Lengte van vaarwegen; vaarwegkenmerken, regio, 2005 t/m 2018

Lengte van vaarwegen; vaarwegkenmerken, regio, 2005 t/m 2018

Periode Regio's Totale vaarweglengte (km) Vaarwegen naar karakter Rivier, gekanaliseerd (km) Vaarwegen naar karakter Kanaal (km) Vaarwegen naar beheerder Rijk (km) Vaarwegen naar beheerder Provincies (km) Vaarwegen naar economisch belang Hoofdtransportas (km) Vaarwegen naar economisch belang Hoofdvaarweg (km) Vaarwegen naar economisch belang Overige vaarweg (km) Vaarwegen naar bevaarbaarheid (CEMT) Kleine vaartuigen en recreatievaart (0) (km) Vaarwegen naar recreatieklasse (BRTN) Verbinding voor motorboten (AM) (km) Vaarwegen naar recreatieklasse (BRTN) Verbinding voor zeil/motorboten (AZM) (km)
2018 Nederland 6.297 819 2.541 2.728 1.487 552 897 4.353 1.531 564 1.068
2018 Noord-Nederland (LD) 1.655 168 1.065 333 749 0 126 1.461 859 25 336
2018 Oost-Nederland (LD) 1.409 204 443 842 306 106 448 811 204 318 167
2018 West-Nederland (LD) 2.653 345 851 1.129 446 426 135 1.808 430 70 561
2018 Zuid-Nederland (LD) 783 196 204 596 0 57 282 344 49 244 18
2018 Friesland (PV) 965 113 506 203 568 0 72 851 521 9 251
2018 Overijssel (PV) 354 59 157 151 140 0 124 216 91 54 23
Bron: © Rijkswaterstaat (RWS), CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat informatie over de lengte van vaarwegen.
Hierbij wordt onderscheid gemaakt naar de kenmerken beheerder, bevaarbaarheid, economisch belang, recreatietoervaartklasse en vaarwegkarakter.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2005.

Status van de cijfers: Definitief.

Wijziging per december 2023: Sinds 2019 heeft de Rijkswaterstaat de kenmerken: beheerder, bevaarbaarheid, economisch belang, recreatietoervaartklasse en vaarwegkarakter niet meer bijgewerkt. Deze kenmerken worden bijgevolg niet meer doorgerekend in deze vaarwegenlengtetabel. De lengte van de vaarwegen vanaf 2019 is onderverdeeld naar het kenmerk van het vaarwegvaktype en is beschikbaar in de nieuwe tabel Lengte van vaarwegen; vaarwegvaktype, regio.

Wanneer komen er nieuwe cijfers:
Er staan geen nieuwe updates van deze tabel gepland vanwege het ontbreken van brongegevens. Informatie over lengte van vaarwegen vanaf 2019 is te vinden in Lengte van vaarwegen; vaarwegvaktype, regio, zie paragraaf 3 voor de link.

Toelichting onderwerpen

Totale vaarweglengte
De indeling van de vaarwegen naar het type van deze vaarwegen, zoals bijvoorbeeld rivier, kanaal of vaargeul.
Vaarwegen naar karakter
De indeling van de vaarwegen naar het type van deze vaarwegen, zoals bijvoorbeeld rivier, kanaal of vaargeul.
Rivier, gekanaliseerd
Een rivier, waarbij door middel van stuwen en/of sluizen de waterstand wordt geregeld. Dergelijke stuwen en sluizen verdelen de rivier in zogenaamde panden. Naast de stuw bevindt zich dan de schutsluis ten behoeve van de scheepvaart.
Kanaal
Een gegraven waterweg voor de scheepvaart.
Vaarwegen naar beheerder
De indeling van de vaarwegen naar de instantie die verantwoordelijk is voor het beheer en het onderhoud van een vaarweg.
Rijk
Vaarwegen beheerd door het Rijk.
Provincies
Vaarwegen beheerd door de provincies.
Vaarwegen naar economisch belang
De indeling van de vaarwegen naar de mogelijke hoeveelheid en grootte van transporten die ze kunnen verwerken.
Hoofdtransportas
Vaarwegen waarover nu en/of in de toekomst jaarlijks ten minste 5 miljoen ton of 10.000 containers internationaal vervoer plaatsvindt en waar tevens tenminste vierbaksduwvaart mogelijk is.
Hoofdvaarweg
Vaarwegen waarover nu en/of in de toekomst jaarlijks ten minste 5 miljoen ton of 10.000 containers (niet uitsluitend internationaal) vervoer plaatsvindt.
Overige vaarweg
Vaarwegen naar bevaarbaarheid (CEMT)
De indeling van de vaarwegen naar bevaarbaarheid is gebaseerd op de afmetingen van standaard-schepen en duwstellen. De klasse-indeling is vastgesteld in 1992 door de Conferentie van Europese Ministers van Verkeer (C.E.M.T.). De maatstaven voor het indelen van een vaarweg in één van deze klassen zijn de lengte, de breedte, als ook het laadvermogen van het grootste vaartuig of duwstel dat op een vaarweg wordt toegelaten, dan wel voor welke de vaarweg geschikt wordt geacht.
Kleine vaartuigen en recreatievaart (0)
Vaarwegen uitsluitend geschikt voor kleinere vaartuigen met een maximale lengte van 38 meter, een breedte van 5 meter en een diepgang van 1,5 meter.
Vaarwegen naar recreatieklasse (BRTN)
De indeling van de vaarwegen naar recreatietoervaartklasse is gebaseerd op de klasse-indeling volgens de Beleidsvisie Recreatie Toervaart in Nederland (BRTN). De maatstaven van deze indeling zijn zowel het verbindende karakter van de vaarweg als de maximale diepgang en hoogte van de vaartuigen voor welke de vaarweg geschikt is.
De afkortingen achter de verbindingsklasse (AM, AZM, BM, BZM, CM, CZM, DM) zijn de gebruikte afkortingen uit het BRTN 2000.
De eerste letter staat voor:
A: Verbindingswater
B, C, D: Ontsluitingswater met toenemende beperkingen.
De tweede en eventueel derde letter staat voor:
Z: Toegankelijk voor zeilboten
ZM: Toegankelijk voor motorboten of zeilboten.
Verbinding voor motorboten (AM)
De vaarweg is een verbindingswater tussen grootwatergebieden onderling en tussen grootwatergebieden en grote plassen/merengebieden en met het buitenland.
De vaarweg is geschikt voor motorboten met een maximale diepgang van 1,50 meter en een maximale opbouwhoogte van 3,40 meter.
Verbinding voor zeil/motorboten (AZM)
De vaarweg is een verbindingswater tussen grootwatergebieden onderling en tussen grootwatergebieden en grote plassen/merengebieden en met het buitenland.
De vaarweg is geschikt voor motorboten met een maximale diepgang van 2,10 meter en een maximale masthoogte van 30 meter.