Zuivering van stedelijk afvalwater; per regionale waterkwaliteitsbeheerder

Zuivering van stedelijk afvalwater; per regionale waterkwaliteitsbeheerder

Waterkwaliteitsbeheerders Perioden Rioolwaterzuiveringsinstallaties Aantal per type Totaal aantal (aantal) Rioolwaterzuiveringsinstallaties Capaciteit vervuilingseenheden per type Totaal capaciteit vervuilingseenheden (1 000 v.e.) Rioolwaterzuiveringsinstallaties Capaciteit inwonerequivalenten per type Totaal capaciteit (1 000 i.e.) Afvoer van afvalwater (effluent) Volume afvalwater (1 000 m3) Afvoer van afvalwater (effluent) Biochemisch Zuurstof Verbruik (1 000 kg) Afvoer van afvalwater (effluent) Stikstofverbindingen als N (1 000 kg) Afvoer van afvalwater (effluent) Fosforverbindingen als P (1 000 kg)
Nederland totaal 2020 315 29.713 23.824 1.936.833 7.507 14.307 1.641
Waterschap Rijn en IJssel (WS) 2020 13 1.270 879 69.490 151 405 45
WS Amstel, Gooi en Vecht (WS) 2020 11 2.023 1.727 129.186 360 971 76
Hoogheemraadschap van Delfland (WS) 2020 4 1.784 1.316 139.378 398 1.009 155
Waterschap De Dommel (WS) 2020 8 1.448 1.269 106.450 517 784 64
Hoogheemraadschap van Rijnland (WS) 2020 19 2.038 1.585 130.633 483 670 68
Waterschap Rivierenland (WS) 2020 31 1.620 1.298 105.162 458 749 145
Hhs De Stichtse Rijnlanden (WS) 2020 16 1.370 1.134 79.626 261 516 46
Waterschap Hunze en Aa's (WS) 2020 13 619 444 37.140 179 226 26
Waterschap Noorderzijlvest (WS) 2020 13 684 514 55.057 361 556 48
Waterschap Zuiderzeeland (WS) 2020 5 754 569 29.602 91 243 25
Hhs Hollands Noorderkwartier (WS) 2020 15 1.722 1.350 104.262 305 848 81
Waterschap Brabantse Delta (WS) 2020 17 1.296 1.215 97.388 419 923 143
Wetterskip Fryslân (WS) 2020 27 1.336 1.006 91.459 243 414 68
Waterschap Aa en Maas (WS) 2020 7 1.534 1.401 101.792 373 635 97
Waterschap Hollandse Delta (WS) 2020 20 1.808 1.488 139.077 587 1.209 116
Hhs van Schieland en Krimpenerwaard (WS) 2020 9 655 611 54.192 178 347 40
Waterschap Scheldestromen (WS) 2020 15 799 669 50.169 321 408 47
Waterschap Vallei en Veluwe (WS) 2020 16 2.028 1.469 114.802 336 1.064 116
Waterschap Vechtstromen (WS) 2020 23 1.725 1.418 92.790 299 668 81
WS Drents Overijsselse Delta (WS) 2020 16 1.160 817 61.062 221 444 51
Waterschap Limburg (WS) 2020 17 2.041 1.647 148.116 966 1.217 102
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over stedelijke ofwel openbare rioolwaterzuiveringsinstallaties in beheer bij water- of zuiveringsschappen. De tabel geeft, per regionale waterkwaliteitsbeheerder, de volgende uitkomsten:
- de aantallen en ontwerpcapaciteit van de stedelijke rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi's), per zuiveringstype.
- de vrachten van organische stoffen, nutriënten (meststoffen) en zware metalen in het aangevoerde afvalwater (influent) en het gezuiverde afvalwater (effluent). Ingaande 2017 worden de gegevens over zware metalen alleen gepubliceerd voor de even jaren.
- de zuiveringsrendementen voor organische stoffen en nutriënten (meststoffen).
- de hoeveelheden en bestemming van het vrijgekomen zuiveringsslib, met de daarin voorkomende nutriënten (meststoffen) en zware metalen. Ingaande 2017 worden de gegevens over zuiveringsslib alleen gepubliceerd voor de even jaren.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2005.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 12 mei 2022:
De tabel is aangevuld met cijfers over 2020.
Door nieuwe informatie over 2019 zijn de totale influentvracht CZV en de hoeveelheid Vervuilingseenheden in het influent beiden in 2019 met 4% gestegen ten opzichte van de vorige versie. Dit leidt bij deze twee parameters ook tot kleine wijzigingen in onderliggende uitsplitsingen.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers over 2021 verschijnen in maart 2023.

Toelichting onderwerpen

Rioolwaterzuiveringsinstallaties
Overzicht van aantallen en de capaciteit van de rioolwaterzuiveringsinstallaties in Nederland. Deze installaties zuiveren vrijwel al het afvalwater van huishoudens en bedrijven die lozen op het riool. Alle installaties worden beheerd door de regionale waterkwaliteitsbeheerders: hoogheemraadschappen en waterschappen.
Aantal per type
Aantallen rioolwaterzuiveringsinstallaties, met een onderverdeling naar type zuivering.
Totaal aantal
Het totale aantal rioolwaterzuiveringsinstallaties.
Capaciteit vervuilingseenheden per type
Capaciteit zuiveringsinstallatie:
Het vermogen van een installatie die bestemd is voor de verwijdering van afbreekbare voornamelijk organische verontreinigingen uit afvalwater.

De vervuilingseenheid (afgekort VE) is een maat voor de hoeveelheid zuurstofbindende stoffen die zich in het afvalwater van een persoon per etmaal bevindt.
De capaciteit in vervuilingseenheid (v.e.) wordt berekend als: 1 vervuilingseenheid = 150 g TZV (Totaal Zuurstofverbruik) per dag.
De vervuilingseenheid wordt ook gebruikt als basis voor de berekening van de verontreinigingsheffing die door huishoudens en bedrijven moet worden betaald.
Deze eenheid wordt ingaande 2010 gehanteerd. Voor eerdere jaren zijn deze gegevens derhalve niet bekend.
Totaal capaciteit vervuilingseenheden
Capaciteit inwonerequivalenten per type
Capaciteit zuiveringsinstallatie:
Het vermogen van een installatie die bestemd is voor de verwijdering van afbreekbare voornamelijk organische verontreinigingen uit afvalwater.

De capaciteit in inwonerequivalenten (i.e.) wordt berekend als: 1 inwonerequivalent = 54 g BZV (Biologisch Zuurstof Verbruik) per dag.
Een inwonerequivalent is een maat voor de hoeveelheid zuurstofbindende stoffen die zich in het afvalwater van een persoon per etmaal bevindt.
De inwonerequivalent wordt steeds minder gebruikt als maat voor de vervuiling. De gangbare eenheid is de vervuilingseenheid.
Totaal capaciteit
Alle rioolwaterzuiveringsinstallaties.
Een inwonerequivalent is een maat voor de hoeveelheid zuurstofbindende stoffen die zich in het afvalwater van een persoon per dag bevinden.
Afvoer van afvalwater (effluent)
Gegevens over de hoeveelheden verontreinigende stoffen in het gezuiverde afvalwater (effluent) dat vanuit de rioolwaterzuiveringsinstallaties wordt geloosd.
Volume afvalwater
De geloosde hoeveelheid afvalwater per jaar.
Biochemisch Zuurstof Verbruik
Somparameter die aangeeft hoeveel kilogram zuurstof nodig is om de totale emissie van afbreekbare verontreinigingen biologisch om te zetten of af te breken.
Stikstofverbindingen als N
De totale hoeveelheid stikstof, aanwezig in organische verbindingen (zoals eiwitten) en anorganische verbindingen (zoals nitraat en ammonium).
Fosforverbindingen als P
Het totaal van de in het afvalwater voorkomende fosfaten en andere fosforverbindingen, gemeten als fosfor (P).