Getransporteerde mest naar herkomst en bestemming, 1994-2013

Getransporteerde mest naar herkomst en bestemming, 1994-2013

Mestsoorten Hoeveelheid mest en mineralen in de mest Perioden Getransporteerd mestaanbod Totaal getransporteerd mestaanbod (mln kg) Getransporteerd mestaanbod Mestafvoer door landbouwbedrijven (mln kg) Getransporteerd mestaanbod Mestafvoer door mestverwerkers (mln kg) Getransporteerd mestaanbod Mestaanvoer uit het buitenland (mln kg) Getransporteerde mestafzet Totaal getransporteerde mestafzet (mln kg) Getransporteerde mestafzet Mestaanvoer door landbouwbedrijven (mln kg) Getransporteerde mestafzet Mestaanvoer door mestverwerkers (mln kg) Getransporteerde mestafzet Mestafvoer naar het buitenland (mln kg)
Totaal dierlijke mest Hoeveelheid getransporteerde mest 1995 17.203,2 16.982,9 172,3 48,0 17.059,2 15.417,5 803,2 838,5
Totaal dierlijke mest Hoeveelheid getransporteerde mest 2000 13.543,8 13.211,9 210,3 121,7 13.180,8 11.484,1 1.053,0 643,7
Totaal dierlijke mest Hoeveelheid getransporteerde mest 2005 11.994,9 11.684,7 152,2 158,0 11.435,2 10.053,4 882,5 499,3
Totaal dierlijke mest Hoeveelheid getransporteerde mest 2012 22.017,3 20.352,9 1.140,0 524,4 20.877,9 15.943,6 2.176,3 2.758,0
Totaal dierlijke mest Hoeveelheid getransporteerde mest 2013 22.333,1 20.273,7 1.344,8 714,6 20.972,2 15.722,2 2.395,6 2.854,4
Totaal dierlijke mest Stikstof in getransporteerde mest 1995 155,8 153,9 0,9 1,1 154,6 127,2 4,3 23,1
Totaal dierlijke mest Stikstof in getransporteerde mest 2000 107,5 102,5 3,7 1,3 101,9 78,0 7,9 16,0
Totaal dierlijke mest Stikstof in getransporteerde mest 2005 97,2 92,0 3,3 1,9 95,7 70,8 8,2 16,8
Totaal dierlijke mest Stikstof in getransporteerde mest 2012 183,2 167,6 11,9 3,8 174,2 94,1 33,2 46,9
Totaal dierlijke mest Stikstof in getransporteerde mest 2013 185,3 167,3 12,9 5,1 171,8 91,1 34,4 46,3
Totaal dierlijke mest Fosfaat in getransporteerde mest 1995 74,0 72,4 1,0 0,5 73,4 60,1 2,0 11,3
Totaal dierlijke mest Fosfaat in getransporteerde mest 2000 69,2 65,0 3,5 0,7 66,0 47,0 5,3 13,8
Totaal dierlijke mest Fosfaat in getransporteerde mest 2005 63,9 59,6 2,9 1,3 65,5 44,3 5,6 15,6
Totaal dierlijke mest Fosfaat in getransporteerde mest 2012 92,4 81,6 9,1 1,8 89,9 42,3 18,9 28,8
Totaal dierlijke mest Fosfaat in getransporteerde mest 2013 93,3 81,5 9,6 2,3 88,9 41,0 19,6 28,4
Bron: CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


De tabel geeft landelijke cijfers over de herkomst (mestaanbod) en bestemming (mestafzet) van getransporteerde mest. Landbouwbedrijven die meer dierlijke mest produceren dan op eigen grond mag worden toegepast zullen dit overschot moeten afvoeren. Het overgrote deel van de mesttransporten vindt dus plaats van bedrijven met overproductie naar bedrijven met plaatsingsruimte. Verder vinden transporten plaats van en naar mestverwerkingsbedrijven, naar het buitenland en naar hobbybedrijven en particulieren. De cijfers kunnen worden uitgesplitst naar een aantal onderscheiden mestsoorten en naar de hoeveelheid stikstof, fosfaat en kali in de getransporteerde mest.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1994 tot en met 2013.

Status van de cijfers:
De gegevens zijn definitief.
Nieuwe inzichten in berekeningsmethoden kunnen aanleiding geven tot herberekening van de tijdreeks.

Wijzigingen per juni 2017:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door de tabel "Mestafzet buiten de Nederlandse landbouw, mineralen en mestsoorten".

Toelichting onderwerpen

Getransporteerd mestaanbod
Getransporteerde dierlijke mest afkomstig van landbouwbedrijven, van
mestverwerkerende bedrijven of aangevoerd uit het buitenland.
---
Het kan voorkomen dat dezelfde mest meerdere keren wordt getransporteerd.
Voor dergelijke dubbeltellingen is niet gecorrigeerd.
Totaal getransporteerd mestaanbod
De totale hoeveelheid getransporteerde dierlijke mest, gelet op de
herkomst van de mest.
Mestafvoer door landbouwbedrijven
De hoeveelheid getransporteerde dierlijke mest afkomstig van
landbouwbedrijven. Deze mestafvoer is voornamelijk het gevolg van het
ontbreken van voldoende plaatsingsruimte. De plaatsingsruimte bij een
landbouwbedrijf wordt berekend door de beschikbare oppervlakte bemestbare
cultuurgrond te vermenigvuldigen met de gebruiksnorm voor dierlijke mest.
---
Met ingang van 2006 wordt door de Dienst Regelingen (ministerie EL&I)
onderscheid gemaakt tussen bedrijven in de landbouwtelling en overige
bedrijven die geen verwerker of vervoerder zijn. De omvang van de
mestafvoer van deze groep overige bedrijven is dermate groot dat
aangenomen wordt dat het gaat om landbouwbedrijven die in de registers
niet als zodanig herkend worden. De mestafvoer van deze bedrijven wordt
daarom beschouwd als afvoer van reguliere landbouwbedrijven, uitgezonderd
de mest van paarden en pony's. Een relatief groot aantal paarden en
pony's wordt gehouden op andere bedrijven dan landbouwbedrijven, zoals
maneges.
Mestafvoer door mestverwerkers
De hoeveelheid getransporteerde dierlijke mest afkomstig van
mestverwerkende bedrijven. Het betreft de afvoer van restproducten uit het
mestverwerkingsproces die nog als dierlijke mest moeten worden aangemerkt.
---
De populatie mestverwerkende bedrijven is beperkt tot bedrijven die mest
verwerken door middel van verbranding, droging tot mestkorrels,
substraatproductie voor de champignonteelt en kalvergierzuivering.
Mestaanvoer uit het buitenland
De hoeveelheid getransporteerde dierlijke mest afkomstig uit het
buitenland, bijvoorbeeld bij landbouwbedrijven in de grensstreek.
Getransporteerde mestafzet
De hoeveelheid getransporteerde dierlijke mest die is bestemd voor
landbouwbedrijven of mestverwerkerende bedrijven of die wordt afgevoerd
naar het buitenland.
---
Het kan voorkomen dat dezelfde mest meerdere keren wordt getransporteerd.
Voor dergelijke dubbeltellingen is niet gecorrigeerd.
Totaal getransporteerde mestafzet
De totale hoeveelheid getransporteerde dierlijke mest, gelet op de
bestemming van de mest.
Mestaanvoer door landbouwbedrijven
De hoeveelheid getransporteerde dierlijke mest bestemd voor
landbouwbedrijven. Deze mestaanvoer vindt voornamelijk plaats op
bedrijven waar nog plaatsingsruimte aanwezig is. De plaatsingsruimte bij
een landbouwbedrijf wordt berekend door de beschikbare oppervlakte
bemestbare cultuurgrond te vermenigvuldigen met de gebruiksnorm voor
dierlijke mest.
---
Met ingang van 2006 wordt door de Dienst Regelingen (ministerie EL&I)
onderscheid gemaakt tussen bedrijven in de landbouwtelling en overige
bedrijven die geen verwerker of vervoerder zijn. Van de groep overige
bedrijven wordt aangenomen dat het gaat om landbouwbedrijven die in de
registers niet als zodanig herkend worden. Bedrijven die omschreven
worden als hobbybedrijf of particulier worden ook als zodanig beschouwd.
Op basis van schattingen van het areaal landbouwgrond dat voorkomt op
niet landbouwtellingplichtige (hobby) bedrijven, is geconcludeerd dat de
omvang van de mestaanvoer naar hobbybedrijven en particulieren redelijk
overeenkomt met het beschikbare areaal.
Mestaanvoer door mestverwerkers
De hoeveelheid getransporteerde dierlijke mest bestemd voor
mestverwerkende bedrijven. Afhankelijk van het verwerkingsproces kan de
aangevoerde mest geheel of gedeeltelijk worden omgezet in een product dat
niet langer als dierlijke mest wordt aangemerkt.
---
De populatie mestverwerkende bedrijven is beperkt tot bedrijven die mest
verwerken door middel van verbranding, droging tot mestkorrels,
substraatproductie voor de champignonteelt en kalvergierzuivering.
Mestafvoer naar het buitenland
De hoeveelheid getransporteerde dierlijke mest bestemd voor het
buitenland. Het gaat hierbij voornamelijk om de uitvoer van (gedroogde)
pluimveemest.