Milieurekeningen; emissies naar water

Milieurekeningen; emissies naar water

Herkomst-bestemming Perioden Zware metalen Zware-metaalequivalenten (eq (*1000)) Nutriënten Nutriëntenequivalenten (eq (*1000))
41 Waterleidingbedrijven 2008 0,0 -
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Als onderdeel van de milieurekeningen stelt het CBS jaarlijks de
wateremissierekeningen samen. Hierin is te vinden waar de emissies van
zware metalen en nutriënten naar water vandaan komen (de herkomst) en waar
ze naartoe gaan (de bestemming).

De herkomst van de emissies kan worden onderverdeeld naar afkomstig van
de Nederlandse economie en afkomstig uit het buitenland. Bij de
herkomst vanuit de Nederlandse economie wordt onderscheid gemaakt in
particuliere huishoudens, bedrijfstakken en overige herkomst
binnenland. De bedrijfstakken zijn ingedeeld volgens de
Standaard Bedrijfsindeling 1993 (SBI '93).

De bestemming van de emissies kan worden onderverdeeld naar absorptie
door producenten, afvoer naar het buitenland en bijdrage aan het
milieuprobleem.

De wateremissierekeningen maken het
mogelijk om milieugegevens (bijvoorbeeld de emissies naar oppervlaktewater
per bedrijfstak) op een consistente wijze te vergelijken met
macro-economische indicatoren (bijvoorbeeld de toegevoegde waarde per
bedrijfstak). Uit de wateremissierekeningen kunnen verder indicatoren
worden afgeleid voor de emissies van zware metalen naar water en de
vermesting van het oppervlaktewater (fosfor en stikstof). Deze indicatoren
kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt ter ondersteuning en evaluatie van het
waterbeleid.

Deze tabel is stopgezet per 17 november 2011. Gegevens zijn beschikbaar
vanaf 1995 tot en met 2008. De gehele reeks vanaf 1995 wordt jaarlijks
aangepast aan de bijgestelde emissiecijfers van de Emissieregistratie
(www.emissieregistratie.nl).

Reden stopzetting:
Met ingang van juni 2011 wordt de nieuwe standaard bedrijfsindeling 2008
(SBI 2008) door de Nationale rekeningen gehanteerd. De Nationale
rekeningen zijn hiermee overgegaan van de SBI '93 naar de SBI 2008. De
Milieurekeningen sluiten hier vanaf november 2011 bij op aan.

Toelichting onderwerpen

Zware metalen
Een groep metalen met een hoog atoomgewicht. Hier worden met name de
metalen bedoeld met een hoge giftigheid, zoals arseen, cadmium, chroom,
koper, kwik, nikkel, lood en zink.
Zware-metaalequivalenten
De emissies van koper, chroom, zink, lood, cadmium, kwik en arseen kunnen
worden omgerekend naar zware-metalenequivalenten en vervolgens opgeteld.
Bij de omrekening naar equivalenten wordt rekening gehouden met de
schadelijkheid van het metaal voor het milieu (VROM,1993: Environmental
policy performance indicators, A. Adriaanse).
Afzonderlijk krijgen de verschillende metalen het volgende gewicht in het
equivalent:
Zink: 1/30
Lood: 1/25
Chroom: 1/25
Arseen: 1/10
Koper: 1/3
Cadmium: 5
Kwik: 100/3
Nutriënten
Voedingsstoffen die nodig zijn voor het groeien van planten en gewassen
(onder andere fosfor en stikstof).
Een te hoge concentratie van fosfor en of stikstof in het oppervlaktewater
is slecht voor de kwaliteit van het oppervlaktewater.
Nutriëntenequivalenten
De emissies van fosfor en stikstof zijn omgerekend naar
nutriënten-equivalenten en vervolgens opgeteld. Bij de omrekening naar
equivalenten wordt rekening gehouden met de schadelijkheid van de
nutriënten voor het milieu. Fosfor krijgt een zwaarder gewicht dan
stikstof (factor 10).