Welzijnswerk en kinderopvang; personeel en productie, 2001-2008

Welzijnswerk en kinderopvang; personeel en productie, 2001-2008

Type instelling Perioden Aantal bedrijven Totaal aantal bedrijven (aantal) Aantal bedrijven Aantal bedrijven naar activiteit Dagopvang (aantal) Aantal bedrijven Aantal bedrijven naar activiteit Buiten- en naschoolse opvang (aantal) Aantal bedrijven Aantal bedrijven naar activiteit Peuterspeelzaalwerk (aantal) Aantal bedrijven Aantal bedrijven naar activiteit Welzijn ouderen (aantal) Aantal bedrijven Aantal bedrijven naar activiteit Sociaal-cultureel werk (aantal) Aantal bedrijven Aantal bedrijven naar activiteit Algemeen maatschappelijk werk (aantal) Werkzame personen Totaal aantal werkzame personen (aantal) Werkzame personen Totaal arbeidsjaren werkzame personen (aantal) Werkzame personen Werknemers op eigen loonlijst Aantal werknemers op eigen loonlijst (aantal) Werkzame personen Werknemers op eigen loonlijst Arbeidsjaren werknemers op eigen loon... (aantal) Werkzame personen Overig werkzame personen Totaal aantal overig werkzame personen (aantal) Werkzame personen Overig werkzame personen Arbeidsjaren overige werkzame personen (aantal) Werkzame personen Overig werkzame personen Aantal uitzendkrachten, gedetacheerd ... (aantal) Werkzame personen Overig werkzame personen Aantal overig werkzame personen niet ... (aantal) Aantal vrijwilligers (aantal) Capaciteit en productie Peuterspeelzaalwerk Aantal beschikbare plaatsen (x 1 000) Capaciteit en productie Peuterspeelzaalwerk Aantal geplaatste peuters (x 1 000) Capaciteit en productie Dagopvang Aantal beschikbare plaatsen (x 1 000) Capaciteit en productie Dagopvang Aantal geplaatste kinderen (x 1 000) Capaciteit en productie Buiten- en naschoolse opvang Aantal beschikbare plaatsen (x 1 000) Capaciteit en productie Buiten- en naschoolse opvang Aantal geplaatste kinderen (x 1 000) Capaciteit en productie Gastouderopvang Aantal kindkoppelingen (x 1 000) Capaciteit en productie Welzijnswerk ouderen Deelnemers (x 1 000) Capaciteit en productie Welzijnswerk ouderen Productie-uren (x 1 000) Capaciteit en productie Sociaal-cultureel werk Deelnemers (x 1 000) Capaciteit en productie Sociaal-cultureel werk Productie-uren (x 1 000)
85331 Kinderopvang 2001 2.390 900 . 1.590 - 10 - . 33.090 54.300 31.870 . 1.230 1.870 . . . 170 83 165 40 69 37 - - . .
85331 Kinderopvang 2005 3.015 1.528 1.075 1.859 - 6 8 67.728 40.311 65.454 39.139 2.274 1.172 1.909 365 12.618 163 196 122 198 80 113 27 - - 71 43
85331 Kinderopvang 2006 oud 3.285 1.548 1.176 1.787 - 5 1 70.777 41.985 68.477 40.713 2.300 1.272 1.880 419 12.272 158 190 126 197 88 130 36 - - . .
85331 Kinderopvang 2006 nieuw 2.710 1.548 1.176 1.787 - 5 1 71.571 42.456 69.245 41.170 2.397 1.286 1.901 496 12.410 160 192 127 199 89 131 36 - - . .
85331 Kinderopvang 2007 3.025 1.904 1.460 1.205 - 10 1 81.817 46.644 78.103 45.033 3.714 1.611 3.218 496 17.187 125 150 152 242 116 175 74 - - . .
85331 Kinderopvang 2008 3.125 2.011 1.750 1.174 - 0 1 96.692 54.025 92.015 51.825 4.677 2.200 4.056 621 17.484 135 168 159 251 144 217 111 - - . .
85335 Welzijn ouderen 2001 310 - - - 310 10 0 . 1.450 2.420 1.550 . -95 190 . . - - - - - - - . . . .
85335 Welzijn ouderen 2005 290 - - - 290 30 0 2.520 1.490 2.350 1.400 170 90 180 -10 35.500 - - - - - - - . . . .
85335 Welzijn ouderen 2006 oud 270 - - - 192 24 19 2.372 1.433 2.229 1.366 143 66 149 -10 46.565 - - - - - - - . . . .
85335 Welzijn ouderen 2006 nieuw 235 - - - 192 24 0 2.191 1.323 2.059 1.262 132 61 138 -5 43.005 - - - - - - - . . . .
85335 Welzijn ouderen 2007 220 - - - 188 18 4 2.215 1.335 2.075 1.255 140 80 150 -9 40.244 - - - - - - - . . . .
85335 Welzijn ouderen 2008 205 - - - 182 13 5 2.017 1.191 1.873 1.101 144 90 137 10 37.337 - - - - - - - . . . .
85336 Sociaal-cultureel werk 2001 1.340 50 . 150 130 1.340 30 . 12.620 17.560 12.140 . 480 1.390 . . . 26 1 3 1 1 0 . . . .
85336 Sociaal-cultureel werk 2005 2.030 10 13 130 240 2.030 80 17.490 12.070 16.070 11.070 1.410 1.000 1.320 90 93.740 23 22 1 1 1 1 0 . . . .
85336 Sociaal-cultureel werk 2006 oud 2.090 7 7 68 82 806 19 18.495 12.070 16.881 11.181 1.614 889 1.610 3 76.484 29 24 0 1 0 0 0 . . . .
85336 Sociaal-cultureel werk 2006 nieuw 1.195 7 7 68 83 806 19 13.229 8.842 12.399 8.178 830 664 878 -48 56.224 14 19 0 1 0 0 0 . . . .
85336 Sociaal-cultureel werk 2007 1.230 8 8 50 81 797 80 13.435 9.129 12.804 8.714 631 415 709 -78 47.776 12 18 1 1 0 1 0 . . . .
85336 Sociaal-cultureel werk 2008 1.190 6 9 44 62 841 61 13.961 9.533 13.224 9.025 737 508 797 -59 53.258 12 17 0 1 1 1 0 . . . .
85337 Brede welzijnsinstellingen 2001 100 20 . 70 70 90 40 . 8.570 12.610 8.110 . 460 590 . . . 17 6 11 5 7 1 . . . .
85337 Brede welzijnsinstellingen 2005 140 20 17 50 80 110 60 9.740 6.660 9.210 6.300 530 360 540 -10 23.940 20 25 3 3 2 2 0 639 359 4.054 1.985
85337 Brede welzijnsinstellingen 2006 oud 180 16 15 51 70 105 57 9.708 6.540 9.100 6.147 608 393 695 -87 21.660 22 24 2 4 3 4 0 . . . .
85337 Brede welzijnsinstellingen 2006 nieuw 140 6 7 51 70 105 57 9.986 6.727 9.361 6.323 625 404 715 -89 22.280 23 25 1 1 1 1 0 . . . .
85337 Brede welzijnsinstellingen 2007 175 7 9 49 81 113 42 10.372 6.985 9.872 6.615 500 370 599 -99 23.877 20 22 1 2 1 2 1 . . . .
85337 Brede welzijnsinstellingen 2008 195 7 12 55 103 173 51 11.161 7.436 10.577 6.977 584 459 679 -95 29.967 22 25 1 2 1 2 1 . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat informatie over het personeel en de productie van
bedrijven met als hoofdactiviteit kinderopvang, welzijnswerk ouderen,
sociaal-cultureel werk of brede welzijnsinstelling.

Het CBS heeft in 1995 eenmalig de bedrijfsgegevens van instellingen voor
welzijnswerk en kinderopvang verzameld. Vanaf gegevensjaar 2001 worden de
gegevens jaarlijks verzameld.

Gegevens beschikbaar: 2001-2008

Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 19 september 2011:
Deze tabel is stopgezet en wordt opgevolgd door de nieuwe tabel
'Welzijnswerk en kinderopvang; verlies en winst, personeel en productie'.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Aantal bedrijven
Het aantal bedrijven dat in deze tabel gepubliceerd is, is ontleend aan de
Economisch Demografische statistieken (EDS). Dit betreft het aantal
bedrijven op 1 januari en is gebaseerd op het Algemeen Bedrijfsregister
(ABR) van het CBS. In het ABR worden bedrijven ingedeeld naar hun
economische hoofdactiviteit volgens de Standaard Bedrijfsindeling (SBI).
In de doelpopulatie van deze statistiek wordt uitgegaan van de actieve
bedrijven in het ABR op 1 december en worden de bedrijven zonder werkzame
personen (d.w.z. personen - al dan niet in loondienst - die betaalde
arbeid verrichten) niet meegeteld. Verder worden grote bedrijven met een
foutieve SBI-typering buiten beschouwing gelaten. De SBI-fouten worden zo
snel mogelijk verwerkt in het ABR, waardoor slechts tijdelijk wordt
afgeweken van het ABR.
Totaal aantal bedrijven
Aantal bedrijven naar activiteit
Een bedrijf kan meerdere activiteiten uitvoeren, waardoor de som van het
aantal bedrijven over de verschillende activiteiten groter kan zijn dan
het werkelijk aantal bedrijven.
Dagopvang
Opvang gedurende de dag van kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 3
gedurende minimaal 5 aaneengesloten uren per dag.
Buiten- en naschoolse opvang
Opvang van schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar
voor en/of na de dagelijkse schooltijd, alsmede gedurende de vrije
(mid)dagen en de schoolvakanties.
Peuterspeelzaalwerk
Peuterspeelzaalwerk is (ontwikkelingsgerichte) opvang van kinderen van
2 tot en met 3 jaar gedurende een dagdeel van maximaal 4 uur, doorgaans
tijdens 2 dagdelen per week gedurende maximaal 40 weken per jaar.
Welzijn ouderen
Deze subklasse omvat:
- ondersteunen van ouderen (nog zelfstandig wonend) met als oogmerk het
vergroten van hun maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid.
Dit gebeurt via een gevarieerd aanbod van dienstverlening zoals:
maaltijdverstrekking, sociale alarmering, dagopvang, meer bewegen en
sport en sociaal-culturele activiteiten. Ook vindt belangenbehartiging
plaats.
Deze subklasse omvat niet:
- verzorgingshuizen (8531.3);
- thuiszorg voor bejaarden (8532.4);
- buurt- en clubhuiswerk en samenlevingsopbouwwerk (8533.6);
- brede welzijnsinstellingen (8533.7);
- bejaardenverenigingen (9133.1).
Sociaal-cultureel werk
Deze subklasse omvat:
- organisatie van sociale, culturele, vormende of recreatieve
activiteiten, die algemeen toegankelijk zijn, met specifieke aandacht
voor individuen en groepen die in sociaal of maatschappelijk isolement
verkeren. Het doel is bevordering van participatie en zelfredzaamheid.
Eventueel in combinatie met:
- beheer van een horeca voorziening;
- exploitatie peuterspeelzaal.
Deze subklasse omvat niet:
- welzijn ouderen (8533.5);
- brede welzijnsinstellingen (8533.7);
- exploitatie van gemeenschaps- en dorpshuizen, wijkcentra, jeugdgebouwen
(8534.2);
- gezelligheidsverenigingen (9133.1);
- hobbyclubs (9133.2);
- creativiteitscentra (9234.2).
Algemeen maatschappelijk werk
Deze subklasse omvat:
- ambulante, concrete dienstverlening, advisering, bemiddeling en
psychosociale hulpverlening aan personen die kampen met problemen van
maatschappelijke en/of individuele aard. Daarnaast vindt signalering en
preventie plaats. Het begrip algemeen betekent in deze context:
laagdrempelig, toegankelijk zonder verwijzing en niet specifiek/exclusief
gericht op bepaalde groepen in de samenleving of op specifieke problemen.
Deze subklasse omvat niet:
- medisch-specialistische centra voor intramurale behandeling en
verpleging specifiek gericht op ziektebeelden van psychische aard (85115);
- behandeling van psychische stoornissen en ernstige psychosociale
problemen door psychotherapeuten, psychologen en orthopedagogen (8514.4);
- instellingen voor ambulante geestelijke gezondheidszorg (8515.6);
- extramurale hulpverlening aan en behandeling van verslaafden aan
genotmiddelen (8514.4);
- maatschappelijke opvang waarbij huisvesting wordt geboden (8531.5);
- ambulante, concrete dienstverlening, advisering, bemiddeling en
psychosociale hulpverlening aan specifiekjeugdigen die kampen met
problemen van maatschappelijke en/of individuele aard (8532.3);
- kindertelefoons (8532.3);
- thuiszorg (8532.4);
- specifiek maatschappelijk werk (8533.3);
- brede welzijnsinstellingen (8533.7);
- S.O.S.-telefonische hulpdiensten (8533.8);
- bureaus sociaal raadslieden en slachtofferhulp (8533.8);
- anonieme alcoholisten (AA)organisaties (8534.1).
Werkzame personen
Een persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of
instelling, of bij een particulier huishouden in Nederland.
Totaal aantal werkzame personen
Totaal arbeidsjaren werkzame personen
De hoeveelheid arbeidsjaren is een maat voor het arbeidsvolume dat wordt
berekend door alle banen (voltijd en deeltijd) in een jaar om te rekenen
naar voltijdequivalenten (vte).
Werknemers op eigen loonlijst
Aantal werknemers op eigen loonlijst
Arbeidsjaren werknemers op eigen loon...
Arbeidsjaren werknemers op eigen loonlijst. De hoeveelheid arbeidsjaren is
een maat voor het arbeidsvolume die wordt berekend door alle banen
(voltijd en deeltijd) in een jaar om te rekenen naar voltijdequivalenten
(vte).
Overig werkzame personen
Totaal aantal overig werkzame personen
Arbeidsjaren overige werkzame personen
De hoeveelheid arbeidsjaren is een maat voor het arbeidsvolume die wordt
berekend door alle banen (voltijd en deeltijd) in een jaar om te rekenen
naar voltijdequivalenten (vte).
Aantal uitzendkrachten, gedetacheerd ...
Aantal uitzendkrachten, gedetacheerd en ingeleend personeel. Totaal
uitzendkrachten, gedetacheerd en ingeleend personeel (van
uitzendbedrijven) inclusief personeel werkzaam via de wet werk en
bijstand (WWB) dat niet op de eigen loonlijst staat en waarnemers die niet
op de loonlijst staan.
Aantal overig werkzame personen niet ...
Aantal overig werkzame personen niet eerder genoemd. Niet eerder genoemde
niet in loondienst zijnde medewerkende eigenaren en/of medewerkende
familieleden, firmanten en vennoten min personeel in loondienst dat was
uitgeleend aan derden. Dit totaal kan een negatieve waarde aannemen.
Aantal vrijwilligers
Capaciteit en productie
Peuterspeelzaalwerk
Peuterspeelzaalwerk is (ontwikkelingsgerichte) opvang van kinderen van 2
tot en met 3 jaar gedurende een dagdeel van maximaal 4 uur, doorgaans
tijdens 2 dagdelen per week gedurende maximaal 40 weken per jaar.
Aantal beschikbare plaatsen
Aantal geplaatste peuters
Dagopvang
Opvang gedurende de dag van kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 3
gedurende minimaal 5 aaneengesloten uren per dag.
Aantal beschikbare plaatsen
Aantal geplaatste kinderen
Buiten- en naschoolse opvang
Opvang van schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar
voor en/of na de dagelijkse schooltijd, alsmede gedurende de vrije
(mid)dagen en de schoolvakanties.
Aantal beschikbare plaatsen
Aantal geplaatste kinderen
Gastouderopvang
Opvang van kinderen tot 13 jaar bij gezinnen, waarbij na bemiddeling door
de organisatie vraag (lees vraagouders) en aanbod (gastouders) bij elkaar
is gebracht.
Aantal kindkoppelingen
Welzijnswerk ouderen
Deelnemers
Productie-uren
Directe uren exclusief overhead zoals werkoverleg.
Sociaal-cultureel werk
Lokaal welzijnswerk inclusief:
- allochtonenwerk;
- buurtwerk;
- jongerenwerk;
- opbouwwerk;
- sociale activering;
- vluchtelingenwerk.
Deelnemers
Productie-uren
Directe uren exclusief overhead zoals werkoverleg.