Bedrijven; grootte, rechtsvorm en economische activiteit, SBI'93

Bedrijven; grootte, rechtsvorm en economische activiteit, SBI'93

Bedrijfstakken Bedrijfskenmerken Perioden Bedrijven (aantal)
A-Q Alle economische activiteiten .. Totaal aantal bedrijven 2006, 1 januari 725.645
A-Q Alle economische activiteiten .. Totaal aantal bedrijven 2007, 1 januari 761.320
A-Q Alle economische activiteiten .. Totaal aantal bedrijven 2008, 1 januari 797.840
A-Q Alle economische activiteiten .. Totaal aantal bedrijven 2009, 1 januari 844.450
A Landbouw, jacht en bosbouw Totaal aantal bedrijven 2006, 1 januari 95.375
A Landbouw, jacht en bosbouw Totaal aantal bedrijven 2007, 1 januari 93.545
A Landbouw, jacht en bosbouw Totaal aantal bedrijven 2008, 1 januari 91.990
A Landbouw, jacht en bosbouw Totaal aantal bedrijven 2009, 1 januari 92.015
B Visserij Totaal aantal bedrijven 2006, 1 januari 755
B Visserij Totaal aantal bedrijven 2007, 1 januari 720
B Visserij Totaal aantal bedrijven 2008, 1 januari 720
B Visserij Totaal aantal bedrijven 2009, 1 januari 730
C Winning van delfstoffen Totaal aantal bedrijven 2006, 1 januari 340
C Winning van delfstoffen Totaal aantal bedrijven 2007, 1 januari 360
C Winning van delfstoffen Totaal aantal bedrijven 2008, 1 januari 355
C Winning van delfstoffen Totaal aantal bedrijven 2009, 1 januari 320
D Industrie Totaal aantal bedrijven 2006, 1 januari 45.430
D Industrie Totaal aantal bedrijven 2007, 1 januari 46.560
D Industrie Totaal aantal bedrijven 2008, 1 januari 47.600
D Industrie Totaal aantal bedrijven 2009, 1 januari 50.175
E Productie en distributie van en hand.. Totaal aantal bedrijven 2006, 1 januari 520
E Productie en distributie van en hand.. Totaal aantal bedrijven 2007, 1 januari 565
E Productie en distributie van en hand.. Totaal aantal bedrijven 2008, 1 januari 580
E Productie en distributie van en hand.. Totaal aantal bedrijven 2009, 1 januari 710
F Bouwnijverheid Totaal aantal bedrijven 2006, 1 januari 78.120
F Bouwnijverheid Totaal aantal bedrijven 2007, 1 januari 85.910
F Bouwnijverheid Totaal aantal bedrijven 2008, 1 januari 96.660
F Bouwnijverheid Totaal aantal bedrijven 2009, 1 januari 109.425
G Reparatie van consumentenartikelen .. Totaal aantal bedrijven 2006, 1 januari 155.515
G Reparatie van consumentenartikelen .. Totaal aantal bedrijven 2007, 1 januari 160.810
G Reparatie van consumentenartikelen .. Totaal aantal bedrijven 2008, 1 januari 163.865
G Reparatie van consumentenartikelen .. Totaal aantal bedrijven 2009, 1 januari 167.710
H Horeca Totaal aantal bedrijven 2006, 1 januari 35.050
H Horeca Totaal aantal bedrijven 2007, 1 januari 35.615
H Horeca Totaal aantal bedrijven 2008, 1 januari 36.255
H Horeca Totaal aantal bedrijven 2009, 1 januari 38.550
I Vervoer, opslag en communicatie Totaal aantal bedrijven 2006, 1 januari 27.240
I Vervoer, opslag en communicatie Totaal aantal bedrijven 2007, 1 januari 28.215
I Vervoer, opslag en communicatie Totaal aantal bedrijven 2008, 1 januari 29.045
I Vervoer, opslag en communicatie Totaal aantal bedrijven 2009, 1 januari 29.860
J Financiële instellingen Totaal aantal bedrijven 2006, 1 januari 15.215
J Financiële instellingen Totaal aantal bedrijven 2007, 1 januari 16.355
J Financiële instellingen Totaal aantal bedrijven 2008, 1 januari 16.880
J Financiële instellingen Totaal aantal bedrijven 2009, 1 januari 17.940
K Verhuur van en handel in onroerend.. Totaal aantal bedrijven 2006, 1 januari 166.285
K Verhuur van en handel in onroerend.. Totaal aantal bedrijven 2007, 1 januari 182.225
K Verhuur van en handel in onroerend.. Totaal aantal bedrijven 2008, 1 januari 197.725
K Verhuur van en handel in onroerend.. Totaal aantal bedrijven 2009, 1 januari 215.635
L Openbaar bestuur, overheidsdiensten .. Totaal aantal bedrijven 2006, 1 januari 825
L Openbaar bestuur, overheidsdiensten .. Totaal aantal bedrijven 2007, 1 januari 850
L Openbaar bestuur, overheidsdiensten .. Totaal aantal bedrijven 2008, 1 januari 780
L Openbaar bestuur, overheidsdiensten .. Totaal aantal bedrijven 2009, 1 januari 775
M Onderwijs Totaal aantal bedrijven 2006, 1 januari 16.865
M Onderwijs Totaal aantal bedrijven 2007, 1 januari 16.865
M Onderwijs Totaal aantal bedrijven 2008, 1 januari 17.870
M Onderwijs Totaal aantal bedrijven 2009, 1 januari 19.410
N Gezondheids- en welzijnszorg Totaal aantal bedrijven 2006, 1 januari 42.510
N Gezondheids- en welzijnszorg Totaal aantal bedrijven 2007, 1 januari 44.425
N Gezondheids- en welzijnszorg Totaal aantal bedrijven 2008, 1 januari 46.190
N Gezondheids- en welzijnszorg Totaal aantal bedrijven 2009, 1 januari 48.710
O Milieudienstverlening, cultuur, recr.. Totaal aantal bedrijven 2006, 1 januari 45.600
O Milieudienstverlening, cultuur, recr.. Totaal aantal bedrijven 2007, 1 januari 48.295
O Milieudienstverlening, cultuur, recr.. Totaal aantal bedrijven 2008, 1 januari 51.325
O Milieudienstverlening, cultuur, recr.. Totaal aantal bedrijven 2009, 1 januari 52.480
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het aantal bedrijven en instellingen
naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling
1993 (SBI '93) onderverdeeld naar (12 Secties en 56 afdelingen van de SBI
'93). De bedrijvens zijn voorts ingedeeld naar bedrijfsgrootte op basis
van het aantal werkzame personen en naar rechtsvorm.
Vanaf 1 juli 2006 is het Algemene bedrijfsregister van het CBS ingrijpend
gewijzigd. Als gevolg daarvan zijn de gegevens over het aantal bedrijven
en instellingen in deze publicatie volledig herzien.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1 januari 2006

Status van de cijfers: definitief

Wijzigingen per 13 januari 2010:
De tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In december 2010 verschijnen de cijfers over 1 januari 2010.

Toelichting onderwerpen

Bedrijven
Het aantal bedrijven is afgerond op een veelvoud van vijf.
Een bedrijf is de feitelijke transactor in het productieproces gekenmerkt
door zelfstandigheid ten aanzien van de beslissingen over dat proces en
door het aanbieden van zijn producten aan derden.
Uit deze definitie en met name uit het element zelfstandigheid volgt dat
een bedrijf meer dan één vestiging kan omvatten, maar ook meer dan één
juridische eenheid. (Onder juridische eenheden worden zowel natuurlijke
als rechtspersonen verstaan). Dit is het geval wanneer de afzonderlijke
vestigingen of juridische eenheden niet zelfstandig opereren. Andersom
komt het voor dat binnen een juridische eenheid verschillende onderdelen
te onderscheiden zijn die wat betreft de productie zelfstandig opereren.
Deze vormen dan op grond van de definitie evenzovele bedrijven. Dit
laatste doet zich vooral voor bij grotere concerns met uiteenlopende
activiteiten. Wanneer een aldus gedefinieerde eenheid zich uitstrekt over
verschillende landen wordt terwille van de nationale statistiek het
Nederlandse deel als een geheel bedrijf beschouwd.
In de officiële CBS-terminologie wordt het bedrijf zoals hier
gedefinieerd bedrijfseenheid (BE) genoemd, zodat geen verwarring kan
ontstaan met de term bedrijf uit het - in dit opzicht weinig precieze -
spraakgebruik.
De statistische eenheid bedrijf is een operationalisering van de
kind-of-activity unit, zoals gedefinieerd door Eurostat. Deze definitie
combineert twee eisen die strijdig kunnen zijn: bijdragen aan één
activiteit versus het overeenkomen met één of meer operationele eenheden.
Nederland geeft bij het operationaliseren naar de statistische eenheid
bedrijf prioriteit aan de tweede eis.