Loonstructuuronderzoek (LSO); bedrijfskenmerken en beroep, 2002

Loonstructuuronderzoek (LSO); bedrijfskenmerken en beroep, 2002

Beroepsniveau Bedrijfsgrootte/SBI'93 Perioden Banen Totaal aantal banen (x 1 000) Banen Voltijdbanen (x 1 000) Bruto loon per uur, maand en jaar Bruto uurloon alle banen (euro) Bruto loon per uur, maand en jaar Bruto maandloon alle banen (euro) Bruto loon per uur, maand en jaar Bruto jaarloon alle banen (1 000 euro) Bruto loon per uur, maand en jaar Bruto jaarloon voltijdbanen (1 000 euro)
Totaal beroepsniveau Totaal bedrijfsgrootte 2002 6.996,3 3.887,2 17,24 1.958 26,2 35,5
Totaal beroepsniveau Bedrijfsgrootte < 10 werknemers 2002 1.123,5 545,7 15,08 1.591 20,4 30,8
Totaal beroepsniveau Bedrijfsgrootte 10-99 werknemers 2002 1.774,8 1.104,3 16,28 1.916 25,8 33,4
Totaal beroepsniveau Bedrijfsgrootte >- 100 werknemers 2002 4.098,1 2.237,2 18,22 2.076 27,9 37,8
Elementair Totaal bedrijfsgrootte 2002 617,9 246,7 11,37 1.071 13,8 23,4
Elementair Bedrijfsgrootte < 10 werknemers 2002 74,0 15,9 10,38 683 8,1 20,8
Elementair Bedrijfsgrootte 10-99 werknemers 2002 187,1 101,9 11,02 1.171 15,5 22,6
Elementair Bedrijfsgrootte >- 100 werknemers 2002 356,8 128,9 11,72 1.099 14,2 24,4
Lager Totaal bedrijfsgrootte 2002 1.663,0 884,6 13,21 1.441 19,4 27,3
Lager Bedrijfsgrootte < 10 werknemers 2002 379,1 167,6 12,20 1.214 16,0 26,2
Lager Bedrijfsgrootte 10-99 werknemers 2002 432,4 275,6 13,34 1.549 21,2 27,4
Lager Bedrijfsgrootte >- 100 werknemers 2002 851,5 441,3 13,55 1.487 20,0 27,7
Middelbaar Totaal bedrijfsgrootte 2002 2.442,3 1.489,5 16,81 2.024 27,3 34,0
Middelbaar Bedrijfsgrootte < 10 werknemers 2002 444,9 253,7 14,92 1.731 22,4 29,8
Middelbaar Bedrijfsgrootte 10-99 werknemers 2002 634,5 427,9 16,61 2.088 28,1 33,8
Middelbaar Bedrijfsgrootte >- 100 werknemers 2002 1.362,9 807,9 17,52 2.090 28,4 35,5
Hoger Totaal bedrijfsgrootte 2002 1.195,3 742,6 22,66 2.770 37,3 46,0
Hoger Bedrijfsgrootte < 10 werknemers 2002 106,9 58,4 23,54 2.701 32,3 42,7
Hoger Bedrijfsgrootte 10-99 werknemers 2002 272,9 180,0 22,47 2.795 37,9 46,6
Hoger Bedrijfsgrootte >- 100 werknemers 2002 815,4 504,2 22,61 2.771 37,8 46,1
Wetenschappelijk Totaal bedrijfsgrootte 2002 496,4 334,4 27,55 3.521 47,4 54,9
Wetenschappelijk Bedrijfsgrootte < 10 werknemers 2002 . . . . . .
Wetenschappelijk Bedrijfsgrootte 10-99 werknemers 2002 77,5 51,5 23,42 3.070 42,5 46,5
Wetenschappelijk Bedrijfsgrootte >- 100 werknemers 2002 370,2 252,2 28,59 3.653 49,2 56,8
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Loonstructuuronderzoek (LSO) naar bedrijfsgrootte, SBI'93 en beroepsniveau.

Gegevens beschikbaar over 2002.

Status van de cijfers:
De cijfers in de tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 24 februari 2017:
Geen, deze tabel is stopgezet.
Er komen van deze statistiek geen nieuwe gegevens beschikbaar. Het Loon Structuur Onderzoek is voor het laatst over verslagjaar 2010 uitgevoerd en daarna stopgezet. Een vergelijkbare statistiek, ook over latere jaren, is beschikbaar bij Eurostat, onder de naam Structure of Earnings Survey. Voor meer informatie zie in paragraaf 3 de link naar eurostat.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Banen
Een baan is een werkkring van een werknemer. Als iemand meer dan één werkkring heeft, telt elke werkkring als een afzonderlijke baan. Onder een werknemer wordt verstaan iemand die arbeid verricht op basis van loon of salaris.
Totaal aantal banen
Een baan is een werkkring van een werknemer. Als iemand meer dan één werkkring heeft, telt elke werkkring als een afzonderlijke baan. Onder een werknemer wordt verstaan iemand die arbeid verricht op basis van loon of salaris.
Voltijdbanen
Voltijdwerknemers zijn werknemers met een volledige dag- en weektaak, uitgezonderd uitzendkrachten, oproepkrachten, afroepkrachten en invalkrachten.
Bruto loon per uur, maand en jaar
Bruto loon:
- Uurloon en maandloon: het regelmatig betaalde loon vóór aftrek van werknemerspremies voor pensioen en vut.
- Jaarloon: het bruto loon sociale verzekeringen plus de werknemerspremies voor pensioen en vut.
Bruto uurloon alle banen
Het uurloon is het loon per uur, zoals dat zou gelden als per week een evenredig deel van alle ADV-, vakantie- en feestdagen waarop werknemers per jaar recht hebben, zou worden opgenomen. Dit wordt berekend door het bruto maandloon (van december) exclusief overwerk met 12 te vermenigvuldigen en te delen door de jaarlijkse arbeidsduur.
Bruto maandloon alle banen
Maandloon, exclusief overwerk en exclusief bijzondere beloningen. Het maandloon is het betaalde bruto loon vóór aftrek vann werknemerspremies voor pensioen en vut. Overwerk betreft de verdiensten voor de uren die boven de voor de werknemer geldende arbeidsduur werkelijk zijn gewerkt en volledig zijn uitbetaald. Bijzondere beloningen zijn de niet-regelmatig betaalde beloningen die tot het bruto loon sociale verzekeringen behoren, zoals vak antiegeld, tantièmes, gratificaties en winstuitkeringen. Loon voor overwerk behoort hier niet toe.
Bruto jaarloon alle banen
Het jaarloon is het bruto loon sociale verzekeringen vermeerderd met werknemersbijdrage pensioen en vut. Het bruto jaarloon wordt gepubliceerd inclusief spaarloon.
Bruto jaarloon voltijdbanen
Het jaarloon is het bruto loon sociale verzekeringen vermeerderd met werknemersbijdrage pensioen en vut. Het bruto jaarloon wordt gepubliceerd inclusief spaarloon.