Vloeibare biotransportbrandstoffen; aanbod, verbruik en bijmenging, '03-'18

Vloeibare biotransportbrandstoffen; aanbod, verbruik en bijmenging, '03-'18

Energiedragers Perioden Aanbod Totaal aanbod (mln kg) Aanbod Productie (mln kg) Aanbod Invoersaldo Totaal puur en bijgemengd (mln kg) Aanbod Invoersaldo Puur (mln kg) Aanbod Invoersaldo Bijgemengd (mln kg) Aanbod Voorraadmutatie Totaal puur en bijgemengd (mln kg) Aanbod Voorraadmutatie Puur (mln kg) Aanbod Voorraadmutatie Bijgemengd (mln kg) Verbruik Totaal puur en bijgemengd Gewicht (mln kg) Verbruik Totaal puur en bijgemengd Volume (mln liter) Verbruik Totaal puur en bijgemengd Energie (TJ) Verbruik Totaal puur en bijgemengd Aandeel in totaal benzine en/of diesel (% op energiebasis) Verbruik Puur (mln kg) Verbruik Bijgemengd (mln kg) Bijmenging (mln kg) Productiecapaciteit (mln kg per jaar)
Vloeibare biotransportbrandstof, totaal 2017 429 . . . -82 -110 -110 0 429 528 13.891 . . 429 511 .
Vloeibare biotransportbrandstof, totaal 2018 693 . . . -58 -178 -178 0 693 839 22.993 . . 693 770 .
Biobenzine 2017 200 . . . -21 -6 -6 0 200 267 5.399 . 0 200 221 .
Biobenzine 2018 265 . . . -7 10 10 0 265 354 7.146 . 0 265 272 .
Biodiesel 2017 230 1.929 -1.595 -1.534 -61 -104 -104 0 230 260 8.493 . . 230 291 2.058
Biodiesel 2018 428 1.839 -1.204 -1.153 -51 -188 -188 0 428 486 15.846 . . 428 498 2.082
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel zijn gegevens opgenomen over vloeibare biotransportbrandstoffen. Het gaat daarbij om het aanbod en het verbruik van biobrandstoffen en de hoeveelheid biobrandstoffen die worden bijgemengd in gewone benzine en diesel. Ook zijn er gegevens over de productiecapaciteit van biobrandstoffen.

De gegevens zijn beschikbaar zowel voor het totaal aan biobrandstoffen als voor de twee soorten biobrandstoffen die in het wegverkeer en mobiele werktuigen gebruikt worden, namelijk biobenzine en biodiesel.

Het aanbod van biobrandstoffen is gelijk aan de som van de productie, het invoersaldo (netto invoer) en de voorraadmutaties van biobrandstoffen. Bij de invoersaldo en de voorraadmutaties wordt daarbij nog een onderscheid gemaakt in pure en bijgemengde biobrandstoffen. Het verbruik is gelijkgesteld aan de afleveringen van de oliebedrijven aan pompstations in Nederland. Het gaat daarbij voor het grootste deel om biobrandstoffen die zijn bijgemengd in gewone diesel en benzine en dus niet meer herkenbaar zijn als biobrandstof. Het verbruik wordt op vier manieren weergegeven: in miljoenen kilo's, miljoenen liters, TeraJoules en als het bio-aandeel op energiebasis in het totaal van de verbruikte benzine en diesel in het wegverkeer.

Gegevens beschikbaar vanaf:
2003 tot en met 2018.

Status van de cijfers:
De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per april:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers:
Niet meer van toepassing.

Deze tabel wordt opgevolgd door de tabel "Biotransportbrandstoffen; aanbod, verbruik en bijmenging". Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Aanbod
Het totale aanbod is per definitie gelijk aan het totale verbruik.
Het aanbod bestaat uit productie, invoersaldo (netto invoer) en voorraadmutaties.
Totaal aanbod
Productie
Het gaat om de productie van pure biobrandstoffen.
Invoersaldo
Invoer minus uitvoer (netto invoer).
Totaal puur en bijgemengd
Puur
Biobrandstoffen die niet zijn gemengd met gewone benzine of diesel.
Bijgemengd
Biobrandstoffen die zijn gemengd met gewone benzine of diesel.
Voorraadmutatie
De verandering van de omvang van de voorraad.
---
Bij energiestatistieken is dit de beginvoorraad minus de eindvoorraad, conform de internationale richtlijnen voor energiestatistieken. Een positief getal betekent dus dat de voorraad is afgenomen en dat het aanbod voor Nederland is toegenomen. Voor een negatief getal peldt het omgekeerde (toename van de voorraad en afname van het aanbod).
Totaal puur en bijgemengd
Puur
Biobrandstoffen die niet zijn gemengd met gewone benzine of diesel.
Bijgemengd
Biobrandstoffen die zijn gemengd met gewone benzine of diesel.
Verbruik
Aangenomen is dat dit gelijk is aan de afleveringen van biobrandstoffen door oliebedrijven aan de pompstations in Nederland. Het gaat dan voor het grootste deel om biobrandstoffen die zijn bijgemengd in gewone diesel en benzine en dus niet meer herkenbaar zijn als biobrandstof.
Totaal puur en bijgemengd
Gewicht
Volume
Energie
TJ = TeraJoule. Tera = 10 tot de 12e macht.
Aandeel in totaal benzine en/of diesel
Het verbruik van biobrandstoffen voor het wegverkeer in joules, gedeeld door het totale verbruik van brandstoffen (fossiele- en biobrandstoffen) voor het wegverkeer in joules.
Biodiesel wordt uitgedrukt als percentage van de totale hoeveelheid diesel. Biobenzine wordt uitgedrukt als percentage van de totale hoeveelheid benzine.

Het totaal aan biobrandstoffen wordt uitgedrukt als percentage van de totale hoeveelheid diesel en benzine. De berekeningswijze van deze percentages komt overeen met de Europese richtlijn over biobrandstoffen voor het wegverkeer uit 2003. Deze richtlijn loopt tot en met het jaar 2010 en is in 2009 opgevolgd door een nieuwe EU_Richtlijn voor hernieuwbare energie. Onderdeel van deze richtlijn is een verplicht percentage hernieuwbare energie voor vervoer. Dit percentage wordt op een andere manier berekend.
Daarnaast geldt in Nederland een verplichting voor leveranciers van motorbrandstoffen om een gedeelte van hun leveringen uit biobrandstoffen te laten bestaan. De berekening van dit verplichte percentage is weer iets anders. Het naast elkaar bestaan van verschillende berekeningswijzen voor een aandeel hernieuwbare energie voor vervoer is lastig voor gebruikers. Daarom is het percentage biobrandstoffen volgens de oude EU-Richtlijn, zoals opgenomen in deze tabel, beperkt tot de jaren tot en met 2010. De percentages volgens de nieuwe EU-richtlijn en de Nederlandse verplichting worden vermeld in de publicatie 'Hernieuwbare energie in Nederland', waarnaar in de algemene toelichting van deze tabel een verwijzing staat.
Puur
Biobrandstoffen die niet zijn gemengd met gewone benzine of diesel.
Bijgemengd
Biobrandstoffen die zijn gemengd met gewone benzine of diesel.
Bijmenging
Bijmenging van pure biobrandstoffen in gewone benzine of diesel.
Dit bijmengen gebeurt door de raffinaderijen, opslagbedrijven en/of handelaren in aardolieproducten.
Het totale aanbod van biobrandstoffen verandert niet door bijmenging. Daarom is de bijmenging geen onderdeel van de aanbod en verbruiksbalansen voor alle biobrandstoffen (bijgemengd en niet bijgemengd). Wel kan de bijmenging gebruikt worden om een sluitende balans op te stellen voor de pure biobrandstoffen. De productie plus het invoersaldo plus de voorraadmutatie is gelijk aan de bijmenging plus het verbruik in pure vorm.
Productiecapaciteit
De maximale productie per jaar. Deze wordt gemeten aan het einde van het verslagjaar.