Loonstructuuronderzoek (LSO); geslacht, leeftijd en beroep, 2002

Loonstructuuronderzoek (LSO); geslacht, leeftijd en beroep, 2002

Beroepsniveau Geslacht Leeftijd Perioden Banen Totaal aantal banen (x 1 000) Banen Voltijdbanen (x 1 000) Bruto loon per uur, maand en jaar Bruto uurloon alle banen (euro) Bruto loon per uur, maand en jaar Bruto maandloon alle banen (euro) Bruto loon per uur, maand en jaar Bruto jaarloon alle banen (1 000 euro) Bruto loon per uur, maand en jaar Bruto jaarloon voltijdbanen (1 000 euro)
Totaal beroepsniveau Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 tot 65 jaar 2002 6.996,3 3.887,2 17,24 1.958 26,2 35,5
Totaal beroepsniveau Mannen Totaal 15 tot 65 jaar 2002 3.906,5 3.063,4 18,55 2.399 32,4 37,3
Totaal beroepsniveau Vrouwen Totaal 15 tot 65 jaar 2002 3.089,8 823,8 14,96 1.400 18,3 28,9
Elementair Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 tot 65 jaar 2002 617,9 246,7 11,37 1.071 13,8 23,4
Elementair Mannen Totaal 15 tot 65 jaar 2002 342,2 195,4 11,93 1.284 16,8 24,8
Elementair Vrouwen Totaal 15 tot 65 jaar 2002 275,7 51,3 10,40 807 10,1 18,3
Lager Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 tot 65 jaar 2002 1.663,0 884,6 13,21 1.441 19,4 27,3
Lager Mannen Totaal 15 tot 65 jaar 2002 938,0 739,8 14,11 1.815 24,8 28,6
Lager Vrouwen Totaal 15 tot 65 jaar 2002 725,0 144,8 11,41 956 12,4 20,8
Middelbaar Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 tot 65 jaar 2002 2.442,3 1.489,5 16,81 2.024 27,3 34,0
Middelbaar Mannen Totaal 15 tot 65 jaar 2002 1.353,2 1.152,9 17,92 2.433 33,0 35,8
Middelbaar Vrouwen Totaal 15 tot 65 jaar 2002 1.089,2 336,6 14,97 1.516 20,2 28,2
Hoger Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 tot 65 jaar 2002 1.195,3 742,6 22,66 2.770 37,3 46,0
Hoger Mannen Totaal 15 tot 65 jaar 2002 675,1 574,8 24,72 3.382 45,7 48,7
Hoger Vrouwen Totaal 15 tot 65 jaar 2002 520,2 167,8 19,11 1.975 26,5 36,4
Wetenschappelijk Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 tot 65 jaar 2002 496,4 334,4 27,55 3.521 47,4 54,9
Wetenschappelijk Mannen Totaal 15 tot 65 jaar 2002 336,2 268,0 28,89 3.849 52,3 57,7
Wetenschappelijk Vrouwen Totaal 15 tot 65 jaar 2002 160,2 66,4 24,32 2.831 37,3 43,6
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Loonstructuuronderzoek (LSO) naar geslacht, leeftijd en beroepsniveau.
Banen: ultimo 2002
Uurloon en maandloon: december 2002
Jaarlonen: 2002

Gegevens beschikbaar vanaf: 2002

Wijzigingen per 24 februari 2017:
Geen, deze tabel is stopgezet.
Er komen van deze statistiek geen nieuwe gegevens beschikbaar. Het Loon Structuur Onderzoek is voor het laatst over verslagjaar 2010 uitgevoerd en daarna stopgezet. Een vergelijkbare statistiek, ook over latere jaren, is beschikbaar bij Eurostat, onder de naam Structure of Earnings Survey. Voor meer informatie zie in paragraaf 3 de link naar eurostat.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Banen
Een baan is een werkkring van een werknemer. Als iemand meer dan
één werkkring heeft, telt elke werkkring als een afzonderlijke baan.
Onder een werknemer wordt verstaan iemand die arbeid verricht op
basis van loon of salaris.
Totaal aantal banen
Een baan is een werkkring van een werknemer. Als iemand meer dan
één werkkring heeft, telt elke werkkring als een afzonderlijke baan.
Onder een werknemer wordt verstaan iemand die arbeid verricht op
basis van loon of salaris.
Voltijdbanen
Voltijdwerknemers zijn werknemers met een volledige dag- en
weektaak, uitgezonderd uitzendkrachten, oproepkrachten, afroepkrachten en
invalkrachten.
Bruto loon per uur, maand en jaar
Bruto loon:
- Uurloon en maandloon: het regelmatig betaalde loon vóór aftrek van
werknemerspremies voor pensioen en vut.
- Jaarloon: het bruto loon sociale verzekeringen plus de werknemerspremies
voor pensioen en vut.
Bruto uurloon alle banen
Het uurloon is het loon per uur, zoals dat zou gelden als per week een
evenredig deel van alle ADV-, vakantie- en feestdagen waarop
werknemers per jaar recht hebben, zou worden opgenomen. Dit wordt
berekend door het bruto maandloon (van december) exclusief overwerk
met 12 te vermenigvuldigen en te delen door de jaarlijkse arbeidsduur.
Bruto maandloon alle banen
Maandloon, exclusief overwerk en exclusief bijzondere beloningen.
Het maandloon is het betaalde bruto loon vóór aftrek van
werknemerspremies voor pensioen en vut. Overwerk betreft de
verdiensten voor de uren die boven de voor de werknemer geldende
arbeidsduur werkelijk zijn gewerkt en volledig zijn uitbetaald. Bijzondere
beloningen zijn de niet-regelmatig betaalde beloningen die tot het bruto
loon sociale verzekeringen behoren, zoals vak antiegeld, tantièmes,
gratificaties en winstuitkeringen. Loon voor overwerk behoort hier niet
toe.
Bruto jaarloon alle banen
Het jaarloon is het bruto loon sociale verzekeringen vermeerderd met
werknemersbijdrage pensioen en vut. Het bruto jaarloon wordt
gepubliceerd inclusief spaarloon.
Bruto jaarloon voltijdbanen
Het jaarloon is het bruto loon sociale verzekeringen vermeerderd met
werknemersbijdrage pensioen en vut. Het bruto jaarloon wordt
gepubliceerd inclusief spaarloon.