Loonstructuuronderzoek(LSO); dienstverband, arbeidsduur en beroep 2002

Loonstructuuronderzoek(LSO); dienstverband, arbeidsduur en beroep 2002

Beroepsniveau Dienstverband/wekelijkse arbeidsduur Perioden Banen Totaal aantal banen (x 1 000) Banen Voltijdbanen (x 1 000) Bruto loon per uur, maand en jaar Bruto uurloon alle banen (euro) Bruto loon per uur, maand en jaar Bruto maandloon alle banen (euro) Bruto loon per uur, maand en jaar Bruto jaarloon alle banen (1 000 euro) Bruto loon per uur, maand en jaar Bruto jaarloon voltijdbanen (1 000 euro)
Totaal beroepsniveau Totaal dienstverband 2002 6.996,3 3.887,2 17,24 1.958 26,2 35,5
Totaal beroepsniveau Voltijdwerknemers 2002 3.887,2 3.887,2 18,28 2.621 35,5 35,5
Totaal beroepsniveau Deeltijdwerknemers 2002 2.500,7 15,58 1.237 16,8
Totaal beroepsniveau Flexibelwerknemers 2002 608,5 10,85 683 5,1
Elementair Totaal dienstverband 2002 617,9 246,7 11,37 1.071 13,8 23,4
Elementair Voltijdwerknemers 2002 246,7 246,7 12,16 1.745 23,4 23,4
Elementair Deeltijdwerknemers 2002 238,4 10,57 667 9,1
Elementair Flexibelwerknemers 2002 132,8 9,33 545 4,5
Lager Totaal dienstverband 2002 1.663,0 884,6 13,21 1.441 19,4 27,3
Lager Voltijdwerknemers 2002 884,6 884,6 13,86 1.983 27,3 27,3
Lager Deeltijdwerknemers 2002 588,7 12,30 886 12,0
Lager Flexibelwerknemers 2002 189,7 9,71 633 5,4
Middelbaar Totaal dienstverband 2002 2.442,3 1.489,5 16,81 2.024 27,3 34,0
Middelbaar Voltijdwerknemers 2002 1.489,5 1.489,5 17,49 2.508 34,0 34,0
Middelbaar Deeltijdwerknemers 2002 862,6 15,21 1.289 17,6
Middelbaar Flexibelwerknemers 2002 90,2 13,22 1.061 7,9
Hoger Totaal dienstverband 2002 1.195,3 742,6 22,66 2.770 37,3 46,0
Hoger Voltijdwerknemers 2002 742,6 742,6 23,67 3.400 46,0 46,0
Hoger Deeltijdwerknemers 2002 429,7 19,90 1.757 23,9
Hoger Flexibelwerknemers 2002 23,0 20,35 1.351 10,9
Wetenschappelijk Totaal dienstverband 2002 496,4 334,4 27,55 3.521 47,4 54,9
Wetenschappelijk Voltijdwerknemers 2002 334,4 334,4 28,30 4.061 54,9 54,9
Wetenschappelijk Deeltijdwerknemers 2002 158,9 25,31 2.426 32,4
Wetenschappelijk Flexibelwerknemers 2002 . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Loonstructuuronderzoek (LSO) naar dienstverband, arbeidsduur en beroepsniveau.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2002

Status van de cijfers:
De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per 24 februari 2017:
Geen, deze tabel is stopgezet.
Er komen van deze statistiek geen nieuwe gegevens beschikbaar. Het Loon Structuur Onderzoek is voor het laatst over verslagjaar 2010 uitgevoerd en daarna stopgezet. Een vergelijkbare statistiek, ook over latere jaren, is beschikbaar bij Eurostat, onder de naam Structure of Earnings Survey. Voor meer informatie zie in paragraaf 3 de link naar eurostat.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Banen
Een baan is een werkkring van een werknemer. Als iemand meer dan
één werkkring heeft, telt elke werkkring als een afzonderlijke baan.
Onder een werknemer wordt verstaan iemand die arbeid verricht op
basis van loon of salaris.
Totaal aantal banen
Een baan is een werkkring van een werknemer. Als iemand meer dan
één werkkring heeft, telt elke werkkring als een afzonderlijke baan.
Onder een werknemer wordt verstaan iemand die arbeid verricht op
basis van loon of salaris.
Voltijdbanen
Voltijdwerknemers zijn werknemers met een volledige dag- en
weektaak, uitgezonderd uitzendkrachten, oproepkrachten, afroepkrachten en
invalkrachten.
Bruto loon per uur, maand en jaar
Bruto loon:
- Uurloon en maandloon: het regelmatig betaalde loon vóór aftrek van
werknemerspremies voor pensioen en vut.
- Jaarloon: het bruto loon sociale verzekeringen plus de werknemerspremies
voor pensioen en vut.
Bruto uurloon alle banen
Het uurloon is het loon per uur, zoals dat zou gelden als per week een
evenredig deel van alle ADV-, vakantie- en feestdagen waarop
werknemers per jaar recht hebben, zou worden opgenomen. Dit wordt
berekend door het bruto maandloon (van december) exclusief overwerk
met 12 te vermenigvuldigen en te delen door de jaarlijkse arbeidsduur.
Bruto maandloon alle banen
Maandloon, exclusief overwerk en exclusief bijzondere beloningen.
Het maandloon is het betaalde bruto loon vóór aftrek van
werknemerspremies voor pensioen en vut. Overwerk betreft de
verdiensten voor de uren die boven de voor de werknemer geldende
arbeidsduur werkelijk zijn gewerkt en volledig zijn uitbetaald. Bijzondere
beloningen zijn de niet-regelmatig betaalde beloningen die tot het bruto
loon sociale verzekeringen behoren, zoals vak antiegeld, tantièmes,
gratificaties en winstuitkeringen. Loon voor overwerk behoort hier niet
toe.
Bruto jaarloon alle banen
Het jaarloon is het bruto loon sociale verzekeringen vermeerderd met
werknemersbijdrage pensioen en vut. Het bruto jaarloon wordt
gepubliceerd inclusief spaarloon.
Bruto jaarloon voltijdbanen
Het jaarloon is het bruto loon sociale verzekeringen vermeerderd met
werknemersbijdrage pensioen en vut. Het bruto jaarloon wordt
gepubliceerd inclusief spaarloon.