan de natuur.
Winning van bruinkool
Het onttrekken van bruinkool aan de natuur.
Invoer
Aanvoer van steenkool vanuit het buitenland.
Uitvoer
Afvoer van steenkool naar het buitenland.
Bunkering
De levering van brandstof voor de internationale scheepvaart en voor de internationale luchtvaart. Dit betreft schepen of vliegtuigen die vertrekken uit Nederlandse havens en aankomen in/op buitenlandse (lucht)havens.
Voorraadmutatie
De verandering van de omvang van de voorraad. Bij energiestatistieken is dit de beginvoorraad minus de eindvoorraad, conform de internationale richtlijnen voor energiestatistieken. Een positief getal betekent dus dat de voorraad is afgenomen en dat het aanbod in Nederland is toegenomen. Voor een negatief getal geldt het omgekeerde (toename van de voorraad en afname van het aanbod).
Koolproducten
Van steenkool afgeleide producten zoals cokesovencokes, cokesovengas en hoogovengas.
Steenkoolbriketten; productie
Tot blokken geperste steenkool.
Cokesovencokes
Vast koolproduct verkregen door verdere verkoling van steenkool bij hoge temperatuur. Het product wordt in hoogovens gebruikt om ijzer uit ijzererts te maken.
Productie; totaal
Productie uit cokesfabrieken
Cokesfabrieken zetten steenkool om in steenkoolcokes. Dit product is nodig om ijzer en staal te maken.
Productie; overig
Gasfabrieksgas
Gas gemaakt uit steenkool en bestemd voor distributie in het gasnet. Ook bekend als stadsgas.
Productie openbare gasbedrijven
De productie van gasfabrieksgas door openbare gasbedrijven is soms lager dan de afzet door openbare distributiebedrijven, omdat er ook andere bedrijven zijn die gasfabrieksgas maakten.
Afzet openbare distributiebedrijven
De productie van gasfabrieksgas door openbare gasbedrijven is soms lager dan de afzet door openbare distributiebedrijven, omdat er ook andere bedrijven zijn die gasfabrieksgas maakten.