Milieurekeningen; emissies naar water

Milieurekeningen; emissies naar water

Herkomst-bestemming Perioden Zware metalen Zware-metaalequivalenten (eq (*1000)) Nutriënten Nutriëntenequivalenten (eq (*1000))
Totaal particuliere huishoudens 1995 90,9 17.041
Totaal particuliere huishoudens 2000 90,0 18.417
Totaal particuliere huishoudens 2002 92,8 19.021
Totaal particuliere huishoudens 2003 73,7 19.313
Totaal particuliere huishoudens 2004 79,0 19.585
Totaal particuliere huishoudens 2005 75,7 19.882
Totaal particuliere huishoudens 2006 75,8 19.923
Totaal particuliere huishoudens 2007 75,8 19.987
Totaal particuliere huishoudens 2008 76,0 20.054
At/mP Totaal muv internationale organen 1995 103,4 25.591
At/mP Totaal muv internationale organen 2000 65,3 22.678
At/mP Totaal muv internationale organen 2002 61,9 20.177
At/mP Totaal muv internationale organen 2003 58,6 14.251
At/mP Totaal muv internationale organen 2004 54,1 17.359
At/mP Totaal muv internationale organen 2005 48,1 15.429
At/mP Totaal muv internationale organen 2006 45,9 14.990
At/mP Totaal muv internationale organen 2007 51,0 19.566
At/mP Totaal muv internationale organen 2008 45,2 16.050
Totaal overige herkomst binnenland 1995 39,3 4.719
Totaal overige herkomst binnenland 2000 31,2 2.817
Totaal overige herkomst binnenland 2002 29,1 2.513
Totaal overige herkomst binnenland 2003 29,0 2.631
Totaal overige herkomst binnenland 2004 28,2 2.510
Totaal overige herkomst binnenland 2005 27,0 2.210
Totaal overige herkomst binnenland 2006 20,2 2.310
Totaal overige herkomst binnenland 2007 23,6 2.790
Totaal overige herkomst binnenland 2008 21,6 2.762
Totaal Nederlandse economie 1995 233,6 47.351
Totaal Nederlandse economie 2000 186,5 43.911
Totaal Nederlandse economie 2002 183,8 41.712
Totaal Nederlandse economie 2003 161,3 36.196
Totaal Nederlandse economie 2004 161,3 39.454
Totaal Nederlandse economie 2005 150,8 37.522
Totaal Nederlandse economie 2006 141,9 37.223
Totaal Nederlandse economie 2007 150,4 42.343
Totaal Nederlandse economie 2008 142,8 38.865
Totaal uit het buitenland 1995 538,2 70.763
Totaal uit het buitenland 2000 356,4 53.433
Totaal uit het buitenland 2002 484,1 65.556
Totaal uit het buitenland 2003 472,0 43.527
Totaal uit het buitenland 2004 352,4 43.954
Totaal uit het buitenland 2005 297,8 35.836
Totaal uit het buitenland 2006 328,8 37.535
Totaal uit het buitenland 2007 324,0 40.708
Totaal uit het buitenland 2008 235,5 39.408
Totaal herkomst 1995 771,5 118.114
Totaal herkomst 2000 542,9 97.344
Totaal herkomst 2002 667,8 107.268
Totaal herkomst 2003 633,3 79.723
Totaal herkomst 2004 513,7 83.409
Totaal herkomst 2005 448,7 73.358
Totaal herkomst 2006 470,8 74.758
Totaal herkomst 2007 474,5 83.051
Totaal herkomst 2008 378,3 78.273
Absorptie 1995 113,0 22.154
Absorptie 2000 93,0 21.773
Absorptie 2002 88,9 22.821
Absorptie 2003 89,1 22.472
Absorptie 2004 90,2 22.752
Absorptie 2005 92,5 22.908
Absorptie 2006 84,5 22.925
Absorptie 2007 88,1 23.750
Absorptie 2008 84,6 23.882
Totaal naar het buitenland 1995 842,0 86.925
Totaal naar het buitenland 2000 257,4 51.360
Totaal naar het buitenland 2002 440,8 68.274
Totaal naar het buitenland 2003 161,3 31.231
Totaal naar het buitenland 2004 220,9 42.033
Totaal naar het buitenland 2005 174,2 32.855
Totaal naar het buitenland 2006 283,0 35.285
Totaal naar het buitenland 2007 219,1 39.373
Totaal naar het buitenland 2008 216,1 38.800
Bijdrage milieuprobleem 1995 -183,5 9.035
Bijdrage milieuprobleem 2000 192,5 24.211
Bijdrage milieuprobleem 2002 138,2 16.172
Bijdrage milieuprobleem 2003 383,0 26.020
Bijdrage milieuprobleem 2004 202,6 18.623
Bijdrage milieuprobleem 2005 182,0 17.595
Bijdrage milieuprobleem 2006 103,3 16.548
Bijdrage milieuprobleem 2007 167,2 19.928
Bijdrage milieuprobleem 2008 77,6 15.591
Totaal bestemming 1995 771,5 118.114
Totaal bestemming 2000 542,9 97.344
Totaal bestemming 2002 667,8 107.268
Totaal bestemming 2003 633,3 79.723
Totaal bestemming 2004 513,7 83.409
Totaal bestemming 2005 448,7 73.358
Totaal bestemming 2006 470,8 74.758
Totaal bestemming 2007 474,5 83.051
Totaal bestemming 2008 378,3 78.273
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Als onderdeel van de milieurekeningen stelt het CBS jaarlijks de
wateremissierekeningen samen. Hierin is te vinden waar de emissies van
zware metalen en nutriënten naar water vandaan komen (de herkomst) en waar
ze naartoe gaan (de bestemming).

De herkomst van de emissies kan worden onderverdeeld naar afkomstig van
de Nederlandse economie en afkomstig uit het buitenland. Bij de
herkomst vanuit de Nederlandse economie wordt onderscheid gemaakt in
particuliere huishoudens, bedrijfstakken en overige herkomst
binnenland. De bedrijfstakken zijn ingedeeld volgens de
Standaard Bedrijfsindeling 1993 (SBI '93).

De bestemming van de emissies kan worden onderverdeeld naar absorptie
door producenten, afvoer naar het buitenland en bijdrage aan het
milieuprobleem.

De wateremissierekeningen maken het
mogelijk om milieugegevens (bijvoorbeeld de emissies naar oppervlaktewater
per bedrijfstak) op een consistente wijze te vergelijken met
macro-economische indicatoren (bijvoorbeeld de toegevoegde waarde per
bedrijfstak). Uit de wateremissierekeningen kunnen verder indicatoren
worden afgeleid voor de emissies van zware metalen naar water en de
vermesting van het oppervlaktewater (fosfor en stikstof). Deze indicatoren
kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt ter ondersteuning en evaluatie van het
waterbeleid.

Deze tabel is stopgezet per 17 november 2011. Gegevens zijn beschikbaar
vanaf 1995 tot en met 2008. De gehele reeks vanaf 1995 wordt jaarlijks
aangepast aan de bijgestelde emissiecijfers van de Emissieregistratie
(www.emissieregistratie.nl).

Reden stopzetting:
Met ingang van juni 2011 wordt de nieuwe standaard bedrijfsindeling 2008
(SBI 2008) door de Nationale rekeningen gehanteerd. De Nationale
rekeningen zijn hiermee overgegaan van de SBI '93 naar de SBI 2008. De
Milieurekeningen sluiten hier vanaf november 2011 bij op aan.

Toelichting onderwerpen

Zware metalen
Een groep metalen met een hoog atoomgewicht. Hier worden met name de
metalen bedoeld met een hoge giftigheid, zoals arseen, cadmium, chroom,
koper, kwik, nikkel, lood en zink.
Zware-metaalequivalenten
De emissies van koper, chroom, zink, lood, cadmium, kwik en arseen kunnen
worden omgerekend naar zware-metalenequivalenten en vervolgens opgeteld.
Bij de omrekening naar equivalenten wordt rekening gehouden met de
schadelijkheid van het metaal voor het milieu (VROM,1993: Environmental
policy performance indicators, A. Adriaanse).
Afzonderlijk krijgen de verschillende metalen het volgende gewicht in het
equivalent:
Zink: 1/30
Lood: 1/25
Chroom: 1/25
Arseen: 1/10
Koper: 1/3
Cadmium: 5
Kwik: 100/3
Nutriënten
Voedingsstoffen die nodig zijn voor het groeien van planten en gewassen
(onder andere fosfor en stikstof).
Een te hoge concentratie van fosfor en of stikstof in het oppervlaktewater
is slecht voor de kwaliteit van het oppervlaktewater.
Nutriëntenequivalenten
De emissies van fosfor en stikstof zijn omgerekend naar
nutriënten-equivalenten en vervolgens opgeteld. Bij de omrekening naar
equivalenten wordt rekening gehouden met de schadelijkheid van de
nutriënten voor het milieu. Fosfor krijgt een zwaarder gewicht dan
stikstof (factor 10).