Langdurig werklozen; kenmerken 2001-2007

Langdurig werklozen; kenmerken 2001-2007

Persoonskenmerken Perioden Langdurig werklozen (x 1 000)
Mannen en vrouwen 2001* 89
Mannen en vrouwen 2002* 89
Mannen en vrouwen 2003* 126
Mannen en vrouwen 2004* 179
Mannen en vrouwen 2005* 203
Mannen en vrouwen 2006* 184
Mannen en vrouwen 2007* 144
Mannen 2001* 40
Mannen 2002* 37
Mannen 2003* 60
Mannen 2004* 96
Mannen 2005* 107
Mannen 2006* 90
Mannen 2007* 65
Vrouwen 2001* 50
Vrouwen 2002* 52
Vrouwen 2003* 65
Vrouwen 2004* 83
Vrouwen 2005* 97
Vrouwen 2006* 94
Vrouwen 2007* 78
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


De gegevens in deze tabel zijn gebaseerd op de Enquête beroepsbevolking (EBB). De EBB is een onderzoek dat door het CBS wordt uitgevoerd om informatie te verzamelen over de relatie tussen mens en arbeidsmarkt. Hierbij worden kenmerken van personen in verband gebracht met hun huidige dan wel toekomstige positie op de arbeidsmarkt.

De gegevens in deze tabel hebben betrekking op werkloosheidsduur. Werkloosheidsduur betreft het aantal maanden dat een persoon werkloos is. Op basis van de Enquête beroepsbevolking is vastgesteld welke personen behoren tot de werkloze beroepsbevolking en sinds welke maand deze personen werkloos zijn. De maand wanneer een persoon
werkloos is geworden, is gebaseerd op de maand van de laatste baan (van 12 uur per week of meer van langer dan één jaar) of de maand van zoeken naar werk (van 12 uur of meer per week) of het moment van schoolverlaten.

De cijfers over het aantal langdurig werklozen zijn het resultaat van een eerste studie naar de mogelijkheden om te komen tot een afbakening van langdurig werkloosheid. Van de werklozen in de Enquête Beroepsbevolking (EBB) is bekend wanneer ze zijn gestopt in de laatste baan, wanneer ze zijn gaan zoeken naar werk en het moment van schoolverlaten. Met deze gegevens kan worden achterhaald wanneer iemand werkloos is geworden; dit is de startdatum van werkloosheid. De werkloosheidsduur is het aantal maanden tussen de startdatum van werkloosheid tot en met de enquêtedatum. Deze studie maakt deel uit van een langer lopend onderzoek naar werkloosheidsduur in Nederland. Deze cijfers hebben daarom een voorlopig karakter en kunnen in een later stadium worden bijgesteld.

Vanwege een nieuwe weegmethode van de EBB zijn alle EBB tabellen stopgezet en verplaatst naar het archief. In plaats hiervan worden nieuwe tabellen gemaakt. In deze nieuwe tabellen zijn de cijfers met een nieuwe weegmethode gecorrigeerd tot en met 2001. Vanaf 2001 is het daarnaast ook mogelijk om voor een beperkte set van variabelen kwartaalcijfers te publiceren. De jaren voor 2001 zijn niet gecorrigeerd en betreffen de eerder gepubliceerde cijfers. Een uitgebreide beschrijving van de nieuwe weegmethode
van de EBB is te vinden op de themapagina.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2001

Status van de cijfers
De cijfers in deze publicatie zijn voorlopig.

Wijziging per 10 januari 2017:
Tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Langdurig werklozen
Het aantal maanden dat een persoon werkloos is (werkloosheidsduur),
betreft het aantal maanden tussen de startdatum van werkloosheid tot en
met de enquêtedatum. Aan de hand hiervan is een onderscheid gemaakt
tussen personen die kortdurig werkloos zijn en personen die langdurig
werkloos zijn. Tot de kortdurig werklozen wordt iedereen gerekend die
minder dan 12 maanden werkloos is. Tot de langdurig werklozen wordt
iedereen gerekend die 12 maanden of meer werkloos is.