Zuivering van stedelijk afvalwater; per regionale waterkwaliteitsbeheerder

Zuivering van stedelijk afvalwater; per regionale waterkwaliteitsbeheerder

Waterkwaliteitsbeheerders Perioden Rioolwaterzuiveringsinstallaties Aantal per type Totaal aantal (aantal) Rioolwaterzuiveringsinstallaties Capaciteit vervuilingseenheden per type Totaal capaciteit vervuilingseenheden (1 000 v.e.) Rioolwaterzuiveringsinstallaties Capaciteit inwonerequivalenten per type Totaal capaciteit (1 000 i.e.) Afvoer van afvalwater (effluent) Volume afvalwater (1 000 m3) Afvoer van afvalwater (effluent) Biochemisch Zuurstof Verbruik (1 000 kg) Afvoer van afvalwater (effluent) Stikstofverbindingen als N (1 000 kg) Afvoer van afvalwater (effluent) Fosforverbindingen als P (1 000 kg)
Nederland totaal 2019 317 29.784 23.917 1.904.102 7.765 14.391 1.767
Waterschap Rijn en IJssel (WS) 2019 13 1.270 879 66.954 172 441 67
WS Amstel, Gooi en Vecht (WS) 2019 11 2.023 1.711 128.376 540 1.079 107
Hoogheemraadschap van Delfland (WS) 2019 4 1.784 1.424 129.858 396 1.036 170
Waterschap De Dommel (WS) 2019 8 1.448 1.269 103.958 390 772 65
Hoogheemraadschap van Rijnland (WS) 2019 19 2.050 1.585 129.159 420 682 73
Waterschap Rivierenland (WS) 2019 33 1.622 1.313 110.285 484 809 145
Hhs De Stichtse Rijnlanden (WS) 2019 16 1.361 1.103 81.379 281 548 57
Waterschap Hunze en Aa's (WS) 2019 13 619 444 35.702 254 228 40
Waterschap Noorderzijlvest (WS) 2019 13 684 514 51.324 246 370 36
Waterschap Zuiderzeeland (WS) 2019 5 754 569 28.069 76 169 21
Hhs Hollands Noorderkwartier (WS) 2019 15 1.713 1.325 102.301 440 867 96
Waterschap Brabantse Delta (WS) 2019 17 1.296 1.228 97.486 448 950 149
Wetterskip Fryslân (WS) 2019 27 1.380 1.035 88.865 282 416 73
Waterschap Aa en Maas (WS) 2019 7 1.534 1.401 99.440 390 684 102
Waterschap Hollandse Delta (WS) 2019 20 1.812 1.489 135.739 612 1.233 115
Hhs van Schieland en Krimpenerwaard (WS) 2019 9 655 611 56.233 179 375 41
Waterschap Scheldestromen (WS) 2019 15 799 656 48.112 295 427 38
Waterschap Vallei en Veluwe (WS) 2019 16 2.028 1.469 115.994 304 942 107
Waterschap Vechtstromen (WS) 2019 23 1.761 1.448 91.187 311 686 101
WS Drents Overijsselse Delta (WS) 2019 16 1.160 803 59.936 205 401 49
Waterschap Limburg (WS) 2019 17 2.032 1.641 143.745 1.041 1.278 114
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over stedelijke ofwel openbare rioolwaterzuiveringsinstallaties in beheer bij water- of zuiveringsschappen. De tabel geeft, per regionale waterkwaliteitsbeheerder, de volgende uitkomsten:
- de aantallen en ontwerpcapaciteit van de stedelijke rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi's), per zuiveringstype.
- de vrachten van organische stoffen, nutriënten (meststoffen) en zware metalen in het aangevoerde afvalwater (influent) en het gezuiverde afvalwater (effluent). Ingaande 2017 worden de gegevens over zware metalen alleen gepubliceerd voor de even jaren.
- de zuiveringsrendementen voor organische stoffen en nutriënten (meststoffen).
- de hoeveelheden en bestemming van het vrijgekomen zuiveringsslib, met de daarin voorkomende nutriënten (meststoffen) en zware metalen. Ingaande 2017 worden de gegevens over zuiveringsslib alleen gepubliceerd voor de even jaren.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2005.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 6 april 2021:
De tabel is aangevuld met cijfers over 2019.
Bij het onderdeel Rioolwaterzuiveringsinstallaties is de indeling naar type zuivering uitgebreid met 2 nieuwe typen.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers over 2020 verschijnen in maart 2022.

Toelichting onderwerpen

Rioolwaterzuiveringsinstallaties
Overzicht van aantallen en de capaciteit van de rioolwaterzuiveringsinstallaties in Nederland. Deze installaties zuiveren vrijwel al het afvalwater van huishoudens en bedrijven die lozen op het riool. Alle installaties worden beheerd door de regionale waterkwaliteitsbeheerders: hoogheemraadschappen en waterschappen.
Aantal per type
Aantallen rioolwaterzuiveringsinstallaties, met een onderverdeling naar type zuivering.
Totaal aantal
Het totale aantal rioolwaterzuiveringsinstallaties.
Capaciteit vervuilingseenheden per type
Capaciteit zuiveringsinstallatie:
Het vermogen van een installatie die bestemd is voor de verwijdering van afbreekbare voornamelijk organische verontreinigingen uit afvalwater.

De vervuilingseenheid (afgekort VE) is een maat voor de hoeveelheid zuurstofbindende stoffen die zich in het afvalwater van een persoon per etmaal bevindt.
De capaciteit in vervuilingseenheid (v.e.) wordt berekend als: 1 vervuilingseenheid = 150 g TZV (Totaal Zuurstofverbruik) per dag.
De vervuilingseenheid wordt ook gebruikt als basis voor de berekening van de verontreinigingsheffing die door huishoudens en bedrijven moet worden betaald.
Deze eenheid wordt ingaande 2010 gehanteerd. Voor eerdere jaren zijn deze gegevens derhalve niet bekend.
Totaal capaciteit vervuilingseenheden
Capaciteit inwonerequivalenten per type
Capaciteit zuiveringsinstallatie:
Het vermogen van een installatie die bestemd is voor de verwijdering van afbreekbare voornamelijk organische verontreinigingen uit afvalwater.

De capaciteit in inwonerequivalenten (i.e.) wordt berekend als: 1 inwonerequivalent = 54 g BZV (Biologisch Zuurstof Verbruik) per dag.
Een inwonerequivalent is een maat voor de hoeveelheid zuurstofbindende stoffen die zich in het afvalwater van een persoon per etmaal bevindt.
De inwonerequivalent wordt steeds minder gebruikt als maat voor de vervuiling. De gangbare eenheid is de vervuilingseenheid.
Totaal capaciteit
Alle rioolwaterzuiveringsinstallaties.
Een inwonerequivalent is een maat voor de hoeveelheid zuurstofbindende stoffen die zich in het afvalwater van een persoon per dag bevinden.
Afvoer van afvalwater (effluent)
Gegevens over de hoeveelheden verontreinigende stoffen in het gezuiverde afvalwater (effluent) dat vanuit de rioolwaterzuiveringsinstallaties wordt geloosd.
Volume afvalwater
De geloosde hoeveelheid afvalwater per jaar.
Biochemisch Zuurstof Verbruik
Somparameter die aangeeft hoeveel kilogram zuurstof nodig is om de totale emissie van afbreekbare verontreinigingen biologisch om te zetten of af te breken.
Stikstofverbindingen als N
De totale hoeveelheid stikstof, aanwezig in organische verbindingen (zoals eiwitten) en anorganische verbindingen (zoals nitraat en ammonium).
Fosforverbindingen als P
Het totaal van de in het afvalwater voorkomende fosfaten en andere fosforverbindingen, gemeten als fosfor (P).