Zuivering van stedelijk afvalwater; per regionale waterkwaliteitsbeheerder

Zuivering van stedelijk afvalwater; per regionale waterkwaliteitsbeheerder

Waterkwaliteitsbeheerders Perioden Rioolwaterzuiveringsinstallaties Aantal per type Totaal aantal (aantal) Rioolwaterzuiveringsinstallaties Capaciteit vervuilingseenheden per type Totaal capaciteit vervuilingseenheden (1 000 v.e.) Rioolwaterzuiveringsinstallaties Capaciteit inwonerequivalenten per type Totaal capaciteit (1 000 i.e.) Aanvoer van afvalwater (influent) Volume afvalwater (1 000 m3) Aanvoer van afvalwater (influent) Vervuilingseenheden (1 000 v.e.) Aanvoer van afvalwater (influent) Chemisch Zuurstof Verbruik (1 000 kg) Aanvoer van afvalwater (influent) Stikstofverbindingen als N (1 000 kg) Aanvoer van afvalwater (influent) Fosforverbindingen als P (1 000 kg) Afvoer van afvalwater (effluent) Chemisch Zuurstof Verbruik (1 000 kg) Afvoer van afvalwater (effluent) Stikstofverbindingen als N (1 000 kg) Afvoer van afvalwater (effluent) Fosforverbindingen als P (1 000 kg) Rendement zuiveringsproces Totale zuiveringsrendement Chemisch Zuurstof Verbruik (%) Rendement zuiveringsproces Totale zuiveringsrendement Stikstofverbindingen als N (%) Rendement zuiveringsproces Totale zuiveringsrendement Fosforverbindingen als P (%)
Nederland totaal 2018 323 29.942 24.014 1.773.436 26.406 1.016.606 94.116 13.307 69.057 14.006 1.676 93 85 87
Waterschap Rijn en IJssel (WS) 2018 13 1.270 879 64.190 1.072 42.637 3.513 519 2.104 386 68 95 89 87
WS Amstel, Gooi en Vecht (WS) 2018 12 2.024 1.729 122.168 1.927 71.519 7.435 963 5.090 1.011 91 93 86 91
Hoogheemraadschap van Delfland (WS) 2018 4 1.932 1.424 125.762 1.746 65.143 6.690 861 4.507 1.152 148 93 83 83
Waterschap De Dommel (WS) 2018 8 1.448 1.269 101.736 1.473 55.671 5.464 887 3.502 769 57 94 86 94
Hoogheemraadschap van Rijnland (WS) 2018 19 2.050 1.585 111.688 1.717 66.392 6.048 819 4.345 719 113 93 88 86
Waterschap Rivierenland (WS) 2018 36 1.653 1.338 105.707 1.549 60.056 5.411 738 3.481 832 134 94 85 82
Hhs De Stichtse Rijnlanden (WS) 2018 17 1.388 1.148 73.595 1.257 48.234 4.511 619 2.372 539 54 95 88 91
Waterschap Hunze en Aa's (WS) 2018 13 619 444 32.090 443 17.836 1.407 194 1.721 203 30 90 86 85
Waterschap Noorderzijlvest (WS) 2018 13 684 514 47.448 561 22.090 1.888 266 2.111 365 32 90 81 88
Waterschap Zuiderzeeland (WS) 2018 5 754 569 27.221 667 26.307 2.236 318 972 175 19 96 92 94
Hhs Hollands Noorderkwartier (WS) 2018 15 1.676 1.325 87.648 1.370 51.526 5.135 759 4.256 809 98 92 84 87
Waterschap Brabantse Delta (WS) 2018 17 1.312 1.228 91.543 1.278 49.921 4.390 643 3.898 867 132 92 80 79
Wetterskip Fryslân (WS) 2018 27 1.380 1.035 77.544 1.028 39.127 3.752 562 3.407 421 75 91 89 87
Waterschap Aa en Maas (WS) 2018 7 1.534 1.401 97.274 1.500 59.529 5.016 948 3.701 635 91 94 87 90
Waterschap Hollandse Delta (WS) 2018 20 1.812 1.489 124.304 1.523 56.166 5.960 867 4.316 1.234 115 92 79 87
Hhs van Schieland en Krimpenerwaard (WS) 2018 9 655 611 50.851 566 20.923 2.208 274 1.797 317 46 91 86 83
Waterschap Scheldestromen (WS) 2018 16 794 664 47.899 529 19.279 2.119 256 2.104 433 52 89 80 80
Waterschap Vallei en Veluwe (WS) 2018 16 2.028 1.469 110.780 1.940 76.946 6.408 853 4.228 922 104 95 86 88
Waterschap Vechtstromen (WS) 2018 23 1.761 1.448 86.152 1.555 62.683 4.914 711 3.658 628 77 94 87 89
WS Drents Overijsselse Delta (WS) 2018 16 1.137 803 56.092 930 36.317 3.192 483 2.080 416 52 94 87 89
Waterschap Limburg (WS) 2018 17 2.032 1.641 131.743 1.774 68.306 6.419 768 5.407 1.172 86 92 82 89
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over stedelijke ofwel openbare rioolwaterzuiveringsinstallaties in beheer bij water- of zuiveringsschappen. De tabel geeft, per regionale waterkwaliteitsbeheerder, de volgende uitkomsten:
- de aantallen en ontwerpcapaciteit van de stedelijke rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi's), per zuiveringstype.
- de vrachten van organische stoffen, nutriënten (meststoffen) en zware metalen in het aangevoerde afvalwater (influent) en het gezuiverde afvalwater (effluent). Ingaande 2017 worden de gegevens over zware metalen alleen gepubliceerd voor de even jaren.
- de zuiveringsrendementen voor organische stoffen en nutriënten (meststoffen).
- de hoeveelheden en bestemming van het vrijgekomen zuiveringsslib, met de daarin voorkomende nutriënten (meststoffen) en zware metalen. Ingaande 2017 worden de gegevens over zuiveringsslib alleen gepubliceerd voor de even jaren.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2005.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 10 april 2020:
Deze tabel is aangevuld met cijfers over 2018.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers over 2019 verschijnen in maart 2021.

Toelichting onderwerpen

Rioolwaterzuiveringsinstallaties
Overzicht van aantallen en de capaciteit van de rioolwaterzuiveringsinstallaties in Nederland. Deze installaties zuiveren vrijwel al het afvalwater van huishoudens en bedrijven die lozen op het riool. Alle installaties worden beheerd door de regionale waterkwaliteitsbeheerders: hoogheemraadschappen en waterschappen.
Aantal per type
Aantallen rioolwaterzuiveringsinstallaties, met een onderverdeling naar type zuivering.
Totaal aantal
Het totale aantal rioolwaterzuiveringsinstallaties.
Capaciteit vervuilingseenheden per type
Capaciteit zuiveringsinstallatie:
Het vermogen van een installatie die bestemd is voor de verwijdering van afbreekbare voornamelijk organische verontreinigingen uit afvalwater.

De vervuilingseenheid (afgekort VE) is een maat voor de hoeveelheid zuurstofbindende stoffen die zich in het afvalwater van een persoon per etmaal bevindt.
De capaciteit in vervuilingseenheid (v.e.) wordt berekend als: 1 vervuilingseenheid = 150 g TZV (Totaal Zuurstofverbruik) per dag.
De vervuilingseenheid wordt ook gebruikt als basis voor de berekening van de verontreinigingsheffing die door huishoudens en bedrijven moet worden betaald.
Deze eenheid wordt ingaande 2010 gehanteerd. Voor eerdere jaren zijn deze gegevens derhalve niet bekend.
Totaal capaciteit vervuilingseenheden
Capaciteit inwonerequivalenten per type
Capaciteit zuiveringsinstallatie:
Het vermogen van een installatie die bestemd is voor de verwijdering van afbreekbare voornamelijk organische verontreinigingen uit afvalwater.

De capaciteit in inwonerequivalenten (i.e.) wordt berekend als: 1 inwonerequivalent = 54 g BZV (Biologisch Zuurstof Verbruik) per dag.
Een inwonerequivalent is een maat voor de hoeveelheid zuurstofbindende stoffen die zich in het afvalwater van een persoon per etmaal bevindt.
De inwonerequivalent wordt steeds minder gebruikt als maat voor de vervuiling. De gangbare eenheid is de vervuilingseenheid.
Totaal capaciteit
Alle rioolwaterzuiveringsinstallaties.
Een inwonerequivalent is een maat voor de hoeveelheid zuurstofbindende stoffen die zich in het afvalwater van een persoon per dag bevinden.
Aanvoer van afvalwater (influent)
Gegevens over de hoeveelheden van verontreinigende stoffen in het aangevoerde afvalwater van rioolwaterzuiveringsinstallaties (influent).
Volume afvalwater
De aangevoerde hoeveelheid afvalwater per jaar.
Vervuilingseenheden
Een berekende waarde die aangeeft hoe groot de totale vervuiling is die met het afvalwater wordt aangevoerd en hoeveel zuurstof er nodig is om die vervuiling af te breken.
De vervuilingseenheid (afgekort VE) is een maat voor de hoeveelheid zuurstofbindende stoffen die zich in het afvalwater van een persoon per etmaal bevindt. Zuurstofbindende stoffen zijn stoffen die met zuurstof kunnen worden afgebroken.
De Vervuilingseenheid wordt berekend op basis van de aangevoerde hoeveelheid CZV en Kjeldahl-stikstof, waarbij geldt dat 1 VE gelijk is aan 150 gram totaal zuurstofverbruik.
Chemisch Zuurstof Verbruik
Somparameter die aangeeft hoeveel kg zuurstof nodig is om de totale emissie van afbreekbare verontreinigingen chemisch om te zetten of af te breken.
Stikstofverbindingen als N
De totale hoeveelheid stikstof in organische verbindingen (zoals eiwitten) en anorganische verbindingen (zoals nitraat en ammonium).
Fosforverbindingen als P
Het totaal van de in het afvalwater voorkomende fosfaten en andere fosforverbindingen, gemeten als fosfor (P).
Afvoer van afvalwater (effluent)
Gegevens over de hoeveelheden verontreinigende stoffen in het gezuiverde afvalwater (effluent) dat vanuit de rioolwaterzuiveringsinstallaties wordt geloosd.
Chemisch Zuurstof Verbruik
Somparameter die aangeeft hoeveel kilogram zuurstof nodig is om de totale emissie van afbreekbare verontreinigingen chemisch om te zetten of af te breken.
Stikstofverbindingen als N
De totale hoeveelheid stikstof, aanwezig in organische verbindingen (zoals eiwitten) en anorganische verbindingen (zoals nitraat en ammonium).
Fosforverbindingen als P
Het totaal van de in het afvalwater voorkomende fosfaten en andere fosforverbindingen, gemeten als fosfor (P).
Rendement zuiveringsproces
Gegevens over de effectiviteit van het zuiveringsproces voor de parameters CZV, BZV, N-totaal en P-totaal. De zuiveringsrendementen geven weer welk percentage van de inkomende vuilvracht gedurende het zuiveringsproces wordt verwijderd.
Totale zuiveringsrendement
Het totale rendement wordt berekend over het totaal van de aangevoerde en afgevoerde vuilvrachten van alle zuiveringsinstallaties per waterkwaliteitsbeheerder.
Chemisch Zuurstof Verbruik
Somparameter die aangeeft hoeveel kilogram zuurstof nodig is om de totale emissie van afbreekbare verontreinigingen chemisch om te zetten of af te breken.
Stikstofverbindingen als N
De totale hoeveelheid stikstof in organische verbindingen (zoals eiwitten) en anorganische verbindingen (zoals nitraat en ammonium).
Fosforverbindingen als P
Het totaal van de in het afvalwater voorkomende fosfaten en andere fosforverbindingen, gemeten als fosfor (P).