Welzijnswerk en kinderopvang; personeel en productie, 2001-2008

Welzijnswerk en kinderopvang; personeel en productie, 2001-2008

Type instelling Perioden Aantal bedrijven Aantal bedrijven naar activiteit Peuterspeelzaalwerk (aantal) Capaciteit en productie Peuterspeelzaalwerk Aantal beschikbare plaatsen (x 1 000) Capaciteit en productie Peuterspeelzaalwerk Aantal geplaatste peuters (x 1 000)
85331 Kinderopvang 2008 1.174 135 168
85335 Welzijn ouderen 2008 - - -
85336 Sociaal-cultureel werk 2008 44 12 17
85337 Brede welzijnsinstellingen 2008 55 22 25
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat informatie over het personeel en de productie van
bedrijven met als hoofdactiviteit kinderopvang, welzijnswerk ouderen,
sociaal-cultureel werk of brede welzijnsinstelling.

Het CBS heeft in 1995 eenmalig de bedrijfsgegevens van instellingen voor
welzijnswerk en kinderopvang verzameld. Vanaf gegevensjaar 2001 worden de
gegevens jaarlijks verzameld.

Gegevens beschikbaar: 2001-2008

Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 19 september 2011:
Deze tabel is stopgezet en wordt opgevolgd door de nieuwe tabel
'Welzijnswerk en kinderopvang; verlies en winst, personeel en productie'.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Aantal bedrijven
Het aantal bedrijven dat in deze tabel gepubliceerd is, is ontleend aan de
Economisch Demografische statistieken (EDS). Dit betreft het aantal
bedrijven op 1 januari en is gebaseerd op het Algemeen Bedrijfsregister
(ABR) van het CBS. In het ABR worden bedrijven ingedeeld naar hun
economische hoofdactiviteit volgens de Standaard Bedrijfsindeling (SBI).
In de doelpopulatie van deze statistiek wordt uitgegaan van de actieve
bedrijven in het ABR op 1 december en worden de bedrijven zonder werkzame
personen (d.w.z. personen - al dan niet in loondienst - die betaalde
arbeid verrichten) niet meegeteld. Verder worden grote bedrijven met een
foutieve SBI-typering buiten beschouwing gelaten. De SBI-fouten worden zo
snel mogelijk verwerkt in het ABR, waardoor slechts tijdelijk wordt
afgeweken van het ABR.
Aantal bedrijven naar activiteit
Een bedrijf kan meerdere activiteiten uitvoeren, waardoor de som van het
aantal bedrijven over de verschillende activiteiten groter kan zijn dan
het werkelijk aantal bedrijven.
Peuterspeelzaalwerk
Peuterspeelzaalwerk is (ontwikkelingsgerichte) opvang van kinderen van
2 tot en met 3 jaar gedurende een dagdeel van maximaal 4 uur, doorgaans
tijdens 2 dagdelen per week gedurende maximaal 40 weken per jaar.
Capaciteit en productie
Peuterspeelzaalwerk
Peuterspeelzaalwerk is (ontwikkelingsgerichte) opvang van kinderen van 2
tot en met 3 jaar gedurende een dagdeel van maximaal 4 uur, doorgaans
tijdens 2 dagdelen per week gedurende maximaal 40 weken per jaar.
Aantal beschikbare plaatsen
Aantal geplaatste peuters