Medische kindertehuizen en kleuterdagverblijven: bedrijfslasten, 1995-1999

Medische kindertehuizen en kleuterdagverblijven: bedrijfslasten, 1995-1999

Instellingen Perioden Totaal bedrijfslasten (mln euro) Personeelskosten (mln euro) Afschrijvingen vaste activa (mln euro) Rente (mln euro) Ontwikkeling bedrijfslasten (%)
Medische kindertehuizen 1995 25,4 18,2 3,6 1,8 .
Medische kindertehuizen 1996 25,9 18,2 3,6 1,8 1,8
Medische kindertehuizen 1997 26,3 19,1 3,6 1,8 1,8
Medische kindertehuizen 1998 26,8 20,0 2,3 1,4 1,7
Medische kindertehuizen 1999 27,2 . . . 1,7
Medische kleuterdagverblijven 1995 71,7 48,1 8,6 4,1 .
Medische kleuterdagverblijven 1996 72,6 49,0 8,6 3,6 1,3
Medische kleuterdagverblijven 1997 78,1 52,6 8,2 3,2 7,5
Medische kleuterdagverblijven 1998 77,6 53,5 7,3 2,7 -0,6
Medische kleuterdagverblijven 1999 79,4 . . . 2,3
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Bedrijfslasten waaronder personeelskosten, afschrijvingen vaste
activa en saldo van ontvangen en betaalde rente.
1995 - 1999
Gewijzigd op 07 maart 2003.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Totaal bedrijfslasten
Personeelskosten
Zowel de kosten van personeel in loondienst (met uitzondering van
vervoerskostenvergoedingen) als die van personeel niet in loondienst
(b.v. uitzendkrachten) worden hieronder begrepen, dus behalve salarissen
(verminderd met ontvangen ziekengeld) ook de eventuele toeslagen, de voor
rekening van de werkgever komende wettelijke verplichte sociale lasten en
ander sociale lasten, alsmede pensioenpremies en de bijkomende kosten
zoals woon/werkverkeer, studiekosten, kosten voor werving, bedrijfs-
kleding, kantinekosten e.d..
Afschrijvingen vaste activa
Het betreft hier de afschrijvingen op materiële (grond en terreinen, ge-
bouwen, installaties) en immateriële activa (b.v. goodwill)
Rente
Saldo van de betaalde en ontvangen rente.
Ontwikkeling bedrijfslasten
Procentuele toe- of afname van de kosten ten opzichte van vorig jaar.