Arbodiensten en arbo - adviesbureaus; personeel en financiën, 1994 - 2004

Arbodiensten en arbo - adviesbureaus; personeel en financiën, 1994 - 2004

Geslacht Perioden Aantal instellingen (absoluut) Personeel op de loonlijst Werkzame personen Totaal werkzame personen (absoluut) Personeel op de loonlijst Werkzame personen Fulltimers (absoluut) Personeel op de loonlijst Werkzame personen Parttimers (absoluut) Personeel op de loonlijst FTE's naar beroep Totaal bezet (FTE) Personeel op de loonlijst FTE's naar beroep Artsen (FTE) Personeel op de loonlijst FTE's naar beroep Medisch personeel Arbo-verpleegkundigen (FTE) Personeel op de loonlijst FTE's naar beroep Medisch personeel Verpleegkundige overige (FTE) Personeel op de loonlijst FTE's naar beroep Paramedisch personeel Laboratoriumpersoneel (FTE) Personeel op de loonlijst FTE's naar beroep Paramedisch personeel Paramedisch personeel overig (FTE) Personeel op de loonlijst FTE's naar beroep Overig uitvoerend personeel Arbeidshygiënisten (FTE) Personeel op de loonlijst FTE's naar beroep Overig uitvoerend personeel Veiligheidskundigen (FTE) Personeel op de loonlijst FTE's naar beroep Overig uitvoerend personeel Arbeids- en organisatiekundigen (FTE) Personeel op de loonlijst FTE's naar beroep Overig uitvoerend personeel Arbo-adviseurs (FTE) Personeel op de loonlijst FTE's naar beroep Overig uitvoerend personeel Verzuimrapporteurs (FTE) Personeel op de loonlijst FTE's naar beroep Ander personeel Administratief personeel (FTE) Personeel op de loonlijst FTE's naar beroep Ander personeel Overig personeel (FTE) Exploitatie Baten Totaal baten (mln euro) Exploitatie Baten Opbrengsten voor Arbo-activiteiten (mln euro) Exploitatie Baten Overige baten (mln euro) Exploitatie Lasten Totaal lasten (mln euro) Exploitatie Lasten Personeelskosten (mln euro) Exploitatie Lasten Overige lasten (mln euro) Exploitatie Exploitatiesaldo (mln euro)
Mannen + vrouwen 1994 187 6.296 4.033 2.263 5.421 1.486 437 115 47 687 162 207 . . . 1.169 1.111 336,8 330,7 6,1 345,1 237,0 108,0 -8,3
Mannen + vrouwen 1995 201 7.243 4.500 2.743 6.220 1.661 443 86 35 743 206 246 104 . . 1.381 1.315 407,2 402,7 4,4 431,5 289,7 141,8 -24,3
Mannen + vrouwen 1996 179 8.033 4.924 3.109 6.899 1.757 443 51 34 755 213 276 156 236 536 1.498 944 502,2 491,6 10,5 515,0 342,2 172,8 -12,8
Mannen + vrouwen 1997 169 8.573 5.138 3.435 7.291 1.846 442 60 35 754 246 302 147 251 515 1.785 910 541,2 531,8 9,4 541,9 352,8 189,1 -0,7
Mannen + vrouwen 1998 148 9.301 5.527 3.774 7.905 1.950 378 69 28 845 261 292 192 340 540 2.080 931 614,9 600,2 14,7 593,8 395,8 197,9 21,1
Mannen + vrouwen 1999 133 9.975 5.885 4.090 8.456 2.023 400 55 28 812 257 308 211 370 552 2.419 1.022 691,4 678,2 13,2 667,3 455,1 212,3 24,1
Mannen + vrouwen 2000 127 10.917 6.299 4.618 9.236 2.165 463 106 17 1.003 273 286 236 318 502 2.708 1.159 788,7 776,6 12,1 764,3 536,5 227,8 24,4
Mannen + vrouwen 2001 105 11.583 6.150 5.433 9.567 2.164 472 193 8 916 274 275 262 315 481 2.717 1.491 859,1 844,5 14,6 830,1 595,2 235,0 29,0
Mannen + vrouwen 2002 110 12.203 . . 9.996 2.000 436 150 33 712 243 262 247 409 491 2.938 2.076 961,3 943,1 18,1 926,7 657,7 269,1 34,6
Mannen + vrouwen 2003 100 12.362 . . 10.305 . . . . . . . . . . . . 1.031,3 1.017,0 14,3 1.001,3 697,2 304,1 30,0
Mannen + vrouwen 2004 98 11.792 . . 9.902 . . . . . . . . . . . . 1.011,5 991,0 20,4 1.025,0 686,3 338,7 -13,5
Mannen 1994 - . . . 2.723 1.116 238 35 4 33 113 198 . . . 334 651 . . . . . . .
Mannen 1995 - . . . 3.021 1.211 236 28 4 31 138 238 53 . . 342 740 . . . . . . .
Mannen 1996 - . . . 3.338 1.292 233 12 4 28 138 258 75 118 389 364 427 . . . . . . .
Mannen 1997 - . . . 3.526 1.343 206 17 8 27 146 281 66 139 371 450 475 . . . . . . .
Mannen 1998 - . . . 3.779 1.388 175 15 10 149 156 278 89 210 413 440 457 . . . . . . .
Mannen 1999 - . . . 3.920 1.433 174 12 13 145 156 291 92 228 407 437 532 . . . . . . .
Mannen 2000 - . . . 4.225 1.536 202 37 6 204 166 273 106 184 341 518 654 . . . . . . .
Mannen 2001 - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mannen 2002 - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mannen 2003 - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mannen 2004 - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vrouwen 1994 - . . . 2.698 370 199 80 43 654 49 9 . . . 835 460 . . . . . . .
Vrouwen 1995 - . . . 3.199 450 207 58 31 712 68 8 51 . . 1.039 575 . . . . . . .
Vrouwen 1996 - . . . 3.561 465 210 39 30 727 75 18 81 118 147 1.134 517 . . . . . . .
Vrouwen 1997 - . . . 3.765 503 236 43 27 727 100 21 81 112 144 1.335 435 . . . . . . .
Vrouwen 1998 - . . . 4.126 562 203 54 18 696 105 14 103 130 127 1.640 474 . . . . . . .
Vrouwen 1999 - . . . 4.536 590 226 44 15 667 101 17 119 142 145 1.981 490 . . . . . . .
Vrouwen 2000 - . . . 5.011 628 260 69 12 799 107 13 131 134 162 2.191 505 . . . . . . .
Vrouwen 2001 - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vrouwen 2002 - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vrouwen 2003 - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vrouwen 2004 - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Personele en financiële gegevens; werkzame personen, arbeidsplaatsen
naar beroep, bedrijfsopbrengsten, - lasten en exploitaitiesaldo.
1994 - 2004
Gewijzigd op 19 april 2007.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Aantal instellingen
Personeel op de loonlijst
Tot en met 2001 exclusief oproepkrachten, vanaf 2002 inclusief
oproepkrachten.
Werkzame personen
Totaal werkzame personen
Fulltimers
Parttimers
FTE's naar beroep
FTE's tot en met 2001 exclusief oproepkrachten, vanaf 2002 inclusief
oproepkrachten. Per personeelscategorie wordt het aantal
FTE's gegeven. De parttimers zijn, op basis van het aantal door hen te
werken uren, omgerekend tot fulltime equivalenten. Door hierbij de
aantallen werkelijke fulltimers op te tellen wordt het totaal aantal FTE's
verkregen.
Totaal bezet
Artsen
Medisch personeel
Arbo-verpleegkundigen
Een verpleegkundige die binnen het veld van de extramurale
gezondheidszorg specifiek gericht is op de veiligheid, de gezondheid en
het welzijn van de mens in relatie tot de arbeid en de
arbeidsomstandigheden.
Verpleegkundige overige
Paramedisch personeel
Laboratoriumpersoneel
Paramedisch personeel overig
Overig uitvoerend personeel
Arbeidshygiënisten
Het werkterrein van de arbeidshygiënist is het beoordelen van de aanwezige
fysische factoren die een nadelige invloed kunnen hebben op de werkende
mens. Dus zaken als licht, geluid, klimaat, gevaarlijke stoffen en in
zekere mate ook ergonomie.
Veiligheidskundigen
De taken van een veiligheidskundige liggen op het gebied van de arbeids-
veiligheidskunde en bedrijfsveiligheidskunde. Daarbij wordt gekeken naar
de veiligheid van machines, systemen en processen.
Arbeids- en organisatiekundigen
Het specifieke werkterrein van de A&O-er is de organisatie van de arbeid
en het functioneren van de mensen daarin. Hij is deskundig op het gebied
van arbeidsomstandigheden, ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid.
Arbo-adviseurs
Adviseert en geeft voorlichting aan directie (en eventueel de onderne-
mingsraad) over de arbeidsomstandigheden.
Verzuimrapporteurs
De rapporteur heeft als taak om voor de bedrijfsarts gegevens over de
ernst van de aandoening te verzamelen en waar nodig door te verwijzen
naar het spreekuur. Ook bij het opsporen van eventuele oorzaken van het
ziekteverzuim, die verband houden met het werk, kan de rapporteur een
belangrijke rol spelen. Hij draagt de informatie over aan de bedrijfs-
arts, die vervolgens bepaalt of en zo ja welke actie moet worden
ondernomen.
Ander personeel
Administratief personeel
Overig personeel
Personeel wat niet direct toegewezen kan worden aan de categorieën
uitvoerend of leidinggevend personeel.
Exploitatie
Baten
Totaal baten
Opbrengsten voor Arbo-activiteiten
Ontvangen van bedrijven, instellingen en overheid en particulieren.
Overige baten
Ontvangen rente, ontvangen voor het uitlenen van eigen personeel,
ontvangen doorberekende kosten (geen personeelskosten) en overige
opbrengsten en baten.
Lasten
Totaal lasten
Personeelskosten
Kosten voor personeel in loondienst (tot en met 2001 exclusief
oproepkrachten, vanaf 2002 inclusief oproepkrachten) bestaande uit
bruto salarissen, pensioenpremies, sociale lasten en andere
personeelskosten. Betaald aan oproepkrachten tot en met 2001. Plus kosten
voor personeel niet in loondienst bestaande uit betalingen aan
uitzendbureaus (voor uitzendkrachten), artsen en betaald voor het lenen
van overige arbeidskrachten.
Overige lasten
Afschrijvingen op materiële en immateriële vaste activa, betaalde
doorberekende kosten (geen personeelskosten), betaalde rente en overige
kosten en lasten.
Exploitatiesaldo
Totaal baten minus totaal lasten.