Hernieuwbare energie; capaciteit, binnenlandse prod. en verbruik, 1990-2013

Hernieuwbare energie; capaciteit, binnenlandse prod. en verbruik, 1990-2013

Bron/techniek Perioden Capaciteit Aantal installaties In gebruik genomen (aantal) Capaciteit Aantal installaties Uit gebruik genomen (aantal) Capaciteit Aantal installaties Opgesteld aan het einde van het jaar (aantal) Capaciteit Elektrisch vermogen In gebruik genomen (MW-elektrisch) Capaciteit Elektrisch vermogen Uit gebruik genomen (MW-elektrisch) Capaciteit Elektrisch vermogen Opgesteld aan het einde van het jaar (MW-elektrisch) Capaciteit Thermisch vermogen In gebruik genomen (MW-thermisch) Capaciteit Thermisch vermogen Uit gebruik genomen (MW-thermisch) Capaciteit Thermisch vermogen Opgesteld aan het einde van het jaar (MW-thermisch) Capaciteit Collector oppervlak In gebruik genomen (1 000 m2) Capaciteit Collector oppervlak Uit gebruik genomen (1 000 m2) Capaciteit Collector oppervlak Opgesteld aan het einde van het jaar (1 000 m2) Netto energieproductie Elektriciteit in mln kWh (mln kWh) Netto energieproductie Aandeel in totaal elektriciteitsverbruik (% van totaal elektriciteitsverbruik) Netto energieproductie Warmte (TJ) Netto energieproductie Biogas voor nuttig finaal verbruik (TJ) Winning en affakkelen van biogas Winning van biogas (TJ) Winning en affakkelen van biogas Gefakkeld biogas (TJ) Nuttig energetisch verbruik van biomassa (TJ)
Totaal energiebronnen 2013* . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Waterkracht 2013* . . . . . . . .
Windenergie, totaal 2013* . . . . . . . .
Windenergie op land 2013* . . . . . . . .
Windenergie op zee 2013* . . . . . . . .
Zonne-energie, totaal 2013* . . . 360 2 722 . . . . . . . . .
Totaal zonnestroom 2013* . . . 360 2 722 . . . . .
Zonnestroom, niet aan het net gekoppeld 2013* . . . . . . . . . . .
Zonnestroom, netgekoppeld energiebedr. 2013* . . . . . . . . . . .
Zonnestroom, netgekoppeld, overig 2013* . . . . . . . . . . .
Totaal zonnewarmte 2013* . . . . . . . . . .
Zonnewarmte, afgedekte systemen < 6 m2 2013* . . . . . . . . . .
Zonnewarmte, afgedekte systemen > 6 m2 2013* . . . . . . . . .
Zonnewarmte, onafgedekte systemen 2013* . . . . . . . . . .
Totaal bodemenergie 2013* . . . . . . .
Bodemenergie, diep 2013* . . . . . . .
Totaal bodemenergie, ondiep 2013* . . . . . . .
Totaal bodem, ondiep, warmte 2013* . . . . . . .
Bodem, ondiep, warmtepompen, woningen 2013* . . . . . . .
Bodem, ondiep, warmtepompen, utiliteit 2013* . . . . . . .
Bodem, ondiep, warmte zonder warmtepomp 2013* . . . . . . .
Bodem, ondiep, koude 2013* . . . . . .
Totaal buitenluchtwarmte 2013* . . . . . . .
Buitenlucht, met warmtepompen, woningen 2013* . . . . . . .
Buitenlucht, met warmtepompen, utiliteit 2013* . . . . . . .
Warmte uit net gemolken melk 2013* . . . . . . .
Totaal biomassa 2013* . . . . . . . . . . . . . . . .
Afvalverbrandingsinstallaties 2013* . . . . . . . . . . . . .
Bij- en meestoken biomassa in centrales 2013* . . . . . . . . . . . . .
Houtketels voor warmte bij bedrijven 2013* . . . . . . . .
Totaal houtkachels huishoudens 2013* . . . . . . . .
Houtkachels huishoudens, openhaarden 2013* . . . . . . . .
Houtkachels huishoudens, inzethaarden 2013* . . . . . . . .
Houtkachels huishoudens, vrijstaand 2013* . . . . . . . .
Totaal overige biomassaverbranding 2013* . . . . . . . . . . . . .
Ovrg. biomassaverbr. met elek. opwekking 2013* . . . . . . . . . . . . .
Ovrg. biomassaverbr. zonder elek.opwekk. 2013* . . . . . . . .
Totaal biogas 2013* . . . . . . . . . . . . . . . .
Biogas uit stortplaatsen 2013* . . . . . . . . . . . . . . . .
Biogas uit rioolwaterzuiveringsinstalla. 2013* . . . . . . . . . . . . . . . .
Biogas, co-vergisting van mest 2013* . . . . . . . . . . . . . . .
Overige biogas 2013* . . . . . . . . . . . . . . . .
Totaal biobrandstoffen voor wegverkeer 2013* .
Biobenzine 2013* .
Biodiesel 2013* .
Bron: CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Hernieuwbare energie is energie uit wind, waterkracht, zon, bodem, buitenluchtwarmte, warmte uit net gemolken melk en biomassa. In deze tabel zijn gegevens opgenomen over de capaciteit, de binnenlandse productie en het verbruik van biomassa op het gebied van hernieuwbare energie. De gegevens zijn uitgesplitst naar het soort energiebron of soort techniek.

Gegevens beschikbaar van 1990 tot en met 2013, jaarlijks

Status van de cijfers:
Deze tabel geeft de definitieve cijfers tot en met 2012 en een voorlopig capaciteitscijfer 2013 over zonnestroom.
Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens over 2013 niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 12 juni 2014:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers:
Niet meer van toepassing.

De meeste gegevens uit deze tabel komen terug in de volgende tabellen:
- Biomassa; verbruik en energieproductie uit biomassa per techniek
- Bodemenergie; onttrekking van warmte en koude
- Warmtepompen; aantallen, thermisch vermogen en energiestromen
- Zonnewarmte; aantal installaties, collectoroppervlak en warmteproductie
- Hernieuwbare elektriciteit; productie en vermogen

Toelichting onderwerpen

Capaciteit
De capaciteit van de installaties voor de opwekking van hernieuwbare energie kan, afhankelijk van de toegepaste techniek of bron, worden uitgedrukt in aantallen installaties, elektrisch vermogen, thermisch vermogen of -in geval van zonne-energie- collectoroppervlak. Gegeven worden de wijzigingen gedurende het verslagjaar en de totale capaciteit aan het eind van het verslagjaar.
Aantal installaties
Aantal windmolens, waterkrachtcentrales, warmtepompen en zonneboilers.
In gebruik genomen
Nieuwe installaties.
Uit gebruik genomen
Opgesteld aan het einde van het jaar
Einde verslagjaar.
Elektrisch vermogen
Elektrisch vermogen is de hoeveelheid elektriciteit die de installaties onder optimale omstandigheden kunnen produceren per tijdseenheid (bijvoorbeeld per uur).
Bij zonnestroomsystemen wordt het opgestelde vermogen uitgedrukt in MW-piek (MWp). MW = MegaWatt. Mega = 1 mln. piek = maximale opbrengst.
In gebruik genomen
Nieuwe installaties.
Uit gebruik genomen
Opgesteld aan het einde van het jaar
Einde verslagjaar.
Thermisch vermogen
Maximale warmteproductie.
In gebruik genomen
Nieuwe installaties.
Uit gebruik genomen
Opgesteld aan het einde van het jaar
Einde verslagjaar.
Collector oppervlak
Bij zonneboilers en bij overige thermische zonne-energiesystemen.
In gebruik genomen
Nieuwe collectoren.
Uit gebruik genomen
Opgesteld aan het einde van het jaar
Einde verslagjaar.
Netto energieproductie
Netto energieproductie van hernieuwbare energie. Dat is totale productie van hernieuwbare energie minus het eigen verbruik.
Elektriciteit in mln kWh
Netto elektriciteitsproductie, dus de totale productie van de installatie verminderd met het eigen elektriciteitsverbruik van de installatie.
Aandeel in totaal elektriciteitsverbruik
Hernieuwbare netto elektriciteitsproductie als percentage van het totale netto binnenlands elektriciteitsverbruik (inclusief de netverliezen, exclusief het verbruik voor elektriciteitsopwekking).
Warmte
Bij bodemenergie, buitenluchtwarmte en warmte uit net gemolken melk gaat het om de totale warmteproductie. Deze bestaat uit de warmte die is onttrokken uit de bodem, buitenlucht of net gemolken melk plus de warmte die ontstaat uit het elektriciteitsverbruik van warmtepompen.
Bij installaties voor de verbranding en vergisting van biomassa gaat het om de productie van nuttig te gebruiken warmte minus het eigen verbruik van warmte (bijvoorbeeld voor het op temperatuur houden van de vergister).
TJ = TeraJoule, Tera = 10 tot de 12e macht.
Biogas voor nuttig finaal verbruik
De hoeveelheid biogas die niet in een elektriciteitsproducerend apparaat wordt ingezet, maar die toch nuttig wordt verbruikt. Dit verbruik kan zijn door de producent of door een afnemer van het gas. Het gas kan direct voor energetische doeleinden worden aangewend of het kan, na opwerking tot aardgaskwaliteit, worden toegevoegd aan het aardgasnet.
Winning en affakkelen van biogas
Winning van biogas
TJ = TeraJoule, Tera = 10 tot de 12e macht.
Gefakkeld biogas
Biogas dat niet nuttig wordt gebruikt, maar wordt verbrand. De reden dat dit gebeurd is dat de eigenschappen van het biogas en de specifieke omstandigheden er voor zorgen dat het niet rendabel is om het biogas nuttig toe te passen. Het voordeel van affakkelen boven gewoon de lucht in laten gaan is dat de methaan van het biogas wordt omgezet in kooldioxide. Een eenheid kooldioxide draagt veel minder bij aan het versterkte broeikaseffect dan een eenheid methaan.
TJ = TeraJoule, Tera = 10 tot de 12e macht.
Nuttig energetisch verbruik van biomassa
Nuttig verbruik van vaste, vloeibare of gasvormige biomassa in TJ.
TJ = TeraJoule, Tera = 10 tot de 12e macht. Gefakkeld biogas wordt niet meegenomen.