Zuivering van stedelijk afvalwater; per regionale waterkwaliteitsbeheerder

Zuivering van stedelijk afvalwater; per regionale waterkwaliteitsbeheerder

Waterkwaliteitsbeheerders Perioden Rioolwaterzuiveringsinstallaties Aantal per type Totaal aantal (aantal) Rioolwaterzuiveringsinstallaties Capaciteit vervuilingseenheden per type Totaal capaciteit vervuilingseenheden (1 000 v.e.) Rioolwaterzuiveringsinstallaties Capaciteit inwonerequivalenten per type Totaal capaciteit (1 000 i.e.) Afvoer van afvalwater (effluent) Volume afvalwater (1 000 m3) Afvoer van afvalwater (effluent) Biochemisch Zuurstof Verbruik (1 000 kg) Afvoer van afvalwater (effluent) Stikstofverbindingen als N (1 000 kg) Afvoer van afvalwater (effluent) Fosforverbindingen als P (1 000 kg)
Nederland totaal 2021 313 29.957 23.805 1.963.884 8.217 14.379 1.681
Waterschap Rijn en IJssel (WS) 2021 13 1.235 879 71.993 183 475 56
WS Amstel, Gooi en Vecht (WS) 2021 11 2.020 1.727 125.527 431 1.004 88
Hoogheemraadschap van Delfland (WS) 2021 4 1.930 1.316 137.185 467 1.031 165
Waterschap De Dommel (WS) 2021 8 1.448 1.269 107.850 445 695 54
Hoogheemraadschap van Rijnland (WS) 2021 19 2.060 1.585 129.327 529 666 67
Waterschap Rivierenland (WS) 2021 29 1.692 1.279 111.320 640 917 175
Hhs De Stichtse Rijnlanden (WS) 2021 16 1.361 1.134 80.400 306 494 48
Waterschap Hunze en Aa's (WS) 2021 13 619 444 37.861 225 240 28
Waterschap Noorderzijlvest (WS) 2021 13 684 514 54.878 387 491 41
Waterschap Zuiderzeeland (WS) 2021 5 754 569 29.684 90 203 25
Hhs Hollands Noorderkwartier (WS) 2021 15 1.703 1.350 104.093 401 782 80
Waterschap Brabantse Delta (WS) 2021 17 1.296 1.215 97.200 423 903 144
Wetterskip Fryslân (WS) 2021 27 1.336 1.006 94.838 308 465 64
Waterschap Aa en Maas (WS) 2021 7 1.562 1.401 105.253 388 582 74
Waterschap Hollandse Delta (WS) 2021 20 1.808 1.488 138.261 638 1.238 110
Hhs van Schieland en Krimpenerwaard (WS) 2021 9 682 611 51.957 188 345 44
Waterschap Scheldestromen (WS) 2021 15 799 669 54.976 382 449 69
Waterschap Vallei en Veluwe (WS) 2021 16 2.026 1.469 116.097 321 1.052 114
Waterschap Vechtstromen (WS) 2021 23 1.731 1.418 96.111 303 669 93
WS Drents Overijsselse Delta (WS) 2021 16 1.160 817 61.554 180 446 43
Waterschap Limburg (WS) 2021 17 2.051 1.647 157.517 983 1.233 99
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over stedelijke ofwel openbare rioolwaterzuiveringsinstallaties in beheer bij water- of zuiveringsschappen. De tabel geeft, per regionale waterkwaliteitsbeheerder, de volgende uitkomsten:
- de aantallen en ontwerpcapaciteit van de stedelijke rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi's), per zuiveringstype.
- de vrachten van organische stoffen, nutriënten (meststoffen) en zware metalen in het aangevoerde afvalwater (influent) en het gezuiverde afvalwater (effluent). Ingaande 2017 worden de gegevens over zware metalen alleen gepubliceerd voor de even jaren.
- de zuiveringsrendementen voor organische stoffen en nutriënten (meststoffen).
- de hoeveelheden en bestemming van het vrijgekomen zuiveringsslib, met de daarin voorkomende nutriënten (meststoffen) en zware metalen. Ingaande 2017 worden de gegevens over zuiveringsslib alleen gepubliceerd voor de even jaren.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2005.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 22 maart 2023:
De tabel is aangevuld met cijfers over 2021.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers over 2022 verschijnen in maart 2024.

Toelichting onderwerpen

Rioolwaterzuiveringsinstallaties
Overzicht van aantallen en de capaciteit van de rioolwaterzuiveringsinstallaties in Nederland. Deze installaties zuiveren vrijwel al het afvalwater van huishoudens en bedrijven die lozen op het riool. Alle installaties worden beheerd door de regionale waterkwaliteitsbeheerders: hoogheemraadschappen en waterschappen.
Aantal per type
Aantallen rioolwaterzuiveringsinstallaties, met een onderverdeling naar type zuivering.
Totaal aantal
Het totale aantal rioolwaterzuiveringsinstallaties.
Capaciteit vervuilingseenheden per type
Capaciteit zuiveringsinstallatie:
Het vermogen van een installatie die bestemd is voor de verwijdering van afbreekbare voornamelijk organische verontreinigingen uit afvalwater.

De vervuilingseenheid (afgekort VE) is een maat voor de hoeveelheid zuurstofbindende stoffen die zich in het afvalwater van een persoon per etmaal bevindt.
De capaciteit in vervuilingseenheid (v.e.) wordt berekend als: 1 vervuilingseenheid = 150 g TZV (Totaal Zuurstofverbruik) per dag.
De vervuilingseenheid wordt ook gebruikt als basis voor de berekening van de verontreinigingsheffing die door huishoudens en bedrijven moet worden betaald.
Deze eenheid wordt ingaande 2010 gehanteerd. Voor eerdere jaren zijn deze gegevens derhalve niet bekend.
Totaal capaciteit vervuilingseenheden
Capaciteit inwonerequivalenten per type
Capaciteit zuiveringsinstallatie:
Het vermogen van een installatie die bestemd is voor de verwijdering van afbreekbare voornamelijk organische verontreinigingen uit afvalwater.

De capaciteit in inwonerequivalenten (i.e.) wordt berekend als: 1 inwonerequivalent = 54 g BZV (Biologisch Zuurstof Verbruik) per dag.
Een inwonerequivalent is een maat voor de hoeveelheid zuurstofbindende stoffen die zich in het afvalwater van een persoon per etmaal bevindt.
De inwonerequivalent wordt steeds minder gebruikt als maat voor de vervuiling. De gangbare eenheid is de vervuilingseenheid.
Totaal capaciteit
Alle rioolwaterzuiveringsinstallaties.
Een inwonerequivalent is een maat voor de hoeveelheid zuurstofbindende stoffen die zich in het afvalwater van een persoon per dag bevinden.
Afvoer van afvalwater (effluent)
Gegevens over de hoeveelheden verontreinigende stoffen in het gezuiverde afvalwater (effluent) dat vanuit de rioolwaterzuiveringsinstallaties wordt geloosd.
Volume afvalwater
De geloosde hoeveelheid afvalwater per jaar.
Biochemisch Zuurstof Verbruik
Somparameter die aangeeft hoeveel kilogram zuurstof nodig is om de totale emissie van afbreekbare verontreinigingen biologisch om te zetten of af te breken.
Stikstofverbindingen als N
De totale hoeveelheid stikstof, aanwezig in organische verbindingen (zoals eiwitten) en anorganische verbindingen (zoals nitraat en ammonium).
Fosforverbindingen als P
Het totaal van de in het afvalwater voorkomende fosfaten en andere fosforverbindingen, gemeten als fosfor (P).