Gemeenterekeningen; per gemeente, baten en lasten, heffingen 2005-2014

Gemeenterekeningen; per gemeente, baten en lasten, heffingen 2005-2014

Baten/lasten/saldo Regio's Perioden Gemeentelijke functies in 1000 euro Totaal gemeentelijke functies na best. (1 000 euro) Gemeentelijke functies in 1000 euro Algemeen bestuur Totaal algemeen bestuur (1 000 euro) Gemeentelijke functies in 1000 euro Openbare orde en veiligheid Totaal openbare orde en veiligheid (1 000 euro) Gemeentelijke functies in 1000 euro Verkeer, vervoer en waterstaat Totaal verkeer, vervoer en waterstaat (1 000 euro) Gemeentelijke functies in 1000 euro Economische zaken Totaal economische zaken (1 000 euro) Gemeentelijke functies in 1000 euro Onderwijs Totaal onderwijs (1 000 euro) Gemeentelijke functies in 1000 euro Cultuur en recreatie Totaal cultuur en recreatie (1 000 euro) Gemeentelijke functies in 1000 euro Sociale voorz. en maatsch. dienstverl. Totaal soc. voorz. en maatsch. dnstverl. (1 000 euro) Gemeentelijke functies in 1000 euro Volksgezondheid en milieu Totaal volksgezondheid en milieu (1 000 euro) Gemeentelijke functies in 1000 euro Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Totaal ruimtelijke ord. en volkshuisv. (1 000 euro) Gemeentelijke functies in 1000 euro Financiering en algemene dekkingsmid. Totaal financ. en alg. dekking. na best (1 000 euro) Gemeentelijke heffingen in 1000 euro Totaal gemeentelijke heffingen (1 000 euro) Gemeentelijke heffingen in 1000 euro Belastingen Totaal belastingen (1 000 euro) Gemeentelijke heffingen in 1000 euro Retributies Totaal retributies (1 000 euro)
Baten Amsterdam 2014 7.642.504 249.317 28.245 556.389 153.779 105.404 79.092 903.246 375.310 1.327.402 3.864.320 624.415 397.818 226.597
Baten 's-Gravenhage (gemeente) 2014 2.634.146 13.019 3.382 55.410 46.732 44.816 21.959 548.922 130.264 113.850 1.655.792 268.787 138.976 129.811
Baten Rotterdam 2014 3.563.089 16.038 17.499 211.176 136.875 64.164 14.436 779.318 278.419 150.464 1.894.699 529.664 311.298 218.366
Baten Utrecht (gemeente) 2014 1.524.313 10.527 636 94.121 5.103 52.744 23.965 204.064 94.622 305.180 733.351 206.631 117.936 88.695
Lasten Amsterdam 2014 7.642.504 454.783 162.625 1.078.177 184.170 334.123 404.106 1.483.782 485.947 1.298.504 1.756.287
Lasten 's-Gravenhage (gemeente) 2014 2.634.146 106.725 60.362 174.961 89.746 145.115 212.795 873.759 207.438 190.212 573.033
Lasten Rotterdam 2014 3.563.089 57.289 139.522 417.932 117.977 207.388 241.828 1.162.457 389.483 237.884 591.329
Lasten Utrecht (gemeente) 2014 1.524.313 46.146 43.915 173.672 12.695 105.763 158.315 371.350 131.849 308.348 172.260
Saldo Amsterdam 2014 0 -205.466 -134.380 -521.788 -30.391 -228.719 -325.014 -580.536 -110.637 28.898 2.108.033
Saldo 's-Gravenhage (gemeente) 2014 0 -93.706 -56.980 -119.551 -43.014 -100.299 -190.836 -324.837 -77.174 -76.362 1.082.759
Saldo Rotterdam 2014 0 -41.251 -122.023 -206.755 18.898 -143.224 -227.392 -383.139 -111.064 -87.420 1.303.369
Saldo Utrecht (gemeente) 2014 0 -35.619 -43.279 -79.551 -7.592 -53.019 -134.350 -167.286 -37.227 -3.168 561.091
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel gaat over de lasten en baten per functie (beleidsterrein) per gemeente en de gerealiseerde opbrengsten van gemeentelijke heffingen per gemeente in duizenden euro's en in euro per inwoner. De gepresenteerde cijfers bevatten uitsluitend gegevens die aansluiten op de definities en indelingen die de gemeenten zelf hanteren in hun administratie. De heffingen van de gemeenten worden onderverdeeld in belastingen en retributies.

Gegevens beschikbaar van 2005 tot 2014

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 21 december 2016:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door Gemeenterekeningen; heffingen per gemeente. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Gemeentelijke functies in 1000 euro
Beleidsterreinen waarop de gemeente actief is. De gebruikte indeling is voorgeschreven in de Ministeriële Regeling Informatie voor derden.
Totaal gemeentelijke functies na best.
Totaal gemeentelijke functies na bestemming.
Het totaal van alle lasten en baten voor alle functies, na bestemming van het resultaat. De bestemming is het toevoegen en onttrekken van bedragen aan de reserves.
Algemeen bestuur
Hoofdfunctie, bestaande uit de functies Bestuursorganen, Bestuursondersteuning college van burgemeester en wethouders, Burgerzaken, Baten secretarieleges burgerzaken, Bestuurlijke samenwerking en Bestuursondersteuning raad en rekenkamer(functie).
Totaal algemeen bestuur
Hoofdfunctie, bestaande uit de functies Bestuursorganen, Bestuursondersteuning college van burgemeester en wethouders, Burgerzaken, Baten secretarieleges burgerzaken, Bestuurlijke samenwerking en Bestuursondersteuning raad en rekenkamer(functie).
Openbare orde en veiligheid
Hoofdfunctie, bestaande uit de functies Brandweer en rampenbestrijding, Openbare orde en veiligheid en Opsporing en ruiming conventionele explosieven.
Totaal openbare orde en veiligheid
Hoofdfunctie, bestaande uit de functies Brandweer en rampenbestrijding, Openbare orde en veiligheid en Opsporing en ruiming conventionele explosieven.
Verkeer, vervoer en waterstaat
Hoofdfunctie, bestaande uit de functies Wegen, straten en pleinen, Verkeersmaatregelen te land, Openbaar vervoer, Parkeren, Baten parkeerbelasting, Zeehavens, Binnenhavens en waterwegen, Veerdiensten, Luchtvaart en Waterkering, afwatering en landaanwinning.
Totaal verkeer, vervoer en waterstaat
Hoofdfunctie, bestaande uit de functies Wegen, straten en pleinen, Verkeersmaatregelen te land, Openbaar vervoer, Parkeren, Baten parkeerbelasting, Zeehavens, Binnenhavens en waterwegen, Veerdiensten, Luchtvaart en Waterkering, afwatering en landaanwinning.
Economische zaken
Hoofdfunctie, bestaande uit de functies Handel en ambacht, Baten marktgelden, Industrie, Nutsbedrijven, Agrarische productie en ontginning en Overige agrarische zaken, jacht en visserij.
Totaal economische zaken
Hoofdfunctie, bestaande uit de functies Handel en ambacht, Baten marktgelden, Industrie, Nutsbedrijven, Agrarische productie en ontginning en Overige agrarische zaken, jacht en visserij.
Onderwijs
Hoofdfunctie, bestaande uit de diverse functies die de gemeentelijke taken en verantwoordelijkheden op het gebied van onderwijs betreffen: vanaf de functie Openbaar basisonderwijs, exclusief onderwijshuisvesting tot en met de functie Volwasseneneducatie. Hierbij zijn aparte functies opgenomen voor de onderwijshuisvesting, behorend bij de verschillende onderwijssoorten. Het merendeel van de onderwijsfuncties maakt onderscheid naar verschillende onderwijssoorten en -vormen, in bepaalde combinaties. Die soorten en vormen betreffen: basisonderwijs, voortgezet onderwijs, openbaar onderwijs, bijzonder onderwijs en speciaal onderwijs.
Totaal onderwijs
Hoofdfunctie, bestaande uit de diverse functies die de gemeentelijke taken en verantwoordelijkheden op het gebied van onderwijs betreffen: vanaf de functie Openbaar basisonderwijs, exclusief onderwijshuisvesting tot en met de functie Volwasseneneducatie. Hierbij zijn aparte functies opgenomen voor de onderwijshuisvesting, behorend bij de verschillende onderwijssoorten. Het merendeel van de onderwijsfuncties maakt onderscheid naar verschillende onderwijssoorten en -vormen, in bepaalde combinaties. Die soorten en vormen betreffen: basisonderwijs, voortgezet onderwijs, openbaar onderwijs, bijzonder onderwijs en speciaal onderwijs.
Cultuur en recreatie
Hoofdfunctie, bestaande uit de functies Openbaar bibliotheekwerk, Vormings- en ontwikkelingswerk, Sport, Groene sportvelden en -terreinen, Kunst, Oudheidkunde / musea, Natuurbescherming, Openbaar groen en openluchtrecreatie en Overige recreatieve voorzieningen.
Totaal cultuur en recreatie
Hoofdfunctie, bestaande uit de functies Openbaar bibliotheekwerk, Vormings- en ontwikkelingswerk, Sport, Groene sportvelden en -terreinen, Kunst, Oudheidkunde / musea, Natuurbescherming, Openbaar groen en openluchtrecreatie en Overige recreatieve voorzieningen.
Sociale voorz. en maatsch. dienstverl.
Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening.
Hoofdfunctie, bestaande uit de functies Bijstandsverlening, Werkgelegenheid, Inkomensvoorzieningen vanuit het Rijk, Overige sociale zekerheidsregelingen vanuit het Rijk, Gemeentelijk minimabeleid, Maatschappelijke begeleiding en advies, Vreemdelingen, Huishoudelijke verzorging, Participatiebudget, Sociaal-cultureel werk, Tehuizen, Kinderdagopvang, Dagopvang gehandicapten en Voorzieningen gehandicapten.
Totaal soc. voorz. en maatsch. dnstverl.
Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening.
Hoofdfunctie, bestaande uit de functies Bijstandsverlening, Werkgelegenheid, Inkomensvoorzieningen vanuit het Rijk, Overige sociale zekerheidsregelingen vanuit het Rijk, Gemeentelijk minimabeleid, Maatschappelijke begeleiding en advies, Vreemdelingen, Huishoudelijke verzorging, Participatiebudget, Sociaal-cultureel werk, Tehuizen, Kinderdagopvang, Dagopvang gehandicapten en Voorzieningen gehandicapten.
Volksgezondheid en milieu
Hoofdfunctie, bestaande uit de functies: Ambulancevervoer; Verpleeginrichtingen; Openbare gezondheidszorg; Centra voor jeugd en gezin (jeugdgezondheidszorg); Centra voor jeugd en gezin (onderdeel WMO); Afvalverwijdering en -verwerking; Riolering (gecombineerd); Milieubeheer; Lijkbezorging; Baten reinigingsrechten en afvalstoffenheffing; Baten rioolrechten (gecombineerd); Baten rioolheffing huishoudelijk/bedrijfsafvalwater; Baten rioolheffing grond- en hemelwater; Huishoudelijk en bedrijfsafvalwater; Hemelwater; Grondwater; Baten begraafplaatsrechten.
Totaal volksgezondheid en milieu
Hoofdfunctie, bestaande uit de functies: Ambulancevervoer; Verpleeginrichtingen; Openbare gezondheidszorg; Centra voor jeugd en gezin (jeugdgezondheidszorg); Centra voor jeugd en gezin (onderdeel WMO); Afvalverwijdering en -verwerking; Riolering (gecombineerd); Milieubeheer; Lijkbezorging; Baten reinigingsrechten en afvalstoffenheffing; Baten rioolrechten (gecombineerd); Baten rioolheffing huishoudelijk/bedrijfsafvalwater; Baten rioolheffing grond- en hemelwater; Huishoudelijk en bedrijfsafvalwater; Hemelwater; Grondwater; Baten begraafplaatsrechten.
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
Hoofdfunctie, bestaande uit de functies Ruimtelijke ordening, Woningexploitatie / woningbouw, Stads- en dorpsvernieuwing, Overige volkshuisvesting, Bouwvergunningen en Bouwgrondexploitatie.
Totaal ruimtelijke ord. en volkshuisv.
Totaal ruimtelijke ordening en volkshuisvesting.
Hoofdfunctie, bestaande uit de functies Ruimtelijke ordening, Woningexploitatie / woningbouw, Stads- en dorpsvernieuwing, Overige volkshuisvesting, Bouwvergunningen en Bouwgrondexploitatie.
Financiering en algemene dekkingsmid.
Financiering en algemene dekkingsmiddelen.
Hoofdfunctie die de algemene middelen weergeeft waaruit de gemeentelijke taken worden gefinancierd. Binnen deze hoofdfunctie is een functie opgenomen voor de bestemming van resultaat en reserves. Daarnaast zijn functies opgenomen die het resultaat vóór en ná deze bestemming weergeven.
Totaal financ. en alg. dekking. na best
Totaal financiering en algemene dekkingsmiddelen na bestemming.
De totale lasten en baten van de hoofdfunctie Financiering en algemene dekkingsmiddelen na bestemming van het resultaat.
Gemeentelijke heffingen in 1000 euro
De opbrengsten van de gemeentelijke belastingen en retributies.
Bij belastingen stroomt de opbrengst naar de algemene middelen van de gemeente. Bij retributies of doelheffingen moet de opbrengst voor een bepaald doel worden gebruikt.
Totaal gemeentelijke heffingen
De totale opbrengsten van de gemeentelijke belastingen en retributies.
Bij belastingen stroomt de opbrengst naar de algemene middelen van de gemeente. Bij retributies of doelheffingen moet de opbrengst voor een bepaald doel worden gebruikt.
Belastingen
Verplichte betalingen, zonder dat hier een direct aanwijsbare tegenprestatie tegenover staat, die door de overheid worden opgelegd. De opbrengst vormt een onderdeel van de algemene middelen.
Totaal belastingen
Verplichte betalingen, zonder dat hier een direct aanwijsbare tegenprestatie tegenover staat, die door de overheid worden opgelegd. De opbrengst vormt een onderdeel van de algemene middelen.
Retributies
Betaling die de overheid krachtens algemene regels vordert voor een concrete door haar geleverde dienst. De opbrengst moet aan een voorgeschreven doel worden besteed.
Totaal retributies
Betaling die de overheid krachtens algemene regels vordert voor een concrete door haar geleverde dienst. De opbrengst moet aan een voorgeschreven doel worden besteed.